Year 2002, Volume 125, Issue 125, Pages 31 - 57 2002-06-01

KASABA MİYOSEN HAVZASINDA UÇARSU VE KASABA FORMASYONLARININ MOLLUSK FAUNASI VE STRATİGRAFlSÎ (BATI TOROSLAR, GB TÜRKiYE)
Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey)

Yeşim İSLAMOĞLU [1] , Güler TANER [2]

103 494

- Bu çalışma kapsamında Batı Toroslar'da, Kasaba Miyosen havzasında mollusk faunası içeren Uçarsu ve Kasaba formasyonlarında altı adet stratigrafi kesiti ölçülmüştür. Mollusk türlerinin paleocoğrafik ve kronostratigrafik yayılımlarının incelenmesi sonucunda birçoğunun Mediterranean Tetis kökenli olduğu anlaşılmış, ancak Divaricella ornata subornata Hilber, Cerithium zejsneri Pusch ve Pitar (Paradione) lilacinoides (Schaffer) gibi Merkezi Paratetis'e özgü birkaç tür de saptanmıştır. Bu nedenle çalışma sahasında Merkezi Paratetis'in denizel kat karşılıkları da kullanılmıştır. Buna göre sığ denizel özellikli Uçarsu formasyonunun yaşı Üst Burdigaliyen (Üst Eggenburgiyen- Karpatiyen), yine sığ denizel özellikli olan Kasaba formasyonunun yaşı ise Langiyen (Alt Badeniyen) olarak kabul edilmiştir. Uçarsu formasyonu transgresif olarak başlar ve regresif olarak sona erer. Kasaba formasyonu ise regresif karakterlidir. Duraylı sığ denizel bir ortamdan karasal ortama geçer. Uçarsu ve Kasaba formasyonlarından elde edilen paleontolojik bulgulara ve çalışılan formasyonları üzerlemesine göre Yeşilbarak napı ve Likya naplarının bölgeye yerleşimi Geç Burdigaliyen'de başlamış Langiyen sonuna kadar devam etmiştir.

In the study, six stratigraphical section has been measured through mollusc-rich Uçarsu and Kasaba formations, outcropping at Kasaba Miocene Basin in western Taurides. By evaluating the paleogeographic and chronostratigraphic denotations of mollusc species, it has been concluded that most of the samples were Mediterranean Tethyan in origin and the other forms, such as Divaricella ornata subornata Hilber, Cerithium zejsneri Pusch and Pitar (Paradione) lilacinoides Schaffer, that was peculiar to the central Paratethys have also been determined. So, for the investigation area, the Paratethyan marine stages were pictured too. By these findings, the age of the shallow-marine Uçarsu formation has been inferred as Upper Burdigalian (Upper EggenburgianCarpathian) and that of the other shallow-marine Kasaba formation as Langhian (Lower Badenian). The former is transgressive in nature at its basal parts and characteristically regressive toward the top, while the latter, grading into the continental environment from a steady shallow marine, displays regressive character throughout. By the context of the paleontological data from Uçarsu and Kasaba formations and superposing of the (studied) units, it is suggested that the emplacement of the Yeşilbarak nappe and the Lycian nappes into the region had initiated in the Upper Burdigalian and continued until the end of the Langhian. 

 • Akay, E., Uysal, Ş., Poisson, A., Cravette, Y., and Muller, C. 1985, Antalya Neojen Havzası'nın stratigrafisi: TJK Bull., 28, 105-09
 • Bölükbaşı, A.S., 1987, Elmalı (Antalya) - Acıgöl (Burdur) - Korkuteli (Antalya) arasında kalan Elmalı naplarının jeolojisi: TPAO Rep. Num.: 241, 247 p.
 • Brunn, J. H., Dumont, J. F., Graciansky, P. Ch. de, Gutnic, M., Juteau, Th., Marcoux, J., Monod, O. and Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the western Taurids, Geology and History of Turkey: Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli
 • Colin, H., 1955, Jeolojik harita izahnameleri, Elmalı 123/3, 123/4, Kaş 140/1-3 ve Kaş 140/2: MTA Rep. 2246 (unpublished), Ankara
 • , 1962, Fethiye-Alanya-Kaş-Finike (GB Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik etütler: MTA Bull., 59, 19-61
 • Erakman, B.; Meşhur, M.; Gül, M. A.; Alkan, H.; Öztaş, Y. and Akpınar, M., 1982, Fethiye-Köyceğiz-Tefenni-Elmalı-Kalkan arasında kalan alanın jeolojisi. Turkey 6th Petrol Congress, Proceedings, 23-31, Ankara
 • Flugel, H., 1961, Isparta 106/3 ve Elmalı 123/1 paftalarının dahilinde yapılan jeolojik löve çalışmaları: MTA Rep. 2372 (unpublished), Ankara
 • Günay, Y.; Bölükbaşı, A. S. and Yoldemir, O., 1982, Beydağlarının stratigrafisi ve yapısı: Turkey 6th Petrol Congress Proceedings, Nisan 1982, 90-101, Ankara
 • Hayward, A. B., 1982, Türkiye'nin güneybatısındaki Beydağları ve Susuzdağ masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntılı tortulların stratigrafisi: TJK Bull., 25(2), 81-89
 • , 1984, Miocene clastic sedimentation related to emplacement of the Lycian Nappes and Antalya Complex, SW Turkey (in Geological Evolution of the Eastern Mediterranean Tethys, eds. Dixon, J. E. and Robertson, A. H. F.): Spec. Publ. Geol. Soc. London, 17, 287-300
 • Hayward, A. B., and Robertson, A. H. F., 1996, Miocene patch reefs from a Mediterranean Tethys marginal terrigenous setting in SW Turkey: SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 317-32
 • Holzer, H., 1955, GB Anadolu'daki Kaş 140/1, 2 ve 3 paftalarına ait tamamlayıcı malumat: MTA Rep. 2369 (unpublished), Ankara
 • İslamoğIu, Y., 2001, Aksu ve Kasaba bölgelerinin mollusk faunası ile Miyosen stratigrafisi (Batı ve Orta Toroslar): Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, PhD Thesis, 291 s (unpublished), Ankara
 • Kirk, H. M., 1932, Çıralı'ya yapılan istikşaf gezisi: MTA Rep. 242 (unpublished), Ankara
 • Lucius, M., 1925, Finike havalisindeki tetkik seyahati (Antalya vilayeti): MTA Rep. 195 (unpublished), Ankara
 • Manciewicz, M., 1946, Les pirements des roches aspaltiques dans les regions d'Akseki et de Finike (Antalya vilayeti): MTA Rep. 2684 (unpublished), Ankara
 • Önalan, M., 1979, Elmalı-Kaş (Antalya) arasındaki bölgenin jeolojisi: lÜFF Monografileri, PhD Thesis, 29, 131 s, Istanbul
 • Pisoni, C., 1967, Kaş, (Antalya İli) bölgesinin jeolojik etüdü: MTA Bull., 69, 41-49
 • Poisson, A., 1977; Recherces geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie): L'universite de Paris-Sud (Centre D'Orsay), Thesis, Tome 1, Paris
 • Rathur, F., 1967, Etude geologique de la fenetre de Göcek Aygırdağ: Fac. Sci. Univ. Grenoble, Thesis,
 • Robertson, A. H. F., 1993, Mesozoic-Tertiary sedimentary and tectonic evolution of Neotethyan carbonate platform, margins and small ocean basin in thi Antalya Complex of SW Turkey: Ass. Sediment., Spec. Publs, 20,415-65
 • Şenel, M., 1997a, 1:250 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Fethiye paftası: No 2, MTA, Ankara
 • Şenel, M., 1997b, 1:250 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Antalya paftası: No 3, MTA, Ankara
 • , 1997c, 1:250 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Isparta paftası: No 4, MTA, Ankara
 • , Arbas, A., Bilgi, C., Bilgin, Z., Dinçer, M.A.,Durukan, E., Erkan, M., Karaman, T., Kaymakçı, H., Örçen, S., Selçuk, H. and Şen, M.A., 1986, Gömbe - Akdoğan'ın stratigrafik ve yapısal özellikleri: Kaş- Antalya. Geological Congres of Turkey, Abstracts, 51.
 • , Selçuk, H.; Bilgin, Z.; Şen, M. A.; Karaman, T.; Erkan, M.; Kaymakçı, H.; Örçen, S. and Bilgi, C., 1987, Likya Napları ön-cephe özellikleri (GB Türkiye): Geological Congress of Turkey, Abstracts, 6
 • , , Bilgin, Z.; Şen, M. A.; Karaman, T.; Dinçer, M. A.; Durukan, E.; Arbas, A.; Örçen, S. and Bilgi, C., 1989, Çameli (Denizli)-Yeşilova (Burdur)-Elmalı (Antalya) ve dolayının jeolojisi: MTA Rep. 9429 (unpublished), Ankara
 • , Bilgin, Z.; Dalkılıç, H.; Gedik, I.; SerdaroğIu, M.; Uğuz, F. and Korucu, M., 1991, EğirdirSütçüler-Yenişarbademli arası ve yakın dolayının (Batı Toroslar) jeolojisi: MTA Rep. (unpublished), Ankara
 • , Dalkılıç, H.; Gedik, I.; SerdaroğIu, M.; Bölükbaşı, S.; Metin, S.; Esentürk, K.; Bilgin, A. Z.; Uğuz, F.; Korucu, M. and Özgül, N., 1992, Eğirdir-Yenişarbademli-Gebiz ve Geriş-Köprülü (Isparta-Antalya) arasında kalan alanın jeolojisi: MTA-TPAO Rep. 3132, 559 s (unpublished), Ankara
 • , Akdeniz, N.; Özturk, E. M.; Özdemir, T.; Kadınkız, G.; Metin, Y.; Öcal, H.; SerdaroğIu, M and Örçen, S., 1994, Fethiye (Muğla)-Kalkan (Antalya) ve kuzeyinin jeolojisi: MTA Rep. 9761 (unpublished), Ankara
 • , and Bölükbaşı, A.S., 1997,1:100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, Fethiye M-9, No- 5, MTA, Jeo. Etüt. Dairesi, Ankara.
 • TunoğIu, C. and Bilen, C., 2001, Burdigalian- Langhian (Miocene) ostracod biostratigraphy and chronostratigraphy of the Kasaba basin (Kaş / Antalya), SW Turkey, Geologica Carpathica, 52, 4, 247-258.
 • Tuzcu, S.; Karabıyıkoğlu, M. and İslamoğIu, Y., 1994, Batı Toroslar Miyosen mercan resifleri: Bileşimleri, fasiyes özellikleri, ve ortamsal konumları: 47th Geological Congress of Turkey, Abstracts, s 16
 • Yalçınkaya, S., Engin, A., Taner, K., Afşar, Ö. P., Dalkılıç, H. and Özgönül, E., 1986, Batı Torosların jeolojisi: MTA Rep. 7898 (unpublished), Ankara
 • Zaralıoğlu, M., 1967, Demre-Finike-Çatallar arasında kalan sahanın detay jeolojik etüdü: MTA Rep. 4027 (unpublished), Ankara.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Yeşim İSLAMOĞLU (Primary Author)

Author: Güler TANER

Bibtex @research article { bulletinofmre52366, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2002}, volume = {125}, pages = {31 - 57}, doi = {}, title = {Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey)}, key = {cite}, author = {İSLAMOĞLU, Yeşim and TANER, Güler} }
APA İSLAMOĞLU, Y , TANER, G . (2002). Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey). Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 125 (125), 31-57. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3944/52366
MLA İSLAMOĞLU, Y , TANER, G . "Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 125 (2002): 31-57 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3944/52366>
Chicago İSLAMOĞLU, Y , TANER, G . "Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 125 (2002): 31-57
RIS TY - JOUR T1 - Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey) AU - Yeşim İSLAMOĞLU , Güler TANER Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 57 VL - 125 IS - 125 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey) %A Yeşim İSLAMOĞLU , Güler TANER %T Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey) %D 2002 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 125 %N 125 %R %U
ISNAD İSLAMOĞLU, Yeşim , TANER, Güler . "Molluscan Fauna and Stratigraphy of the Uçarsu and Kasaba Formations at Kasaba Miocene Basin (Western Taurides, SW Turkey)". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 125 / 125 (June 2002): 31-57.