Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 231 - 246 2018-12-31

The Effect of Mobbing Behaviors on Amateur Footballers’ Burnout
Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi

Süleyman Murat Yıldız [1] , Bekir S. Yıldız [2] , Abdurrahman Kepoğlu [3]

68 219

This study was conducted in order to investigate the effect of mobbing behaviour on the burnout of amateur footballers. The study mainly looked into the exposure level of mobbing behaviors and levels of burnout of footballers and the effects of different dimensions of mobbing, namely as person-related mobbing, work-related mobbing and physically intimidating mobbing, on the emergence of emotional/physical exhaustion and devaluation as well as reduced sense of accomplishment among amateur footballers. To measure mobbing behaviour and burnout, NAQ-F (Negative Acts Questionnaire–Football) and ABQ (Athlete Burnout Questionnaire) scales were used. Data was gathered from a sample of amateur footballers (N=102) in the Amateur Football League, in Turkey. Descriptive statistic, reliability, correlation and regression analysis were utilized for the evaluation of data. The study showed that amateur footballers had low levels of mobbing perception and burnout, and mobbing behaviors had a significant and positive effect on amateur footballers’ burnout. 

Bu çalışmada, mobbing davranışlarının amatör futbolcuların tükenmişliği üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak futbolcuların mobbinge maruz kalma ve tükenmişlik düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra, demografik değişkenler ile mobbingin alt boyutları olan kişi ilişkili mobbing, iş ilişkili mobbing ve fiziksel korkutucu mobbingin futbolcuların duygusal/fiziksel tükenmesi, duyarsızlaşması ve başarıda düşüş hissi üzerine etkisi incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak, mobbingi ölçmek için Olumsuz Davranışlar Ölçeği-Futbol, tükenmişliği ölçmek için Sporcu Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Veriler Amatör Futbol Liginde yer alan oyunculardan (N=102) elde edilmiştir. Verilerin analizinde, betimleyici analiz, güvenirlik, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda amatör futbolcuların mobbing algısının ve tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu ve amatör futbol takımlarındaki mobbing davranışlarının futbolcuların tükenmişliğini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği görülmüştür.

 • Albar, B.Ö. ve Ofluoğlu, G. (2017). Çalışma hayatında mobbing ve tükenmişlik ilişkisi. HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(6), 538-550.
 • Amman, M.T. (2000). Spor sosyolojisi. İçinde Sporda Sosyal Bilimler, Ed: H.C. İkizler, İstanbul: Alfa Basım.
 • Arı, G.S. ve Bal, E.Ç. (2008). Tükenmişlik kavramı: Bireyler ve örgütler açısından önemi. Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 15(1), 132-148.
 • Biber, E., Ersoy, A., Acet, M. ve Küçük, V. (2010). Türk futbol antrenörlerinin tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12(2), 134-143.
 • Cengiz, R., Yenel, I.F. ve Sunay, H. (2013). A research on mobbing behaviors football trainers face in club environment. Turkish Journal of Sport and Exercise,15(1), 88-94.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd Edition). NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Davenport, N., Schwartz, R.D. & Elliot, G.P. (1999). Mobbing: Emotional abuse in the American workplace. Ames, IA: Civil Society Publishing.
 • Demerouti, E., Bakker, A., & Leiter, M. (2014). Burnout and job performance: The moderating role of selection, optimization, and compensation strategies. Journal of Occupational Health Psychology, 19(1), 96-107.
 • Devonish, D. (2013). Workplace bullying, employee performance and behaviors: The mediating role of psychological well-being. Employee Relations, 35(6), 630-647.
 • Einarsen, S., Hoel, H., & Notelaers, G. (2009). Measuring exposure to bullying and harassment at work: validity, factor structure and psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work & Stress, 23(1), 24-44.
 • Ekici, S. (2011). Burnout levels of sport managers in provincial organizations of Turkish Youth and Sport General Directorate. African Journal of Business Management, 5(15), 7162-7164.
 • Freudenberger, H.J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30(1), 159-165.
 • İyem, C. (2007). Futbolda mobbing: Sakaryaspor A.Ş. örneği. XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, 919-938.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 15. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karık, T. ve Yıldız, S.M. (2015). Mobbing davranışlarının kadın basketbolcuların tükenmişliği üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 430-442.
 • Kelecek, S., Kara, F.M., Çetinkalp, Z.K. ve Aşçı, H. (2016). Sporcu tükenmişlik ölçeği’nin Türkçe uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 149-161.
 • Kelecek, S. ve Göktürk, E. (2017). Kadın futbolcularda sporcu bağlılığının sporcu tükenmişliğini belirlemedeki rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 162-173.
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
 • Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • Maslach, C. (2003). Job burnout: New directions in research and intervention. Current Directions in Psychological Science, 12(5), 189-192.
 • Neuman, J.H., & Keashly, L. (2004). Development of the Workplace Aggression Research Questionnaire (WAR-Q): Preliminary data from the workplace stress and aggression project. Paper presented at the annual meeting of the Society of Industrial and Organizational Psychology, Chicago.
 • Ok, S. (2012). Banka çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin iş doyumu, rol çatışması, rol belirsizliği ve bazı bireysel özelliklere göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(21), 57-67.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Raedeke, T.D., & Smith, A.L. (2001). Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23, 281-306.
 • Salman, M.N., ve Yalçındağ, S. (2017). Sporda mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbing algılama düzeylerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2479-2490.
 • Tetik, S. (2010). Mobbing kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 81-89.
 • Tınaz, P. (2006). İşyerinde psikolojik taciz (mobbing). Çalışma ve Toplum, 4, 13-28.
 • Tutar, H. (2015). Mobbing. Nedenleri ve başa çıkma stratejileri: Kuramsal yaklaşım. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yıldız, S.M. (2011). Relationship between leader-member exchange and burnout in Professional footballers. Journal of Sport Sciences, 29(14), 1493-1502.
 • Yıldız, S.M. (2015). The Relationship between bullying and burnout: An empirical investigation of Turkish professional football players. Sport, Business and Management: An International Journal, 5(1), 6-20.
 • Yıldız, S.M. (2017). Örgütsel davranış Seçme konular. Ankara: Detay Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Murat Yıldız (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Bekir S. Yıldız

Author: Abdurrahman Kepoğlu

Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd379498, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {231 - 246}, doi = {10.33459/cbubesbd.379498}, title = {Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Süleyman Murat and Yıldız, Bekir S. and Kepoğlu, Abdurrahman} }
APA Yıldız, S , Yıldız, B , Kepoğlu, A . (2018). Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 231-246. DOI: 10.33459/cbubesbd.379498
MLA Yıldız, S , Yıldız, B , Kepoğlu, A . "Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 231-246 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/41343/379498>
Chicago Yıldız, S , Yıldız, B , Kepoğlu, A . "Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 231-246
RIS TY - JOUR T1 - Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi AU - Süleyman Murat Yıldız , Bekir S. Yıldız , Abdurrahman Kepoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33459/cbubesbd.379498 DO - 10.33459/cbubesbd.379498 T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 246 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - doi: 10.33459/cbubesbd.379498 UR - https://doi.org/10.33459/cbubesbd.379498 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi %A Süleyman Murat Yıldız , Bekir S. Yıldız , Abdurrahman Kepoğlu %T Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 2 %R doi: 10.33459/cbubesbd.379498 %U 10.33459/cbubesbd.379498
ISNAD Yıldız, Süleyman Murat , Yıldız, Bekir S. , Kepoğlu, Abdurrahman . "Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 2 (December 2019): 231-246. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.379498
AMA Yıldız S , Yıldız B , Kepoğlu A . Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi. CBÜ BESBD. 2018; 13(2): 231-246.
Vancouver Yıldız S , Yıldız B , Kepoğlu A . Mobbing Davranışlarının Amatör Futbolcuların Tükenmişliğine Etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 246-231.