Year 2015, Volume 4, Issue 1, Pages 51 - 63 2015-03-11

Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK [1] , Arş. Gör. İsmail KİNAY [2] , Prof. Dr. Behçet ORAL [3]

428 529

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerini ölçecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları iki farklı grup üzerinde yürütülmüştür. Birinci grubu sınıf yönetimi dersini başarıyla tamamlamış okul deneyimine devam eden 450 öğrenci oluşturmaktadır. Birinci gruptaki öğrencilerden sınıf yönetimi ile ilgili görüşleri ve gözlemleri alınmıştır. Çalışmanın ikinci grubunu okul deneyimi dersini başarı ile tamamlamış 313 öğrenci oluşturmaktadır. Madde havuzu, birinci gruptaki öğrencilerin görüş ve gözlemleri ve literatür doğrultusunda 56 maddeden oluşturulmuştur. Uzman görüşü doğrultusunda 5 madde çıkartılarak, 51 maddelik form uygulanmıştır. Yapılan Açımlayıcı faktör analizi sonucunda; KMO değeri .90 bulunmuş ve toplam varyansın %52’sini açıklayan 5 boyutlu 30 maddelik bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçme aracının Cronbach Alpha güvenirliği .87 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları da iyi uyum değerleri vermiştir (RMSEA: .047, ϰ2/df: 1.67). Sonuç olarak geçerli ve güvenilir “öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterlik ölçeği” literatüre kazandırılmıştır.
sınıf yönetimi yeterlik, öğretmen adayları, geçerlik güvenirlik
 • Akbulut Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi (11. Baskı). Ankara: Anı
 • Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi. Bursa: Ezgi.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance Tests and Goodness of Fit in the Analysis of Covariance Structures. Psychological Bulletin, 88 (3), 588-606.
 • Büyüköztürk. Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı).Ankara: Pegem Akademi.
 • Costello, A.B. & Osborne, J.W. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7), 1-9.
 • Çelik, V. (2002). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel.
 • Çokluk. Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (Eighth Edition). New York: McGraw Hill.
 • Hooper, D., Coughlan, J. & Mullen, M. R. (2008) “Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit.” The Electronic Journal of Business Research Methods, 6 (1), 53 – 60. 13.11.2012, www.ejbrm.com
 • Hu, L. & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
 • İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J. & Peschar, J. L. (2006). OECD’s Brief Self-Report Measure of Educational Psychology’s Most Useful Affective Constructs: Cross-cultural, Psychometric Comparisons across 25 Countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Martin, C.R. & Newell, R.J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and Medicine, 9(3), 327-336.
 • Nunnaly, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (Third Edition). McGraw Hill.
 • Okçu, V. ve Epçaçan, C. (2013). Sınıf Yönetiminin Boyutlarına İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerinin Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 200, 68-86
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows. Australia: Australian Copyright.
 • Raines-Eudy, R. (2000). Using structural equation modeling to test for diffenratial reliabilityand validity: An empsirical demonstration. Structural Equation Modeling, 7(1), 124-141.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Schriesheim, C.A. & Eisenbach, R.J. (1995). An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Investigation of Item Wording effects on Obtained Factor Structures of Survey Questionnaire Measures. Journal of Management, 21 (6), 1177-1193.
 • Sucuoğlu, B. Ünsal, P. ve Özokçu, O. (2004). Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Önleyici Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Dergisi, 5 (2) 51-64
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel.
 • Wragg, E. C. ve Wragg, C. M. (1998). Classroom Management Research in the United Kingdom. Eric Document
 • Yalçınkaya, M. ve Tombul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi. (1), 2: 1-10
 • Yüksel, A. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği), Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK

Author: Arş. Gör. İsmail KİNAY

Author: Prof. Dr. Behçet ORAL

Dates

Publication Date: March 11, 2015

Bibtex @ { buefad51254, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {4}, pages = {51 - 63}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {ELÇİÇEK, Arş. Gör. Zakir and KİNAY, Arş. Gör. İsmail and ORAL, Prof. Dr. Behçet} }
APA ELÇİÇEK, A , KİNAY, A , ORAL, P . (2015). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 51-63. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51254
MLA ELÇİÇEK, A , KİNAY, A , ORAL, P . "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 51-63 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3816/51254>
Chicago ELÇİÇEK, A , KİNAY, A , ORAL, P . "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (2015): 51-63
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK , Arş. Gör. İsmail KİNAY , Prof. Dr. Behçet ORAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 63 VL - 4 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Arş. Gör. Zakir ELÇİÇEK , Arş. Gör. İsmail KİNAY , Prof. Dr. Behçet ORAL %T Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ELÇİÇEK, Arş. Gör. Zakir , KİNAY, Arş. Gör. İsmail , ORAL, Prof. Dr. Behçet . "Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Bartın University Journal of Faculty of Education 4 / 1 (March 2015): 51-63.
AMA ELÇİÇEK A , KİNAY A , ORAL P . Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 51-63.
Vancouver ELÇİÇEK A , KİNAY A , ORAL P . Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 4(1): 63-51.