Editorial Principles

BATMAN  ÜNİVERSİTESİ  İSLAMİ  İLİMLER  FAKÜLTESİ  DERGİSİ  YAYIN İLKELERİ

1.  Batman  Üniversitesi İslami İlimler   Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel

niteliklere  sahip çalışmaları yayımlayarak  ilahiyat  ve sosyal  bilimler alanında  bilgi birikimine

katkıda bulunmayı  amaçlamaktadır.

2.  Batman  Üniversitesi İslami İlimler   Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan  hakemli  bir

dergidir.

3. Derginin  yayın  dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça , Farsça ve İngilizce  bilimsel çalışmalar da

yayımlanır.  Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir.

4.   Dergiye  gönderilen  çalışmalar  başka  bir  yerde  yayımlanmış  ya  da  yayımlanmak  üzere

gönderilmiş olmamalıdır.

5.  Dergide  yayımlanacak  makaleler,  öncelikle  kendi  alanlarına uygun  araştırma  yöntemleri

kullanılarak hazırlanmış  özgün  ve akademik  çalışmalar olmalıdır. Ayrıca  bilim sel alana katkı

niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.

6. Yayımlanması  istenen yazılar,  http://dergipark.gov.tr/buiif  adresinden kullanıcı adı ve şifre

girilip  sisteme  yüklenilerek  ve  sedat.baran@gmail.com   adresi  ile  iletişime  geçilerek

gönderilmedir. Ayrıca web sayfası üzerinde yer alan  yazar/çevirmen iletişim formu  ve makale

bilgi ve yazar iletişim formunun  doldurularak gönderilmesi gerekmektedir.

7. Gönderilen yazılar öncelikle şekil ve içerik  açısından incelenir. Yayın ve yazım  ilkelerine

uyulmadığı  görülen  yazılar,  içerik  incelemesine  tabi  tutulmadan  gerekli  düzeltmelerin

yapılması için yazara iade edilir.

8. Yayımlanmayan  yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.

9.   Dergiye  yayımlanmak  üzere  gönderilen  yazılar,  ön  incelemesi  yapıldıktan  sonra  yayın

kurulu  tarafından  belirlenen konunun  uzmanı  üç hakeme  gönderilir. Yazının  gönderildiği her

üç hakemden  olumlu  rapor gelmesi durumunda  yazının  yayımlanmasına  karar verilir ve hangi

sayıda yayımlanacağı  çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin  olumsuz  görüş belirtmesi halinde

ise yazı  yayımlanmaz.  İki  hakem  olumlu  bir hakem  olumsuz  görüş  belirtirse yazı  hakkında

karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu  tarafından verili r.

10. Yayımlanmasına  karar  verilen yazıların   hakem   raporlarında “düzeltmelerden  sonra

yayımlanabilir”  görüşü belirtilmişse yazı,  gerekli düzeltmelerin  yapılması  için  yazarına  iade

edilir. Yazar  düzeltmeleri  farklı  bir renkle  yapar.  Düzeltmelerden  sonra  hakem  uyarılarının

dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden  değerlendirilir.

11.  Dergiye  gönderilen  yazıların  yayımlanıp  yayınlanmayacağı  konusunda  en  geç  üç  ay

içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

12. Sayı hakemlerinin  isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

13. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.

14. Yayımlanan  makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.  Yazara ait makalenin  bulunduğu

dergiden iki adet gönderilir.

15. Yayımlanan  çalışmanın bilimsel ve hukuki  her türlü sorumluluğu  yazarına ya da yazarlarına

aittir.

16. Yayımlanmak  üzere kabul edilen yazıların bütün yayın  hakları  Batman  Üniversitesi İslami

İlimler Fakültesi’ne aittir.

17. Burada belirtilmeyen  hususlarda karar yetkisi,  Batman  Üniversitesi İslami İlimler  Fakültesi

Dergisi Yayın Kurulu’na  aittir.

Yazım  İlke ve Kuralları

1.   Çalışmalarda  TDV  İslam  Ansiklopedisi'nin  (DİA)  imlâ  kaideleri  esas  alınır.  Dipnot

kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk geçtiği yerde tam künyesi ile sonraki yerlerde ise uygun

biçimde kısaltılarak verilmeli ve ayrıca çalışmanın  sonuna  kaynak  gösterimine  uygun  olarak

kaynakça  eklenmelidir.

2. Yazılar MS Word programında A4 boyutunda  editöre ulaştırı lır. Sayfa ölçüsü, yazı  karakteri,

satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olmalıdır: Üst: 5.4 cm; Sol: 4,5  cm; Alt: 5,4 cm; Sağ:

4.5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8  punto); Satır aralığı: Tam, Değer:

14 nk;  Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk;  Arapça metinlerde Traditional Arabic yazı tipi

kullanılmalıdır.

3. Her makalenin  başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı,  özetler Türkçe “Öz”   İngilizce

“Abstract”  başlığı ile  100–150 kelimeyi  geçmeyecek  şekilde  ve 7 punto  Verdana ile yazılmalı;

makalenin  ismi de Türkçe ve İngilizce  olarak yazılmalıdır.  Ayrıca 5–6  kelimeyi  geçmeyecek

şekilde anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Makale ile birlikte derginin web sayfasındaki ( http://dergipark.gov.tr/buiif)  yazar/çevirmen

iletişim formu  da e-postaya eklenmelidir.

5. Çeviri,  sadeleştirme ve transkripsiyon  yazılarına orijinal   metinlerin fotokopileri veya PDF

formatı  eklenmelidir.  Ayrıca  kitap  tanıtım  ve  değerlendirmelerine  kitap  kapak  resmi  JPEG

formatında  eklenmelidir.

6.   Dergiye  gönderilen  yazıların  hacmi  kaynakça  ve  dipnotlarla  birlikte  8000  kelimeyi

geçmemelidir.

7. Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm  ebadını

taşmaması gerekir.

8. Kaynakça  yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

9.   Dipnotlar  sayfa  altında  sıralı numara  sistemine  göre  düzenlenmeli  ve  aşağıda  belirtilen

kaynak  gösterme usullerine uyulmalıdır:

a)  Kitap  (yayımlanmış  eser):  Yazar -yazarların  ad  ve  soyadı,  eser  adı  (italik),  (çeviri  ise

çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün

veya hazırlayanın  adı soyadı), baskı yeri: yayınevi,  (varsa) kaçıncı baskı olduğu,  tarihi,  cildi,

sayfası.

b) Tek yazarlı: Halil İbrahim Bulut, Şîa’da Usulî Farklılaşma Süreci ve Şeyh Müfîd, İstanbul:

Yeni Akademi Yay., 2005, s. 15. 

c) Çok yazarlı: İsmail E. Erunsal v.dğr., İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu  -  1, İstanbul: İSAM

Yay., 2008, s. 52.

d)  Çeviri:  Francis  Dvornik,  Konsiller  Tarihi,  İznik’ten  II.  Vatikan’a,  çev.  Mehmet  Aydın,

Ankara: Türk Tarih Kurumu  Yay., 1990, s. 21.

e) Tez örnek: İsmail Akyüz,  Türkiye’de Muhafazakâr  Yardım Kuruluşları, (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), Sakarya  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Sakarya,  2008, s. 45.

f)   Yazma  eser:  Yazar  adı,  eser  adı  (italik),  kütüphanesi,  varsa  kütüphane  bölümü,  kayıt

numarası, varak numarası. Örnek: Neccarzade Rızâeddin Mustafa b. Ali en-Nakşbendî,

Risâle fi beyâni'l-i'tikâdât ve'l -ahlâk ve'l-amel, Süleymaniye  Ktp., A. Tekelioğlu, nr. 85, vr.  19

g) Makale: Yazar adı soyadı, makale  adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise

çevirenin adı soyadı, baskı yeri: yayınevi, tarihi, cildi, sayısı , sayfası. (Kaynakçada makalenin

geçtiği sayfa aralığı)

h) Telif makale örnek: İbrahim Çapak, “Aristoteles, Stoacılar ve İbn Rüşd’ün Kıyasa Bakışı”,

Sakarya  Üniversitesi İslami İlimler  Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 19, s. 47.

i) Çeviri makale  örnek:  Fritz  Mei er, “Horasan ve Klâsik Tasavvufun  Sonu”,  çev. Ramazan

Muslu, Tasavvuf: İlmî ve Akademik  Araştırma Dergisi, 2004, cilt: V, sayı: 13, s. 443.

j) Yayımlanmış  sempozyum  bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin

kaynak  gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

k) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir.

İkinci defa gösterilen aynı kaynak  için; yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin  kısa adı,  birden

çok  cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır. Örnek: Gazzâlî, İhyâu  ulûmi’d-dîn, II, 21.

l) Arapça eser isimlerinde,  birinci kelimenin  ve  özel isimlerin  baş harfleri büyük,  diğerleri

küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı   Türkçesi

ile yazılan  eser adlarının her  kelimesinin  baş harfleri büyük  olmalıdır. Birden  çok  yazarı  ve

hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır. 

m)  Âyetler  italik  karakterle  yazılmalı,  referansı  (sûre  adı  sûre  no/âyet  no)  sırasına  göre

verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.

n) Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi  kullanılmalıdır.

Örnek: Buharî, “İman”,  1.

o)  İnternet  kaynaklarında  yararlanıldığı  tarih  belirtilmelidir .  Örnek:

http://web.batman .edu.tr/~scebeci/Rapor.pdf (01.02.2011).

p)  Dipnot  referans  numaraları  noktalama  işaretlerinden  sonra  konulmalıdır.  (Örnek:   Yazar

1932’de İstanbul’da doğdu).

q)   Kaynak  gösteriminde  APA  (American  Psychological  Association/  Amerikan  Psikoloji

Derneği)  kuralları  tercih  edilmişse,  kaynakça  da  ona  uygun  olmalıdır.  Detaylı  bilgi  için

APA’nın web sitesine (http://www.apastyle.org) bakılabilir.