Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 874 - 901 2018-10-31

Öğrenci Performans Görevinin Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) Teknikleri İle Değerlendirilmesi: 9. Sınıf Kimya Dersine Yönelik Bir Uygulama
Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course

Mehmet YÜKSEL [1] , Ömer GEBAN [2]

78 147

Bu çalışmada alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olan öğrenci performans görevlerinin değerlendirilmesi uygulamasında karşılaşılan bazı ölçme ve değerlendirme problemleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki problemlerden ilki öğrenci performans görevlerinin değerlendirilmesinde temel alınan kriterlerin belirlenmesidir. Çalışmada incelenen ikinci konu kriterlerin performans görevlerini değerlendirmedeki ağırlıklarının hesaplanmasıdır. Çalışmanın bir diğer amacı ise öğrenci performans görevinin bütünsel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmanın uygulaması 9. sınıf kimya dersi içeriğinde verilen elementler konusunu kapsamaktadır. Çalışmada öğrenci performans görevlerinin değerlendirilmesine yönelik uygulamada çok ölçütlü karar verme tekniklerinden yararlanılmıştır. TOPSIS tekniği öğrenci performans görevlerinin değerlendirilmesinde temel olan kriterlerin seçiminde kullanılmıştır. AHP tekniği ile de öğrenme alanları ve öğrenci performans görevlerinin değerlendirilmesinde temel alınmış olan kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Çalışmada performans kriterlerinin seçiminde dikkate alınan öğrenme alanlarının göreli ağırlıkları sırasıyla bilişsel, duyuşsal ve devinişsel şeklinde bulunmuştur. Performans kriter gruplarının ağırlıkları sırasıyla elementin özellikleri, içerik, hazırlık süreci ve sunu yapma olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 9. sınıf kimya dersi içeriğinde elementler konusundaki öğrenci performans görevinin değerlendirilmesi önerilen yaklaşımla yapılabilmiştir.

 
  

In this study some measurement and assessments problems in the application of the student performance task that is one of the alternative techniques of measurement and assessment were solved. The first of problems was to determine criteria that were based on the assessment of the student performance task. The second issue that was analyzed in this study was to calculate the weights of criteria for assessment in the student performance task. Another issue of the study was to measure and assess as a holistic of the student performance task. Application of the study includes the elements topic that is the 9th grade chemistry course. In this study multiple criteria decision-making techniques that are TOPSIS and AHP were utilized in the application on the measurement and assessment of the student performance task. TOPSIS technique was used in the selection of criteria that are essential for measurement and assessment of the student performance task. Weights of the domains of learning that are cognitive, affective, and psychomotor were calculated by the AHP technique. Besides weights of the criteria that are based on the student performance task were determined by the AHP technique. According to the results of the study weights of the domains of learning that were calculated are as follows cognitive, affective, and psychomotor, respectively. Weights of group of the performance criteria were found as follows elements properties, preparation process, content, and presentation, respectively. According to the results of the study, the student performance task that based on the elements topic of the 9th grade chemistry course was performed by the proposed approach in this study.

 
 • Akbaş, Y., & Gençtürk, E. (2013). Coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme teknikleri ile ilgili görüşleri: Kullanma düzeyleri, sorunlar ve sınırlılıklar [Geography teachers' views about alternative assessment and evaluation techniques: usage levels problems and limitations] Eastern Geographical Review, 18(30), 331-356.
 • Altun, A., & Gelbal, S. (2014). Öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem veya araçlarının ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi [Determining teachers’ measurement tools or techniques via pair-wise comparison method] Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5(1), 1-11.
 • Anıl, D., Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri [Elementary school teachers’ views on issues they experience through measurement and evaluation processes] YYU Journal of Education Faculty, 5(2), 44-61.
 • Arı, A. (2010). Öğretmenlere göre proje ve performans görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar [Difficulties which teachers face in implementing projects and performance tasks] Electronic Journal of Social Sciences, 9(34), 32-55.
 • Baki, A., & Birgin, O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması [Individual development file application as an alternative assessment in mathematics education] In proceedings of the 5th National Science and Mathematics Education Congress 16-18 September 2002, Vol 2, (pp.913-920). METU, Ankara, Turkey.
 • Bertiz, H. & Uluçınar Sağır, Ş. (2014). Fen ve teknoloji eğitiminde portfolyo ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamı ve etkileri [The effects of learning environment enriched via portfolio in science and technology education] Journal of Turkish Science Education, 11(2), 63-84.
 • Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri [Students’ views about the application of portfolio assessment as an alternative assessment method] Journal of Turkish Science Education, 6(1), 1-24.
 • Büyüktokatlı, N., & Bayraktar, Ş. (2014). Fen eğitiminde alternatif ölçme değerlendirme uygulamaları [Alternative Assessment Practices in Science] Pegem Journal of Education & Instruction, 4(1), 103-106.
 • Chen, J-F., Hsieh, H-N., & Do, Q.H. (2015). Evaluating teaching performance based on fuzzy AHP and comprehensive evaluation approach. Applied Soft Computing, 28, 100-108.
 • Çiftçi, S. (2010). İlköğretim birinci kademe 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin performans görevlerine ilişkin görüşleri [The opinions of the teachers in upper primary classes concerning the student performance tasks] Elementary Education Online, 9(3), 934-951.
 • Dağdeviren, M., Yavuz, S., & Kılınç, N. (2009). Weapon Selection using the AHP and TOPSIS methods under Fuzzy Environment. Expert Systems with Applications, 36, 8143-8151.
 • Dağdeviren, M., & Yüksel, İ. (2012). Bilgi yönetimi performansının belirlenmesine yönelik bir model önerisi [A proposed model to determine the performance of knowledge management] 8th Small Medium Enprices and Productivity Congress 2012 (pp.253), İstanbul Kültür University, İstanbul, Turkey.
 • Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2014). Bilişim teknolojileri dersinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yöntemlerine ilişkin nitel bir çalışma [A qualitative study about performance based assessment methods used in information technologies lesson] Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 323-339.
 • Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2004). Fen bilgisi öğretiminde duyuşsal özelliklerin değerlendirilmesinin işlevi ve öğretim süreci içinde öğretmen uygulamalarının analizi üzerine bir araştırma [A research on the progress of evaluating affective characteristics in science teaching and the analysis of teachers’ practices in teaching process] Journal of Gazi university Kırşehir Education Faculty, 5(2), 177-193.
 • Deniz, E., & Kaptan, F. (2011). Yapılandırmacı fen öğretiminde tamamlayıcı ölçme değerlendirme uygulamalarından performans temelli değerlendirmenin önemi [The importance of performance based assessment, in constructivist science education] Black Sea-Черное море. 9, 25-43.
 • Döş, B. (2016). Öğretimi geliştirmede alternatif ölçme değerlendirme uygulamalarının analizi: Literatür taraması [Analyzing The Alternative Assessment Applications for the Development of Teaching: Review of Literature] International Online Journal of Educational Sciences, 8(4), 215-228.
 • Dursun, M.F., Gülbay İ., Çetin S., & Tek Ü. (2012). Orta öğretim 9.sınıf kimya ders kitabı (5.bs) [The 9th grade chemistry textbook of high school (5.Ed)] Ministry of National Education Books.
 • Ersöz, F., Kabak, M., & Yılmaz, Z. (2011). Lisansüstü öğrenimde ders seçimine yönelik bir model önerisi [A model proposal for course selection for postgraduate students] Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences,13(2),227-249.
 • Expert Choice. (2000). Analytical Hierarchy Process (AHP) Software, Version9.5, Expert Choice, Pittsburg, USA.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar [Teachers’ proficiency perceptions of about the measurement and evaluation techniques and the problems they confront] H. U. Journal of Education,33, 135-145.
 • Gupta, K. P., & Chaudhary, N. S. (2017). Prioritizing the Factors influencing Whistle Blowing Intentions of Teachers in Higher Education Institutes in India. Procedia Computer Science, 122, 25-32.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (10. bs.) [Measurement and evaluation in education (10 th ed.)] Ankara: Pegem Academy Publishing.
 • Güntut, M., Güneş, P., & Çetin, S. (2017). Orta öğretim 9. sınıf kimya ders kitabı (1.bs) [The 9th grade chemistry textbook of high school (1.Ed)] Ministry of National Education Books.
 • Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications, a state of the art survey. New York: Springer-Verlag.
 • Kaya, S., Karaçam, S., Eş, H., & Tuncel, M. (2013). 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde proje ve performans görevlerine ilişkin görüşleri [The 4th and 5th grade primary teachers’ opinions related to project and performance tasks at science and technology course] Pamukkale University Journal of Education, 33, 187-201.
 • Kuran, K., & Kanatlı, F. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi [The evaluation of classroom teachers' opinions on the alternative assessments techniques] Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 6(12), 209-234.
 • Lai, J.H.K, Choi, E.C.K., 2015, Performance measurement for teaching hotels: A hierarchical system incorporating facilities management. Journal of Hospitality Leisure, Sport &Tourism Education, 16, 48-58.
 • Lupo, T., 2013, A fuzzy ServQual based method for reliable measurements of education quality in Italian higher education area. Expert Systems with Applications, 40, 7096-7110.
 • MEB (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete [MEB (2013). Ministry of National Education Regulation on Secondary Education Institutions. Official newspaper] Number: 28758, 07.09.2013. Retrieved 16 December 2016, from https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf.
 • T.C. Resmî Gazete (2017). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. [ Regulation on the Amendment of the Regulation of the Secondary Education Institutions of the Ministry of National Education] No:30182, 16.09.2017. Retrieved 16 December 2016, from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916.pdf.
 • Metin, M. (2013). Öğretmenlerin performans görevlerini hazırlarken ve uygularken karşılaştığı sorunlar [Teachers’ difficulties in preparation and implementation of performance task] Educational Sciences: Theory & Practice, 3(3), 1645-1673.
 • Metin, M., & Özmen, H. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin performans değerlendirmeye yönelik hizmet içi eğitim (HİE) ihtiyaçlarının belirlenmesi [Determination of science and technology teachers’ in-service education (INSET) needs on performance assessment] Kastamonu Education Journal, 18(3), 819-838.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı [The 9th grade chemistry curriculum of high school] Ankara: Presidency of Education and Training Board.
 • Dursun, M.F., Gülbay İ., Çetin S., & Tek Ü. (2012). Orta öğretim 9. sınıf kimya ders kitabı (5.bs) [The 9th grade chemistry textbook of high school (5.Ed)] Ministry of National Education Books.
 • Nazlıçiçek, N., & Akarsu, F. (2008). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları [Physics, chemistry and mathematics teachers’ approaches to assessment tools and their assessment practices] Education and Science,33(149),18-29.
 • Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme [Measurement and evaluation]. Student Selection and the Placement Centre (ÖSYM) Publications, Ankara.
 • Özdemir, S.E. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları [Elementary teacher competencies and in service training needs in alternative measurement and assessment tools] The Journal of Turkish Educational Sciences, 8(4), 787-816.
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill International Book Company. USA.
 • Saaty, TL., (1986, Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, 32(7), 841-855.
 • Saaty, T.L., (1991, Some Mathematical Concepts of the Analytic Hierarchy Process. Behaviormetrika. 29, 1-9.
 • Sağlam-Arslan, A., Devecioğlu-Kaymakçı, & Y., Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme-değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: fen ve teknoloji öğretmenleri örneği [Problems concerning alternative evaluation methods: The case of science and technology teachers] Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty, 28, 1-12.
 • Shyur, H-J. (2006). COTS evaluation using modified TOPSIS and ANP. Applied Mathematics and Computation, 177, 251-259.
 • Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği [problems facing science and technology teachers using alternative assessment tecnics: Trabzon sample] YYU Journal Of Education Faculty, 6(1), 122-141.
 • Wu, H-Y., Chen, J-K., Chen, I-S., & Zhuo, H-H. (2012). Ranking universities based on performance evaluation by a hybrid MCDM model. Measurement, 45, 856-880.
 • Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2013). Öğretmenlerin 2007 yılı kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelere yönelik algılamaları [teachers’ perceptions about constructivist principles in the 2007 chemistry curriculum] Journal of Turkish Science Education, 10(4), 75-102.
 • Yıldız, İ., & Uyanık, N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine [On measurement and evaluation in mathematics teaching] Gazi University Kastamonu Education Journal, 12(1), 97-104.
 • Yiğit, F., & Kırımlı, B. [2015] Türkçe öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin işlevleri ve kullanma sıklığı hakkındaki görüşleri [Teacher opinions on functions and frequency of using of alternative assessment and evaluation methods] National Education, 44(205), 64-85.
 • Yüksel, M. (2011). Eğitim ve öğretim kazanımları temelinde 9. sınıf kimya ders kitabının incelenmesi. [Investigation of the 9th grade chemistry course book on the basis of the education and teaching acquisitions] Selçuk university Journal of Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 32, 29-48.
 • Yüksel, M., & Geban, Ö. (2015). Kimya öğretmeni özel alan yeterliklerine göre öğretmen performansının değerlendirilmesi [Evaluation of teacher performance according to the special area competencies of chemistry teachers] H. U. Journal of Education, 30 (1), 299-312.
 • Zyoud, S.H., Fuchs-Hanusch, D. (2017). A bibliometric-based survey on AHP and TOPSIS techniques. Expert Systems with Application, 78, 158-181
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0124-1992
Author: Mehmet YÜKSEL (Primary Author)
Institution: Gazi Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9433-0056
Author: Ömer GEBAN
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad400787, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {874 - 901}, doi = {10.14686/buefad.400787}, title = {Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, Mehmet and GEBAN, Ömer} }
APA YÜKSEL, M , GEBAN, Ö . (2018). Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (3), 874-901. DOI: 10.14686/buefad.400787
MLA YÜKSEL, M , GEBAN, Ö . "Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 874-901 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/40029/400787>
Chicago YÜKSEL, M , GEBAN, Ö . "Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 874-901
RIS TY - JOUR T1 - Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course AU - Mehmet YÜKSEL , Ömer GEBAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.400787 DO - 10.14686/buefad.400787 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 874 EP - 901 VL - 7 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.400787 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.400787 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course %A Mehmet YÜKSEL , Ömer GEBAN %T Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.400787 %U 10.14686/buefad.400787
ISNAD YÜKSEL, Mehmet , GEBAN, Ömer . "Student Performance Task Assessment Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) Techniques: An Application for 9th Grade Chemistry Course". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 3 (October 2018): 874-901. https://doi.org/10.14686/buefad.400787