Year 2019, Volume , Issue 158, Pages 1 - 29 2019-04-25

Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)
Çayeli (Rize) ve İspir (Erzurum) arasında kalan alanın tektonostratigrafik özellikleri

İsmet ALAN [1] , Veli BALCI [2] , Halil KESKİN [3] , İbrahim ALTUN [4] , Nevzat BÖKE [5] , Hünkar DEMİRBAĞ [6] , Sedat ARMAN [7] , Hasan ELİBOL [8] , Mustafa SOYAKİL [9] , Alican Kop [10] , Nurullah HANİLÇİ [11]

73 291

The study area is located in the Eastern Pontides between Rize, Çayeli, Arhavi, İspir and İkizdere. In this area, Maçka Tectonic Slice (MTS) and Taşköprü Tectonic Slice (TTS) are exposed. MTS is composed from old to young; Late Jurassic-Early Cretaceous limestone (Berdiga fm.); Turonian- Santonian conglomerate, sandstone, micritic limestone, siltstone, marl, basaltic, basaltic-andesitic lava, pyroclastites (Çatak fm.); Santonian rhyolitic, dacitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Kızılkaya fm.); late Santonian-Campanian basaltic, andesitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Caglayan fm.); Campanian-Mastrihtian rhyolitic, dacitic lava, pyroclastites, sandstone, clayey limestone (Çayırbağ fm.);late Maastrichtian-Danian sandstone, claystone, tuff, marl, clayey limestone (Cankurtaran fm.). Sedimentary, volcanosedimentary units in the Late Paleocene-Quaternary range (Erenler, Kaplıca, Melyat, Pazar, Hamidiye formations, and Handüzü, Çağırankaya volcanites) unconformably overlies the MTS. In the study area, Turonian- Maastrichtian basaltic andesitic lavaş, pyroclastites and sandstone, micritic limestone, claystone units (Yağmurdere fm.) belonging to TTS are observed, and Early-Middle Eocene sedimentary and volcanosedimentary units (Yedigöze, Çoruh formations) unconformably overlies the TTS. According to Ar/Ar dating, Çayırbağ formation was determined as 83.2±1.0 Ma, Melyat formation as 47.8±1.6 Ma, and Handüzü volcanics as 4.25±0.55 Ma for andesite level and as 3.93±0.46 Ma for dacite level. The MTS was intruded by Cretaceous-Paleocene Kaçkar granitoid I, Eocene Kaçkar granitoid II, Late Eocene Ardeşen gabbro, while the TTS was intruded by Cretaceous-Paleocene Kaçkar granitoid-I, Late Eocene Güllübağ monzonite.

İnceleme alanı Doğu Pontidler’de Rize, Çayeli, Arhavi, İspir İkizdere arasında kalan alanı kapsamaktadır. Bu alanda Maçka Tektonik Dilimi (MTD) ve Taşköprü Tektonik Dilimi (TTD) yüzeylenmektedir. MTD yaşlıdan gence doğru; Geç Jura-Erken Kretase kireçtaşı (Berdiga fm.); Turoniyen-Santoniyen çakıltaşı, kumtaşı, mikritik kireçtaşı, silttaşı, marn, bazaltik, bazaltik- andezitik lav, piroklastitler (Çatak fm.); Santoniyen riyolitik, dasitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Kızılkaya fm.); geç Santoniyen-Kampaniyen bazaltik, andezitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Çağlayan fm.); Kampaniyen-Maastrihtiyen riyolitik, dasitik lav, piroklastitler, kumtaşı, killi kireçtaşı (Çayırbağ fm.) ve geç Maastrihtiyen-Daniyen kumtaşı, kiltaşı, tüf, marn, killi kireçtaşlarından (Cankurtaran fm.) oluşmaktadır. MTD üzerine uyumsuz olarak Geç Paleosen-Kuvaterner aralığında sedimanter, volkanosedimanter birimler (Erenler, Kaplıca, Melyat, Pazar, Hamidiye formasyonları, Handüzü, Çağırankaya volkanitleri) gelmektedir. Çalışma alanında TTD’ye ait Turoniyen-Maastrihtiyen bazaltik andezitik lav, piroklastitler ile kumtaşı, mikritik kireçtaşı, kiltaşından oluşan birimler (Yağmurdere fm.) gözlenmektedir. Erken-Orta Eosen sedimanter, volkanosedimanter birimler (Yedigöze, Çoruh formasyonları) tarafından diskordansla örtülmektedir. Ar/Ar yaş tayinlerine göre Çayırbağ formasyonu 83.2±1.0 My, Melyat formasyonu 47.8±1.6 My, Handüzü volkanitlerinin andezit seviyesi 4.25±0.55 My, dasit seviyesi ise 3.93±0.46 My yaşındadır. MTD; Kretase-Paleosen Kaçkar granitoyidi I, Eosen Kaçkar granitoyidi II, Geç Eosen Ardeşen gabrosu tarafından kesilirken, TTD; Kretase-Paleosen Kaçkar granitoyidi I, Geç Eosen Güllübağ monzoniti tarafından kesilmiştir.

 • Adamia, S. H., Lordkipanidze, M. B., Zakariadze, G. S. 1977. Evolution of an active continental margin as exemplified by the Alpine history of the Caycasus. Tectonophysics 40, 183-199.
 • Adamia, S. H., Bayraktutan, S., Lordkipanidze, M., Kuloshvili, S., Maisuradze, G., Chkhotua, T. 1992. Geology of Eastern Pontides (Artvin and Erzurum Districts). Geol. Inst. Ac. Sci. Georgia, 124 p.
 • Ağar, Ü. 1977. Demirözü (Bayburt) ve Köse (Kelkit) Bölgesinin Jeolojisi: Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, 595. s. İstanbul.
 • Akdeniz, N. 1988. Demirözü Permo-Karboniferi ve bölgesel yapı içindeki yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni, 31/1, 70-80.
 • Akdeniz, N., Akçaören, F., Timur, E. 1994. Aşkale-İspir arasının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Derleme Rapor No. 9731, Ankara.
 • Akıncı Ö. T., Barbieri, M., Calderoni, G., Delita, C., Ferrini, V., Masi, U., Nicoletti, M., Petrucciani, C., Tolomeo, L. 1991. The Geochemistry of hydrothermaly altered rocks of the lower volcanic cycle from the Eastern Pontides (Trabzon, NE Turkey). Chem, Erde, 51, 173-186.
 • Altınlı, İ., E. 1970. İkizdere granit karmaşığı (İkizdere granite complex). İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Mecmuası, Tabii İlimler, Seri B, XXXV, 3-4, 161-167.
 • Arni, P. 1939. Tektonische Grundzüge Ostanatoliens und Benachbarter Gebiete: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü. Veröff. Ser. B, No. 4, Ankara.
 • Aydınçakır, E., Şen, C. 2013. Petrogenesis of the post- collisional volcanic rocks from the Borçka (Artvin) area: implications for the evolution of the Eocene magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey), Lithos 172-173, 98-117.
 • Badgley, P. C. 1959. Stratigraphy and petroleum possibilities of the Sinop Region: Tidewater Atlantic-Texaco Exploration Group., Petrol Dairesi Başkanlığı Teknik Arşivi, Ankara.
 • Barbieri, M., Calderoni, G., Ferrini, V., Masi, U., Nicoletti, M., Petrucciani, C., Tolomeo, L. 1985. Geochemistry and geochronology of volcanic rocks from Eastern Pontides (Trabzon, NE Turkey). Terra Cognita 5, 280.
 • Bektaş, O., Van A., Boynukalın S. 1987. Doğu Pontitlerde (Kuzeydoğu Türkiye) Jura volkanizması ve tektoniği , Türkiye Jeoloji Bülteni, 30, 9-18.
 • Bektaş, O., Yılmaz, C., Taslı, K. 1995. Doğu Pontid yay gerisi havzasında derin yayılma çukurlarının oluşumu (KD Türkiye): Neo-Tetis’in pasif kıta kenarı evrimi, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, I, 263-274.
 • Bektaş, O., Şen, C., Atıcı, Y., Köprübaşı, N. 1999. Migration of the Upper Cretaceous subduction-related volcanism towards the back-arc basin of the eastern Pontide magmatic arc (NE Turkey). Geol. J., 34, 95-106.
 • Boztuğ, D., Erçin, A.İ., Göç, D., Er, M., İskenderoğlu, A., Kuruçelik, M.K., Kömür, İ. 2001. Petrogenesis of the Composite Kaçkar Batholith along a North– South Geotraverse Between Ardeşen (Rize) and İspir (Erzurum) Towns, Eastern Black Sea Region, Turkey: Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV), Adana/Turkey, September 24– 28, 2001, Abstracts, p. 210.
 • Boztuğ, D., Erçin, A.İ., Kuruçelik, M.K., Göç, D., Kömür, İ., İskenderoğlu, A. 2006. Geochemical Characteristics of the Composite Kackar Batholith Generated in a Neo- Tethyan Convergence System, Eastern Pontides, Turkey: Journal of Asian Earth Sciences 27, 286–302.
 • Çağatay, M.N. 1993. Hydrothermal alteration associated with volcanogenic massive sulfide deposits: Examples from Turkey. Econ. Geol. 88:606–621.
 • Çağatay, M.N., Boyle, D.R. 1977. Geochemical Prospecting for Volcanogenic Sulphide Deposits in the Eastern Black Sea Ore Province, Turkey. Developments in Economic Geology, Volume 9, 1977, Pages 49- 71.
 • Çekiç Y., Gümüşel, A., Topcu, T., Yağcı, A., Özdoğan, K., Yılmaz, H., Kırcı, M. 1984. Artvin- F 47 a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4, c3, c4, d1, d3, d4 paftalarının polimetalik masif sülfit cevheri prospeksiyon raporu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 7940, Ankara (yayımlanmamış).
 • Çoğulu, H. E. 1970. Gümüşhane ve Rize granit plütonlarının mukayeseli petrolojik ve jeokronolojik etüdü (Doktora Tezi): İstanbul Teknik Üniversitesi Kitaplığı, 150 s., İstanbul.
 • Dewey, J. F., Pitman, W. C., Ryan, W. B. F., Bonin, J. 1973. Plate tectonics and the evolution of the Alpine system: Geol. Soc. Am. Bul., 84, 3137-3180.
 • Dilek, Y., Imamverdiyev, N., Altunkaynak, S. 2010. Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azebaijan) and the peri-Arabian region: collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint. International Geology Review 52 (4-6), 536-578.
 • Duygu, L., Bakırhan, B., Tunçdemir, V., Evcimen, Ö. 2013. Doğu Pontidler’ in orta-kuzey kesiminin tektonostratigrafik özellikleri. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara.
 • Evcimen, Ö., Bakırhan, B., Karslı, O., Duygu, L., Tunçdemir, V., Demirbağ, H. 2013. Uzungöl intrüzif kompleksinin jeokronolojisi ve petrolojisi, KD Türkiye: Geç Mesozoyik yitim safhasından Erken Senozoyik kıtasal incelme ortamına geçiş için kanıtlar. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara.
 • Eyüboğlu, Y., Bektaş, O., Pul, D. 2007. Mid-Cretaceous olistostromal ophiolitic melange developed in the back arc basin of the eastern Pontide magmatic arc (NE Turkey). International Geology Review 49 (12), 1103e1126.
 • Eyüboğlu, Y., Santosh, M., Yi, K., Tüysüz, N., Korkmaz, S., Akaryalı, E., Dudas, F., Bektaş, O. 2014. The Eastern Black Sea-type volcanogenic massive sulfide deposits: geochemistry, zircon U–Pb geochronology and an overview of the geodynamics of ore genesis. Ore Geology Reviews, 59, 29–54.
 • Gattinger, T. E. 1956. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Erzurum, Artvin ve Kars Vilayetlerinin bulunduğu sahadaki Doğu Pontidler’de yapılan jeolojik löve revizyon çalışmaları hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Derleme Rapor No: 280, Ankara (yayımlanmamış).
 • Gayle, R. B. 1959. Geology of the Sinop Basin: Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara.
 • Gedik, A., Korkmaz, S. 1984. Sinop Havzası’nın jeolojisi ve petrol olanakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 19, 53-79.
 • Gedik, A., Korkmaz, S. 1987. Rize- Fındıklı- Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 8283, Ankara (yayımlanmamış).
 • Gedik, A., Ercan, T., Korkmaz, S., Karataş, S. 1992. Rize- Fındıklı-Çamlıhemşin arasında (Doğu Karadeniz) yer alan magmatik kayaçların petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki bölgesel yayılımları, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C.35. 15-38, Ankara.
 • Gökçe, A., Spiro, B. 2000. Sulfur-isotope characteristics of the volcanogenic Cu–Zn–Pb deposits of the eastern Pontide region, Northeastern Turkey. Int. Geol. Rev. 42, 565–576.
 • Görür, N., Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y. 1983. Pontidlerde Neo - Tetis’in kuzey kolunun açılmasına ilişkin sedimantolojik veriler, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 26, 11-20, Ankara.
 • Güner, S., Gülibrahimoğlu, İ., Saraloğlu, A., Akıncı, S., Topçu, T., Konak, O. 1983. Rize-Çayeli-Fındıklı yöresinin jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 7688, Ankara (yayımlanmamış).
 • Gürsoy, H., Öztürk, A., İnan, S. 1993. Kelkit (Gümüşhane) ve yakın dolayının tektonostratigrafik gelişimi: A. Suat Erk Sempozyumu, Bildiriler, 53-64, Ankara.
 • Güven, İ. H. 1993. Doğu Pontidler’in jeolojisi ve 1/250 000 ölçekli kompliasyonu: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara (yayımlanmamış).
 • Güven, İ. H. 1998. 1/100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları, No. 58, Trabzon C29 ve D29 paftaları: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Hamilton, W.J. 1842. Researchs in Asia Minor, Pontus, and Armenia; with Some Account of their Antiquities and Geology. Volume I, p. 545, London: John Murray, Albemarle Street.
 • Hanedan, A. 2008. Büyük Yayla obsidiyenlerinin petrografik, mineralojik, mineral kimyası ve jeokimyasal özellikleri, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 143 s., Trabzon.
 • İğdır, A. 1971. Sürmene, Araklı, Arsin ve Yomra Bölgesinin jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Rapor No: 109,Trabzon (yayımlanmamış).
 • Kahraman, İ., Çağlar, O., Şatır, F., Çakır, M., Yılmaz, T., Türkmen, İ., Karanis, H. A. 1987. Rize-Fındıklı, Artvin-Arhavi-Hopa-Yusufeli kuzeyi yörelerinin jeolojisi ve cevherleşmeleri raporu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 8406, Ankara (yayımlanmamış).
 • Kandemir, Ö., Kanar, F., Pehlivan, Ş., Tok, T., Çobankaya M., Akbayram, K. 2014. Doğu Pontid Magmatik Yayının Gelişimi: Yay ardında Doğu Karadeniz havzasının açılması ve Doğu Pontid yayının Anatolid-Torid Levhası ile çarpışması. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara.
 • Karslı, O., Chen, B., Aydın, F., Şen, C. 2007. Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic compositions of the Eocene Dölek and Sarıçiçek plutons, Eastern Turkey: Implications for magma interaction in the genesis of high-K calc-alkaline granitoids in a post-collision extensional setting. Lithos 98, 67- 96.
 • Karslı, O., Dokuz, A., Uysal, I., Aydin, F., Chen, B., Kandemir, R., Wijbrans, J.R. 2010a. Relative contributions of crust and mantle to generation of Campanian high-K calc-alkaline I-type granitoids in a subduction setting, with special reference to the Harşit Pluton, Eastern Turkey.” Contributions to Mineralogy and Petrology 160, 467-487.
 • Karslı, O., Dokuz, A., Uysal, I., Aydın, F., Kandemir, R., Wijbrans, J.R. 2010b. Generation of the Early Cenozoic adakitic volcanism by partial melting of mafic lower crust, Eastern Turkey: Implications for crustal thickening to delamination, Lithos, v. 114, p. 109-120.
 • Karslı, O., Ketenci, M., Uysal, I., Dokuz, A., Aydın, F., Chen, B., Kandemir, R., Wijbrans, J.R. 2011. Adakitelike granitoid porphyries in the Eastern Pontides, NE Turkey: Potential parental melts and geodynamic implications, Lithos, v. 127. p. 354- 372.
 • Keskin, İ. 2013. 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Artvin-F 46 paftası, No: 178, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Keskin, İ., Korkmaz, S., Gedik, İ., Ateş, M., Gök, L., Küçümen, Ö., Erkal, T. 1989. Bayburt dolayının jeolojisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme Rapor No: 8995, Ankara (yayımlanmamış).
 • Keskin, İ., Özbek, T., Dönmez, M., Küçümen, Ö. 1991. Köse-Gökçedere (Gümüşhane), Demirözü (Bayburt) dolayının jeolojisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme Rapor No: 9450, Ankara (yayımlanmamış).
 • Ketin, İ. 1951. Bayburt bölgesi jeolojisi: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, seri B, cilt XVI, sayı. 2, İstanbul. Konak, N., Ercan, T., Bilgin, Z. R. 1991. Artvin-Oltu arasındaki Jura öncesi kayaların tanımı ve yapısal özellikleri: Ankara Üniversitesi, Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri.
 • Konak, N., Hakyemez, H. Y., Bilgiç, T., Ercan, Bilgin, Z. R., Hepşen, N., Ercan, T. 2001. Kuzeydoğu Pontidlerin (Oltu - Olur - Şenkaya - Narman - Tortum - Uzundere - Yusufeli) jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rapor no: 10489, Ankara (yayımlanmamış).
 • Korkmaz, A. 1993. Tonya-Düzköy (GB Trabzon) yöresinin stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 36, 151-158, Ankara.
 • Kovenko, V. 1943. Bakırlı pirit madenleri bölgesi Giresun vilayetinde, Espiye ve Görele dolaylarındaki Karaerik, Ağlık madenleri: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Mecmuası, 2/30, Ankara.
 • Kurt, İ., Özkan, M. K., Karslı, Ş., Çolak, T., Topçu, T. 2006. Doğu Karadeniz Bölgesinin jeodinamik ve metalojenik evrimi: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme Rapor No. 10875, Ankara (yayımlanmamış).
 • Okay, A. I. 1989. Tectonic units and sutures in the Pontides, northern Turkey, In: Şengör, A., M., C. (Ed.)- Tectonic evolution of the Tethyan region, pp. 109- 115, Kluwer Academic Publications, Dordrecht.
 • Okay, A. İ., Şahintürk, Ö. 1997a. Pulur bölgesi stratigrafisi ve tektoniği (Bayburt, Doğu Pontidler). Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 119, 1-22.
 • Okay, A.I., Şahintürk, Ö. 1997b. Geology of the Eastern Pontides. In “Regional and Petroleum Geology of the Black Sea and Surrounding Region” (ed. A.G. Robinson), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Memoir No. 68, 291-311.
 • Okay, A.İ., Tüysüz, O. 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In “The Mediterranean Basins: Tertiary extension with in the Alpine orogen” (eds. B. Durand, L. Jolivet, F. Horvath and M. Séranne), Geological Society, London, Special Publications 156, 475-515.
 • Özsayar, T. 1980. Pazar (Rize) yöresi Sarmasiyen Elphidium’ları: TJK Bülteni, c. 23, 87-92, Ankara.
 • Özsayar, T., Pelin, S., Gedikoğlu, A., Eren, A. A., Çapkınoğlu, Ş. 1982. Ardanuç (Artvin) yöresinin jeolojisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, c. 2, 21-38, Trabzon.
 • Pelin, S. 1977. Alucra (Giresun) güneydoğu yöresinin petrol olanakları bakımından jeolojik incelemesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi yayını, No. 87, 103 s., Trabzon.
 • Rice, S.P., Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., İnan, N., Taslı, K. 2009. Late Cretaceous-Early Eocene tectonic development of the Tethyan suture zone in the Erzincan area, Eastern Pontides, Turkey: Geological Magazine, v. 146, n. 4, p. 567-590.
 • Robertson A.H.F., Ustaömer, T. 2009. Upper Palaeozoic Subduction/Accretion Processes In The Closure Of Palaeotethys: Evidence From The Chios Melange (E Greece), The Kara-burun Melange (W Turkey) And The Teke Dere Unit (Sw Turkey)”, Sedimetary Geolo-gy, 201: 29-59
 • Sarıfakıoğlu, E., Sevin, M., Esirtgen, E., Duran, S., Parlak, O., Bilgiç, T., Dönmez, M., Dilek, Y. 2011. Çankırı- Çorum havzasını çevreleyen ofiyolitik kayaçların jeolojisi: Petrojenezi, tektoniği ve içerikleri. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No. 11449, Ankara (yayımlanmamış).
 • Sarıfakıoğlu, E., Dilek, Y., Sevin, M. 2014. Jurassic- Paleogene intraoceanic magmatic evolution of the Ankara Melange, North-central Anatolia, Turkey. Solid Earth 5, 1-32.
 • Schultze-Westrum, H.H. 1960. Giresun-Aksudere (Doğu Pontos cevher bölgesi) hinterlandında yapılan prospeksiyon ve jeoloji harita çalışmaları hakkında rapor. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Rapor No: 3184, Ankara (yayımlanmamış).
 • Şengör, A. M. C., Yılmaz, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241.
 • Şengör, A. M. C., Yılmaz, Y. 1983. Türkiye’de Tetis’in evrimi: Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: Türkiye Jeoloji Kurumu, Yerbilimleri Özel Dizisi, No. 1, Ankara.
 • Şengör, A. M. C., Yılmaz, Y., Ketin, İ. 1980. Remmants of a Pre - Late Jurassic Ocean in Northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic Paleo - Tethys: Geological Society America Bulletin, 91, Part I, 599-609.
 • Şengör, A. M. C., Yılmaz, Y., Ketin, İ. 1981. Kuzey Türkiye’de Jura sonu öncesi okyanus kalıntıları: Permiyen-Triyas Paleotetis parçaları: Yeryuvarı ve İnsan, 6, 1-2, 6-16, Ankara.
 • Şengör, A. M. C., Özeren, S., Genç, T., Zor, E. 2003. East Anatolian high plateau as a mantlesupported, North-south shortened domal structure. Geophysical Research Letters 30, 8045, doi: 10.1029/2003GL017858.
 • Taner, M. F. 1977. Etude geologique et petrographique de la region de Güneyce, İkizdere, situee au sud de Rize (Pontides orientales, Turquie): Ph.D these no. 1788, Geneve, 180 pp.
 • Tekin, U. K., Göncüoğlu, M. C., Turhan, N. 2002. First evidence of Late Carnian radiolarian fauna from the İzmir-Ankara-Sture Complex, Central Sakarya, Turkey: Implication for the opening age of the İzmir-Ankara branch of Neotethys. Geobios 35, 127-135.
 • Terlemez, İ. 1986. Fındıklı-Arhavi-Hopa-Ortacalar arasında kalan bölgenin jeolojisi (F46 a3, b2, b3, b4). Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Rapor No: 250, Ankara (yayımlanmamış).
 • Terlemez, İ., Yılmaz, A. 1980. Ünye-Ordu-Koyulhisar- Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 23/2, 179-182.
 • Tokel, S. 1973. Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane Region; NE Turkey: (Ph. D. Thesis), College University., London.
 • Tokel, S. 1981. Plaka tektoniğine magmatik yerleşimler ve jeokimya, Türkiye’den örnekler, Türkiye Jeoloji Kurumu, Yeryuvarı ve İnsan Dergisi, 6/3-4, 53- 65, Ankara.
 • Topuz, G., Altherr, R., Schwarz W. H., Siebel, W., Satır, M., Dokuz, A. 2005. Post collisional plutonism with adakite-like signatures: the Eocene Saraycık granodiorite (Eastern Pontides, Turkey). Contrib Mineral Petrol 15: 441-451.
 • Topuz, G., Okay, A. I., Altherr, R., Schwarz W. H., Siebel, W., Zack, T., Satır, M., Şen, C. 2011. Post-collissional adakite- like magmatism in the Ağvanis Massive and implications for the evolution of the Eocene magmatism in the Eastern Pontides (NE Turkey). Lithos 125: 131-150.
 • Uğuz, M.F., Turhan, N., Bilgin, A.Z., Umut, M., Şen, A.M. ve Acarlar, M. 1999. Kulu (Konya), Haymana (Ankara) ve Kırıkkale dolayının jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rapor No: 10399, Ankara (yayımlanmamış).
 • Uğuz, M.F., Bilgin,A.Z., Tunçdemir, V.,Atıcı, G., Gündoğdu, A. 2011. Doğu Karadeniz bölgesinin jeolojisi (Bayburt-Gümüşhane-Trabzon), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rapor No: 11452, Ankara (yayımlanmamış).
 • Ustaömer, T., Robertson, A.H.F. 1996. Paleotethyan tectonic evolution of the North Tethyan margin in the central Pontides, N Turkey. In: Erler, A., Ercan, T., Bingöl, E., Örçen, S. (Eds), International Symposium on the Geology of the Black Sea Region, Proceedings-I, 24-33.
 • Ustaömer, T., Robertson, A.H.F. 2010. Late Paleozoic-Early Cenozoic tectonic development of the Eastern Pontides (Artvin area), Turkey: Stages of closure of Tethys along the southern margin of Euresia. In M. Sosson, N. Kaymakçı, R. A. Stephenson, Bergerat & V. Starostenko (Eds.) Sedimantery basin tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian platform (Vol. 340, pp. 281-327), London: Geological Society, Special Publications.
 • Yalçınlar, İ. 1952. İspir, Pazar, Arhavi ve Yusufeli arasındaki bölgenin jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme Rapor No. 2022, Ankara.
 • Yılmaz, A., Adamia, S., Engin, T., Lazarashvili, T. 1997. Geoscientific studies of the area along Turkish- Georgian border. General Directorate of Mineral Research and Exploration Turkey, Maden Tetkik ve Arama Genel Genel Müdürlüğü, Rapor No: 10122, Ankara (yayımlanmamış).
 • Yılmaz, C. 1995. Gümüshane-Bayburt yöresindeki Alt Jura çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri (KD Türkiye), Yerbilimleri, 26, 119-128.
 • Yılmaz, S., Boztuğ, D. 1996. “Space and time relations of three plutonic phases in the Eastern Pontides, Turkey.” International Geology Rewiew, 38, 10, 935-956.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0072-0580
Author: İsmet ALAN (Primary Author)
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0892-0007
Author: Veli BALCI
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4566-8106
Author: Halil KESKİN
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8239-1281
Author: İbrahim ALTUN
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4286-6841
Author: Nevzat BÖKE
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Adana District Office, Adana, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5666-7988
Author: Hünkar DEMİRBAĞ
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6002-2979
Author: Sedat ARMAN
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Konya District Office, Konya, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7645-2340
Author: Hasan ELİBOL
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Dept. of Geol. Res., Ankara, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2938-0110
Author: Mustafa SOYAKİL
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA), Adana District Office, Adana, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1420-4042
Author: Alican Kop
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Univ., Fac. of Eng. and Arch., Dept. of Geol. Eng., Kahramanmaraş, TURKEY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7720-1551
Author: Nurullah HANİLÇİ
Institution: İstanbul Univversity-Cerrahpaaş, Department of Geological Engineering, Avcılar Campus, İst., TURKEY
Country: Turkey


Bibtex @research article { bulletinofmre465317, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 29}, doi = {10.19111/bulletinofmre.465317}, title = {Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)}, key = {cite}, author = {ALAN, İsmet and BALCI, Veli and KESKİN, Halil and ALTUN, İbrahim and BÖKE, Nevzat and DEMİRBAĞ, Hünkar and ARMAN, Sedat and ELİBOL, Hasan and SOYAKİL, Mustafa and Kop, Alican and HANİLÇİ, Nurullah} }
APA ALAN, İ , BALCI, V , KESKİN, H , ALTUN, İ , BÖKE, N , DEMİRBAĞ, H , ARMAN, S , ELİBOL, H , SOYAKİL, M , Kop, A , HANİLÇİ, N . (2019). Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum). Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (158), 1-29. DOI: 10.19111/bulletinofmre.465317
MLA ALAN, İ , BALCI, V , KESKİN, H , ALTUN, İ , BÖKE, N , DEMİRBAĞ, H , ARMAN, S , ELİBOL, H , SOYAKİL, M , Kop, A , HANİLÇİ, N . "Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration (2019): 1-29 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/36480/465317>
Chicago ALAN, İ , BALCI, V , KESKİN, H , ALTUN, İ , BÖKE, N , DEMİRBAĞ, H , ARMAN, S , ELİBOL, H , SOYAKİL, M , Kop, A , HANİLÇİ, N . "Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration (2019): 1-29
RIS TY - JOUR T1 - Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum) AU - İsmet ALAN , Veli BALCI , Halil KESKİN , İbrahim ALTUN , Nevzat BÖKE , Hünkar DEMİRBAĞ , Sedat ARMAN , Hasan ELİBOL , Mustafa SOYAKİL , Alican Kop , Nurullah HANİLÇİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19111/bulletinofmre.465317 DO - 10.19111/bulletinofmre.465317 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 29 VL - IS - 158 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bulletinofmre.465317 UR - https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.465317 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum) %A İsmet ALAN , Veli BALCI , Halil KESKİN , İbrahim ALTUN , Nevzat BÖKE , Hünkar DEMİRBAĞ , Sedat ARMAN , Hasan ELİBOL , Mustafa SOYAKİL , Alican Kop , Nurullah HANİLÇİ %T Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum) %D 2019 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V %N 158 %R doi: 10.19111/bulletinofmre.465317 %U 10.19111/bulletinofmre.465317
ISNAD ALAN, İsmet , BALCI, Veli , KESKİN, Halil , ALTUN, İbrahim , BÖKE, Nevzat , DEMİRBAĞ, Hünkar , ARMAN, Sedat , ELİBOL, Hasan , SOYAKİL, Mustafa , Kop, Alican , HANİLÇİ, Nurullah . "Tectonostratigraphic characteristics of the area between Çayeli (Rize) and İspir (Erzurum)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration / 158 (April 2019): 1-29. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.465317