Year 2015, Volume , Issue , Pages 19 - 31 2015-10-01

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri

Hakan UŞAKLI [1]

382 957

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışma sınıf öğretmenliği son sınıfta okuyan öğrencilerin Sinop İl Merkezindeki ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine sosyal duygusal öğrenmeği tanıtmalarına ilişkin görüşleri üzerinedir. Sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) terimi daha çok okullarda karakter eğitimi vermeyi amaçlayan Akademik Sosyal ve Duygusal Öğrenme İşbirliği [Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)] tarafından ortaya konulmuştur. CASEL yaptığı çalışmalar doğrultusunda sosyal duygusal öğrenmeye ilişkin beş ana beceri tanımlar: a) Öz-farkındalık, b) Öz-yönetim, c) Sosyal farkındalık, d) İlişki kurma becerileri, e) Sorumlu karar verme ve problem çözme. Bu beceriler CASEL’in beş becerisi olarak da bilinir; SDÖ’nin makro-beceri olarak varsayıldığı çalışmada öğrenciler SDÖ akademik işbirliği tarafından tanımlanan temel becerileri ne kadar tanıttıklarını, hangi teknikleri kullandıklarını ve karşılaştıkları durumları kişisel anket ve odak grubu görüşmelerinde açıklamışlardır. Öğretmen adayları bazı SDÖ becerilerini tanıtmada kısa videolar, Powerpoint sunuları ve çember saati oturumları tekniklerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Sosyal duygusal öğrenmenin tanıtımında alternatif tekniklerin kullanımı tartışılmıştır.
Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri, İlkokul Öğrencileri, Sosyal Duygusal Öğrenme
 • Alberti, R. & Emmons, M. (1998). Atılganlık Hakkınızı Kullanın. Çev. Katlan, S. (7. Baskı). Ankara: HYB Yayıncılık.
 • Ashdown, D. M. and Bernard, M. E. (2012). Can Explicit Instruction in Social and Emotional Learning Skills Benefit the Social-Emotional Development, Well-being, and Academic Achievement of Young Children? Early Childhood Euc J 39, 397-405 DOI 10.1007/s10643-011-0481-x
 • Deluty, R. H. (1981). Adaptiveness of Aggressive, Assertive, and Submissive Behavior for Children. Journal of Clinical Child Psychology, 10, 155-158.
 • Doll, B., & Lyon, M. A. (1998). Risk and resilience: Implications for the delivery of educational and mental health services in school. School Psychology Review, 27, 348–363.
 • Dracinschi, M. C. (2012). European experience of social and emotional learning programs. Journal of Educational Science, 1 36-44.
 • Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405–432. doi:10.1111/j.1467–8624.2010.01564.x
 • Eisner, E.W. ( 2003). On the Art and Science of Qualitative Research in Psychology (Edt. Camic et al. Qualitative Research in Psychology Expanding Perspective in Methodology and Design Washington: APA 17-31
 • Elias, M.J. & Moceri, D.C. (2012) Developing social and emotional aspects of learning: the American experience, Research Papers in Education, 27:4, 423-434, DOI: 10.1080/02671522.2012.690243
 • Elias, M.J. (2004). The connection between social–emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention. Learning Disability Quarterly 27: 53–63.
 • Elias, M.J., J.E. Zins, R.P. Weissberg, K.S. Fery, M.T. Greenberg, N.M. Haynes, R. Kessler, M.E. Schwab-Stone, and T.P. Shriver. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Frost, N. (2011). Discourse Analysis Approaches. Qualitative Research Methods in Psychology Combining Core Approaches, (Edt. Frost, N.), New York: Open University Press
 • Goleman, D. (2003). Duygusal zeka neden IQ’dan önemlidir? (24. Baskı). Çev. B. S. Yüksel. İstanbul: Varlık / Bilim.
 • Harlacher, J.E. & Merrell, K.W. (2010) Social and Emotional Learning as a Universal Level of Student Support: Evaluating the Follow-up Effect of Strong Kids on Social and Emotional Outcomes, Journal of Applied School Psychology, 26:3, 212-229, DOI: 10.1080/15377903.2010.495903
 • Harter, S. (1983). Developmental Perspectives on the Self-System. In P.
 • Mussen & E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of Child Psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th Ed.), 275-385). New York: Wiley.
 • Hartup, W. W. (1984). Development During Middle Childhood The Years Six to Twelve, Washington. D.C.: National Academy Pres.
 • Hoagwood, K., & Johnson, J. (2003). School psychology: A public health framework I. From evidence-based practices to evidence-based policies. Journal of School Psychology, 41, 3–21.
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79, 491 – 525. doi:10.3102/0034654308325693
 • Jones, S.M., Bouffard, S. M. Ve Wissbourd, R. (2013). Educators’ social and emotional skills vital to learning. Kappan, 94, 62-65.
 • Kabakçı, Ö. F. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal‐duygusal öğrenme becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kabakçı, Ö.F. & Korkut Owen, F. (2008). 6‐8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal‐Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Eğitim ve Bilim 33, 77-86.
 • Kabakçı, Ö.F. & Korkut Owen, F. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması, Eğitim ve Bilim 35, 152-166.
 • Kabasakal, Z.; Totan, T. (2013). The Effect of Social and Emotional Learning Needs on Decreasing the Mental Symptoms In Elementary School Students. C.U. Faculty of Education Journal, 42, 56-64
 • Kandır, A. ve Alpan, Y. (2008). Sosyal Duygusal Değerlendirme Aracının (ITSEA) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerde Uygulanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 6, 41-61.
 • Kazdin, A. E. (2004). Psychotherapy for children and adolescents. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 543–589). New York, NY: Wiley.
 • Klemola, U., Heikinaro-Johansson, P. Ve O'Sullivan, M. (2013). Physical education student teachers' perceptions of applying knowledge and skills about emotional understanding studied in PETE in a one-year teaching practicum, Physical Education and Sport Pedagogy, 18:1, 28-41, DOI: 10.1080/17408989.2011.630999
 • Korkut, F. (2007). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (2. Baskı). Ankara: Anı.
 • Köker, Y. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yalnızlık Düzeyleri ve Yalnızlık ile Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis Thousand Oaks, CA: Sage.
 • McGrath, J. & Johnson, B. A. (2003) Methodology Makes Meaning: How Both Qualitative and Quantitative Paradigms Shapes Evidence and Its Interpretation (Edt. Camic et al.) Qualitative Research in Psychology Expanding Perspective in Methodology and Design Washington: APA 31-49
 • McKevitt, B.C. (2012). School Psychologists’ Knowledge and Use of Evidencebased, Social-Emotional Learning Interventions. Contemporary School Psychology. 16, 33-45.
 • Morris, P., Millenky, M., Raver, C.C. ve Jones, S.M. (2013) Does a Preschool Social and Emotional Learning Intervention Pay Off for Classroom Instruction and Children's Behavior and Academic Skills? Evidence From the Foundations of Learning Project, Early Education & Development, 24:7, 1020-1042, DOI: 10.1080/10409289.2013.825187
 • Pişkin, M. (2006). Akran zorbalığı olgusunun ilköğretim öğrenciler arasındaki yaygınlığının incelenmesi 1. Şiddet ve Okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler: Ulusararası Katılımlı Sempozyum’da sunulan bildiri. 28-31 Mart 2006 İstanbul, Bildiri Özet Kitabı s. 19-20.
 • Poulou M. (2007). Social Resilience within a Social and Emotional Learning Framework: The Perceptions of Teachers in Greece. Emotional and Behavioural Difficulties 12(2):91-104.
 • Reyes, M. R., Brackett, M. A., Rivers, S.E., Elbertson, N.A., & Salovey, P. (2012). The interaction effects of program training, dosage, and implementation quality on targeted student outcomes for The RULER ap- proach to social and emotional learning. School Psychology Review, 41, 82-99.
 • Salovey, P. & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
 • Soylu, A. (2007). Fırat üniversitesi öğrencilerinin sosyal ve duygusal öğrenme becerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Tindal, C. (2002). Issues of Evaluation Qualitative Methods in Psychology A Research Guide (Edt. Banister, P. et al.). Buckingham: Open University Press 142-160.
 • Totan, T. & Kabakçı, Ö.F. (2010). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Zorbalığı Yordama Gücü. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23, 575-600.
 • Totan, T. & Kabasakal, Z. (2012). The effect of problem solving skills training on the social and emotional learning needs and abilities of 6th grade students. Elementary Education Online, 11, 813-828.
 • Totan, T. (2011). Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir.
 • Turanlı, A.S. (2009). Öğretmenlerin Sosyal-Duygusal Destek Davranışları ve Öğrencilerin Algıladığı Öğrenme Düzeyi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 26 15-26.
 • Turner, H. A., Finkelhor, D., & Ormrod, R. (2006). The effect of lifetime victimization on the mental health of children and adolescents. Social Science & Medicine, 62, 13–27.
 • Türnüklü, A. (2004). Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 37, 136-152.
 • Uşaklı, H. (2013a). Eşinden Ayrılmış Annelerin Görüşü Açısından Çocuklarının Sorunları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Karabük Üniversitesi 3, 195-208 Doi 10.14230/joiss23
 • Uşaklı, H. (2013b). Zekâ. İçinde (Edt. Yıldırım, A. ve Eroğlu, Ö.) Davranış Bilimlerine Giriş. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Vadeboncoeur, J.A. ve Collie, R.J. (2013). Locating Social and Emotional Learning in Schooled Environments: A Vygotskian Perspective on Learning as Unified, Mind, Culture, and Activity, 20:3, 201-225, DOI: 10.1080/10749039.2012.755205
 • Wang, N., Wilhite, S.C., Wyatt, J. Young, T. ve Bloemker, G. (2012). Impact of a College Freshman Social and Emotional Learning Curriculum on Student Learning Outcomes: An Exploratory Study. Journal of University Teaching & Learning Practice. 9, 1-20.
 • Weissberg, R.P., and O’Brien, M.U. (2004). What works in school-based social and emotional learning programs for positive youth development. Annals of American Academy of Political and Social Science 591: 86–97.
 • Wyatt, B.W. ve Bloemker, G.A. (2013). Social and Emotional Learning in a Freshman Seminar. Higher Education Staties. 3, 106-114.
 • YÖK. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) Ankara: Yükseköğretim Kurulu.
 • YÖK. (2013) Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sinif_ogretmenligi.pdf 10 Ocak 2013 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=4wOWEGyO60o (Smart Hearts: Social and Emotional Learning Overview) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=bcabMZF6OtM (Ana Okulunda Çocuklara Şiddet Uygulanıyor) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=DqNn9qWoO1M (5 Keys to Social and Emotional Learning Success) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=dRVTNpy6khE (Gediz Firdan Beldesi Çocuk Kavgası) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=MArxKfb5Q8s (Okulda Dayak!) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=MhzhqwXRbAI (Engelli Çocuğa Şiddet) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=Sms8z7QWMFo (Gaziantep Üniversitesi Kavga) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=wmdsdC1GtjA (Okulda Şiddet ) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=wMqJ5geT25Y (Okulda Dayak 2 Bölüm) 12 Ocak 2015 erişim
 • http://www.youtube.com/watch?v=wXFQc_A1ExA (Çocukların Kavgası 3)
 • Yukay Yüksel, M. (2012). An Investigation of Social Behaviors of Primary School Children in terms of Their Grade, Learning Disability and Intelligence Potential. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) 781-793.-
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Hakan UŞAKLI

Dates

Publication Date: October 1, 2015

Bibtex @ { buefad51323, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {19 - 31}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {UŞAKLI, Hakan} }
APA UŞAKLI, H . (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 19-31. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51323
MLA UŞAKLI, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 19-31 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51323>
Chicago UŞAKLI, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 19-31
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri AU - Hakan UŞAKLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 31 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri %A Hakan UŞAKLI %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD UŞAKLI, Hakan . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 19-31.
AMA UŞAKLI H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 19-31.
Vancouver UŞAKLI H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokul Öğrencilerine Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerini Tanıtmalarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 31-19.