Author Guidelines

YAZIM KURALLARI


ÖNEMLİ NOT: Göndereceğiniz makale dosyası aşağıda anlatılan kurallara uygun olarak yazılmalıdır, ANA MAKALE dosyası içerisine aşağıda belirtilenler haricinde YAZAR İSİMLERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ gibi ek bilgiler kesinlikle YAZMAYINIZ. Yazar isimleri, iletişim bilgileri ek dosya olarak göndereceğiniz bilgiler makale ana metninden bağımsız olarak Başlık sayfasında (TITLE PAGE) ve YAYIN HAKLARI DEVİR FORMUNDA belirtilmelidir.

 

 

YAZI ÇEŞİTLERİ

 

A.      Araştırma Yazıları:

Daha önce herhangi bir dergi vb. ortamda yayınlanmamış toplanan özgün verilerin değerlendirildiği, dergi yazı düzenine uyarak hazırlanmış araştırmalardır. Ana metin bölümü (başlık sayfası, kaynaklar, tablo/şekil/resim hariç) 15 sayfayı geçmemelidir. Araştırmadaki veri seti daha önce başka bir araştırmada kullanılmış ise bu yazı kaynaklar bölümünde yer almalıdır.

Yapısı:

-     Özet (Ortalama 200-250 kelime; amaç, gereç ve yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşan, Türkçe ve İngilizce)

-  Giriş

-  Gereç ve Yöntemler

-  Bulgular

-  Tartışma

-  Sonuç

-  Teşekkür

-  Kaynaklar

 

B.      Derleme (Gözden Geçirme) Yazıları:

Yukarda belirtilen alanlarda güncel bilgi içeren, hem yerli hem de yabancı kaynakların tarandığı ve yazar/yazarların bilgiyi en yüksek düzeyde işlediği (analiz ve sentez) yazılardır. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik 

gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

Başlık sayfası, özetler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, tablo/sekil/resim ve kaynaklar bölümünü içerir. Ana metin konu ile bağlantılı alt başlıklara bölünebilir. Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son spor bilimleri literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir.

 

Yapısı:

-  Özet (Ortalama 200-250 kelime, bölümsüz, Türkçe ve İngilizce)

-  Konu ile ilgili başlıklar

-  Kaynaklar

 

YAZI DÜZENİ

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yazılar Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe özel terimlerin İngilizce karşılığı parantez içinde belirtilmelidir. İngilizce kullanılırken, İngilizce yazım kurallarına bağlı kalınmalıdır.

 

Başlık ve Yazar İsmi: Başlık 10-12 kelimeyi geçmeyecek şekilde, 14 punto, cümle düzeninde ilk harfi büyük harflerle, ortalanmış olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlığa yer verilmelidir. Çalışmanın yazarının adı soyadı 10 punto, soyadı büyük harflerle ve ortalanmış olarak, yazar birden fazla ise, adlar çalışmaya katkılarına göre yan yana sıralı yazılmalıdır.

Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte, çalıştığı yer ve e-posta adresi; eğer araştırma bildiri, tez çalışması veya bir projeden türetilmiş ise dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.


Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet “Özet” başlığı altında, İngilizce özet “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, 200-250 kelime, Times New Roman karakteri ile tek satır aralığı ve tek sütun olarak yazılmalıdır. Hem Türkçe hem de İngilizce özet, amaç, denekler hakkında bilgi, veri toplama araçları, verilerin analizi, özet bulgular ve sonuç ile ilgili bilgilere yer vermelidir.

Türkçe özetin hemen altında “Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetin hemen altında “Keywords” başlığı ile verilmelidir. Anahtar sözcüklerin 3 ile 5 adet olması yeterlidir. Anahtar sözcüler seçilirken başlıkta olmayan kelimelerin seçilmesi önemlidir.

 

A.      Ana Metin:

Yazılar standart A4 boyutlarda MS Word programında 12 punto, Times New Roman karakteri ile yazılmalı, sayfanın her tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak ve 1.5 satır aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar başlık sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır. Bir araştırma makalesinde, sırası ile giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yer almalıdır. Gözden geçirme makalelerinde bu içeriğe dikkat edilmeyebilir. Ana metinde yer alacak tablo, grafik, şekil ve resimler metin içinde uygun yerlerde gösterilmeli ve numaralanmalıdır. Grafik, sekil ve resimler isimlendirilip, numaralandırılmalı ve altlarına gerekli açıklama içeren yazılar eklenmelidir. Tabloların üstüne tablo numarası ve başlığı yazılmalıdır. Tablo ve grafikler APA stiline göre hazırlanmalıdır.


B.      Teşekkür:

Zorunlu olmayan ancak yazar/yazarların araştırmaya katkısı yazarlık düzeyinde olmayan kişilere birkaç cümlelik teşekkür yazabilirler. Burada, teşekkür edilen kişilerin katkıları açık bir şekilde yazılmalıdır.

C.      Kaynaklar:

Yazının son sayfası KAYNAKLAR başlığından oluşmalıdır. Kaynaklar 9 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Başvurusu yapılan yazıda; önemli, yeni ve/veya çalışmayı doğrudan ilgilendiren kaynaklara yer verilmelidir, ancak kaynak sayısı 60 adeti aşmaması tavsiye edilmektedir. Sözlü görüşmeler ve yayınlanmamış eserlere ait bildirimler (Yüksek Lisans ve Doktora tezleri hariç) kaynak olarak kullanılmamalıdır. Dipnot kullanılmamalıdır. Bütün kaynaklar alfabetik sıra ile yazılmalıdır.

ANA METİNDE KAYNAK BELİRTİLMESİ

  

1.  Tek yazarlı; (Locke, 2002).

  

2. İki yazarlı; (Vealey ve Chase, 2008).

3. Üç - beş yazarlı; Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: (Feltz, Short ve Sullivan, 2008). Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın

soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe'de "ve ark." ifadesi kullanılır: (Onağ ve ark., 2014), İngilizcede "et al." ifadesi kullanılır (Feltz et al., 2008).

4. Altı ve daha fazla yazarlı; Sadece ilk yazarın soyadı "ve ark." ifadesi kullanılır. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılır. (Kaya ve ark., 2002).

5. Kurum yazarlığı; İlk göndermede kurumun açık adı, yanında kısaltması ve tarih verilir: (Türk Dil Kurumu (TDK), 2008).

6. Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazarlı çalışmalarda; Aynı soyadı taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır. R.S Vealey (2005) ve N. Vealey (2006).

7.  Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin bulunması durumunda, yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Hanton, 2012a), (Hanton, 2012b).

8. Birden fazla yayına aynı anda gönderme yapma; Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir: Bu konuda yapılan araştırmalarda (Compas, 1987; Coyne ve Downey, 1991; Snyder, 1999) bulunmuştur.

9. İkincil kaynaktan alıntı; İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise, sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak "aktaran" şeklinde belirtilir: ". Konusunda Freud’un yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Eryılmaz, 2010). ; (Weinberg ve Gould; aktaran, Gökçe ve Elmas, 2008).

10. Tablolar ardışık olarak numaralanmalıdır. Her bir tablo için açıklayıcı ve kısa bir başlık olmalıdır. Her tablo sütununda da kısa bir başlık olmalıdır. Tablonun ana metin içerisinde belirtildiğinden emin olunmalıdır. Eğer veriler önceden derlenmiş bir veri setinden alınmış ise, kaynaklar bölümünde belirtilmelidir. Açıklayıcı bilgiler, tablo başlığında değil, not bölümünde yer verin. Not bölümünde sırasıyla *, +, **, ++, vb. simgeleri kullanın. Tablo ve grafikler APA stiline göre hazırlanmalıdır.

Kaynak Yazımı ve Örnekler

 

Kaynaklar bölümünde bütün kaynakçalar APA 6 stiline göre düzenlenmeli ve alfabetik olarak sıralanmalıdır.

1.      Kitaplar Tek Yazarlı

Butler, E. (2011). Milton Friedman: A concise guide to the ideas and influence of the free- market economist. Hampshire, UK: Harriman House.

Eren, E. (2000). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınevi.

 

İki Yazarlı

Corsini, R. J. & Wedding, D. (1989). Current psychotherapies. Illionis: F.E. Peacock Publishers Inc. Tutar, H. ve Yılmaz, M.K. (2010). Genel iletişim kavram ve modeller (7.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Editörlü Kitaplar

Perruci, G. (2009). General education as the nexus between the liberal arts and leadership studies. In J. T. Wren, R. Riggio, & M. Genovese (Eds.). Leadership and the liberal arts: Achieving the promise of a liberal education (pp. 67–80). New York, NY: Palgrave.

Basım, H.N. ve Meydan, C.H. (2009). Örgüt kültürü. H.N. Basım ve M. Argan. (Eds) içinde,

Spor yönetimi (ss.125-140). Ankara: Detay Yayıncılık.

 

Çeviri Kitaplar

 

Resnik, D.B. (2004). Bilim Etiği Giriş. (Çev. Vicdan Mutlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

2.     Dergilerde Yayımlanan Çalışmalar

Barrick, R.K. (1993). A conceptual model for a program of agricultural education in collages and universities. Journal of Agricultural Education, 34(3),10-16.

Stahl, G.K., Miller, E.L., & Tung, R.L. (2002). Toward the boundary less career: a closer look at the expatriate career concept and the perceived implications of an international assignment, Journal of World Business, 37(3), 216– 227.

Beck, A.T, Steer, R.A, Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: A 10 year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. American Journal of Psychiatry, 142(5), 559-563.

Rose, M.E., Huerbin, M.B., Melick, J., Marion, D.W., Palmer, A.M., Schiding, J.K, et al. (2002).

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 935(1-2):40-6. (6’dan fazla yazarlar için)

1.      Bildiriler

 

Akkoyunlu, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

2.     Tezler

Karaküçük, B.M. (2008). Kentlerde spor amaçlı rekreasyonel tesislerin potansiyel değerlendirmesi: Keçiören Belediyesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

 

3.     Elektronik kaynaklar Bir Web Sitesinde Belirli Bir Sayfa


Spray, C.M, Wang C.K.J, Biddle, S.J.M & Chatzisarantis, N.L.D. (2006). Understanding motivation in sport: An experimental test of achievement goal and self determination theories. European Journal of Sport Science, 6(1): 43-51. [Available online at: http://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2006_SprayWangBiddle Chat_EJSS%20(1). pdf], Erişim tarihi: 30 Ağustos 2007. 6.

4.     Elektronik Dergiler

Dergide Basılan ve İnternette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler

Yüksel, A. ve Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: yedi ülke örneği, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(2), 37-50, [Available online at: http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C20S22013/37-50.pdf], Erişim tarihi: 4 Ocak 2014.


Elektronik Veri Tabanlarından Alınan Makaleler

Tam, M. (2014). Intergenerational service learning between the old and young: what, why and how, Educational Gerontology, 40(6), pp. 401-413. [Available online, , Taylor&Francis database at: http://www.tandfonline.com], Retrieved on March 8, 2014.