Year 2018, Volume 7, Issue 3, Pages 1133 - 1157 2018-10-31

Sürekli Eğitim Merkezi Kursiyerlerine Göre Yaşam Boyu Öğrenme Hizmetlerinin Yönetsel Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres

Remzi YILDIRIM [1]

59 100

Bu araştırma, üniversitelerde yaşam boyu öğrenme kapsamında hizmet vermekte olan sürekli eğitim merkezlerinin yönetsel etkililiğini kursiyer değerlendirmelerine göre belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Elde edilen sonuçların yaşam boyu öğrenme ve eğitim yönetimi alanına teori ve uygulama noktasında katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırma nicel araştırma teknikleri kullanılarak tarama desenine göre yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan 5’li Likert tipindeki derecelendirme ölçeği, “SEMYE-VTA” adlı veri toplama aracının kursiyerlere yönelik bölümü olup amaç, örgütsel yapı ve süreç biçimindeki boyutları kapsamaktadır. Veriler 2016 Bahar Döneminde Eskişehir, İzmir ve Manisa İllerinden seçilen dört üniversiteye ait sürekli eğitim merkezinden 179 kursiyerin katılımıyla toplanmıştır. Belirtilen boyutlara yönelik kursiyer değerlendirmelerinin analizinde veri dağılımını göstermek için frekans değerleri, katılımcı ortak görüşlerini sunmak için ortalamalar, ölçüt dağılımı ve görüş birlik düzeylerini bulmak için standart sapma değerleri kullanılmıştır. Yaş, cinsiyet ve eğitim durumu şeklindeki değişkenlere göre analizlerin yapılamasında Mann – Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre örgütsel yapı boyutunda danışma hizmetlerinin sunulmasında ve planlanan eğitimlerin tanıtılmasında bir takım eksiklikler ortaya çıkmıştır. Ayrıca süreç boyutunda fiziki koşullarla ilgili yaşanan eksiklikler vurgulanmıştır.

This research was done to identify managerial effectiveness of continuing education centres that give service in universities within the scope of lifelong learning, according to trainee evaluations.  Obtained results are expected to contribute lifelong learning and educational management field at theory and practice points. The research was conducted according to scanning pattern by using quantitative research techniques. 5 Likert type gradation scale used in research is the part of data collection tool named “SEMYE-VTA” towards trainees and it involves dimensions such as aim, organizational structure and process. The data were collected from continuing education centres of four universities chosen from Eskişehir, İzmir and Manisa provinces in 2016 spring term with the participation of 179 trainees. In analysis of evaluation of trainees towards stated dimensions, frequency values were used to show data distribution, averages were used to present common opinions of participants and standard deviation values were used to find criteria distribution and agreement levels. In construction of analysis according to variables such as age, gender and education status Mann – Whitney U test and Kruskal Wallis test were used.  According to obtained findings in presentation of counselling services in organizational structure dimension and in presentation of planned trainings a number of deficiencies showed up. Also during process, experienced deficiencies regarding physical conditions, were emphasized.
  • Referans1 Armstrong, M. (2013). How To Manage People (3rd ed.). London: Kogan Page Limited.Referans2 Argan, M., T. (2013). Etkinlik kavramı ve türleri [Concept and types of activity]. Ertan, H. (Ed.), Etkinlik Yönetimi [Activity Management] (2. bs.) [2nd ed.] (pp. 2 – 31). Eskisehir: Anadolu University Open Education Faculty Publications.Referans3 Arslan, H. (2010). How to improve effectiveness in public schools. 2nd International Symposium on Sustainable Development, (301 – 310), 8 – 9 June 2010. Saraybosna. http://eprints.ibu.edu.ba/711/1/ISSD2010Socialscience_p301-p310.pdf (04.09.2013).Referans4 Biçerli, M. K. (2012). Hayat boyu öğrenmenin önemi ve sistemleştirilmesi [The importance and systematization of lifelong learning]. Hayat Boyu Öğrenme Kültürü Ve Mesleki Eğitim Sempozyumu: Uluslararası Sempozyum Bildirileri [Lifelong Learning Culture and Vocational Education Symposium: International Symposium Reports], (pp. 39 – 44), 16 – 17 June 2012. Istanbul: Istanbul Metropolitan Municipality Arts and Vocational Training Courses Ismek Publications.Referans5 Bütüner, S., Ö. (2008). Kitap incelemesi – sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Book review – data analysis handbook for social sciences]. Elementary Education Online, 7 (1), 6 – 8. http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say1/v7s1k4.pdf (06.11.2016).Referans6 Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme [Survey development]. The Journal of Turkish Educational Sciences, 2 (3), 133 – 151. http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_2/133-151.pdf (24.04.2013).Referans7 Demirtaş,Z.,Özdemir, T., Y. ve Küçük, Ö. (2016). Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki [Relationships between bureaucratic structure of schools, organizational silence and organizational cynicism]. Educational Administration: Theory and Practice, 22 (2), 193 – 216. http://www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/kuey.2016 .008/pdf (21.12.2016).Referans8 Drucker, P., F. (1993). Educated person. Post Capitalist Society (1st ed.) (pp. 191 – 198). New York: Routledge. http://books.google.com.tr/books?id=IYVBmM5z69cC& printsec=frontcover&dq=Post+Capitalist+Society&hl=tr&sa=X&ei=hpu-UrGyKa_ Z0QXoh4CgDw&redir_esc=y#v=onepage&q=educated&f=false (18.08.2013).Referans9 Erdem, A., R. (2005). Üniversitenin var oluş nedeni (üniversitenin misyonu) [The reason for the existence of the university (the mission of the university)]. Pamukkale University Journal of Education, 17, 75 – 86. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/ Makaleler/1384119108_11-%c3%9cN%c4%b0VERS%c4%b0TEN%c4%b0N%20 VAR%20OLU%c5%9e%20NEDEN%c4%b0.pdf (06.04.2013).Referans10 EUA – European University Association (2008). European universities’ charter on lifelong learning. Brussels: European University Association. http://www.eua.be/fileadmin/ user_upload/files/Publications/European_Universities__Charter_on_Lifelong_learning.pdf (25.04.2013).Referans11 Güleç, İ., Çelik, S. ve Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme [What is lifelong learning? An evaluation on definition and scope]. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 34 – 38. http://www.suje.sakarya.edu.tr/index.php/suje/article/view/22/22 (05.01.2013).Referans12 Hoy, W., K. ve Miskel, C., G. (2012). Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama [Educational Administration: Theory, Research, and Practice] (Trans. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Publications.Referans13 Jarvis, P. (2007). Lifelong learning in the social context. Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society (pp. 1 – 21). Oxon: Routledge. http://www.ebookstore.tandf.co.uk/ (24.09.2012).Referans14 Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi [Scientific Research Method] ( 24. bs.) [24th ed.]. Ankara: Nobel Publications.Referans15 Karslı, M., D. (2004). Yönetsel Etkililik [Managerial Effectiveness] (2. bs.) [2nd ed.]. Ankara: Pegem Academy.Referans16 Longworth, N. (2003). Lifelong Learning in Action (1st ed.). London – Sterling / Virjinya: Kogan Page Limited.Referans17 MacPhail, J., S. (2008). The OECD, Neoliberalism, and the Learning City: Promoting Human Capital in the Guise of Lifelong Learning (Published master thesis). Mount Saint Vincent Üniversitesi, Nova Scotia, Canada. http://www.swaraj.org/shikshantar/resources_macphail.htm (03.12.2013).Referans18 Robbins, S., P. ve Judge, T. A. (2013). Örgütsel Davranış [Organizational Behaviour] (Trans. Ed. Erdem, İ.). Ankara: Nobel Publications.Referans19 Rollie, D., L. (2007). Preface - the problem of continuous school improvement. Dawley, W., D. ve Rollie, D., L. (Ed.), The Keys To Effective Schools (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd.Referans20 Saran, M., Coşkun, G., Zorel, F., İ. ve Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerde sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi: ege üniversitesi topluma hizmet uygulamaları dersi üzerine bir araştırma [Improving the consciousness of social responsibility at universities: a research on lesson of social service practice at Ege University]. Journal of Yasar University, 2011 22(6), 3732 – 3747. http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=85900893&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMNLr40SeqK44wtvhOLCmr06ep7RSsaq4Sa6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGotlG0qrZKuePfgeyx43zx (20.12.2016).Referans21 Soran, H., Akkoyunlu, B. ve Kavak, Y. (2006). Yaşam boyu öğrenme becerileri ve eğiticilerin eğitimi programı: Hacettepe Üniversitesi örneği [Life-long learning skills and training faculty members: a project at Hacettepe University]. Hacettepe University Journal of Education. 30, 201 – 210. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/ 200630HALUK%20SORAN.pdf (06.04.2013).Referans22 Şahin, B. (2012). Metodoloji [Methodology]. Tanrıöğen, A. ( Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods] (3. bs.) [3rd ed.] (pp. 109 – 130). Ankara: Anı Publications.Referans23 Şimşek, A. (2012). Araştırma modelleri [Research models]. Şimşek, A. (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri [Research Methods in Social Sciences] (1. bs.) [1st ed.] (pp. 80 – 107). Eskisehir: Anadolu University Publications.Referans24 Toprakçı, E. ve Akçay, A. (2016). Türkiye’de kamu yararına çalışan derneklerin eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve denetimi (yasal belgeleri temelinde nitel bir analiz) [Administration and supervision of the educational activities of public benefit associations in Turkey (a qualitative analysis based on the legal documents)]. Cumhuriyet International Journal of Education – CIJE, 5 (1), 2016, 29 – 52. http://www.cijeonline.com/index.php/cije/article/view/154/213 (21.12.2016).Referans25 Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). Eğitim öğretim faaliyetlerinde fiziksel mekân [Physical conditions in educational activities]. Millî Eğitim Dergisi [Journal of National Education], 29, 153 – 154. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_ Egitim_Dergisi/153-154/uludag.htm (20.02.2014).Referans26 Wissema, J., G. (2009). Third Generation University: Managing the University in Transition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.Referans27 Yıldırım, R. (2014). Sınıfın fiziksel düzenini oluşturma [Creating the physical layout of the class]. Arslan, H. (Ed.), Sınıf Yönetimi [Classroom Management] (1. bs.) [1st ed.] (pp. 37 – 72). İstanbul: Paradigma Academy Publications.Referans28 Yıldırım, R. (2017). Üniversitelerdeki Yaşam Boyu Öğrenme Hizmetlerinin Yönetsel Etkililiğinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services in Universities] (Yayınlanmış doktora tezi) [Published doctoral thesis]. Canakkale Onsekiz Mart University Institute of Educational Sciences, Canakkale.Referans29 Yusuf, S. (2011). Üniversite – endüstri ilişkileri [University – industry associations]. Yusuf, S. & Nabeshima, K. (Ed.), Üniviversiteler Ekonomik Büyümeye Nasıl Katkıda Bulunur [How Universities Promote Economic Growth] (Kadri Yamaç, trans.) (1. bs.) [1st ed.] (pp. 1–24). Ankara: Eflatun Publications.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6918-5416
Author: Remzi YILDIRIM (Primary Author)
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { buefad417105, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {1133 - 1157}, doi = {10.14686/buefad.417105}, title = {Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Remzi} }
APA YILDIRIM, R . (2018). Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7 (3), 1133-1157. DOI: 10.14686/buefad.417105
MLA YILDIRIM, R . "Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 1133-1157 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/40029/417105>
Chicago YILDIRIM, R . "Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018): 1133-1157
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres AU - Remzi YILDIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.417105 DO - 10.14686/buefad.417105 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1133 EP - 1157 VL - 7 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.417105 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.417105 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres %A Remzi YILDIRIM %T Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.417105 %U 10.14686/buefad.417105
ISNAD YILDIRIM, Remzi . "Evaluation of Managerial Effectiveness of Lifelong Learning Services According to Trainees of Continuing Education Centres". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 3 (October 2018): 1133-1157. https://doi.org/10.14686/buefad.417105