Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 214 - 223 2015-01-20

Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Meriç ERASLAN [1]

515 663

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı spor bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeyleri ile karar verme stillerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Araştırmaya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören 195 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların atılganlık düzeylerinin belirlenmesinde Rathus Atılganlık Envanteri, karar verme stillerinin belirlenmesinde ise Karar Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 for Windows programında Independent t test, Mann Whitney U analizi, One Way Anova Analizi ve Kruskal Wallis H analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin atılganlık düzeylerinin cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve lisanslı olarak spor yapma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Öğrencilerin karar verme stillerinin de cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve lisanslı olarak spor yapma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Sonuç olarak spor bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinde atılganlık ve karar verme stilleri üzerinde cinsiyet, bölüm ve lisanslı spor yapmanın önemli birer belirleyici olmadığı düşünülmüştür.
Atılganlık, spor, karar verme stilleri.
 • Açak, M. (2006). Beden Eğitimi Öğretmeninin El Kitabı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Adalı, F. M. (2006). 14 – 18 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların Atılganlık İle Sürekli Kaygı Düzeylerinin Sosyodemografik Yapılarına Göre Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bavlı, Ö. (2009). Gelişim Çağındaki Sporcuların Atılganlık Düzeyleri ile Yaralanma Durumu İlişkilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 23(1), 7-19.
 • Bayköse, N., Şakar, M., Bingöl, E., Şahin, A. ve Kaya, E. (2012).Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi. XII. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 1465-1466.
 • Can, A. (2014), SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çam, İ., Özçelik, İ. Y., Çetin, B., Salman, M. ve Çekin, R. (2014). Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Değişik Demografik Özeliklere Göre Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5(2), 46-51.
 • Certel, Z., Aksoy, D., Çalışkan, E., Lapa, T. Y., Özçelik, M. A. ve Çelik, G. (2013:b). Research On Self-Esteem In Decision Making And Decision-Making Styles In Taekwondo Athletes. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 93, 1971-1975.
 • Certel, Z., Bahadır, Z. ve Sönmez, G. T. (2013a). Investigatıon Of Empathy And Self Esteem in Decision Making And Decision Making Styles Among Those Who Played Team Sports. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences. 7(1), 16-27.
 • Çetin, M.Ç., Taşğın, Ö. ve Arslan, F. (2011). The Relationship Between Reaction Time And Decision-Making İn Elite Kickboxing Athletes. World Applied Sciences Journal. 12(10), 1826-1831.
 • Efe, M. (2007). 14–16 Yaş Grubu Bireylerde Spor Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş. ve Şenışık, Y. (2008). 14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1), 69-77.
 • Eraslan, M. and Çalışkan, G. (2014). The Study of Decision Making Style of Universıty Students Who Do Sports. European Scientific Journal. 10(8), 15-23.
 • Erözkan, A. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri Ve Karar Verme Stratejileri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2(3), 60-74.
 • Erşan, E., Doğan, O. ve Doğan, S. (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Sosyodemografik Açıdan Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Medical Journal. 31(3), 231-238.
 • Esen, C.A. (2012). Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • Gacar, A. ve Coşkuner, Z. (2010). Güreşçilerin Atılganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. NWSA: Sports Sciences. 5(3), 195-203.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 16(1), 49-71.
 • Kaya, A. M., İnan, T. ve Kelleci, M. (2010). Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Atılganlık Ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. NWSA: Sports Sciences. 5(3), 218-226.
 • Kelecek, S., Altıntaş, A. Aşçı F.H. (2012) Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi. II. Uluslar Arası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiri Kitabı, Mayıs – 2 Haziran, Ankara, Türkiye. s. 244. 31.
 • Kırımoğlu, H., Kepoğlu, A., Dereceli, Ç., Parlak, N. ve Tozoğlu, E. (2009). İlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Spora Katılımları Bakımından İncelenmesi (Ankara- Elmadağ İlçesi Örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11(1), 7-15.
 • Köksal, A. ve Gazioğlu, A.E.İ. (2007). Ergenlerde Duygusal Zeka İle Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(1), 133-146.
 • Kuzgun, Y. (1993). Karar Stratejileri Ölçeği: Geliştirilmesi ve Standardizasyonu. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Öztürk, F., Efe, M. ve Koparan, Ş. (2007). 14-16 Yaş Grubu Kızlarda Hentbol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi. 18(4), 147-155.
 • Rathus, S. A. (1973). A 30 Item Schedule For Assessing Assertive Behavior. Behavior Therapy. 398-406.
 • Salar, B., Hekim, M. ve Tokgöz, M. (2012). 15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4(6), 123-135.
 • Tatlılıoğlu, K. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı Düzeyleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(1), 150-170.
 • Tatlılıoğlu, K. ve Deniz, M.E. (2011). Farklı Öz-Anlayış Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı, Karar Verme Stilleri Ve Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1(1), 19-41.
 • Tekin, G., Amman, M. T. ve Tekin, A. (2009). Serbest Zamanlarda Yapılan Fiziksel Egzersizin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Ve Atılganlık Düzeylerine Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2), 148-159.
 • Tekin, M., Özmutlu, İ. ve Erhan, S. E. (2009). Özel Yetenek Sınavlarına Katılan Öğrencilerin Karar Verme Ve Düşünme Stillerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 11(3), 43-56.
 • Tekin, Ö. A. ve Ehtiyar, V. R. (2010). Yönetimde Karar Verme: Batı Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Farklı Departman Yöneticilerinin Karar verme Stilleri Üzerine Bir Araştırma. Yaşar Üniversitesi Dergisi. 20(5), 3394-3414.
 • Uysal, M. (2010). Hemşirelerin Kişilik Özellikleri İle Karar Stratejilerinin İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • Yalçınkaya, M., Silkü, A. ve Özkütük, N. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Spora İlgileri Ve Atılganlık Becerileri. Ege Eğitim Dergisi. 1(2), 147-154.
 • Yazarer, İ., Taşmektepligil, M. Y., Ağaoğlu, YS., Ağaoğlu, SA., Albay, F. ve Eker, H. (2004). Yaz Spor Okullarında Basketbol Çalışmalarına Katılan Grupların İki Aylık Gelişmelerinin Fiziksel Yönden Değerlendirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2(4) 163-170.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Meriç ERASLAN

Dates

Publication Date: January 20, 2015

Bibtex @ { buefad51245, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {214 - 223}, doi = {}, title = {Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ERASLAN, Yrd. Doç. Dr. Meriç} }
APA ERASLAN, Y . (2015). Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 214-223. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51245
MLA ERASLAN, Y . "Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 214-223 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51245>
Chicago ERASLAN, Y . "Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 214-223
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Yrd. Doç. Dr. Meriç ERASLAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 214 EP - 223 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Yrd. Doç. Dr. Meriç ERASLAN %T Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ERASLAN, Yrd. Doç. Dr. Meriç . "Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (January 2015): 214-223.
AMA ERASLAN Y . Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 214-223.
Vancouver ERASLAN Y . Üniversite Spor Bölümü Öğrencilerinin Atılganlık ve Karar Verme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 223-214.