Year 2019, Volume , Issue 158, Pages 49 - 119 2019-04-25

Burdur güneybatısı (Yarışlı Gölü güneyi, Batı Türkiye) Selandiyen yaşlı bentik foraminifer toplulukları ve bazı taksonomik revizyonlar
Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions

Şükrü ACAR [1]

22 101

Bu çalışmada, yeni cinsler ve yeni türler tanımlanmıştır. Tanımlanan üç yeni cins; Neosistanites (tip tür Sistanites iranica), Parahaymanella (tip tür Parahaymanella hakyemezae) ve Pseudohottingerina (tip tür Pseudohottingerina burdurensis)’dir. Neosistanites yeni cinsi ve onun yeni türleri (N. sozerii, okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani, N. inali) ve Neosistanites iranicus tanımlanmıştır. Parahaymanella yeni cinsi ve onun yeni türleri (P. hakyemezae, P. bozkurti ve P. alanae)’ dır. Yeni cins Pseudohottingerina’nın yeni türleri (Ps. burdurensis ve Ps. yarisliensis)’dir. Laffitteina anatoliensis, Laffitteina thraciaensis, Sirtina paleocenica, Ankaraella minima yeni türleri ve Laffitteina erki, Laffitteina mengaudi, Ankaraella trochoidea türleri tanımlanmış ve resimlenmiştir. Bilinen Akbarina primitiva, Bolkarina aksarayi, Biloculinites cf. paleocenica,  Miscellanea? globularis, Globoflarina? sphaeroidea türleri ve Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. ve Thalmannita? sp., cinsleri, sadece resimlenmiştir. Tanımlanamamış bentik foraminifer cinslerinin (miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid, aglutine) sadece fotoğrafları verilmiştir. Yeni bir ailenin (Neosistanitidae) tanımı, Neosistanites’in sınıflaması, cinsler arasında tip tür ve tür transferleri, Ankaraella cinsinin güncellenmesi ve Ankaraella trochoidea türü ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Bazı fosil alglerin fotoğrafları, levhalarda verilmiştir. Tüm material (SBZ 2) Selandiyen’e aittir.

In this study, new genera and  species  are  described.  These  three  new  genera  are  Neosistanites (type species Sistanites iranica), Parahaymanella (type species Parahaymanella hakyemezae) and Pseudohottingerina (type species Pseudohottingerina burdurensis). Neosistanites new species and new genus (N. sozerii, N. okuyucui, N. guvenci, N. dageri, N. catali, N. armagani, N. inali) and Neosistanites iranicus are defined. Parahaymanella is the new genus and its new species (P. hakyemezae, P. bozkurti and P. alanae). New species of new genus Pseudohottingerina (Ps. burdurensis and Ps. yarisliensis). Laffitteina anatoliensis, Laffitteina thraciaensis, Sirtina paleocenica, Ankaraella minima new species and Laffitteina erki, Laffitteina mengaudi, Ankaraella trochoidea species are defined and illustrated. Known Akbarina primitiva, Bolkarina aksarayi, Biloculinites cf. paleocenica, Miscellanea? globularis, Globoflarina? sphaeroidea species and Heterillina sp., Keramosphaera sp., Textularia sp., Chrysalidina? sp., Kolchidina? sp., Lockhartia? sp., Popovia? sp. and Thalmannita? sp., genera, illustrated only. Only photographs of undescribed benthic foraminifera genera (miliolid, miscellanid, planulinid, rotaliid, mississippinid, aglutine) are given. The definition of a new family (Neosistanitidae), the classification of the Neosistanites, the type species and species transfers between the genera, the emendation of the Ankaraella genus and the corrections of the Ankaraella trochoidea were made. Photographs of some fossil algae are given in plates. All material (SBZ 2) belongs to the Selandian.

 • Acar, Ş. 1995. Türkiye’nin Değişik Bölgelerinin Paleojen’inden Bazı Alveolin Cinslerinin (Alveolina (Alveolina), Alveolina (Glomalveolina), Borelis ve Praebullalveolina) Sistematik Tanımları ve Stratigrafik Dağılımları. Selçuk Üniversitesi Doktora Tezi, 166s., 38 Levha, Konya-Türkiye.
 • Bilgin, Z.R., Karaman, T., Öztürk, Z., Şen, M.A., Demirci, A.R. 1990. Yeşilova-Acıgöl Civarının Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 9071. Ankara (yayımlanmamış).
 • Drobne, K. 1975. La succesion des Alveolines Paleogenes Nord-Quest de la Yugoslavıe, Bull. Soc. Geol., France, 7, XVII, 123-266.
 • Flecker, R., Poisson, A., Robertson, A.H.F. 2005. Facies and paleoogeographic evidence fort he Miocene evolution of the Isparta Angle in its regional eastern Mediterranean context. Sedimantary Geology, 173, 277-314.
 • Hottinger, L. 1980. Rotaliid Foraminifera. Schweizeische Palaontologische Abhandlungen, 101, Basel.
 • Hottinger, L. 2006. Illustrated glossary of terms used in foraminiferal research. Carnets de Géologie / Notebooks on Geology- Memoir 2006/2 (CG2006_M02), 126s.
 • Hottinger, L. 2009. The Paleocene and earliest Eocene foraminiferal Family Miscellaneidae: neither nummulitids nor rotaliids. Carnets de Geologie/ Notebooks on Geology Article 2009/06 (CG 2009-A06).
 • İnan, N. 1995. The importance of Laffitieina (Foraminifera) Genus at the Symposium on the Geology of the Black Sea Region. 109-118, Ankara.
 • İnan, N. 1996. Türkiye’de Laffitteina türlerinin coğrafik yayılımı ve stratigrafik dağılımı. Türkiye Jeoloji Bülteni, 39 (1), 43-53.
 • İnan, S., İnan, N. 1987. Tecer Kireçtaşı Formasyonunun stratigrafik tanımlaması: Cumhuriyet Üniv., Müh. Fak. Derg., Seri A - Yerbilimleri, 3 - 12, Sivas.
 • İnan, N., İnan, S. 2008. Türkiye’nin kuzeydoğu kesiminde Selandiyen (Üst Paleosen) bentik foraminifer toplulukları ve stratigrafik dağılımları. Yerbilimleri, 29 (3), 147-158.
 • İnan N. , Kurt, I., Demirbaş, M. 1992. Kretase – Paleosen geçişinde yeni paleontolojik bulgular: iğdi Kireçtaşı (Koyulhisar - Sivas), 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s.28, Ankara.
 • İnan, N., Taslı, K., İnan, S. 2005. Laffitteina from the Maastrichtian-Paleocene shallow marine carbonate successions of the Eastern Pontides (NE Turkey) biozonation and microfacies. Journal of Asian Earth Sciences 25, 367–378.
 • Loeblich, A.R., Tappan, H. 1964, Treatise on invertebrate Paleontology, Part C, Protista 2, 900s., 653 şekil, Lawrence, Kansas (Kansas Univ. Press).
 • Loeblich, A.R., Tappan, H. 1987. Foraminiferal genera and their classification. Vol. 1, 1-970; 2, 212s.,.847 levha, New York (Von Nostrand Reinhold).
 • Marie, F. 1946. Sur Laffitteina bibensis et Laffitteina monodi nouveau genre et nouvelles especes de foraminiferes du Montien Bull..Soc. Geol. France Ser.5, tome 15, (1945), fasc.7-8, 430s. Paris.
 • Matsumaru, K., Sarma, A. 2010. Larger foraminiferal biostratigrapy of the lower Tertiary of Jaintia Hills, Meghalaya, NE India. Micropaleontology, 56 (6), 539-565.
 • Özgen, N. 1997. Batı Pontid’lerde Paleosen / Eosen Yüzlekleri ve Bentik Foraminiferleri. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 255 s.
 • Özgen, N. 2000. Nurdanella boluensis n.gen., n.sp., a Miliolid (Foraminifera) from the Lutetian of the Bolu Area (Northwestern Turkey). Revue Paléobiol., Genève 19 (1), 79-85.
 • Öztürk, A., İnan, S., Tutkun, Z. 1984. Abant – Yeniçağ (Bolu) yöresinin stratigrafisi: Cumhuriyet Üniv. Müh. Fak. Derg. Seri A - Yerbilimleri, 1 (1), 1 - 18, Sivas.
 • Pignatti, J., Di Carlo, M., Benedetti, A., Bottino, C., Briguglio, A., Falconi, M., Matteucci, R., Pergini, G., Ragusa, M. 2008. SBZ 2-6 Larger Foraminiferal assemblages from the Apulian and pre-Apulıan domıans. Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste, Suppl. al 53, 131-146. Poisson, A. 1977. Recherhes geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These, Univ. Paris-Sud. Orsay, 795s.
 • Poisson, A.1984. The extention of the Ionian trough into southwesternTurkey. In: Dixon, j:E. ve Robertson, A.H.F. (Eds) The jeological Evolution of the Eastern Mediterraean, spec. Publ., Geol. Soc. Londra 17, 241-250.
 • Price, S.P., Scott, B. 1994. Fault-block rotations at the edge of a zone of continental extention; southwest Turkey. J. Structure Geol. 16, 381-392.
 • Rahaghi, A. 1983. Stratigraphy and Faunal assemblage of Paleocene-Lower Eocene in Iran. N.I.O.C., Geological Lab. Pub. No.10, 73s., 49 levha., Tehran.
 • Serra-Kiel, J., Hottinger, L., Drobne, K., Ferrandez, C., Jauhri, A. K., Less, G., Pavlovec, R., Pignatti, J., Samso, J. M., Schaub, H., Sirel, E., Strougo, A., Tambareau, Y., Tosquella, J., Zakrevskaya, E. 1998. Largwer foreminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and Eocene. Bull. Soc. geol. France, 169 (2), 281-299.
 • Sirel, E. 1969. Rotaliidae Familyasına ait, yeni bir cins Orduina n. gen. ve türü hakkında. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 73, 160-162.
 • Sirel, E. 1981. Bolkarina, new genus (Foraminiferida) and some associated species from the Thanetian limestone (Central Turkey). Eclogae geol. Helv., 74/1: 75-95.
 • SireL, E. 1994. Ordu ve Burdur (Türkiye) Paleoseninde Bulunmuş Orduina erki Sirel, 1969, in Laffitteina erki Olarak Yeniden Adlandırılması. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 116, 105-106.
 • Sirel, E. 1996. Occurrence of the genus Sistanites Rahaghi, 1983 (Foraminiferida) in two localities of Turkey: in: Drobne, K.; Gorican, S.; Kotnic, B. (Ed.) The role of impact Processes in the Geological and biological Evolution of planet Earth. Guide, 79- 81.
 • Sirel, E. 1998. Foraminiferal description and biostratigraphy of the Paleocene-Lower Eocene shallow-water limestones and discussion on the Cretaceous- Tertiary boundary in Turkey. General Directorate of Mineral Research and Exploration Monography 2, 117s.
 • Sirel, E. 1999. Four new genera (Haymanella, Kayseriella, Elazıgella and Orduella) new species of Hottingerina from the Paleocene of Turkey. Micropaleontology, 45 (2), 113-137.
 • Sirel, E. 2004. Türkiye’nin Mesozoyik ve Senozoyik Yeni Bentik Foraminiferleri. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (Emeğin Bilimsel Sentezi Özel Sayı 1).
 • Sirel, E. 2009. Reference sections and key localities of the Paleocene Stages and their very shallow/shallow- water three benthic foraminifera in Turkey. Revue de Paleontologie, Geneve, 28 (2), 413-435.
 • Sirel, E. 2010. Haymana-Polatlı Basin. Jeoloji Mühendisleri Odası Teknik Geziler Serisi 6 s.18,19.
 • Sirel, E. 2015. Referece Sections and Key localities of the Paleogene Stages and Discusstion C-T, P-E and E-O Boundaries by the Very Shallow-Shallow Water Foraminifera in Turkey (Ankara University Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering). Ankara Üniversitesi Yayınları No: 461, 171s, 53 levha. Ankara-Türkiye.
 • Sirel, E., Acar, Ş. 1993. Malatyna, a new foraminiferal genus from the Lutetian of Malatya region. Geol. Croat. 46 (2), 181-188.
 • Şengün, M., Akçaören, F., Keskin, H., Akat, U., Altun, I.E., Deveciler, E., Sevin, M. 1988. Daday - Kastamonu- İnebolu yöresinin Jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: No. 8994, Ankara (yayımlanmamış).
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0204-152X
Author: Şükrü ACAR (Primary Author)
Institution: General Directorate of Mineral Research and Exploration, Department of Geology, 06800, Ankara, Turkey
Country: Turkey


Bibtex @research article { bulletinofmre494620, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2019}, volume = {}, pages = {49 - 119}, doi = {10.19111/bulletinofmre.494620}, title = {Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions}, key = {cite}, author = {ACAR, Şükrü} }
APA ACAR, Ş . (2019). Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, (158), 49-119. DOI: 10.19111/bulletinofmre.494620
MLA ACAR, Ş . "Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions". Bulletin of the Mineral Research and Exploration (2019): 49-119 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/36480/494620>
Chicago ACAR, Ş . "Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions". Bulletin of the Mineral Research and Exploration (2019): 49-119
RIS TY - JOUR T1 - Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions AU - Şükrü ACAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19111/bulletinofmre.494620 DO - 10.19111/bulletinofmre.494620 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 119 VL - IS - 158 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bulletinofmre.494620 UR - https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494620 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions %A Şükrü ACAR %T Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions %D 2019 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V %N 158 %R doi: 10.19111/bulletinofmre.494620 %U 10.19111/bulletinofmre.494620
ISNAD ACAR, Şükrü . "Selandian benthic foraminiferal assemblages of the southwestern Burdur (South of Lake Yarışlı, Western Turkey) and some taxonomic revisions". Bulletin of the Mineral Research and Exploration / 158 (April 2019): 49-119. https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.494620