Year 2018, Volume 13, Issue 2, Pages 247 - 259 2018-12-31

Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Relationship between Sportsmanship Behaviors and Respect Levels of University Students in Sport Sciences

Yakup KOÇ [1] , Emrah SEÇER [2]

98 245

Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin sportmenlik davranışları ile saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında spor bilimleri alanında öğrenimlerine devam eden 302 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada Koç (2013) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Ölçeği (BEDSÖ)” ile Yazıcı & Yazıcı (2015) tarafından geliştirilen “Saygı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Öğrencilerin ölçeklerden aldığı puanlar bağımsız değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sportmenlik değerleriyle saygı düzeyleri arasındaki ilişkiye (Pearson) bakılmıştır. Ölçeklerin üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin sportmenlik davranışlarının ve saygı düzeylerinin cinsiyetlerine (kadınlar lehine) ve sınıf düzeylerine (1 ve 4. sınıflar lehine) göre bazı boyutlarda anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür.  Ölçek puanlarının öğrencilerin üniversite takımlarında oynamalarına, aktif spor yapmalarına ve yaptıkları branş türlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğrencilerin sportmenlik davranışlarıyla saygı düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Üniversitede öğrencilerin saygı düzeylerini geliştirmeye yönelik etkinlikler uygulamanın öğrencilerin sportmenlik davranışlarını geliştirmede faydalı olacağı düşünülmektedir. 

The purpose of this study is to examine relationship between sportsmanship behaviors and respect levels of university students in sport sciences. The research group consisted of 302 university students who continued their education in sport sciences in 2016-2017 academic year. “Physical Education Course Sportspersonship Behavior Scale” (PECSBS) developed by Koç (2013), “Respect Scale” developed by Yazıcı & Yazıcı (2015) and personal information form created by the researcher were utilized in the study. The scores obtained by the students from the scales were examined according to the independent variables. In addition, the relationship between sportsmanship values and respect levels for the students was examined (Pearson). It was found that the scales was valid and reliable and could be used for university students. Sportsmanship behaviors and respect levels significantly differed according to the gender of the students (in favor of the girls) and the grade (in favor of 1st and 4th grades). It was understood that the scale scores of the students are not significantly different according to playing in university teams, actively doing sports and the type of sports. It was found total sportsmanship behaviors are significantly related to total respect levels positively. It is believed that the implementation of activities aimed at improving the level of respect of students in university will be helpful in improving sportsmanship behaviors of students. 

 • Arnold, P.J. (1998). Sport, ethics and education. London: Cassell.
 • Balçıkanlı, S. G. & Yıldıran, İ. (2011). Profesyonel futbolcular sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX(2), 49-56.
 • Başaran, Z., Erdoğan, R. B., Körmükçü, Y. & Adalı, H. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin fair-play anlayışlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi (BESAD), 9(1), 35-43.
 • Demircan, Ş. (2017). Çocuklarda saygı eğitimi, Retrieved 31.05.2017 from http://www.mirathaber.com/seyma-demircan-cocuklarda-saygi-egitimi-20-373y.html.
 • Ellis, G.D., Henderson, H.L., Paisley., Silverberg, K.E., & Wells, M.S., (2004). Bringing sportsmanship back to your youth sports leagues, Parks & Recreation, 39, 46-51.
 • Esentürk, O. K., İlhan E. L., & Çelik, O. B. (2015). Examination of high school students’ sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability. Science, Movement and Health, 15(2, Supplement), 627-634.
 • FIFA, (2017). http://www.fifa.com/sustainability/news/y=2010/m=9/news=the-world-unites-fair-play-and-respect-1293362.html (Retrieved August 26, 2016).
 • Hendrick, C. Hendrick, S. S., & Zacchilli, T. L. (2011). Respect and Love in Romantic Relationships, Acta De Investigación Psicológica, 1(2), 316–329.
 • Karasar, N. (2003).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keating, J. W. (2007). Sportsmanship as a moral category. In W. J. Morgan (Ed.), Ethics in Sport (2nd ed., pp. 141-152). Human Kinetics.
 • Koç, Y. (2013). Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 96-114.
 • Koç, Y. (2017a). A study on the relationship between high school students’ physical education course sportsmanship behaviors and their patience levels. In M. Gammone, M. A. Icbay, & H. Arslan (eds.), Recent Developments in Education (pp. 191-200). Bialystok: E-BWN. Available from http://iassr2.org/rs/005.pdf.
 • Koç, Y. (2017b). Relationships between the physical education course sportsmanship behaviors with tendency to violence and empathetic ability. Journal of Education and Learning, 6(3), 169-180.
 • Koç, Y. & Güllü, M. (2017). Research into sportspersonship behavior of high school students in physical education course in terms of some variables [In Turkish with English Abstract]. SPORMETRE, 15(1), 19-30.
 • Koc, Y. & Karabudak, A. A. T. (2017). The relationship between sportsmanship level of secondary school students and their success regarding the religious culture and knowledge of ethics course. Educational Research and Reviews, 12(16), 754-761. DOI: 10.5897/ERR2017.3316.
 • Koç, Y. & Tamer, K. (2016). A study on the sportsmanship behaviors of female students in physical education course according to different variables. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(1), 16-27.
 • Koç, Y. & Yeniçeri, S. (2017). An investigation of the relationship between sportsmanship behavior of students in physical education course and their respect level. Journal of Education and Training Studies, 5(8), 114-122. https://doi.org/10.11114/jets.v5i8.2477.
 • Loomans, D. & Loomans, J. (2005). Çocuklara öz saygıyı ve değerleri öğretmenin 100 yolu (Birinci Baskı), İzmir: Ege-Meta Yayınları.
 • Pehlivan, Z. (2004). Fair-play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II(2),49-53.
 • Shields, D. L., & Bredemeier, B. J. L. (1995). Character development and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Tabaschnick, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6th Edit.). Boston: Pearson.
 • Tsai, E., & Fung, L. (2005). Sportspersonship in youth basketball and volleyball players. The Online Journal of Sport Psychology. 7(2), 37-46. Retrieved April 17, 2013, from http://www. athleticinsight.com/Vol7Iss2/ Sportspersonship.htm.
 • Topan, A. (2011). Ortaöğretim kurumlarında okullar arası futbol müsabakalarına katılan öğrencilerin fair play anlayışlarının kulüp deneyimlerine göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, Türkiye.
 • Vallerand, R. J., Briere, N. M., Blanchard, C. M., & Provencher, P. J. (1997). Development and validation of the multidimensional sportspersonship orientations scale. Journal of Sport & Exercise Psychology, 19(2), 197-206. https://doi.org/10.1123/jsep.19.2.197.
 • Yazıcı, A. & Yazıcı, S. (2015). Saygı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(4), 769-780. Retrieved 4 January 2016 from http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9079.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0141-7177
Author: Yakup KOÇ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emrah SEÇER
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cbubesbd383027, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {247 - 259}, doi = {10.33459/cbubesbd.383027}, title = {Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KOÇ, Yakup and SEÇER, Emrah} }
APA KOÇ, Y , SEÇER, E . (2018). Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 247-259. DOI: 10.33459/cbubesbd.383027
MLA KOÇ, Y , SEÇER, E . "Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 247-259 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/41343/383027>
Chicago KOÇ, Y , SEÇER, E . "Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2018): 247-259
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Yakup KOÇ , Emrah SEÇER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33459/cbubesbd.383027 DO - 10.33459/cbubesbd.383027 T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 259 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - doi: 10.33459/cbubesbd.383027 UR - https://doi.org/10.33459/cbubesbd.383027 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Yakup KOÇ , Emrah SEÇER %T Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 13 %N 2 %R doi: 10.33459/cbubesbd.383027 %U 10.33459/cbubesbd.383027
ISNAD KOÇ, Yakup , SEÇER, Emrah . "Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 / 2 (December 2019): 247-259. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.383027
AMA KOÇ Y , SEÇER E . Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBÜ BESBD. 2018; 13(2): 247-259.
Vancouver KOÇ Y , SEÇER E . Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 259-247.