Year 2015, Volume , Issue , Pages 223 - 234 2015-10-05

Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi

Muamber YILMAZ [1] , Songül AKLAR [2]

590 886

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli “Hazırlık, Taslak Oluşturma, Gözden Geçirme, Düzeltme, Sunum” bölümlerinden oluşan Süreç Temelli Yazma Modellerinden birisidir. Öğrenciler kompozisyon yazma sürecinde belirli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu çalışmada amaç, yazmayı sürece yayan model olan Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin kompozisyon yazma becerilerinin geliştirilmesinde etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2013- 2014 eğitim- öğretim yılı güz döneminde, Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan Ayşe Fitnat Orta Okulu 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi rastgele seçilen iki sınıftır. Deney grubu 45 kişi, kontrol grubu 40 kişiden oluşmaktadır. Çalışma 6 hafta sürmüştür. Araştırmada ön test, son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Veri elde etmek amacıyla “Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği”, elde edilen verilerin analizi için ise ShapiroWilk, Mann Whitney U, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.5 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda deney grubu öğrencilerinin ön test toplam puanları ile son test toplam puanları kıyaslandığında anlamlı bir faklılık görülmüştür. Kontrol grubu öğrencilerinde ise anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları ile kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları incelendiğinde deney grubunda bulunan öğrencilerin kompozisyon yazma becerilerinin anlamlı düzeyde geliştiği görülmüştür. Deney grubu öğrencilerinin Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği alt boyutlarından olan Başlık, Kâğıt Düzeni, Plan ve Anlatım özelliklerinde eğitim aldıkatn sonraki süreçte puanları ile eğitim almadan önceki puanları arasında anlamlı bir fark görülmüştür.
Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli, Kompozisyon, Kompozsiyon Yazma Becerisi
 • Akçora, M. ve Erdem, Ş. (2012). Küçük Sanatçılar Öykü Yazıyor. Terakki Vakfı Okulları Yazma Becerileri Sempozyumu. 1-16.
 • Akyol, H. (2008). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Kök Yayınevi.
 • Anılan, H. (2005). Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Kelime Ağı Oluşturma Yönteminin
 • Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım
 • Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, 20, 317-328.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı).Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cavkaytar, S. (2010). İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yazma Süreci Modelinden Yararlanma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (10), 133- 139.
 • Coşkun, E. (2009). “Yazma eğitimi”.(Ed.: AhmetKırkkılıç ve H. Akyol), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (2. Baskı).Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık. s. 49-91.
 • Elbir, B. ve Yıldız, H. (2012). İlköğretim Yazma Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-11.
 • Göçer, A. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Süreç Yaklaşımı ve Metinsellik Ölçütleri Ekseninde Değerlendirilmesi (Niğde Üniversitesi Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 271-290.
 • Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12). 178- 195.
 • Güner, G. (2004). Türkçe Kompozisyon Öğretiminde (İlköğretim 2. Basamağı ) Yazma Öncesinde Yapılabilecek Bazı Etkinlikler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (72), 225- 230.
 • İnal, S. (2008). Beynin Algılama Süreci, Yazma ve Kümeleme Stratejisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 55-64.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 1029-1047.
 • Karatay, H. (2011). “Süreç Temelli Yazma Modelleri: Planlı Yazma Ve Değerlendirme”. (Ed. Murat Özbay),Yazma Eğitimi(2. Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, s. 21-43.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Reimer, C.N. (2001). Strategies for Teaching Writing to Primary Students Using the Writing Process. Master’s Thesis, Biola University.
 • Tabak, G. ve Göçer, A. (2013). 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (2), 147-169.
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı Anlatımı Geliştirmede Ön Hazırlığın Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ungan, S. (2007). Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 461-472.
 • Ülper, H. ve Uzun, L. (2009). Bilişsel Süreç Modeline Göre Hazırlanan Yazma Öğretimi İzlencesinin Öğrenci Başarısına Etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 8(3), 651-665.
 • Üstüner, A. ve Şengül, M. (2004). Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Olumsuz Etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 197-208.
 • Yılmaz, M. (2012). İlköğretim 1. Kademe Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerini Geliştirmede Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 321-330.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Muamber YILMAZ

Author: Songül AKLAR

Dates

Publication Date: October 5, 2015

Bibtex @ { buefad51335, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {223 - 234}, doi = {}, title = {Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Muamber and AKLAR, Songül} }
APA YILMAZ, M , AKLAR, S . (2015). Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 223-234. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51335
MLA YILMAZ, M , AKLAR, S . "Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 223-234 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51335>
Chicago YILMAZ, M , AKLAR, S . "Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 223-234
RIS TY - JOUR T1 - Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi AU - Muamber YILMAZ , Songül AKLAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 234 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi %A Muamber YILMAZ , Songül AKLAR %T Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD YILMAZ, Muamber , AKLAR, Songül . "Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 223-234.
AMA YILMAZ M , AKLAR S . Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 223-234.
Vancouver YILMAZ M , AKLAR S . Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerine Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 234-223.