Year 2019, Volume 8, Issue 1, Pages 322 - 359 2019-02-01

Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Son 10 Yıl İçerisinde Yayınlanan Makalelerin Betimsel Analizi
Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning

Ahmet Emre Kılıç [1] , Ramazan Yılmaz [2]

102 186

Bu çalışmanın amacı, alanyazında son on yıl içinde hayat boyu öğrenme konusunda yayınlanmış çalışmaların betimsel olarak analizini yapmaktır. Bu amaçla Web of Science veritabanında yer alan ve SCI-EXPANDED, SSCI ile A&HCI atıf indekslerinde taranan makalelerden yararlanılmıştır. Amaca uygun olarak şu arama kelimeleri kullanılmıştır: “Lifelong Learning”, “Life-long Learning”. Yapılan arama sonuçlarında toplam 297 makalenin tam metnine ulaşılmış ve bu çalışmalar yayınlandıkları dergilere, yazıldıkları dillere, kullandıkları araştırma yöntemine ve katılımcılarına göre çözümlenmiştir. Bu araştırma tarama modeli kapsamında doküman incelemesi tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen bir form ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiş olup grafiksel olarak gösterilmiştir. Araştırma bulgularına göre makalelerin 205 farklı dergide yayınlandığı, makaleler yazılırken en çok İngilizce dilinin kullanıldığı, araştırma yöntemi olarak en çok nitel yöntemlerin tercih edildiği ve katılımcıların çok farklı örneklemler üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Hayat boyu öğrenme alanı ile ilgili bu tür inceleme araştırmalarının alanyazında pek rastlanmamasından dolayı bu araştırmanın gelecek araştırmalar adına yol gösterici olması beklenmektedir.

The purpose of this study is to analyze in a descriptive way the published work within the context of lifelong learning in the last decade. For this purpose, the SCI-EXPANDED, SSCI and A&HCI citation indexes in the Web of Science database were used. The following search terms were used as appropriate: “Lifelong Learning” and “Life-long Learning”. A total of 297 articles were found in the search results and these studies were analyzed according to the journal they published, the language, the research methods and their participants. This research was prepared using the document review technique within the scope of the survey research model. The data were collected by a form developed by the researcher. The collected data are analyzed descriptively and the results were shown graphically. According to findings, it can be said that the articles were published in 205 different journals, the English language was used the most, the most qualitative methods were preferred as the research method and the participants concentrated on very different samples. It is expected that this research will be a guide for future researches, since such researches on the field of lifelong learning are rarely seen in the literature.
  • Akbaş, O. & Özdemir, S. (2002). Avrupa birliğinde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.Aksoy, M. (2008). Hayat boyu öğrenme ve kariyer rehberliği ilkelerinin istihdam edilebilirliğe etkileri: Otel işletmeleri üzerine bir uygulama Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.Arslan, Ş. F., Sarıkaya, Ö. & Vatansever, K. (2016). Yaşam boyu öğrenme eğilimi ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tıp Eğitimi Dünyası, 15(47), 38-46.Atik, A., & Ata, A. (2018). Alternatif Dijital Eğitim Platformu Olarak Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (Mooc) Uygulamaları. Social Sciences, 13(4), 144-154.Ayçiçek, B. (2016). Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Hayat Boyu Öğrenme Yeterlikleri İle Hayat Çapında Öğrenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.Bağcı, E. (2011). Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Türkiye'de yaşam boyu eğitim politikaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 139-173.Berberoğlu, B. (2010). Yaşam boyu öğrenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki konumu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(2), 113-126.Beycioğlu, K. & Konan, N. (2008). Yaşam boyu öğrenme kapsamında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan kamu spotlarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 369-382.Bıkmaz, F. H., Aksoy, E., Tatar, Ö. & Altınyüzük, C. A. (2013). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerine ait içerik çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim, 38(168), 288-303.Bozkaya, M., Aydın, İ. E., & Kumtepe, E. G. (2012). Research trends and ıssues in educational technology: a content analysis of TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11(2), 264-277.Budak, Y. (2009). Yaşamboyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 693-708.Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22 bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Clark, T. (2005). Lifelong, life-wide or life sentence?. Australian Journal of Adult Learning, 45(1), 47-62.Commission Of The European Communities. (CEC) (2000). A Memorandum on Lifelong Learning. (1832, SEC (2000)), Brussels. 03.04.2018 tarihinde http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf adresinden alındıCoşkun, Y. D. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Coşkun, Y. D. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(42), 108-120.Çakmak, E. K., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Ünsal, N. Ö., Boz, K., . . . Gül, H. Ü. (2016). 2014 yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 80-108.Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. 9 Th International Educational Technology Conference, (s. 696-703). Ankara.Demirel, M. & Yağcı, E. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 100-111.Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P. & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: a meta-analysis. Learning and Instruction, 13(5), 533-568.Doğan, S. & Kavtelek, C. (2015). Hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenmeye ilişkin algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 82-104.Epçaçan, C. (2013). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin ders kitaplarında yer alma düzeyine örnek bir inceleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(6), 353-379.Ergüney, M. (2015). Uzaktan Eğitimin Geleceği: MOOC (Massive Open Online Course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22.Ersoy, A. & Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 803-834.Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Tarihçe Ve Gelişim. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 313-321.Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177-199.Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93-111.Güleç, İ., Çelik, S. & Demirhan, B. (2013). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.Hanemann, U. (2015). Lifelong literacy: some trends and issues in conceptualising and operationalising literacy from a lifelong learning perspective. International Review of Education, 61(3), 295-326.Karacadal, Ö., Çobanoğulları, F., Eryılmaz, S., & Bolat, A. (2018). MOOCs ile Yabancı Dil Öğretimi: Almanya, Fransa ve Türkiye’nin Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(44), 63-76.Kaya, H. E. (2014). Lifelong learning and Turkey. Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 81-102.Konokman, G. Y. & Yelken, T. Y. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 267-281.Milli Eğitim Bakanlığı. (MEB) (2006). On Yedinci Milli Eğitim Şurası Kararları. Ankara: MEB. 28.04.2018 tarihinde https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29165619_17_sura.pdf adresinden alındıMilli Eğitim Bakanlığı. (2014). Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi. 12.03.2018 tarihinde http://hbogm.meb.gov.tr/str/str.html adresinden alındıOran, M., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 167-170). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.Özdamar Keskin, N. (2010). Mobil Öğrenme Teknolojileri ve Araçları. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 491-496). Muğla: Muğla Üniversitesi.Özen, Y. (2009). Algın öğrenme teorisi yaşam boyu değişerek ve gelişerek öğrenme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 1-16.Sağlam, M. & Yüksel, İ. (2015). Program değerlendirmede meta-analiz ve meta-değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18.Samancı, O. & Ocakcı, E. (2017). Hayat boyu öğrenme. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 711-722.Semerci, N. & Kalçık, C. (2017). Televizyonda yayınlanan dizilerin lise öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmesine etkisi öğrenci görüşleri: bir olgu bilim çalışması (Bartın ili örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 237-262.Smith, L. E. (2015). English as an international language: No room for linguistic chauvinism. Journal of English as a Lingua Franca, 4(1), 165-171.Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 394-417.Taşçı, D., Aydın, C. H., Kumtepe, E. G., Kumtepe, A. T., Kıcır, G. K. & Dinçer, G. D. (2015). Eskişehir’de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Altında Yetişkin Eğitiminin Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 197-211.T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı: 2007-2013. Resmi Gazete. 30.04.2018 tarihinde http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx adresinden alındıToksöz, S. & Işık, A. (2015). Kursiyernet uzaktan eğitim platformunun yaşam boyu öğrenme açısında incelenmesi. The Journal of International Educational Sciences, 2(4), 408–418.Topakkaya, A. (2013). Yaşam boyu öğrenme ve türk üniversitelerinin bu alana muhtemel katkıları. International Journal of Social Science, 6(4), 1081–1092.Ünal, F. & Tanca, A. (2016). Yaşam boyu öğrenme kapsamında türkiye radyo televizyon kurumu tarafından yayınlanan kamu spotlarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 51, 43-56.Wagner, D. A. (2015). Learning and literacy: A research agenda for post-2015. International Review of Education, 61(3), 327-341.Yenen, E. T., Kılınç, H. H. & Bulut, A. (2016). Yaşam boyu öğrenme ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Researcher Social Science Studies, 4(1), 85-93.Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (10 bs.). Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2041-1750
Author: Ahmet Emre Kılıç
Institution: BARTIN UNIVERSITY

Orcid: 0000-0002-2041-1750
Author: Ramazan Yılmaz
Institution: BARTIN UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: February 1, 2019

Bibtex @research article { buefad490131, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {322 - 359}, doi = {10.14686/buefad.490131}, title = {Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning}, key = {cite}, author = {Kılıç, Ahmet Emre and Yılmaz, Ramazan} }
APA Kılıç, A , Yılmaz, R . (2019). Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning. Bartın University Journal of Faculty of Education, 8 (1), 322-359. DOI: 10.14686/buefad.490131
MLA Kılıç, A , Yılmaz, R . "Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 322-359 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/42863/490131>
Chicago Kılıç, A , Yılmaz, R . "Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019): 322-359
RIS TY - JOUR T1 - Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning AU - Ahmet Emre Kılıç , Ramazan Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14686/buefad.490131 DO - 10.14686/buefad.490131 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 359 VL - 8 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.490131 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.490131 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning %A Ahmet Emre Kılıç , Ramazan Yılmaz %T Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.490131 %U 10.14686/buefad.490131
ISNAD Kılıç, Ahmet Emre , Yılmaz, Ramazan . "Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 1 (February 2019): 322-359. https://doi.org/10.14686/buefad.490131
AMA Kılıç A , Yılmaz R . Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 322-359.
Vancouver Kılıç A , Yılmaz R . Descriptive Analysis of The Articles Published in The Last 10 Years Within The Context of Lifelong Learning. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(1): 359-322.