Year 2015, Volume 151, Issue 151, Pages 169 - 215 2015-12-19

GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY
BOR YATAKLARINI İÇEREN NEOJEN HAVZALARININ JEOLOJİK ÖZELLİKLER: YATAKLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK ÖNGÖRÜSÜ, TÜRKİYE

Cahit HELVACI [1]

697 1526

The geometry, stratigraphy, tectonics and volcanic components of the borate bearing Neogene basins in western Anatolia offer some important insights into on the relationship between basin evolution, borate formation and mode of extension in western Anatolia. Some of the borate deposits in NE-SW trending basins developed along the İzmir-Balıkesir Transfer Zone (İBTZ) (e.g. Bigadiç, Sultançayır and Kestelek basins), and other deposits in the NE-SW trending basins which occur on the northern side of the Menderes Core Complex (MCC) are the Selendi and Emet basins. The Kırka borate deposit occurs further to the east and is located in a completely different geological setting and volcanostratigraphic succession. Boron is widely distributed; including in soil and water, plants and animals. The element boron does not exist freely by itself in nature, but rather it occurs in combination with oxygen and other elements in salts, commonly known as borates. Approximately 280 boron-bearing minerals have been identified, the most common being sodium, calcium and magnesium salts. Four main continental metallogenic borate provinces are recognized at a global scale. They are located in Anatolia (Turkey), California (USA), Central Andes (South America) and Tibet (Central Asia). The origin of borate deposits is related to Cenozoic volcanism, thermal spring activity, closed basins and arid climate. Borax is the major commercial source of boron, with major supplies coming from Turkey, USA and Argentina. Colemanite is the main calcium borate and large scale production is restricted to Turkey. Datolite and szaibelyite are confined to Russia and Chinese sources. Four Main borax (tincal) deposits are present in Anatolia (Kırka), California (Boron), and two in the Andes (Tincalayu and Loma Blanca). Kırka, Boron and Loma Blanca have similarities with regard to their chemical and mineralogical composition of the borate minerals. Colemanite deposits with/without probertite and hydroboracite are present in west Anatolia, Death Valley, California, and Sijes (Argentina). Quaternary borates are present in salars (Andes) and playa- lakes and salt pans (USA-Tibet). Boron is a rare element in the Earth’s crust, but extraordinary concentrations can be found in limited places. The formation of borate deposits can be classified as follows: a skarn group associated with intrusives and consisting of silicates and iron oxides; a magnesium oxide group hosted by marine evaporitic sediments; and a sodium– and calcium–borate hydrates group associated with playa-lake sediments and explosive volcanic activity. Some conditions are essential for the formation of economically viable borate deposits in playa-lake volcano-sedimentary sequences: formation of playa-lake environment; concentration of boron in the playa lake, sourced from andesitic to rhyolitic volcanics, direct ash fall into the basin, or hydrothermal solutions along graben faults; thermal springs near the area of volcanism; arid to semi-arid climatic conditions; and lake water with a pH of between 8.5 and 11. A borate is defined as any compound that contains or supplies boric oxide (B2O3). A large number of minerals contain boric oxide, but the three that are most important from a worldwide commercial standpoint are borax, ulexite, and colemanite, which are produced in a limited number of countries. Turkey has the largest borax, ulexite and colemanite reserves in the world and all the world’s countries are dependent upon the colemanite and ulexite reserves of Turkey. Most of the world’s commercial borate deposits are mined by open pit methods. Brines from Searles Lake, and presumably the Chinese sources, are recovered by either controlled evaporation or carbonation. Boric acid is one of the final products produced from most of the processes. Further research on the mineralogy and chemistry of borate minerals and associated minerals will the production and utilization of borate end-products.  Many modern industries need industrial borate minerals, and many people use their products. In addition, boron is essential to plant life, and by extension, all life so it’s hard to imagine our world without using it. Therefore, borates and their products are critical to the Sustainable Development of the world.

Batı Anadolu’da bor içeren Neojen havzalarının geometri, stratigrafi ve volkanik bileşenleri, havza evrimi ve bor oluşumu ile Batı Anadolu’nun açılma koşulları arasında önemli bilgi ve ipuçları içerir. Bu bor yataklarının bir kesimi, İzmir-Balıkesir Transfer Zonu (İBTZ) boyunca gelişen KD-GB uzanımlı havzalarda (Bigadiç, Sultançayır ve Kestelek yatakları), diğer yataklar ise Menderes Masifi’nin kuzey kesiminde gelişen KD-GB gidişli hatlar boyunca gözlenen Se- lendi ve Emet havzalarında yer alır. Kırka bor yatağı ise daha doğuda tamamen farklı bir jeolo- jik ortam ve volkanostratigrafik istif içinde yer alır. Bor elementi, Yerküreyi oluşturan 92 ele- mentten birisi olarak, tüm çevremizde mevcut olup, toprak, su, bitki ve canlılarda belli oranlar- da bulunabilir. Bor doğada serbest halde bulunmaz, diğer elementler ve oksijen ile birlikte ge- nel olarak bor tuzlarını oluşturur. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, yaklaşık iki yüz seksenden fazla bor içeren mineral tespit edilmiştir. Bunlardan sodyum, kalsiyum ve magnezyum tuzları en yaygın olanlarıdır. Küresel ölçekte kıtasal ortamlarda dört ana metalojenik bor bölgesi bilinir. Bunlar Anadolu (Türkiye), Kaliforniya (ABD), Orta Andlar (Güney Amerika) ve Tibet (Orta Asya)’tir. Bor yataklarının çökelme ortamı, Senozoyik volkanizması, sıcak su etkinliği, kapalı havzalar ve kurak iklimler ile yakından ilişkilidir. Boraks, borun en önemli ticari kaynağı olmak- la birlikte rezervleri Türkiye, ABD ve Arjantin’de bulunur. Kolemanit, Ca borat üretimi için ana üründür ve mevcut rezerleri Türkiye ile sınırlıdır. Datolit ve szaibelyite mineralleri Rusya ve Çin’de bulunmaktadır. Dünyada ana boraks (tinkal) yatakları, Anadolu’da (Kırka), Kaliforniya’ da (Boron), ve Andlarda (Tincalayu ve Loma Blanca) bulunmaktadır. Kırka, Boron ve Loma Blanca bor yatakları mineralojik bileşim ve kimyasal özellikleri bakımından birbirleri ile ben- zerlikler sunarlar. Probertit ve hidroborasit içeren kolemanit yatakları Anadolu, Death Valley (Kaliforniya) ve Sijes (Arjantin) bulunur. Kuvaterner yaşlı bor oluşumları ise Andlardaki salar- larda, ABD ve Tibet’te ise playa göllerinde ve tuz tavalarında bulunurlar. Bor, yerkabuğunda en- der bir element olmasına karşın, belirli yerlerde sıradışı konsantrasyonlarda depolanabilir. Borat yataklarının oluşumu, aşağıdaki gibi sınıflanır: demir oksit, silikatları kapsayan intrüziflerle iliş- kili skarn grupları; denizel evaporit çökelleri içinde oluşmuş magnezyum oksit grubu; ve playa- göl tortulları ve patlamalı volkanik aktivite ile ilişkili, sodyum ve kalsiyum bor hidratlar grubu. Volkanosedimanter playa-göl çökellerinde, ekonomik açıdan önemli bor yataklarının oluşumu aşağıdaki koşullara bağlıdır: playa-göl ortamının oluşması; playa-gölde konsantrasyon, andezi- tik kaynaklı riyolitik volkanikler, havza içine doğrudan kül ya da graben fayları boyunca hidro- termal çözelti taşınımı; volkanizma çevresinde sıcak su kaynakları; kurak veya yarı-kurak iklim koşulları; ve göl suyunun pH aralığı, 8.5 - 11 arasında olmasıdır. Bor mineralleri, borik oksit (B2O3) içeren bileşikler olarak tanımlanır. Minerallerin büyük bir kısmı bor oksit içerir. Bunun- la birlikte, boraks, üleksit ve kolemanit dünya çapında ticari önem taşıyan üç bor mineralidir. Bu mineraller belirli ülkelerde gözlenir. Türkiye, dünyanın en büyük boraks, üleksit ve kolemanit rezervlerine sahiptir. Bütün ülkeler Türkiye’nin kolemanit ve üleksit rezervlerine bağımlıdır.

 • Akdeniz, N., Konak, N. 1979. Simav–Emet–Dursunbey–Demirci yörelerinin jeolojisi [Geology of the Simav–Emet–Dursunbey–Demirci areas]. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No: 6547, Ankara (unpublished).
 • Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirwall, M.F., Mitchell, J.G. 2000. Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Tur- key. Journal of Volcanology and Geothermal Re- search, 102, 67-95.
 • Alıcı, P., Temel, A., Gourgaud, A. 2002. Pb-Nd-Sr isotope and trace element geochemistry of Quaternary ex- tension-related alkaline volcanism: a case study of Kula region (western Anatolia, Turkey), Journal of Volcanology and Geothermal Research, 115, 487-510.
 • Alonso, R.N. 1986. Occurrence, Stratigraphic Position and Gnesis of the Borate Deposits of the Puna Region of Argentina. PhD Thesis, Universidad Nacional de Salta (in Spainsh, unpublished)
 • Alonso, R.N, Helvacı, C. 1988. Mining and concentration of borates in Argentina. In: Aytekin, Y. (ed). Pro- ceeding of the II International Mineral Processing Symposium, İzmir, Turkey, 551-558.
 • Alonso, R.N., Helvacı C., Sureda, R.J, Viramonte J.G. 1988. A new Tertiary borax deposit in the Andes. Mineralium Deposita 23: 299-305.
 • Alonso R.N.,Viramonte, J.G. 1990. Borate deposits in the Andes. In: Fontbote, L. Et al. (eds), Stratabound ore deposits in the andes, Springer verlag, 721-732.
 • Arda, T. 1969. Kırka boraks yatağı. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Endüstriyel Hammaddeler Raporu, No. 436, Ankara (unpublished).
 • Aristarain, L.F., Hurlbut, C.S. Jr. 1972. Boron minarals and deposits. Mineralogical Record, v. 3: 165-172, 213-220.
 • Baysal, O. 1972. Mineralogic and Genetic Studies of the Sarıkaya (Kırka) Borate Deposits. Ph.D. Thesis. Hacettepe University, Turkey (Turkish, unpublished).
 • Bingöl, E., Delaloye, M., Ataman, G. 1982. Granitic intru- sions in western Anatolia: a contribution to the ge- odynamic study of this area. Eclogae geol. Helv.,75, 437-446.
 • Borsi, J., Ferrara, G., Innocenti, F., Mazzuoli, R. 1972. Ge- ochronology and petrology of recent volcanics in the easthern Aegean Sea (West Anatolia and Les- vos Iceland). Bullettin of Volcanology, 36, 473-496.
 • Bowser, C.J. 1965. Geochemistry and Petrology of the So- dium Borates in the Non-marine Evaporitic Envi- ronment. Ph.D Dissertation, University of Califor- nia, Los Angeles (unpublished).
 • Bozkurt, E. 2003. Origin of NE-trending basins in western Turkey. Geodinamica Acta 16, 61–81.
 • Ceradyne Inc. 2011. Boron products: Costa Mesa, CA, Ce- radyne Inc. (Accessed January 5, 2011, at http://www.ceradyneboron.com/about/boron-pro- ducts.aspx.).
 • Chong, G. 1984. Die salare in Nordchile-Geologie, Structu- re und Geochimie. Geotektonische Forschungen 67; 1-146.
 • Cooper, M.A., Hawthorne, F.C., Garcia-Veigas, J., Alcobé, X., Helvacı, C., Grew, E. S., Ball, N. A., (in press). Fontarnauite, (Na,K)2 (Sr,Ca) (SO4) [B5O8 (OH)] (H2O)2, a new sulfate-borate from Doğanlar (Emet), Kütahya Province, Western Anatolia, Tur- key. Candian Mineralogist.
 • Çemen İ., Ersoy, E. Y., Helvacı, C., Sert, S., Alemdar, S., Billor, Z. 2014. AAPG Datapages/Search and Dis- covery Article #90194 2014 International Conference and Exhibition, Istanbul, Turkey, September 14-17, 2014.
 • Çoban, H., Karacık, Z., Ece, Ö.I. 2012. Source contamina- tion and tectonomagmatic signals of overlapping Early to Middle Miocene orogenic magmas asso- ciated with shallow continental subduction and ast- henospheric mantle ?ows in Western Anatolia: a record from Simav (Kütahya) region. Lithos 140–141, 119–141.
 • Dunn, J. F. 1986, The structural geology of the northeastern Whipple Mountains detachment fault terrane, San Bernardino County, California [M.S. thesis]: Los Angeles, California, University of Southern Cali- fornia, p. 172.
 • Engineering and Mining Journal, 2012. Industrial minerals—The boron country: Engineering and Mining Journal 213, no. 1, January, p. 61.
 • Ercan, E., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A., Günay, A. 1978. Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolo- jisi (Geology of the Neogene basins in Uşak regi- on). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 21, 97-106.
 • Ercan, E., Türkecan, A., Dinçel, A., Günay, A. 1983. Kula- Selendi (Manisa) dolaylarının jeolojisi [Geology of Kula-Selendi (Manisa) area]. Geological Engineering 17, 3–28.
 • Ercan, E., Satır, M., Sevin, D., Türkecan, A. 1996. Batı Anadolu’daki Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlarda yeni yapılan radyometrik yaş ölçümlerinin yorumu [Some new radiometric ages Tertiary and Quaternary volcanic rocks from West Anatolia]. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Dergisi 119, 103–112.
 • Ercan, T., Satır, M., Kreuzer, H., Türkecan, A., Günay, E., Çevikbaş, A., Ateş, M., Can, B. 1985. Batı Anado- lu Senozoyik volkanitlerine ait yeni kimyasal, izo- topik ve radyometrik verilerin yorumu (Interpreta- tion of new chemical, isotopic and radiometric da- ta on Cenozoic volcanics of western Anatolia). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 28, 121-136.
 • Erdoğan, B. 1990. Tectonic relations between İzmir–Anka- ra Zone and Karaburun Belt. Bull. Miner. Res. Explor. Inst. Turk. 110, 1–15.
 • Erkül, F., Helvacı, C., Sözbilir, H. 2005a. Stratigraphy and Geochronology of the Early Miocene Volcanic Units in the Bigadiç Borate Basin, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Science 14, 227–253.
 • Erkül, F., Helvacı, C., Sözbilir, H. 2005b. Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadic borate basin and tectonic implications for Western Turkey. Geological Journal 40, 545–570.
 • Erkül, F., Helvacı, C., Sözbilir, H. 2006. Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurfa- ce/surface interface of a semi-arid lake: An examp- le from the Early Miocene Bigadiç basin, western Turkey. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 149, 240-262.
 • Ersoy, Y., Helvacı, C. 2007. Stratigraphy and geochemical features of the Early Miocene bimodal (ultrapotas- sic and calc-alkaline) volcanic activity within the NE-trending Selendi basin, western Anatolia, Tur- key. Turkish Journal of Earth Science 16, 117 -139.
 • Ersoy, E. Y., Helvacı, C., Sözbilir, H., Erkül, F., Bozkurt E. 2008. A geochemical approach to Neogene–Quaternary volcanic activity of the western Anatolia: an example of episodic bimodal volcanism within the Selendi Basin, Chemical Geology, 255, 1-2, 265-282.
 • Ersoy, E. Y. , Helvacı, C., Sözbilir, H. 2010. Tectono- stratigraphic evolution of the NE-SW trending su- perimposed Selendi basin: Implications or late Cenozoic crustal extension in Western Anatolia, Turkey. Tectonophysics, 488, 1-4, 210-232.
 • Ersoy, E.Y., Helvacı, C., Palmer, M.R. 2011. Stratigraphic, structural and geochemical features of the NE–SW-trending Neogene volcano-sedimentary basins in western Anatolia: implications for associ- ations of supradetachment and transtensional stri- ke-slip basin formation in extensional tectonic set- ting. J. Asian Earth Sci. 41, 159–183.
 • Ersoy, E. Y., Helvacı, C., Palmer, M. R. 2012. Petrogenesis of the Neogene volcanic units in the NE–SW-tren- ding basins in western Anatolia, Turkey. Contrib Mineral Petrol 163, 379–401.
 • Ersoy, Y.E., Helvacı, C., Uysal, İ., Palmer M.R., Karaoğlu, Ö. 2012. Petrogenesis of the Miocene volcanism along the İzmir-Balıkesir Transfer Zone in western Anatolia, Turkey: Implications for origin and evolution of potassic volcanism in post-collisional are- as. Journal of Volcanology and Geothermal Rese- arch, 241-242, 21-38.
 • Ersoy, E.Y., Palmer, M.R. 2013. Eocene–Quaternary mag- matic activity in the Aegean: implications for mantle metasomatism and magma genesis in an evolving orogeny. Lithos 180–181, 5–24.
 • Ersoy, E.Y., Çemen, İ., Helvacı, C., Billor, Z. 2014. Tecto- no-stratigraphy of the Neogene basins inWestern Turkey: Implications for tectonic evolution of the Aegean Extended Region. Tectonophysics 635, 33–58.
 • Eti Maden Inc. 2003. Pre-feasibility report summaries of boron carbide, boron nitride, ferroboron, frit and glaze, textile glass fibre, zinc borate: Ankara, Tur- key, Eti Maden Inc., 23 p.
 • Floyd, P.A, Helvacı, C, Mittwede, S.K. 1998. Geochemi- cal discrimination of volcanic rocks, associated with borate deposits: an exproation tool. Journal of Geochemical Exploration 60, 185-205.
 • Fytikas, M., Innocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R., Pecce- rillo, A., Villari L. 1984. Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. In The Geological Evolution of the Eastern Mediter- ranean, Dixon JE, Robertson AHF (eds). Geological Society of London; Special Publications 17. 687–699.
 • García-Veigas, J., Ortí, F., Rosell, L., Gündoğan, I., Helvacı, C. 2010. Occurrence of a new sulp- hate mineral Ca 7 Na 3 K(SO 4 ) 9 in the Emet borate deposits, western Anatolia (Turkey). Geological Quarterly 54, 431-438.
 • García-Veigas, J., Rosell, L., Ortí, F., Gündoğan, İ., Helva- cı, C. 2011. Mineralogy, diagenesis and hydroche- mical evolution in a probertite–glauberite–halite saline lake (Miocene, Emet Basin, Turkey). Chemical Geology 280, 352–364.
 • García-Veigas, J., Helvacı C. 2013. Mineralogy and sedi- mentology of the Miocene Göcenoluk borate depo- sit, Kırka district, western Anatolia, Turkey. Sedi- mentary Geology 290, 85–96.
 • Garrett, D.E. 1998. Borates. Handbook of deposits, proces- sing, properties, and use. Academic Press, London, 483 p.
 • Gawlik, J. 1956. Borate deposits of the Emet Neogene ba- sin. Maden Tetkik ve Genel Müdürlüğü Rapor No. 2479, Ankara (Turkish and German Text) (unpublished).
 • Goldschmidt, V.M. 1954. Geochemistry. Oxford University Press, Oxford.
 • Gök, S., Çakır, A., Dündar, A. 1980. Stratigraphy, petrog- raphy and tectonics of the borate-bearing Neogene in the vicinity of Kırka. Bulletin of the Geological Congress of Turkey, n. 2, 53-62.
 • Grew, E.S., Anovita, L.M. 1996. Boron. Mineralogy, petrology and geochemistry. Reviews in mineralogy volume 33, Mineralogical Society of America, Washington, D.C., 862 .
 • Güleç, N. 1991. Crust-mantle interaction in western Tur- key: implications from Sr and Nd isotope geoche- mistry of Tertiary and Quaternary volcanics. Ge- ological Magazine 23, 417-435.
 • Gündoğan, İ., Helvacı, C. 1993. Geology, mineralogy and economic potential of Sultançayır (Susurluk-Balı- kesir) boratiferous gypsum basin. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 36, 159-172.
 • Helvacı, C. 1977. Geology, mineralogy and geochemistry of the borate deposits and associated rocks and the Emet Valley, Turkey. PhD Thesis, University of Nottingham, England (unpublished).
 • Helvacı C. 1978. A review of the mineralogy of the Tur- kish borate deposits. Mercian Geology 6, 257-270.
 • Helvacı, C. 1983. Mineralogy of the Turkish borate deposits. Geological Engineering 17, 37-54.
 • Helvacı, C. 1984. Occurence of rare borate-minerals: veatchite-A, tunellite, teruggite and cahnite in the Emet borate deposits, Turkey. Mineralium Deposita 19,217-226.
 • Helvacı, C. 1986. Geochemistry and origin of the Emet bo- rate deposits, western Turkey. Faculty of Enginee- ring Bulletin, Cumhuriyet University, Series A. Earth Sciences 3, 49-73.
 • Helvacı, C. 1989. A mineralogical approach to the mining, storing and marketing problems of the Turkish bo- rate production. Geological Engienering 34-35: 5- 17.
 • Helvacı, C. 1994. Mineral assemblages and formation of the Kestelek and Sultançıyır borate deposits. Pro- ceedings of 29th International Geological Con- gress, Kyoto Part A, 245-264.
 • Helvacı, C. 1995. Stratigraphy, mineralogy, and genesis of the Bigadiç borate deposits, western Turkey. Eco- nomic Geology 90, 1237-1260.
 • Helvacı, C. 2005. Borates. In : Selley R.C., Cocks, L.R.M and Plimer, I.R. (editors) Encyclopedia of Geo- logy. Elsevier, vol.3, p. 510-522.
 • Helvacı, C. 2012. Trip to Kışladağ (Uşak) Gold Mine, Kır- ka and Emet Borates Deposits. Post Colloquium Field Trip Guide Book. International Earth Sciences Colloquium on the Agean Region, IESCA 2012, İzmir, Turkey, 41p.
 • Helvacı, C., Firman, R.J. 1976. Geological setting and mi- neralogy of Emet borate deposit, Turkey. Transac- tions/section B, Institute of Mining and Metallurgy 85, 142-152.
 • Helvacı, C., Ercan, T. 1993. Karapınar (Konya) havzasında oluşan güncel bor tuzları ve volkanizmayla ilişki- leri. 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1993 Bildiri Öz- leri, Sayfa 102-103.
 • Helvacı, C., Stamatakis, M.G., Zagouroglou, C., Kanaris, J. 1993. Borate minerals and related authigenic sili- cates in northeastern Mediterraean Late Miocene continental basins. Exploration Mining Geology 2, 171-178.
 • Helvacı C., Alonso, R.N. 1994. An occurrence of primary inyoite at Lagunita Playa, Northern Argentina. Proceedings of 29th International Geological Congress, Kyoto Part A, 299-308 Japan.
 • Helvacı, C., Yağmurlu, F. 1995. Geological setting and economic potential of the lignite and evaporite- bearing Neogene basins of Western Anatolia, Tur- key. Isr. J. Earth Sci., Vol. 44, 91-105.
 • Helvacı, C., Orti, F. 1998. Sedimentology and diagenesis of Miocene colemanite-ulexite deposits (western Anatolia, Turkey). Journal of Sedimentary Rese- arch 68: 1021-1033.
 • Helvacı, C., Alonso, R.N. 2000. Borate deposits of Turkey and Argentina : a summary and geological compa- rison. Turkish Journal of Earth Sciences 24, 1-27.
 • Helvacı, C., Erkül, F. 2002. Soma ve Bigadiç arasındaki (Batı Anadolu) volkanik fasiyeslerin sedimentolo- jik, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında kö- kensel yorumu. DEÜ. 0922.20.01.36 no.lu AFS Projesi, 2002, 82 s.
 • Helvacı, C., Sözbilir, H., Erkül, F. 2003. Soma ve Bigadiç arasındaki (Batı Anadolu) volkanik fasiyeslerin se- dimentlojik, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında kökensel yorumu. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu : Proje No: YDAB- CAG/100Y044, Nisan 2003, İzmir, 155 s.
 • Helvacı, C., Ortí, F. 2004. Zoning in the Kırka borate deposit, western Turkey: primary evaporitic fractionation or diagenetic modifications? Cana- dian Mineralogists 42, 1179-1204.
 • Helvacı, C., Ersoy, E.Y. 2006. The facies characteristics and geochemical features of the volcanic rocks of the Selendi and Simav area, and their relations with the basin sedimentary rocks, western Anatolia. DEÜ. Bilimsel Araştırma Projesi No: 03.KB.FEN.058. January 2006, İzmir, 116 s.
 • Helvacı, C., Ersoy, Y., Erkül, F., Sözbilir, H., Bozkurt, E. 2006. Selendi Havzasının stratigrafik, petrografik, jeokimyasal ve tektonik veriler ışığında volkono- sedimanter evrimi ve ekonomik potansiyeli. Türki- ye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Proje No:ÇAYDA⁄/103Y124, Aralık 2006, 134 s.
 • Helvacı, C., Karaoğlu, Ö., Ersoy, Y., Erkül, F., Bozkurt, E.2009. Volcano-Tectonic evolution of the Uşak-Eşme-Banaz Basin: An approach to stratigraphic, se- dimentologic and geochemical view. DEÜ. Bilim- sel Araştırma Projesi No: 2005.KB.FEN.053, Sep- tember 2009, İzmir, 75 s.
 • Helvacı, C., Orti, F., Garcia-Veigas, J., Rosell, L., Gündoğan, İ., Yücel-Öztürk, Y. 2012. NEOGENE BO- RATE DEPOSITS: Mineralogy, Petrology and Se- dimentology; A workshop with special emphasis on the Anatolian deposits. International Earth Sci- ences Colloquium on the Agean Region, IESCA2012, İzmir, Turkey, 64p.
 • Helvacı, C., Yücel-Öztürk, Y. 2013. Bor minerallerinin fluoressent yöntemiyle çalışılması. 2010 KB FEN 9, 25.03.2013.
 • Helvacı, C., Yücel-Öztürk, Y., Satır, M., Shang, C. K. 2014. U-Pb zircon and K-Ar geochronology reveal the emplacement and cooling history of the Late Cretaceous Beypazarı granitiod, Central Anatolia, Turkey. International Geology Review. International Geology Review 56, 9, 1138–1155.
 • İnan, K. 1972. New borate district, Eshişehir-Kırka provin- ce, Turkey. Inst.Mining and Met., 8l, p.B163-l65.
 • İnan, K., Dunham, A.C., Esson, J. 1973. Mineralogy, che- mistry and origin of Kırka borate deposit, Eskişe- hir Province, Turkey. Transactions/section B, Ins- titution of Mining and Metallurgy 82, 114-123.
 • İnci, U. 1984. Neogene oil shale deposits of Demirci and Burhaniye regions. 27th International Geological Congress, Abs vol. VII, 13–16 (57).
 • Innocenti, F., Agostini, S., Di Vincenzo, G., Doglioni, C., Manetti, P., Savaşçın, M.Y., Tonarini, S. 2005. Neogene and Quaternary volcanism in Western Anatolia: magma sources and geodynamic evoluti- on. Marine Geology 221, 397–421.
 • Jackson, J., McKenzie, D. 1984. Active tectonics of the Al- pine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophysical Journal of the Royal Astro- nomical Society 77, 185-264.
 • Karaoğlu, Ö., Helvacı, C., Ersoy, E.Y. 2010. Petrogenesis and 40 Ar/39 Ar geochronology of the volcanic rocks of the Uşak–Güre basin, western Türkiye. Lithos 119, 193–210.
 • Kistler, R.B., Helvacı, C. 1994. Boron and borates. In CARR, D.D. (ed) Industrial Minearls and Rocks. 6th edition, Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc., Littleton, Colarado, 171-186.
 • Lismore, Siobhan 2012. Borates used in detergents added to REACH list: Industrial Minerals, February 13. (Accessed September 27, 2012, at http://www.ind- min.com/)
 • Meixner, H. 1965. Borate deposits of Turkey. Bulletin of the Mineral research and Exploration Institute of Turkey 125, 1-2.
 • Muessig, S. 1959. Primary borates in playa deposits: mine- rals of high hydration. Economic Geology 54, 495-501.
 • Nebert, K. 1961. Gördes (Batı Anadolu) Bölgesi’ndeki Neojen volkanizması hakkında bazı bilgiler. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Dergisi 57, 50– 54.
 • O’Driscoll, Mike 2011. Rio Tinto Minerals declares force majeure on sodium borates: Industrial Minerals, January 31. (Accessed October 1, 2012, at http://www.indmin.com/.).
 • Okay, A.I. 1989. Tectonic units and sutures in the Pontides, northern Turkey. In: Şengör, A.M.C., (ed.), Tecto- nic evolution of the Tethyan region: Dordrecht, Kluwer Academic Publications, 109–115.
 • Okay, A.I., Siyako, M. 1991. The New Position of the İzmir-Ankara Neo-Tethyan Suture between İzmir and Balıkesir. In: Proceedings of the Ozan Sungur- lu Symp., pp. 333–355.
 • Okay, A.I., Şengör, A.M.C., Görür, N. 1994. Kinematic history of the opening of the Black Sea and its ef- fect on the surrounding regions: Geology 22, 267–270.
 • Okay, A.İ., Satır, M., Maluski, H., Siyako, M., Monie, P., Metzger, R., Akyüz, S. 1996. Paleo- and Neo- Tethyan events in northwestern Turkey: Geologic and geochronologic contraints. The Tectonic Evolution of Asia, 420- 441.
 • Orti, F., Helvacı, C., Rosell, L., Gündoğan, İ. 1998. Sulp- hate-borate relations in an evaporitic lacustrine en- vironmet: the Sultançayır Gypsum (Miocene, Wes- tern Anatolia). Sedimentolgy 45, 697-710.
 • Ortí, F., Alonso, R.N. 2000. Gypsum-hydroboracite associ- ation in the Sijes Formation (Miocene, NW Argen- tina): Implications for the genesis of Mg-bearing borates. Journal of Sedimentary Research 70, 664–681.
 • Ozol, A.A. 1977. Plate Tectonics and the Process of Volca- nogenic-Sedimentary Formation of Boron. Inter- national Geology Review 20, 692-698.
 • Özpeker, İ. 1969. Western Anatolian Borate Deposits and Their Genetic Studies. PhD Dissertation, İstanbul Technical University (Türkçe, unpublished).
 • Palache, C., Berman, H., Frondel, C. 1951. The system of mineralogy, 7th ed., v. 2, John Wiley & Sons, New York, 1124 .
 • Palmer, M.R., Helvacı, C. 1995. The boron geochemistiry of the Kırka borate deposit, western Turkey. Geoc- himica et Cosmochimica Acta 59, 3599-3605.
 • Palmer, M. R., Helvacı, C. 1997. The boron istope geoche- mistry of the Neogene borate deposits of western Turkey. Geochemica et Cosmochimica Acta 61, 3161-3169.
 • Pe-Piper, G., Piper, D.J.W. 2007. Late Miocene igneous rocks of Samos: the role of tectonism in petrogene- sis in the southeastern Aegean. Geol. Soc. Lond., Spec. Publ. 291, 75–97.
 • Peng, Q.M., Palmer, M.R. 1995. The Palaeoproterozoic bo- ron deposits in eastern Liaoning, China -a meta- morphosed evaporite. Precambrian Research 72, 185–197.
 • Peng, Q.M., Palmer, M.R. 2002. The Paleoproterozoic Mg and Mg-Fe borate deposits of Liaoning and Jilin Provinces, Northeast China. Economic Geology 97, 93–108.
 • Preleviç, D., Akal, C., Foley, F., Romer, R.L., Stracke, A., van den Bogaard, P. 2012. Ultrapotassic ma?c rocks as geochemical proxies for post-collisional dynamics of orogenic lithospheric mantle: the case of southwestern Anatolia, Turkey. J. Petrol. 53, 1019–1055.
 • Purvis, M., Robertson, A.H.F. 2004. A pulsed extension model for the Neogene–Recent E–W-trending Ala- şehir Graben and the NE–SW-trending Selendi and Gördes Basins, western Turkey, Tectonophysics 391, 171-201.
 • Purvis, M., Robertson, A.H.F. 2005. Miocene sedimentary evolution of the NE-SW-trending Selendi and Gör- des Basins, Western Turkey: implications for ex- tensional processes. Sedimentary Geology 174, 31- 62.
 • Rio Tinto plc 2011. Form 20–F—Annual report for the fis- cal year ended December 31, 2010: Washington, DC, Securities and Exchange Commission, March 15. (Accessed September 27, 2012, at http://www.secinfo.com/.).
 • Roskill Information Services Ltd. 2010. Boron—Global in- dustry markets and outlook: London, United King- dom, Roskill Information Services Ltd., 243 p.
 • Seghedi, I., Helvacı, C. 2014. Early Miocene Kırka-Phrigi- an caldera, western Anatolia - an example of large volume silicic magma generation in extensional setting. Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-5789, 2014 EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2014.
 • Seghedi, I., Helvacı, C., Pécskayc Z 2015. Composite vol- canoes in the south-eastern part of İzmir–Balıkesir Transfer Zone, Western Anatolia, Turkey. Elsevi- er, Journal of Volcanology and Geothermal Rese- arch 291, 72–85.
 • Seyitoğlu, G. 1997a. Late Cenozoic tectono-sedimentary development of the Selendi and Uşak–Güre basins: a contribution to the discussion on the develop- ment of east–west and north trending basins in Western Turkey. Geol. Mag. 134, 163–175.
 • Seyitoğlu, G. 1997b. The Simav graben: an example of yo- ung E–W trending structures in the late Cenozoic extensional system of Western Turkey. Turk. J. Earth Sci. 6, 135–141.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin formation in west Turkey. Ge- ological Magazine 128, 155-166.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C., Rundle, C.C. 1992. Timing of Cenozoic extensional tectonics in west Turkey. J. Geol. Soc. 149, 533–538.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. 1992. Late Cenozoic volcanic evolution of the NE Aegean region. Journal of Volcanology and Geothermal Research 54, 157-176.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. 1994a. Late Cenozoic basin de- velopment in west Turkey: Gördes basin tectonics and sedimentation. Newsletter Stratigraphy 131,133-142.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. 1994b. Neogene palynological and isotopic age data from Gördes basin, West Turkey. Newsletter Stratigraphy 31, 133-142.
 • Seyitoğlu, G., Scott, B.C. 1996. The cause of N-S extensio- nal tectonics in western Turkey: Tectonic escape vs. Back-arc spreading vs. Orogenic collapse. Journal of Geodynamics 22, 145 - 153.
 • Seyitoğlu, G., Anderson, D., Nowell, G., Scott, B.C. 1997. The evolution from Miocene potassic to Quaternary sodic magmatism in western Turkey: implica- tions for enrichment processes in the lithospheric mantle. Journal of Volcanology and Geothermal Research 76, 127-147.
 • Sunder, M.S. 1980. Geochemistry of the Sarıkaya borate deposits (Kırka-Eskişehir). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 2, 19-34.
 • Şaylı, B.S. 2003. Low Frequency of Infertility Among Workers in a Borate Processing Facility, Humana Pres Inc.).
 • Şengör, A.M.C. 1984. The Cimmeride orogenic system and the tectonics of Eurasia: Geological Society of America, Special Paper, 195 p.
 • Şengör, A.M.C. 1987. Cross-faults and differential stretc- hing of hanging walls in regions of low-angle nor- mal faulting: examples from western Turkey. From Coward, M.P., Dewey, J.F., Hancock, P.L. (eds.), 1987, Continental Extensional Tectonics. Geologi- cal Society Special Publication 28, 575-589.
 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y. 1981. Tethyan Evolution of Turkey: A Plate Tectonic Approach. Tectonoph- ysics 75, 181-241.
 • Şengör, A.M.C., Satır, M., Akkök, R. 1984. The timing of tectonic events in the Menderes Massif, western Turkey: implication for tectonic evolution and evi- dence for Pan-African basement in Turkey. Tecto- nics 3, 693-707.
 • Travis, N.J., Cocks, E.J. 1984. The Tincal Trail. A history of borax. Harrap, London, 311.
 • Uyanik, T. 2010. Mining: Ankara, Turkey, Export promoti- on center of Turkey, August, 7 p. (Accessed Octo- ber 1, 2012, at http://www.tcp.gov.tr/As- sets/sip/san/Mining.pdf.)
 • Watanebe, T. 1964. Geochemical cycle and concentration of boron in the earth’s crust. V.I. Verdenskii Inst. Geochim. and Anal. Chem. U.S.S.R. 2: 167-177.
 • Yağmurlu, F. 1984. Akhisar doğusunda kömür içeren Mi- yosen tortulların stratigrafisi, depolanma ortamları ve tektonik özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 5, 3–20.
 • Yılmaz, Y. 1990. Comparison of young volcanic associati- ons of western and eastern Anatolia formed under a compressional regime: a review. Journal of Vol- canology and Geothermal Research, 44, 1-19.
 • Yılmaz, Y., Genç, S.C., Gürer, O.F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., Altunkaynak, Ş., Elmas, A. 2000. When did the western Anatolian grabens begin to develop? In: Bozkurt, E., Winchester, J. A. & Pi- per, J. D. A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological So- ciety, London, Special Publications 173, 353-84.
 • Yiğit, O. 2009. Mineral deposits of Turkey in relation to Tethyan Metallogeny: implications for future mi- neral exploration, Economic Geology, v.104, p.19-51
 • Yücel-Öztürk, Y., Ay, S., Helvacı, C. 2014. Bor Mineralle- rinin Duraylı İzotop Jeokimyası: Bigadiç (Balıke- sir) Borat Yatağından Bir Örnek. Yerbilimleri 35 (1), 37-54.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Cahit HELVACI

Dates

Publication Date: December 19, 2015

Bibtex @research article { bulletinofmre52488, journal = {Bulletin of the Mineral Research and Exploration}, issn = {0026-4563}, eissn = {2651-3048}, address = {Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü}, year = {2015}, volume = {151}, pages = {169 - 215}, doi = {10.19111/bmre.05207}, title = {GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY}, key = {cite}, author = {HELVACI, Cahit} }
APA HELVACI, C . (2015). GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 151 (151), 169-215. DOI: 10.19111/bmre.05207
MLA HELVACI, C . "GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 151 (2015): 169-215 <http://dergipark.org.tr/bulletinofmre/issue/3966/52488?publisher=mta?publisher=mta>
Chicago HELVACI, C . "GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 151 (2015): 169-215
RIS TY - JOUR T1 - GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY AU - Cahit HELVACI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19111/bmre.05207 DO - 10.19111/bmre.05207 T2 - Bulletin of the Mineral Research and Exploration JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 215 VL - 151 IS - 151 SN - 0026-4563-2651-3048 M3 - doi: 10.19111/bmre.05207 UR - https://doi.org/10.19111/bmre.05207 Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 Bulletin of the Mineral Research and Exploration GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY %A Cahit HELVACI %T GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY %D 2015 %J Bulletin of the Mineral Research and Exploration %P 0026-4563-2651-3048 %V 151 %N 151 %R doi: 10.19111/bmre.05207 %U 10.19111/bmre.05207
ISNAD HELVACI, Cahit . "GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY". Bulletin of the Mineral Research and Exploration 151 / 151 (December 2015): 169-215. https://doi.org/10.19111/bmre.05207
AMA HELVACI C . GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY. Bull.Min.Res.Exp.. 2015; 151(151): 169-215.
Vancouver HELVACI C . GEOLOGICAL FEATURES OF NEOGENE BASINS HOSTING BORATE DEPOSITS: AN OVERVIEW OF DEPOSITS AND FUTURE FORECAST, TURKEY. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 2015; 151(151): 215-169.


3D Multi-view Stereo Modelling of an Open Mine Pit Using a Lightweight UAV
Türkiye Jeoloji Bülteni / Geological Bulletin of Turkey
İnan Ulusoy
https://doi.org/10.25288/tjb.303032