Year 2015, Volume , Issue , Pages 62 - 73 2015-10-02

Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri

Soner DOĞAN [1] , Hilal ÇALMAŞUR [2] , Duran DEMİR [3]

480 791

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı, liderlik kavramının ve ilkokul yöneticilerinden beklenen liderlik davranışlarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir.  Nitel durum araştırma metodu kullanılan çalışmada veriler maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen ve Sivas il merkezinde görev yapan 20 sınıf öğretmeninden, araştırmada kullanılmak üzere geliştirilen, bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlemesi içerik ve betimsel analiz yöntemleriyle araştırma öncesi oluşturulan çözümleme kriterlerine göre yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin liderlik kavramını tanımlarken en çok kullandıkları kelime “yönlendirme” olurken, liderlik tanımına ilişkin kullanılan kavramların liderlik davranışlarına göre dağılımında, bu kavramların en çok etik liderlik bölümünde yer aldığı görülmüştür. Öğretmenlerin okul yöneticilerinden bekledikleri liderlik davranışlarında en çok kullandıkları kelime “adalet” olurken, okul yöneticilerinden beklenen liderlik davranışlarına ilişkin kullanılan kavramların liderlik davranışlarına göre dağılımında, bu kavramların en çok etik liderlik bölümünde yer aldığı görülmüştür.
Liderlik, Sınıf Öğretmeni, Okul Yöneticisi, 4+4+4 Eğitim Sistemi
 • Akdag, B. (2002). Öğretim Liderliğinin Bir Davranış Boyutu: Okulun Misyonunu Tanımlama. Eğitim Araştırmaları, (9), 1-7.
 • Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2013). Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Memuhoğlu, H. B ve Yılmaz, K. (Ed.). Stratejik Yönetim ve Strateji Liderlik (132). Ankara: Pegem Akademi
 • Arslantaş, C.C. ve Dursun, M. (2008). Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojık Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü. Anadolu Üniversitesı Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt/Vol.: 8, Sayı/No: 1, S. 111–128.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Blase, J. ve Blase, J. (2000). Effective Instructional Leadership, Teachers Perspectives on How Principals Promote Teaching and Learning in School. The Universty of Georgia, Athens, Georgia, USA, (38),130-141.
 • Brengelmann, J. (1995), Davranışçı Psikoloji Açısından Vizyoncu ve Karizmatik Yönetim (Çev: Veli KARAGÖZ), Vizyon Yönetimi, İstanbul: Evrim Yayınevi.
 • Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Akademi, 204
 • Çelik, V. (2003). Eğitimsel Liderlik (4.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Çetin, N. G. ve Beceren, E. (2007). Lider Kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132.
 • Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erdem, A. R. (2015). Eğitim Yönetim Etiği ve Eğitim Yönetiminde Etik Liderliğin Kritiği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 1-15.
 • Erdoğan, Ç. (2012) İlköğretim Okulu Müdürlerinin Davranışlarının Etik İlkelere Uygunluğu. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 503-518.
 • Ergün, T. ve Polatoğlu, A. (1992). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: TODAIE Yayın.
 • Karip, E. (1998). Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(4 ), 443-465.
 • Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik Modern Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Korkmaz, M. (2006). Okul Yöneticilerinin Kisilik Özellikleri ile Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi, (46):199-226.
 • Küçükkaraduman, E. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Etik Davranışlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Merson, S. ve Bussey, L. (2007). Educational Leadership for Social Justice: Enhancing the Ethical Dimension of Educational Leadership. Cothocic Education, 11,2.
 • Senge, P. M. (1993). Beşinci Disiplin. Yapı Kredi Yay, 1, 11.
 • Sergiovanni, T. (2001). Leadership: What’s in it for Schools?. London; Routeledge Falmer
 • Schleechty, P. C. (2014). Shaking Up The School House: How To Support and Sustain Educational Innovation (3 B.). (Y. Özden, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 176-177.
 • Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tosun, K. (2000) İşletme Yönetimi. Ankara: Savaş Yayınları,243.
 • Uğurlu, C. T. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yönetici Etik Liderlik Davranışına İlişkin Algıları. Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2), 203-213.
 • Yıldırım, A. ve Baştuğ, İ. (2010). Teachers’ Views about Ethical Leadership Behaviors of Primary School Directors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4109–4114
 • Yılmaz, K. (2004). Okul Yöneticilerinin Destekleyici Liderlik Davranısları ile Okullardaki Güven Arasındaki İlişki Konusunda İlkögretim Okulu Ögretmenlerinin Görüsleri. İnönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı:550. Http://Www.Pegem.Net/.../3-8248.
 • Zel, U. (2001). Kisilik ve Liderlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 102-154.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Soner DOĞAN

Author: Hilal ÇALMAŞUR

Author: Duran DEMİR

Dates

Publication Date: October 2, 2015

Bibtex @ { buefad51332, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {62 - 73}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Soner and ÇALMAŞUR, Hilal and DEMİR, Duran} }
APA DOĞAN, S , ÇALMAŞUR, H , DEMİR, D . (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 62-73. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51332
MLA DOĞAN, S , ÇALMAŞUR, H , DEMİR, D . "Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 62-73 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51332>
Chicago DOĞAN, S , ÇALMAŞUR, H , DEMİR, D . "Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 62-73
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri AU - Soner DOĞAN , Hilal ÇALMAŞUR , Duran DEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 73 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri %A Soner DOĞAN , Hilal ÇALMAŞUR , Duran DEMİR %T Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD DOĞAN, Soner , ÇALMAŞUR, Hilal , DEMİR, Duran . "Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 62-73.
AMA DOĞAN S , ÇALMAŞUR H , DEMİR D . Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 62-73.
Vancouver DOĞAN S , ÇALMAŞUR H , DEMİR D . Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Kavramına ve İlkokul Yöneticilerinden Bekledikleri Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 73-62.