Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 200 - 211 2018-12-31

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)
Investigation of the Factors that Hinder Participation of Recreational Activities of University Students (The Case of Uskudar University)

Orhan Şükrü BOSNA [1] , BETÜL BAYAZIT [2] , Ozan YILMAZ [3]

121 324

Bu araştırmada, Üsküdar Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Üsküdar Üniversitesi'nde okuyan 96’sı erkek, 99’u kadın olmak üzere toplam 195 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından yapılan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan boş zaman engelleri ölçeğinden elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri alındıktan sonra parametrik testlerden Bağımsız Örneklem T-Testi (independent sample t-test) ve ANOVA testi uygulanmıştır. Anlam düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımını etkileyen faktörlerde büyük bir farklılığın olmadığı görülmektedir. “Cinsiyet” ve “Bölüm” değişkenlerine göre karşılaştırıldığında alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). “Sınıf” değişkenine göre karşılaştırıldığında ise alt boyutlarda “zaman ve ilgi eksikliği” ile “birey psikolojisi” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

In this research, it was aimed to investigation of the factors that hinder participation of recreational activities of university students. A total of 195 students, 96 males and 99 females attending Üsküdar University, voluntarily participated in the research. As a data collection tool, the validity and reliability study of Turkish adaptation developed by Alexandris and Carroll (1997) is used on Gürbüz and Karaküçük (2007) "Leisure Time Barriers" scale. The scale consists of 6 sub-dimensions and 27 items. The obtained data were analyzed with SPSS 21.0 package program. Independent sample t-test and ANOVA test were applied to the parametric tests after the frequency and percentage values of the data obtained from the time-of-use barriers used in the study were taken.Meaning level is taken as 0.05. According to the findings, it is seen that there is not a big difference in the factors that affect the participation of Üskudar University students in recreational activities. There was no statistically significant difference in the sub-dimensions when compared to the variables of "Gender" and "Department" (p>0.05). Compared to the "class" variable, there was a statistically significant difference in the subscales of "time and interest incompleteness" and "individual psychology" sub - dimensions (p<0.05).

 • Alexandris, K. & Carroll, B. (1997). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: Results from a study in Greece. Leisure Studies, 16(2), 107-125, [Available online at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/026143697375449], Erişim tarihi: 28 Mayıs 2017.
 • Axelsen, M. (2009). The power of leisure: I was an anorexic; I'm now a healthy triathlete. Leisure Sciences, 31(4), 330-346, [Available online at : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01490400902988283], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Ayhan, C., Eskiler, E. & Soyer, F. (2017). Aktif sporcuların rekreatif etkinliklere katılımlarına engel oluşturabilecek faktörlerin yaşam tatmini ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, Erpa Int. Congresses on Education, Hungary, 164-175.
 • Balcı, V. (2003). Ankara’daki üniversite öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161-173.
 • Çakır, V. O., Şahin, S., Serdar, E. & Parlakkılıç, Ş. (2016). Kamu çalışanlarının serbest zaman engelleri ile yaşam tatmini düzeylerinin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research, 2(2), 135-141.
 • Çoruh, Y., (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörler: (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demirel, M. & Harmandar, D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 838-846, [Available online at: https://www. /profile/Demirel_Mehmet/publication/26618965_Determination_of_the_constraints_on researchgate.net_recreational _participation_of_university_students/links/569766f508aea2d7437519de.pdf], Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017.
 • Ekinci, N. E., Kalkavan, A., Üstün, Ü. D. & Gündüz, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin sportif ve sportif olmayan rekreatif etkinliklere katılmalarına engel olabilecek unsurların incelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-13, [Available online at: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/355491], Erişim tarihi: 30 Mayıs 2017.
 • Guo, J. & Liu, X., 2016. College Students' Consciousness of Participation in Leisure Activities Behavior Related Research," International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 6(3), 186-192. [Available online at : http://www.ijeeee.org/vol6/404-JZ0127.pdf]
 • Gürbüz, B. & Karaküçük, S. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10. [Available online at: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/283474], Erişim tarihi: 29 Mayıs 2017.
 • Hendry, L. & Marr, D. (1985). Leisure education and young people's leisure. Scottish Educational Review, 17(2), 116-27.
 • Iwasaki, Y. (2007). Leisure and quality of life in an international and multicultural context: What are major pathways linking leisure to quality of life?. Social Indicators Research, 82(2), 233-264, [Available online at : https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-006-9032-z], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Kaba, İ. C. (2009). Türkiye’deki üniversitelerde kampüs rekreasyonun mevcut durumu ve kampüs rekreasyon modellemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kahraman, G., Çolak, E., Bayazıt, B. & Yılmaz, O. (2017). Lise Öğrencilerinin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılmalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 28-40, [Available online at: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/337921], Erişim tarihi: 1 Haziran 2017.
 • Kemp, K. & Pearson, S. (1997). Leisure and Tourism. Great Britain: Longman Press.
 • Özşaker, M. (2012). Gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılamama nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 126, [Available online at: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931854.pdf], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Paksoy, M., Çalık, F., Yaşartürk, F. & Çimen, K. (2016). Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımını etkileyen faktörler. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 4(1), 39-50. [Available online at: http://www.iscsjournal.com/Makaleler/108516971_si1_5_paksoy.pdf], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Soyer, F., Yıldız, N. O., Harmandar Demirel, D., Serdar, E., Demirel, M., Ayhan, C. & Demirhan, Ö. (2017). Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılımlarına engel teşkil eden faktörler ile katılımcıların yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 2035-2046. doi:10.14687/jhs.v14i2.4647.
 • Şahin, İ. & Kocabulut, Ö. (2014). Sportif rekreasyon aktivitelerine düzenli katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Akdeniz üniversitesi turizm fakültesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 1(2), 46-67. [Available online at: https://www.researchgate.net/profile/Ilker_Sahin3/publication/312219091_Sportif_Aktivitelerine_Duzenli_Katilimi_Engelleyen_Faktorlerin_Incelenmesi_Akdeniz_Universitesi_Turizm_Fakultesi_Ogrencileri_Uzerine_Bir_Arastirma/links/587748ec08ae6eb871d149c6/Sportif-Rekreasyon-Aktivitelerine-Duzenli-Katilimi-Engelleyen-Faktoerlerin-Incelenmesi-Akdeniz-Ueniversitesi-Turizm-Fakueltesi-Oegrencileri-Uezerine-Bir-Arastirma.pdf], Erişim tarihi: 1 Haziran 2017.
 • Şener, A., Terzioğlu, R. G., & Karabulut, E. (2007). Life satisfaction and leisure activities during men's retirement: a Turkish sample. Aging and Mental Health, 11(1), 30-36. [Available online at : https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607860600736349], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Temir, Ö. & Gürbüz, B. (2012). Rekreasyonel aktivitelere katılımın önündeki engellerin incelenmesi, 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya.
 • Torkildsen, G. (2005). Recreation and leisure management. 5th Ed. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 • Yaşartürk, F., Akyüz, H. & Karataş, İ. (2017). Rekreatif etkinliklere katılan üniversite öğrencilerinin serbest zamanda sıkılma algısı ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(2), 239-252, [Available online at: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/388848], Erişim tarihi: 20 Kasım 2018.
 • Yetim, A. (2005). Sosyoloji ve spor. İstanbul: Yaylacık Matbaası.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Orhan Şükrü BOSNA (Primary Author)
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: BETÜL BAYAZIT
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ozan YILMAZ
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd364082, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {200 - 211}, doi = {10.33459/cbubesbd.364082}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {BOSNA, Orhan Şükrü and BAYAZIT, BETÜL and YILMAZ, Ozan} }
APA BOSNA, O , BAYAZIT, B , YILMAZ, O . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 200-211. DOI: 10.33459/cbubesbd.364082
MLA BOSNA, O , BAYAZIT, B , YILMAZ, O . "Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 200-211 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/41343/364082>
Chicago BOSNA, O , BAYAZIT, B , YILMAZ, O . "Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 200-211
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği) AU - Orhan Şükrü BOSNA , BETÜL BAYAZIT , Ozan YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33459/cbubesbd.364082 DO - 10.33459/cbubesbd.364082 T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 211 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - doi: 10.33459/cbubesbd.364082 UR - https://doi.org/10.33459/cbubesbd.364082 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği) %A Orhan Şükrü BOSNA , BETÜL BAYAZIT , Ozan YILMAZ %T Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği) %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 2 %R doi: 10.33459/cbubesbd.364082 %U 10.33459/cbubesbd.364082
ISNAD BOSNA, Orhan Şükrü , BAYAZIT, BETÜL , YILMAZ, Ozan . "Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği)". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 2 (December 2019): 200-211. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.364082
AMA BOSNA O , BAYAZIT B , YILMAZ O . Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği). CBÜ BESBD. 2018; 13(2): 200-211.
Vancouver BOSNA O , BAYAZIT B , YILMAZ O . Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarına Engel Olan Faktörlerin İncelenmesi (Üsküdar Üniversitesi Örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 211-200.