Year 2015, Volume , Issue , Pages 170 - 182 2015-10-08

Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Nil DUBAN [1] , Fatma GÜLEÇ ISLAK [2] , Firdevs GÜLEÇ [3] , Seda KONAK [4] , Arzu ÖZTÜRK [5] , Hatice TÜRKEÇ [6]

467 1005

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı fen bilimleri derslerinde sosyal ağların kullanımına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılarak desenlenen çalışmada görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Afyonkarahisar ili kırsalı ve il merkezindeki farklı düzeylerdeki okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. 2015 yılı mart ayında 18 sınıf öğretmeni ile yüz yüze yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 10 öğretmen sosyal ağları aktif bir şekilde kullanırken, 8 öğretmen sosyal ağları kullanmayıp yalnızca interneti kullandığı ortaya çıkmıştır.
Fen bilimleri dersi, internet, sosyal ağ
 • Acar, S., Yenmiş, A. (2014). Eğitimde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Facebook Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges. BÜROKON Özel Sayısı. 55-66.
 • Akpınar, E., Aktamış, H. vd. (2005). Fen Bilgisi Dersinde Eğitim Teknolojisi Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 4(1), 12.
 • Albayrak, E., İşman, A. (2014). Sosyal Ağlardan Facebook’un Eğitime Yönelik Etkililiği. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(1), 129-138.
 • Alican, C., Saban, A. (2013). Ortaokul ve Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Tutumları: Ürgüp Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 35(2), 1-14.
 • Amichai-Hamburger, Y., Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in Human Behavior. 26, 1289-1295.
 • Argın, S., Otrar, M. (2014). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Kullanım Alışkanlıkları Bağlamında İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(3). 1-13.
 • Biçer, S. (2014). Akademisyenlerin Sosyal Ağlarda Bulunma Motivasyonları: Facebook Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 40, 59-80.
 • Bilen, K., Ercan, O. vd. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amacı ve Benimsenme Süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 3(1), 115-123.
 • Bostancı, M. (2010). Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Boyd, D. ve Ellison, N. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13(1), 210-230.
 • Çelik, U. (2006). Ağ Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Demirel, P., Keleş, E. (2011). Bir Sosyal Ağ Olarak Facebook’un Formal Eğitimde Kullanımı. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, 22-24 Eylül 2011, Elazığ.
 • Ekici, M. ve Kıyıcı, M. (2012). Sosyal Ağların Eğitim Bağlamında Kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(2), 156-167.
 • Ferdig, M. A. (2007) Sustainability Leadership: Co-creating a Sustainable Future. Journal of Change Management. 7(2), 25-35.
 • Kapucu, M. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Medya Kullanımına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerin Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 4(2), 75-90.
 • Koç, M., Karabatak, M. (2012). Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Fırat Üniversitesi, 22-24 Eylül 2011, Elazığ.
 • Kılıçarslan, R., Yavuz, A. (2014). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaptıkları Yazma Hataları. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9(3), 863-877.
 • Miles, M. B. ve Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Olpak, Y. Z., Yüksel, M. (2014). Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 171- 186.
 • Özmen, F., Aküzüm, C. vd. (2011). Sosyal ağ sitelerinin eğitsel ortamlardaki işlevselliği. International Advanced Technologies Symposium. Fırat Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2011, Elazığ.
 • Selwyn, N. (2011). Social Media in Higher Education. http://www.educationarena.com/pdf/sample/sample-essay-selwyn.pdf
 • Sidekli, S., Avaroğulları, M. (2013). Facebook: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Bir Yöntem. Cumhuriyet International Journal of Education. 2(2), 145-154.
 • Tanrıverdi, H., Sağır, S. (2014). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarını Ve Sosyal Ağları Benimseme Düzeylerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7(18), 776-821.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zaidieh, A. J. Y. (2012). The Use of Social Networking in Education: Challenges and Opportunities. World of Computer Science and Information Technology Journal. 2(1), 18-21.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Nil DUBAN

Author: Fatma GÜLEÇ ISLAK

Author: Firdevs GÜLEÇ

Author: Seda KONAK

Author: Arzu ÖZTÜRK

Author: Hatice TÜRKEÇ

Dates

Publication Date: October 8, 2015

Bibtex @ { buefad51347, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {170 - 182}, doi = {}, title = {Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {DUBAN, Nil and GÜLEÇ ISLAK, Fatma and GÜLEÇ, Firdevs and KONAK, Seda and ÖZTÜRK, Arzu and TÜRKEÇ, Hatice} }
APA DUBAN, N , GÜLEÇ ISLAK, F , GÜLEÇ, F , KONAK, S , ÖZTÜRK, A , TÜRKEÇ, H . (2015). Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 170-182. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51347
MLA DUBAN, N , GÜLEÇ ISLAK, F , GÜLEÇ, F , KONAK, S , ÖZTÜRK, A , TÜRKEÇ, H . "Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 170-182 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51347>
Chicago DUBAN, N , GÜLEÇ ISLAK, F , GÜLEÇ, F , KONAK, S , ÖZTÜRK, A , TÜRKEÇ, H . "Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 170-182
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Nil DUBAN , Fatma GÜLEÇ ISLAK , Firdevs GÜLEÇ , Seda KONAK , Arzu ÖZTÜRK , Hatice TÜRKEÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 182 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Nil DUBAN , Fatma GÜLEÇ ISLAK , Firdevs GÜLEÇ , Seda KONAK , Arzu ÖZTÜRK , Hatice TÜRKEÇ %T Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD DUBAN, Nil , GÜLEÇ ISLAK, Fatma , GÜLEÇ, Firdevs , KONAK, Seda , ÖZTÜRK, Arzu , TÜRKEÇ, Hatice . "Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 170-182.
AMA DUBAN N , GÜLEÇ ISLAK F , GÜLEÇ F , KONAK S , ÖZTÜRK A , TÜRKEÇ H . Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 170-182.
Vancouver DUBAN N , GÜLEÇ ISLAK F , GÜLEÇ F , KONAK S , ÖZTÜRK A , TÜRKEÇ H . Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 182-170.