Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 17 - 38 2018-06-27

MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE
ON BELONGING OF WORK NAMED MUNEBBIHAT TO IBN HAJAR AL-ASQALANI

Mehmet TURAN [1]

93 199

Bazı Medreselerde okutulan aynı zamanda imamlar ve vaizler tarafından halkı bilgilendirmede yararlanılan eserlerden biri de “Münebihatu İbn Hacer el-Askalânî” adıyla şöhret bulan eserdir. Bu eser halk arasında rağbet görmüş ve halkın teveccühüne mazhar olmuştur. İbn Hacer el-Askalânî’nin telif ettiği eserler arasında bulunmamasına rağmen kendisine nispet edilen bu eserin ona ait olup olmadığının tespit edilmesi kanaatimizce büyük önem arz etmektedir. Zira İbn Hacer el-Askalânî’ye nispetinden dolayı eserin içinde yer alan bilgilerin sahih telakki edildiği ve pek çok kimse tarafından bu nedenle husn-u kabul gördüğü bilinen bir gerçektir. Bu çalışma söz konusu eser hakkında bilgi vermekte ve eserin İbn Hacer’e nispetinin doğru olup olmadığını konu edinmektedir.

One of the works studied in some madrasas, and also benefited by imams and preachers to inform public is the work famous for its name “Munebbihat of Ibn Hajar Al-Asqalani”. This work has found approval by public and gained their favour. Although it is not among the works Ibn Hajar Al-Asqalani compiled, to our knowledge, it bears great importance to find out whether this work belongs to him or not. Because it is a well-known fact that the information in the work are considered as true due to the comparison of it to Ibn Hajar Al-Asqalani; therefore, it has received significance acceptance by many people. This study gives information about the work aforementioned; and investigates whether this work belongs to Ibn Hajar or not.

 • ABDU’L-MUNİM, Şakir Mahmut, İbn Hacer el-Askalânî Musannefâtuhu ve Dirasetun fi Menhecihi ve Mevaridihi fi Kitabihi’l-İsâbe, Muessesetu’r-Risale, 1. Baskı, Beyrut 1997.
 • ASLANTÜRAyşe Hümeyra, “NESEFÎ, Necmeddin” DİA, TDV Yayınları, c.32, İstanbul 2006.
 • BAĞCI, H. Musa, “Medrese Eğitiminde Hadis Birikimi –Diyarbakır Örneği-”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, Nisan 2009.
 • BİLEN, Mehmet, “Din Görevlilerinin Hadis Bilgileri Üzerine”, İslami İlimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, Güz 2007.
 • EBU UBEYDE, Meşhur b. Hasan Al Selman, Kütüb Hazzere minha’l-Ulema’, Daru's-Sumay'i, Riyad 1995.
 • EL-GAZZÎ, Ebu’l-Berekat Muhammed b. Ahmed b. Abdullah el-Gazzî, el-Amirî eş-Şafiî, Behcetü’n-Nazirin, Daru İbn Hazm, 1. Baskı, Beyrut-Lübnan 2000.
 • EŞ-ŞEHY, Abdussettar, el-Hafız İbn Hacer el-Askalânî, Daru’l-Kalem, 1. Baskı, Dımeşk 1992.
 • HİZMETLİ, Sabri, “İbn Hiccî”, DİA, TDV Yayınları, c.20, İstanbul 1999.
 • İBN HACER, Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Âskalanî, Münebbihât, Daru’t-Tıba’ati’l-Amire yy. 1897.
 • ----------------, ed-Dureru’l-Kamine fi A’yani Mieti’s-Semaniye, Dairetu'l-Mearifi'l-Osmaniyye, Haydarabad-Hind 1972.
 • İBN KADİ ŞÜHBE, Ebu Bekr b. Ahmed b. Muhamed b. ömer b. Muhammed Takyeddin ed-Dimeşkî, Tabakatu’ş-Şafi’iyye, thk. Hafız Abdulalim Han, Alemu’l-Kutub, 1. Baskı, Beyrut 1987.
 • İBNU’L-İ’MAD EL-HANBELÎ, Şihabüddin Ebi’l-Felah Abdulhay b. Ahmed b. Muhammed Şezeratu’z-Zeheb fi Ahbari men Zeheb, Daru İbn Kesir, 1. Baskı, Lübnan-Beyrut 1993.
 • İSMAİL PAŞA, el-Bağdadî, Hediyyetu’l-Ârifîn Esmâu’l-Müellefîn ve Asaru’l-Musannifîn min Keşfi’z-Zunȗn, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan-Beyrut 1992.
 • KÂTİP ÇELEBİ, Hâcî Halife Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunun an Usami’l-Kutub ve’l-Funun, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Lübnan-Beyrut 2008.
 • KAHHALE, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-Müellifin Terâcimü Musannifi’l-Kütübi’l-Arabiyye, Müessesetü'r-Risale,1. Baskı, Beyrut 1993. KANDEMİR, M. Yaşar, “İbn Hacer el-Askalani”, DİA, TDV Yayınları, c.19, İstanbul 1999.
 • SEHÂVÎ, Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahman, el-Cevâhir ve’d-Dürer fî Tercemet-i Şeyhülislâm İbn-i Hacer, Daru İbn-i Hazm, Lübnan-Beyrut 1999.
 • ________, ed-Dav’ȗ’l-Lami’ li-Ehli’l-Karni’t-Tasi’, Daru’l-Cîl, 1. Baskı, Beyrut 1992.
 • TURAN, Mehmet “Meşhur Hadis Âlimi İbn Hacer El-Askalânî’nin Hayatı ve İlmi Kişiliği”, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hakemli Dergisi, Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1.
 • ________, İbn Hacer el-Askalanî’ye Nispet Edilen Münebbihat Adlı Eserdeki Merfu Hadislerin Değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 2017.
 • ZİRİKLÎ, Hayreddin, el-A’lâm Kamȗsu Terâcim li-Eşheri’Ricali ve’n-Nisâ mine’l-Arabi ve’l-Müstarebîn ve’l-Musteşrikın, Daru’l-İlmi’l-Melayin, Lübnan-Beyrut 2002.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet TURAN (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Bibtex @research article { buiif437887, journal = {Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi}, issn = {2548-0073}, eissn = {2619-9114}, address = {Batman University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {17 - 38}, doi = {}, title = {MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {TURAN, Mehmet} }
APA TURAN, M . (2018). MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE. Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, 2 (1), 17-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437887
MLA TURAN, M . "MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 17-38 <http://dergipark.org.tr/buiif/issue/37878/437887>
Chicago TURAN, M . "MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 (2018): 17-38
RIS TY - JOUR T1 - MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE AU - Mehmet TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 38 VL - 2 IS - 1 SN - 2548-0073-2619-9114 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of The İslamic Sciens Faculty of Batman University MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE %A Mehmet TURAN %T MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE %D 2018 %J Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi %P 2548-0073-2619-9114 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD TURAN, Mehmet . "MÜNEBBİHAT ADLI ESERİN İBN HACER EL-ASKALÂNÎ’YE AİDİYETİ ÜZERİNE". Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 2 / 1 (June 2018): 17-38.