Year 2019, Volume 6, Issue 2, Pages 115 - 120 2019-06-28

Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sinan Aslan [1] , Zeynal Kizir [2]

32 39

 

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, bir hastanede çalışan hemşirelerin kültürel duyarlılıkları ile kültürel zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu araştırma Haziran-Ağustos 2017 tarihleri arasında Adıyaman ilinde bir hastanede yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini hastanede çalışan toplam 649 hemşire oluşturmuştur.  Araştırmanın örneklemi güç analizine göre, 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığında 0.3 etki büyüklüğünde 0.95 evreni temsil gücüyle 144 hemşire olarak hesaplanmıştır.   Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeğive Kültürel Zeka Ölçeğikullanarak toplanmıştır.  Verilerin istatistiksel analizinde sayı, yüzdelik değerler ve Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde, Adıyaman Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kuruluundan etik kurul onayı ve katılımcıların onam izinleri  alınmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30.63±6.74, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçek puan ortalamaları 82.56±9.38 ve Kültürel Zeka Ölçek puan ortalaması 99.02±17.49’dur.  Hemşirelerin %75.7’si kadın, %68.1 hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiğini, %51.3'ü kolay iş bulacağından dolayı hemşireliği tercih ettiğini, %42.4’ü hemşireliğe başladıktan sonra bakış açısının olumlu değiştiğini, %71.5’i herhangi bir nedenden dolayı başka kültürdeki bireylerle iletişim kurduğunu, %2.8’i lisans eğitiminde öğrenci değişim programından yararlandığını, %61.1 yurtdışında hemşire olarak çalışmak istediğini ve  %18.8’i Kültürlerarası hemşirelik konulu panel, sempozyum ve kongreye katıldığını belirtmiştir.  Hemşirelerin kültürel duyarlılık ölçek puan ortalamaları ile kültürel zeka ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişki pozitif yönden istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r= 0.519, p=0.001). Sonuç: Hemşirelerin kültürel duyarlılıkları artıkça kültürel zekalarının da pozitif yönde artığı saptanmıştır. Sağlık hizmetlerinin istendik seviyeye ulaşabilmesi ve hizmetten yararlanan birey, aile, toplum memnuniyetinin artırılabilmesi için hemşirelerin kültürel duyarlılığının ve kültürel zekalarının farkındalığının artırılması önerilmektedir. Sağlık personellerinin kültürel farkındalığının artırılabilmesi için hizmet içi eğitim programlarında kültürel duyarlılık ve kültürel zeka konularına da yer verilmesi önerilir. 

Kültürel duyarlılık, kültürel zeka, bakım, hemşirelik
 • Mercan, N, Çoklu kültürler ortamda kültürlerarası duyarlılık ile ilişkine yönelik bir çalışma, Niğde Üniv. İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, 9(1), 1-13.
 • Bulduk, S, Tosun, H, Ardıç, E, Türkçe kültürlerarası duyarlılık ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinden ölçümsel özellikleri, Türkiye Klinikleri J. Med. Ethics, 2011, 19(1), 25-31.
 • Chen, G, A review of the concept of intercultural sensitivity, Paper Presented at the Biennial Convention Of Pacific and Asian Communication Association, January, 1997. Honolulu, Hawaii.
 • Earley , P.C, Mosakowski, E, Cultural Intelligence. Harvard Business Review, 2004, 82(10), 139-46.
 • Şahin, F, Liderin Kültürel zekâsının astların örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş doyumu üzerine etkisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 2011, 10(2), 83-84.
 • Asunakutlu, T, Safran, B, Kültürel farklılıklardan kaynaklanan çatışmalara yönelik bir araştırma (Marmaris turizm sektörü örneği), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, 6(1), 26-49.
 • Okanlı, A, Kültürel Zeka. Journal of Human Sciences, 2017,14(4),30.
 • Bilgen, F.G, Çam, H.H, Korkmaz, A.Ç, Şekeroğlu, Ş, Karasu, F, Çok kültürlü ortamlarda hemşirelik bakımında kültürel zekanın önemi, Journal of Human Sciences ,2017, 14(4), 333.
 • Öztürk, E, Öztaş, D, Transkültürel hemşirelik, Batman University Journal of Life Sciences, 2012, 1(1), 293-300.
 • Narayanasamy, A, Transcultural nursing: how do nurses respond to cultural needs?, British Journal of Nursing, 2003, 12, 185-194.
 • Şahin, N.H, Bayram, G, Avcı, D, Kültürel duyarlı yaklaşım: transkültürel hemşirelik, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2009, 6, 2-7.
 • Hisama, K.K, Cultural influence on nursing scholarship and education, Nursing Outlook. 2000, 48, 128-131.
 • Suhonen, R, Schmidt, L. A, Radwin, L, Measuring individualized nursing care: Assessment of reliability and validity of three scales. Journal of Advanced Nursing, 2007, 59(1), 77–85.
 • Suhonen, R, Land, L, Valimaki, M, Berg, A, Idwall, E., Kalafati, M, Katajisto, J, Lemonidou, C, Schmidt, L.A, Leino-Kilpi, H, Impact of patient characteristics on orthopaedic and trauma patients' perceptions of individualised nursing care, International Journal of Evidence-Based Healthcare, 2010, 8, 259-267.
 • Suhonen, R, Valimaki, M, Leino-Kilpi, H, Individualized care from patients’, nurses’ and relatives’ perspective review of the literature, nternational Journal of Nursing Studies, 2002, 39, 645-654.
 • İlhan ,M, Çetin, B, Kültürel Zekâ Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014, 9(2), 94-114.
 • Tanrıverdi, G, Hemşirelerde Kültürel Yeterliliği Geliştirme Yaklaşım ve Önerileri. Eds: H. Ülker, C. Birkök. Birinci Baskı. ÇOMÜ Yayınları. Yayın No:131. Birkök. Pozitif Matbaa 2016.
 • Tanrıverdi, G. Hemşirelikte yeni bir model önerisi: Çevre odaklı kültürel yeterlilik modeli, Journal of Human Sciences, 2017, 14(4), 4658-4670.
 • 19. Aslan, S, Yılmaz, D, Kartal, M, Erdemir, F, Güleç, H.Y. Determination of Intercultural Sensitivity of Nursing Students in Turkey. İnternational Journal of Health Sciences and Research, 2016, 6(11), 202-208.
 • Bulduk, S, Usta, E, Dinçer, Y, Kültürlerarası Duyarlılık ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Örneği, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017, 7 (2), 73-77.
 • 21. Meydanlıoğlu, A, Arıkan, F, Gözüm, S, Cultural sensitivity levels of university students receiving education in health disciplines, Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2015, 20(5), 1195-204.
 • 22. Çolak Okumuş ,D, Uğur, E, Hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisi, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, (2), 104-09
 • 23. Kant, E, Sevgi Ünal, K, Hemşirelerde Kültürel Zekanın Bireyselleştirilmiş Bakım Üzerine Etkisi. Journal of Human Sciences, 2017, 14(4), 113-118.
 • 24. Güner, İ, Karaaslan, S, Orhun, R, Ulay, G, Van sağlık yüksekokulu öğrencilerinin kültürel zekaları ile memnuniyet duyguları arasındaki ilişki Journal of Human Sciences, 2017, 14(4), 337-38.
 • 25. Başoğul, C, Hemşirelikte kültürel zekanın önemi ve etkileyen faktörler. Journal of Human Sciences ,2017, 14(4), 402-403.
 • 26. Thomas, D.C, Elron ,E, Stahl, G, Ekelund, B.Z, Ravlin, R.C, Cerdin, J, Cultural intelligence: Domian assessment. İnternational Journal of Cross Cultural management 2008, 8(2), 123-43.
Primary Language tr
Subjects Medicine
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Orcid: 0000-0002-2118-5943
Author: Sinan Aslan (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2669-4883
Author: Zeynal Kizir
Institution: ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 28, 2019

Bibtex @research article { cbusbed527215, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9607}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {115 - 120}, doi = {10.34087/cbusbed.527215}, title = {Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Aslan, Sinan and Kizir, Zeynal} }
APA Aslan, S , Kizir, Z . (2019). Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 115-120. DOI: 10.34087/cbusbed.527215
MLA Aslan, S , Kizir, Z . "Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 115-120 <http://dergipark.org.tr/cbusbed/issue/46483/527215>
Chicago Aslan, S , Kizir, Z . "Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2019): 115-120
RIS TY - JOUR T1 - Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Sinan Aslan , Zeynal Kizir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34087/cbusbed.527215 DO - 10.34087/cbusbed.527215 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 120 VL - 6 IS - 2 SN - -2147-9607 M3 - doi: 10.34087/cbusbed.527215 UR - https://doi.org/10.34087/cbusbed.527215 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Sinan Aslan , Zeynal Kizir %T Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2147-9607 %V 6 %N 2 %R doi: 10.34087/cbusbed.527215 %U 10.34087/cbusbed.527215
ISNAD Aslan, Sinan , Kizir, Zeynal . "Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (June 2019): 115-120. https://doi.org/10.34087/cbusbed.527215
AMA Aslan S , Kizir Z . Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal. 2019; 6(2): 115-120.
Vancouver Aslan S , Kizir Z . Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin Kültürel Duyarlılıkları ile Kültürel Zekaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 6(2): 120-115.