Year 2018, Volume 16, Issue 1, Pages 195 - 224 2018-03-31

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Tolga BABACAN [1] , Fatma ŞAŞMAZ ÖREN [2]

222 296

                Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji destekli mikro öğretim uygulamaları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Fen Bilgisi Öğretmenliği programı 4. sınıf öğrencileriyle yürütülmüş ve çalışmaya toplam 54 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarbilmek için nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmada, yarı yapılandırılmış mülakatlar, odak grup görüşmesi, görüş formu ve öğretmen adaylarının geliştirdikleri materyallerle dosyaları gibi çeşitli dokümanlar veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda adaylar teknoloji destekli mikro öğretim uygulamalarının yararlı olduğunu ve bu uygulamalar boyunca teoride öğrendikleri bilgileri, bazı strateji, yöntem ve teknikleri, alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerini, sınıf yönetimi becerilerini yansıtma fırsatları bulduklarını ifade etmişlerdir.

Fen bilgisi öğretmen adayları, teknoloji destekli mikro öğretim, durum çalışması, görüşler
  • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Entegrasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Yeni Pedagojik Yaklaşımlar İçin Nitel Bir Gereksinim Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 6(1), 265-286. Angeli, C. ve Valanides, N. (2005). Preservice elementary teachers as information and communication technology designers: An instructional systems design model based on an expanded view of pedagogical content knowledge. Journal of Computer Assisted Learning. 21, 293-302. Akçayır, M. (2013). Akıllı Tahta Kullanılarak İşlenen Matematik Dersinin Sınıf Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarı, Tutum Ve Motivasyonlarına Etkisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 68 s. Akdemir, E. (2009). Akıllı Tahta Uygulamalarının Öğrencilerin Coğrafya Ders Başarıları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak, 51s. Akkoç, H. (2012). Bilgisayar Destekli Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Matematik Öğretimine Entegrasyonuna Yönelik Hizmet Öncesi Eğitim Uygulamaları ve Matematik Öğretmen Adaylarının Gelişimi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 3(2), 99-114. Akkuş, H. & Üner, S. (2017). The Effect of Microteaching On Pre-Service Chemistry Teachers’ Teaching Experiences. Çukurova University. Faculty of Education Journal, 46(1), 202-230. Aykanat, F., Doğru, M. ve Kalender, S. (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2), 391-400. Ayvacı, H.Ş. ve Er-Nas, S. (2009). Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Yapılandırmacı Kurama göre Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 3(2), 212-225. Baki A. ve Mandacı Şahin, S. (2004). Bilgisayar Destekli Kavram Haritası Yöntemiyle Öğretmen Adaylarının Matematiksel Öğrenmelerinin Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET. 3(2), 91-104. Balım, A.G., Aydın, G., Türkoğuz, S., Yılmaz, S.N. ve Evrekli, E. (2013). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(2), 412-424. DOI: 10.14686/201322200. Başer, D. ve Yıldırım, Z. (2012). Technology Integrated Into Science: A Case Of Elmentary Education. e-Journal of New World Sciences Academy. 7(2), 840-847. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara, 77-98 s. Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ve Özyeterlikleri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 338 s. Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon, 35-42 s. Çıray, F., Küçükyılmaz, E.A. ve Güven, M. (2015). Ortaokullar İçin Güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 25(2015), 31-56. Ekici, E. ve Ekici, F. (2011). Fen eğitiminde bilişim teknolojilerinden faydalanmanın yeni ve etkili bir yolu: “Yavaş geçişli animasyonlar”. İlköğretim Online. 10(2), 1-9. Emre, İ., Kaya, Z., Özdemir, T.Y. ve Kaya, O.N. (2011). Akıllı Tahta Kullanımının Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Hücre Zarının Yapısı Konusundaki Başarılarına ve Bilgi Teknolojilerine Karşı Tutumlarına Karşı Etkileri. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 Mayıs, Elazığ, 24-27. Erduran, A. ve Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Fen Ve Matematik Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması. 9th Internatıonal Educatıonal Technology Conference (IETC2009), 6-8 Mayıs, Ankara (Bildiri Kitabı 14-21). Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education. 7th Edition, Boston: McGraw Hill, New York, USA, 555-587 s. Gökbulut, Y. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometrik Cisimler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 304 s. Guzey, S.S. and Roehrig, G.H. (2009). Teaching Science with Technology: Case Studies of Science Teachers’ Development of Technology, Pedagogy, and Content Knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. (9)1, 25-45. Guzey, S.S. (2010). Science, technology, and pedagogy: exploring secondary science teachers’ effective uses of technology, The University of Minnesota, Unpublished Doctoral Dissertation, Minnesota, 233 s. Gülbahar, Y. and Guven, I. (2008). A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Teachers in Turkey. Educational Technology & Society. 11(3), 37-51. Güney, K. (2008). Mikro-Yansıtıcı Öğretim Yönteminin Öğretmen Adaylarının Sunu Performansı Ve Yansıtıcı Düşünmesine Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2008, 238s. Hsu, Y.S., Wu, H.K., Hwang, F.K. (2008). Fostering High School Students’ Conceptual Understandings About Seasons: The Design of a Technology-enhanced Learning Environment. Research In Science Educaiton. 38, 127-147. DOI: 10.1007/s11165-007-9041-1. Hsu, Y.S. (2015). The Development of Teachers’ Professional Learning and Knowledge. In Ying-Shao Hsu (Ed.), Development of Science Teachers’ TPACK. Springer Singapore Heidelberg New York Dordrecht London, 3-15 s. IIoannou, I., Angeli, C. (2013). Teaching Computer Science in Secondary Education: A Technological Pedagogical Content Knowledge Perspective. Proceedings of the 8th Workshop in Primary and Secondary Computing Education on - WiPSE '13, November , 1-7 s. İnel, D., Evrekli, E. ve Balım, A. G. (2011). Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Dersinde Egitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim. 4(2), 128-150. Kıranlı, S. ve Yıldırım, Y. (2013). Technology Usage Competencies of Teachers: Prior To Fatih Project Implementation. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(47), 88-105. Kpanja, E. (2011). A study of the effects of video tape recording in microteaching training. British Journal of Educational Technology. 32( 4 ) 483–486. McCrory, R. (2008). Science, technology and teaching: The topic-specific challenges of TPCK in science. In B. Cato (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (pp. 193-206): Lawrence Erlbaum. Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Educaiton. Revised and Expanded from Case Study Research in Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 26-55 s. Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education. 21(5), 509–523. Sakız, G., Özden, B., Aksu, D. ve Şimşek, Ö. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Dersin İşlenişine Yönelik Tutuma Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18(3), 257-274. Sarı, U. ve Güven, G.B. (2013). Etkileşimli Tahta Destekli Sorgulamaya Dayalı Fizik Öğretiminin Başarı ve Motivasyona Etkisi ve Öğretmen Adaylarının Öğretime Yönelik Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). 7(2), 100-143. Sevim, S. (2013). Mikro-Öğretim Uygulamasının Öğretmen Adayları Gözüyle Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(2010), 303-313. STEM Teacher Centre. Concept Mapping. (2015). 19 Temmuz 2015 tarihinde http://www.scimathmn.org/stemtc/resources/science-best-practices/instructional-technology-science/concept-mapping adresinden alındı. Suharwoto, G. (2006). Secondary mathematics preservice teachers’ development of technology pedagogical content knowledge in subject-specific, technology- ıntegrated teacher preparation program. Oregon State University, Oregon, 2006, 187 s. Şad, S.N. ve Özhan, U. (2012). Honeymoon with IWBs: A qualitative insight in primary students’ views on instruction with interactive whiteboard. Computers & Education. 59(2012), 1184-1191. Şanlı Ö., Altun, M. ve Tan, Ç. (2015). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Ve Öğrencilere Dağıtılan Tablet Bilgisayarlar İle İlgili Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish. 10(3), 833-850. Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü ve Evrekli, E. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öz-yeterlilik Düzeyleri ve Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2011, 11(3), 1675-1698. Tataroğlu B. (2009). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Matematik Dersine Karşı Tutumları Ve Öz-Yeterlik Düzeylerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 165 s. Timur. B. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 320 s. Türel, Y.K. (2012). Öğretmenlerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Olumsuz Tutumları: Problemler ve İhtiyaçlar. İlköğretim Online. 11(2), 423-439. UNESCO (2008). Competency Standards Modules. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Composed and printed in the workshops of METIA, Paris, 2008, 12s. 2 Ağustos 2015 tarihinde http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156207e.pdf adresinden alındı. Uşak, M. (2009). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Hücre Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9(4), 2013-2046. Yıldırım, Ş. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 277 s. Yin, R.K (1984) Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Beverly Hills, California. Yorgancı, S. ve Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının Başarıya Ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(3), 191-930.
Primary Language en
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Tolga BABACAN

Author: Fatma ŞAŞMAZ ÖREN

Dates

Publication Date: March 31, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos411492, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {195 - 224}, doi = {10.18026/cbayarsos.411492}, title = {FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {BABACAN, Tolga and ŞAŞMAZ ÖREN, Fatma} }
APA BABACAN, T , ŞAŞMAZ ÖREN, F . (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 195-224. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411492
MLA BABACAN, T , ŞAŞMAZ ÖREN, F . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 195-224 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/36381/411492>
Chicago BABACAN, T , ŞAŞMAZ ÖREN, F . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018): 195-224
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ AU - Tolga BABACAN , Fatma ŞAŞMAZ ÖREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 224 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Tolga BABACAN , Fatma ŞAŞMAZ ÖREN %T FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD BABACAN, Tolga , ŞAŞMAZ ÖREN, Fatma . "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (March 2018): 195-224.
AMA BABACAN T , ŞAŞMAZ ÖREN F . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 195-224.
Vancouver BABACAN T , ŞAŞMAZ ÖREN F . FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 224-195.