Year 2018, Volume 16, Issue 25, Pages 117 - 129 2018-10-29

Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet TUNCER [1]

130 252

Destinasyonlar kendi doğal halleri ve sonradan oluşturulmuş nitelikleri ile turistlerin ilgisi çekmektedir. Ancak destinasyonların bu özelliklerinin de insanlar tarafından bilinmesi için pazarlama uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim teknolojisin önemli ölçüde geliştiği bu çağ dikkate alındığında, transmedya hikâyeciliği gibi pazarlama araçlarından da yararlanmak zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, Çanakkale savaşı ve etkilerine yönelik olarak yazılan “ The Water Diviner” kitabı üzerinden transmedyal anlatı ile Çanakkale destinasyonunun pazarlanılmasına odaklanılmıştır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi yapılmıştır. Döküman incelemesinde yazılı kaynakların yanı sıra görsel kaynaklardan da yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda transmedya uygulamasının bir destinasyonun pazarlanmasında çok etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğine yönelik bir yargıya varılmıştır.

Destinasyon pazarlaması, Transmedya hikâyeciliği, Çanakkale
  • Kaynakça ACAR, Yusuf. (2018). “Transmedya Ve Destinasyon Marka Değeri” Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikâyeciliği, (Ed: E. Aktan) Konya, Literatürk Academia. S.343-366. AKTAN, Ercan (2018). “Sosyal Ağlar ve Transmedya Hikâyeciliği: Kullanıcı Paylaşımları Üzerinden Transmedyal Hikâye Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikayeciliği, (Ed: E. Aktan), Konya Literatürk Academia, ALIAĞAOĞLU, Alpaslan (2008). “Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı.” Millî Folklor, 20 (78): 88-104. ATAY, LÜTFÜ.- ALTINIŞIK, Özlem. (2017). “Etkinliklerin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Anma Etkinlikleri Örneği.” Sosyal V e Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 18(40): 110-128. BOLAT, Nursel (2018). “Fatmagül’ün Suçu Ne? Anlatısının Transmedya Hikâye Anlatıcılığı Bağlamında İncelenmesi” Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikayeciliği, (Ed: E. Aktan). Konya, Literatürk Academia. S. 299-324. CROY, W. Glen (2011). “Film tourism: sustained economic contributions to destina tions”. Worldwide andTourism Themes, 3(2): 159-164. ÇAKIN, Omer (2018). “Transmedya Öykü Anlatımı Bağlamında Instagram Hikâyeleri” Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikayeciliği, (Ed: E. Aktan) Konya, Literatürk Academia. S.49-68 DÖNMEZ, Mevlüt.- GÜLER, Şakir (2016). “Transmedya hikâyeciliği Doritos Akademi örneği incelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16): 155-175. EKIN, Yakın (2011). Etkinlik Turizmi Kapsamında Festivaller Ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Sosyaletkileri Konulu Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D.( Yayınlanmamış Doktora Tezi) ENGIN, Elif (2013). Fisher’ın Anlatı paradigması bağlamında kurum hikâyeleri üzerinden kurumsal değerlerin anlamlandırılması: Bir Anlatı Analizi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi,) ERÖZ, Sibel.- DOĞDUBAY, Murat (2013).”Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi.” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1): 133-157. GIRITLIOĞLU, İbrahim-AVCIKURT, Cevdet. (2010). “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Ö n e r i l e r (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4): 74-89. İÇÖZ, Onur. (2013). Turistik Ürün Pazarlamasında Marka İmajının Rolü ve Bölgesel Marka İmajı Yaratma. DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü). Turizm İşletmeciliği A.B.D. (Yayınlanmamış Doktora Tezi,) ILGAR, Rüştü. (2015). “Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi. Çanakkale Araştırmaları” Türk Yıllığı, 13 (19): 1-20. İLBAN, Mehmet.Oğuzhan. (2007). Destinasyon Pazarlamasında Marka İmajı Ve Seyahat Acentelerinde Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi,) KIM, Jong.Hyeong. - YOUN, Hyewon (2016). “How to Design and Deliver Stories about Tourism Destinations”, Journal of Travel Research, 56(6): 808-820. Koçyiğit, Murat (2018). “ Dijital Çağın İletişim Sanatı: Transmedya Hikâyeciliği Ve Dijital Halkla İlişkiler” Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turizme: Transmedya Hikayeciliği, (Ed: E. Aktan) Konya Literatürk Academia. S.217-254. MERCAN, Şefik. Okan.- ÜZÜLMEZ, Meral. (2014). “Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2): 67-94. ÖZDEMIR, Serap. (2013). Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği. A.B.D. (Yayınlanmamış, Yüksek Lisans Tezi.) ÖZTÜRK, Aziz- SEZGIN, Murat- KONUK, Mehmet. (2014) “İç Turizme Yönelik Yeni Destinasyon Pazarlamasında Sanatçı ve Sanatsal Faaliyetlerin Katkıları”. Journal Of Current Researches On Social Sciences, 4(2): 25-39. SARI, Gülşah. (2017). “Transmedya hikâye anlatıcılığı: Kötü Çocuk Örneği.” Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2(4): 245-253. STRANGE Carolyn.- KEMPA Micheal. (2003) “Shades of dark tourism: Alcatraz and Robben Island”. Annals of Tourism Research, 30 (2): 386-405. TERKAN, Remziye (2014). “Sosyal medya ve pazarlama: Tüketicide kalite yansıması.” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1): 57-71. TOZLU, Erinç.- MERCAN, Şefik. Okan- ATAY, Lütfü (2012). “Çanakkale’nin Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine ve Planlanmasına Yönelik Bir Çalışma.” Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1): 1-16. TUNCER, Mehmet (2018). “Alkatraz Turizm Destinasyonunun Transmedya Hikâyeciliği Açısından Değerlendirilmesi” Halkla İlişkilerden Reklama, Sosyal Medyadan Turime: Transmedya Hikayeciliği, (Ed: E. Aktan). Konya Literatürk Academia. S.367-388. URL 1:https://www.panmacmillan.com/authors/andrew-anastasios/the-water-diviner erişim tarihi: 16/07/2018 URL 2: https://www.imdb.com/title/tt3007512/ erişim tarihi: 19/7/2018 URL 3: https://www.nytimes.com/2015/04/24/movies/review-in-the-water-divinerrussell- crowe-revisits-gallipoli.html?_r=0 erişim tarihi: 17-07-2018 URL4: http://www.abusdecine.com/critique/la-promesse-d-une-vie erişim tarihi: 17/07/2018 URL 5: https://numanserteli.blogspot.com/2014/12/the-water-diviner-ogullarn-topragn. html erişim tarihi: 09/07/2018 URL 6: https://www.facebook.com/search/posts/?q=the%20water%20diviner erişim tarihi: 19/07/2018 URL7:https://www.instagram.com/p/Be0AOrLAKiB/?hl=tr&tagged=thewaterdivinr erişim tarihi: 18/07/2018 URL 8: https://www.youtube.com/watch?v=8CkLC4Zr2Mw erişim tarihi: 19/07/2018 UYGUR Selma Meydan- DEMIRER, Dilek- HATIRNAZ, Beyza (2017). “Turizm Pazarlamasında Alternatif Bir Araç Olarak Hikâyelerin Kullanımı” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42): 34-42. YEŞILDAĞ, Barış (2010). Savaş alanları turizmi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Yıldırım, Ali- Şimşek, Hasan. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel AraştırmaYöntemleri. Ankara Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet TUNCER (Primary Author)

Dates

Publication Date: October 29, 2018

Bibtex @research article { canakkalearastirmalari475833, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {117 - 129}, doi = {10.17518/canakkalearastirmalari.475833}, title = {Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {TUNCER, Mehmet} }
APA TUNCER, M . (2018). Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 16 (25), 117-129. DOI: 10.17518/canakkalearastirmalari.475833
MLA TUNCER, M . "Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 (2018): 117-129 <http://dergipark.org.tr/canakkalearastirmalari/issue/40019/475833>
Chicago TUNCER, M . "Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 (2018): 117-129
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme AU - Mehmet TUNCER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475833 DO - 10.17518/canakkalearastirmalari.475833 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 129 VL - 16 IS - 25 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475833 UR - https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.475833 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme %A Mehmet TUNCER %T Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 16 %N 25 %R doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.475833 %U 10.17518/canakkalearastirmalari.475833
ISNAD TUNCER, Mehmet . "Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 16 / 25 (October 2018): 117-129. https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.475833
AMA TUNCER M . Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2018; 16(25): 117-129.
Vancouver TUNCER M . Destinasyon Pazarlaması ve Transmedya: “The Water Diviner” Üzerine Bir Değerlendirme. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2018; 16(25): 129-117.