Year 2015, Volume 13, Issue 2, Pages 73 - 96 2015-07-03

Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN [1]

470 824

The purpose of the study is to test the perceptions of Metropolitan Municipality polices as uniformed job employees in one to one dialogue with citizens as part of their service offerings, with regard to the relationship between job insecurity and burnout with the main hypothesis that “there is a significant relationship between job insecurity and burnout. The sample consists of 117 municipal polices. The study was carried out via survey method. Frequency and descriptive statistical analyses were conducted. According to the findings of the study, there is a (0,398) positive and weak relationship between job insecurity and burnout in 99 % confidence interval, within the limitations of the sample. At the same time, a number of significant relationships among dimensions and sub-dimensions of burnout and job insecurity are discerned

Çalışmanın amacı, işlerinin niteliği gereği hizmet sunarken hizmet sunulan vatandaşla bire-bir diyalog içerisinde olan ve Büyükşehir Belediyesinde çalışan üniformalı meslek çalışanlarından zabıtaların iş güvencesizliği ile tükenmişlik ilişkisine yönelik algılarını ortaya koymaktır. Örneklem 117 zabıtadan oluşmaktadır. Çalışma anket uygulaması ile gerçekleştirilmiştir.
Frekans ve tanımlayıcı istatistik analizleri yapılmıştır. Örneklem sınırlılığında, iş güvencesizliği ile tükenmişlik arasında %99 güven aralığında (0,398) pozitif yönlü ve düşük bir ilişki vardır, sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, iş güvencesizliği ile alt boyutları ve tükenmişlik ile alt boyutları arasında anlamlı ilişki bulunduğu sonucu elde edilmiştir.

 • AKTEN, Serkan (2007), Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelemesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • ALDEMIR, Ceyhan, A. ATAOL ve G.BUDAK(1998), Personel Yönetimi, 3. Baskı, Barış Yayınları, İzmir.
 • ARI SAGLAM, Güler ve E. ÇINA BAL (2008), “Tükenmislik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 15(1), 131-148.
 • AZİZOĞLU, Öznur ve K. ÖZYER (2010), “Polislerde Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Ampirik Çalışma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı, cilt:21, sayı: 1, Bahar, s.137-147.
 • BAKKER, Arnold B.(2009), “The Crossover of Burnout and its Relation to Partner Health”, Stress and Health, vol:25, pp.343–353.
 • BLAU, Gary and M. LUNZ (1999), “Testing the Impact of Shift Schedules on Organizational Variables”, Journal of Organizational Behavior, vol:20, pp.933 – 942.
 • BARAN M., P. KANTEN, S. KANTEN and M.YAŞLIOĞLU (2009), “An Empirical Research on the Relationship Between Job Insecurity and Employee Health and Safety”, Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 9 (3), 969-976.
 • BOSMAN, Jacqueline, S. ROTHMANN and J.H. BUITENDACH (2005), “Job Insecurity, Burnout and Work Engagement: The Impact of Positive and Negative Affectivity”, Journal of Industrial Psychology, vol:21, issue: 4, pp.48-56.
 • BUITENDACH, Johanna H. and H. DE WITTE (2005), “Job Insecurity, Extrinsic and Intrinsic Job Satisfaction and Affective Organisational Commitment of Maintenance Workers in a Parastatal”, South African Journal of Business Management, vol:36, issue:2, pp.27-37.
 • CHENG, G.H.-L. and D.K.-S. CHAN (2008), “Who Suffers More from Job Insecurity? A Meta-Analitic Review. Applied Psychology”, An International Review, vol:57, issue:2, pp.272-303.
 • CHIN-HUI, Lee C. (2000), “Moderating Effects of Organizational-Based Self –Esteem on Organizational Uncertainty: Employee Response Relationships”, Journal Management, 26, 2, 215- 232
 • ÇAKIR, Özlem (2007), “İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi, cilt:1, sayı:12, s.117-140.
 • ÇETİN, Cemile ve N.TURAN (2013), “ The Relationship between Qualitative Job Insecurity and Burnout”, European Journal of Research on Education, International Association of Social Science Research – IASSR, Special Issue: Human Resource Management, 21- 28.
 • DALKILIÇ SÜRGEVİL, Olca (2014), Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu, Nobel Yayın, 2. Basım, İstanbul.
 • DE CUYPER, Nele, C. BERNHARD-OETTEL, E. BERNTSON, H. DE WITTE and B. ALARCO (2008), ”Employability and Employees’ Well Being:Mediation by Job Insecurity”, Applied Psychology: An Internetional Review, vol:57, issue:3, pp..488-509.
 • DEMEROUTI, Evangelia, S. AE GEURTS, A. B. BAKKER and M. EUWEMA (2004), “The Impact of Shiftwork on Work – Home Conflict, Job Attitudes and Health”, Ergonomics, vol: 47, issue: 9, pp.987-1002, DOI: 10.1080/00140130410001670408. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00140130410001670408
 • DEMEROUTI, Evangelia, K. MOSTERT and A. B., BAKKER (2010), “Burnout and Work Engagement: A Thorough Investigation of the Independency of Both Constructs”, Journal of Occupational Health Psychology, 15(3), 209-222.
 • DERELİ, Beliz (2012), “İş güvencesizliği Kavramı ve Banka Çalışanlarının İşgüvencesizliğine Yönelik Algılarının Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 21, Bahar / 1, s.237-256.
 • DE WITTE, Hans, N. De CUYPER, Y. HANDAJA, M. SVERKE, K. NASWALL and J. HELLGREN (2010), “Associations between Quantitative and Qualitative Job Insecurity and Well-Being”, International Studies of Management & Organization, Vol:40, No:1, s.40-56.
 • DIĞIN, Özerk (2008), İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvencesi ve Konuyla İlgili Yapılan Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • ELST, Vander Tinne, H.DE WITTE and N. DE CUYPER (2013), “The Job Insecurity Scale: A Psychometric Evaluation Across Five European Countries”, European Journal of Work and Organizational Psychology, pp.1-2.
 • GAUNT, Ruth and B. ORLY (2007), “Job Insecurity, Stress and Gender: The Moderating Role of Gender Ideology”, Community, Work and Family, vol:10, issue:3,pp.341-355.
 • GREEN, Francis (2009), “Subjective Employement Insecurity Around the World”, Cambridge Journal of Region, Economy and Society, no:2, pp..343-363.
 • HALBESLEBEN, Jonathan R.B., and E. DEMEROUTI (2005), “The Construct Validity of an Alternative Measure of Burnout: Investigating the English Translation of the Oldenburg Burnout Inventory”, Work & Stress, no:19, pp. 208-220.
 • HELLGREN, Johnny, M. SVERKE and K. ISAKSSON (1999), “A Two-Dimensional Approach to Job Insecurity: Consequences for Employee Attitudes and Well- Being”, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol: 8, no:2, pp.179–195.
 • JOHNS, Gary and A.M. SAKS (2001), Organizational Behaviour, 5.Edition, Addison Wesley Longman, Toronto.
 • KLANDERMANS, Bert, T. VAN VUUREN and D. JACOBSON (1991), “Employees and Job Insecurity”, Ed: Hartley, D. Jacobson, B. Klendermans, T.V.Vuuren, Job Insecurity with Jobs at Risk .(pp.40-64), Sage Publications, London.
 • KLARREICH, H. Samuel (1993), Stress-Free Work Environment, Stressiz Çalışma Ortamı Çeviren: Bengi Güngör, Öteki Yayınları, Ankara.
 • MASLACH, Christina and S. JACKSON (1981), “The Measurement of Experienced Burnout” , Journal of Occupational Behaviour, vol:2, pp.99-113
 • MASLACH, Christina, W.B. SCHAUFELI and M.P. LEITER (2001), “Job Burnout”, Annual Reviews Psychology, vol:52, pp.397- 422.
 • OKYAY, Nuriye (2009), Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullardan Mezun Olup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görev Yapan Polislerin Psikolojik Hizmet Algıları, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • OREL, Oktay (2013), Organize Perakende Sektöründe Çalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • ÖZDEMİR, Ali (2010), Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, İkinci Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • RELSEL, D. William, T.M. PROBST, S.L CHIA, C.M. MALOLES and C.J. KONIG (2010), “The Effects of Job Insecurity on Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behaviour, Deviant Behaviour, and Negative Emotions of Employees”, International Studies of Management and Organization, vol:40, no:1, Spring, pp.74– 91.
 • RO¨SSLER, Wulf (2012), Stress, Burnout and Job Dissatisfaction in Mental Health Workers. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 262 (Suppl 2), pp.65–69.
 • SCHAUFELI, B. Wilmar, T.W TARIS and W. VAN RHENEN (2008), “Workaholism, Burnout and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-Being?”, Applied Psychology: An International Review, vol.57, no.2, pp.173–203.
 • SKOWRONSKI, Mark Steven (2014), Work Stress in the Context of Shiftwork: A Longitudinal Investigation Ph.D. Thesis – McMaster University – DeGroote School of Business.
 • SVERKE, Magnus, J. HELLGREN, K. NASWALL and H. DE WITTE (2004), “Job Insecurity and Union Membership European Unions in the Wake of Flexible Production”, SALTSA-Joint Programme for Working Life Research in Europe, The National Instute for Working Life and Swedish Trade Unions in Cooperation, Work& Society, no:42, Pres Interuniversitaires Europeennes.
 • SEÇER, Barış (2007), Kariyer Sermayesi ve İstihdam Edilebilirliğin İş Güvencesizliği Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • SEÇER, Barış (2008), “Psikolojik Boyutuyla İş Güvencesizliği: Türleri, Başa Çıkma Süreci, Belirleyicileri ve Sonuçları”, İş ve Özel Yaşama Psikolojik Bakışlar, Editör: Tarık Solmuş, İstanbul: Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı, s.265-302, Haziran
 • TARIFA, Fatoş and L. SOKOLI (1998), “Exploring Burnout and its Correlates Among Albinian Teachers”, Michigan Sociological Review,vol:12, Fall, pp.95-116.
 • TILAKDHAREE, N. (2010),“The Relationship Between Job Insecurity and Burnout”, South African Journal of Economic and Management Sciences, vol:13, no:3, pp. 254-271.
 • VAN WYK M., ve J. PIENAAR (2008), “Towards a Research Agenda for Job Insecurity in South Africa”, Southern African Review, vol:12, no:2, pp.49-86.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN

Dates

Publication Date: July 3, 2015

Bibtex @ { cbayarsos53898, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2015}, volume = {13}, pages = {73 - 96}, doi = {10.18026/cbusos.78112}, title = {Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Cemile} }
APA ÇETİN, Y . (2015). Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 73-96. DOI: 10.18026/cbusos.78112
MLA ÇETİN, Y . "Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2015): 73-96 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/4079/53898>
Chicago ÇETİN, Y . "Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2015): 73-96
RIS TY - JOUR T1 - Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma AU - Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18026/cbusos.78112 DO - 10.18026/cbusos.78112 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 96 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbusos.78112 UR - https://doi.org/10.18026/cbusos.78112 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma %A Yrd. Doç. Dr. Cemile ÇETİN %T Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma %D 2015 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 13 %N 2 %R doi: 10.18026/cbusos.78112 %U 10.18026/cbusos.78112
ISNAD ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Cemile . "Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 2 (July 2015): 73-96. https://doi.org/10.18026/cbusos.78112
AMA ÇETİN Y . Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 13(2): 73-96.
Vancouver ÇETİN Y . Zabıta Çalışanlarında İş Güvencesizliği ile Tükenmişlik İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 13(2): 96-73.