Yazar Rehberi

Amaç ve Kapsam     Editörler      Danışma Kurulu   Yazar Rehberi     İletişim      Arşiv    Hakkında

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi CBUSBED (Online ISSN: 2147-9067), Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Bilimsel içerikli süreli yayın organıdır ve yılda 4 sayı olarak 3 ayda bir yayınlanır. Yayın tarihleri her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarıdır. Dergimiz yayın hayatına ilk sayısını Mart 2015 tarihinde yayınlayarak başlamıştır.

CBUSBED, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir.

Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde Türkçe-İngilizce makale ve abstract olmak üzere temel ve klinik araştırmalar, derleme makaleleri, olgu bildirileri, resimlerle bir konu ve editöre mektuplar yayınlanır. Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm yazılar önyargısız hakemlik sürecinden geçerek yayına kabul edilmektedir. Ancak editörler ve editörler kurulunun kurallara uygun olmayan yazıları reddetme veya doğrudan düzeltme amaçlı geri gönderme hakkı vardır. Yayın için gönderilen yazıların her türlü yayın hakkı, yazılar gerekli inceleme aşamalarından geçerek kabul edildikten sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nin olur. Bu dergide yayınlanan hiç bir yazının tümü ya da bir parçası, basımcı ve yazarın onayı olmadan başka bir yerde yayınlanamaz. İzin için lütfen baş editör ile iletişim kurunuz. Yazılarda anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeler editörler veya danışmanlar tarafından yapılabilir.

Deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için ilgili uluslararası anlaşmalara uygun (Helsinki Declaration of 1975, revised 2002-http://www.vma.net/e/policy/b3.html “Guide for the care and use of laboratory animals-www.nap.edu/catolog/5140.html) etik komisyon raporu gerekmektedir. Yazıların bilimsel ve hukuksal boyutu ile etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalelerin formatı “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/)” kurallarına göre düzenlenmelidir.

Manuscripts submitted should be prepared according to the “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/)” rules.

Genel Kurallar

 1. Yazılar gönderilirken tüm yazarlar “telif hakkı devri” formunu imzalayacaklardır. Yazının kabul aşamasından sonra yazarlarda ve sıralarında değişiklik yapılamaz ve yazı ile ilgili tüm haklar derginin sahibi olan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisine geçer.

 

 1. Tıp Dergileri Editörleri için Uluslararası Komite (ICMJE) yazarlıı 4 kritere göre belirlemektedir ve sadece bu dört kriterin tümünü karşılayanların yazar olarak tanımlanmasını önermektedir.
  1. Araştırmanın yöntemi ve planlanmasına ciddi düzeyde katkıda bulunmak; ya da araştırma verilerinin elde edilmesi, analiz ve yorumlanmasına ciddi katkıda bulunmak VE
  2. Araştırmayı yazıya dökmek ya da bilimsel içerik açısından ciddi düzeltmede bulunmak; ve
  3. Basılacak verisyonu onaylamak; VE
  4. Araştırmanın tüm kısımlarının güvenilir olduğu konusunda görüş birliğinde olmak; araştırmanın tüm kısımlarının bütünlüğü ve doğruluğunu garantilemek.

Dergi, yazar olarak listelenen kişilerin yukarıdaki kurallara uymasını beklemektedir. Bu nedenle makale yayına kabul edildikten sonra yazar sıra ya da isimlerinde değişiklik yapılamaz.

 1. Yazılar kısmi de olsa daha önce tez veya bildiri özeti olarak sunulmuş ise bu teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.
 2. Yazıların etik kurallar dahilinde yazılmış olmasından yazarlar sorumludur. Araştırma öncesi alınan etik kurul onayları ve varsa bilgilendirilmiş onam alındığına dair bilgiler yazıların “gereç ve yöntem” kısmında yer almalıdır. Herhangi bir etik kural ihlalinde yazının kaldırılma hakkı dergiye aittir.
 3.  Araştırmaya yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı, proje destekleri, burslar, vs. teşekkür ve bilgilendirme kısmında belirtilmelidir.
 4. Yazarların makaleleriyle ilgili çıkar çatışması olup olmadığı bilgisi, ayrı bir sayfada bildirilmeli ve tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Bu sayfa sisteme online olarak yüklenmelidir.
 5.  Makaleler yalnızca online olarak www.tader.org adresinden Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte elektronik ortamda gönderilmelidir.

 

Telif Hakkı Devri:

Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan tümüyle yazarlar sorumludur. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir.

 

Makalenin Hazırlanması

Yazılar “word for windows” programında iki satır aralıklı ve 10 punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt ve her iki yanında 2,5 cm boşluk yer almalıdır. Tüm sayfalar sırası ile numaralanmalıdır Başlık, özet, tablo başlık, şekil açıklama ve cümle başlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Metin kısmında kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra metin genelinde kullanılabilir. Metin içerisinde dokuza kadar olan tam sayılar, yazı şeklinde yazılmalıdır.

Tüm makale türlerinde başlık sayfası, özet, metin ve kaynaklar olmalıdır.

 

Orijinal Araştırma Makalesi:

Genel format, başlık sayfası, özet  ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma), kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır. Özet, 250 kelimeyi geçemez.

Derlemeler:

Derlemeler için kelime sınırlaması yoktura ancak özetleri 2500 kelimeyi geçemez. Resim, tablo ve kaynaklar için sınırlama yoktur.  

Genel format, başlık sayfası, özet  ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin, kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır.

 

Olgu Sunumu

Olgu sunumları kısa ve öz olmalıdır ancak kelime sayısı, yablo ya da resimler için sınır yoktur. Özet 250 kelimeyi aşamaz. Bilgilendirilmiş onam metinde belirtilmelidir.

Genel format, başlık sayfası, özet  ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), metin (giriş, olgu, tartışma), kaynaklar, teşekkür, tablolar ve resim açıklamaları şeklinde yapılandırılır.

Editorials (Commentaries)

Aynı sayıda yayınlanan bir ya da bir grup makale hakkında editörler ya da davetli yazarlar yarafından editöryel yorum yapılabilir. Özet gerekmez. Bu tip yazılarda tablo ya da resim bulunmaz.

 

Editöre Mektup

Basılan makaleleri nesnel, yapıcı ve eğitici şekilde eleştiren mektupları desteklemekteyiz. Bu mektuplar önceki üç ay içinde yayınlanmış makaleler ile ilgiliyse değerlendirmeye alınır. Uygunsa, bir kopyası istemeleri durumunda yanıt verebilmeleri için mektupta sözedilen makalenin yazarına gönderilir. Mektuplrada beşten fazla kaynak kullanılmamalıdır. Bu mektuplar makalenin yayınlandığından bir ya da iki sonraki sayıda yayınlanır.

Genel format, başlık sayfası, özet  ve anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce, ancak makalelerde olduğu gibi altbaşlıklara gerek yoktur), metin ("Sayın editör", diye başlamalıdır.), kaynaklar, teşekkür, en fazla bir tablo ya da resim şeklinde yapılandırılır.

Makalenin Bölümler

 1. Kapak Sayfası
  1. Yazının kategorisi: Araştırma Yazısı, Olgu Bildirisi, Derleme, Editöre Mektup, Resimlerle bir konu.
  2. Türkçe başlık (ayrıca yazıyı tanımlayan 30 karakteri aşmayan Türkçe kısa başlık).
  3. İngilizce başlık (İngilizce yazılmış makalelerde yazıyı tanımlayan 30 karakteri aşmayan İngilizce kısa başlık).
  4. Yazar açık isimleri, ünvanları, kurumları, çalışma ve yayındaki görevleri (örneğin, hipotezin oluşturulması, yazının yazılması, istatistiksel analiz, vs.).
  5. Yazışma adresi: İletişim kurulacak yazar ve adresi (telefon, e-posta dahil).

 

 1. Özet

Tüm makalelerde Tükçe ve İngilizce Özet yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma makalelerinde şu düzene göre hazırlanmalıdır 1. Amaç, 2. Gereç ve yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuç. (İngilizce: 1. Objective, 2. Methods, 3. Results, 4. Conclusıon).

 

 1. Anahtar Kelimeler

En az 3, en fazla 6 kelime ve uluslararası MeSH (Medical Subject Headings) (http://www.nlm.nih.gov./mesh/MBrowser.html) kısaltmalarına uygun olmalıdır. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.

 

 1. Metin

Giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümü çok uzun genel bilgiler içermemeli son kısmında amaç veya hipotez mutlaka belirtilmelidir. Gereç ve yöntem kısmında çalışma planı ve istatistiksel analiz yer almalıdır. Bulgular kısmında tablo ve şekillerde yer almayan bulgular metin olarak yer almalı, tablo ve şekillerde yer alan bulgular için ilgili tablo ve şekillere atıf yapılmalıdır. Bulgular ve tartışma kısımlarına yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak için alt başlıklar konulabilir. Sonuç bölümünde bir-iki cümle ile yazının ana sonucu belirtilmelidir. Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir (örneğin, multipl skleroz için: MS'nin, MS'un değil). Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır (örneğin, BT yerine CT kullanılmamalı). Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da, özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır (örneğin, corpus callosum yerine korpus kallozum). Yazılarda SI (Systeme International) birimleri kullanılmalıdır. Ayrıca cc yerine ml tercih edilmelidir. Birimlerden sonra nokta (mg. /kg., ml. gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır.

 

 1. Teşekkür

Metnin sonunda teknik destek, öneri vs kısaca değinilmelidir.

 

 1. References

Henüz yayınlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Kaynaklar metinde geçiş sırası esas alınarak k sıralanmalı, her kaynak metinde parantez içinde ve arabik rakamlarla belirtilmelidir. Metin içinde atıf yapılan yazarların hemen yanında kaynak gösterilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları ardarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir.

 

Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus’taki stile uygun olarak yapılır. (www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html). Kaynaklarda, yazar sayısının altı veya daha az olması durumunda tüm yazarların isimleri (soyisim, isim baş harfi) yazılmalıdır. Yazar sayısının yedi ve daha fazla olması durumunda ise ilk üç yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe makalelerde “ve ark”, İngilizce makalelerde ise “et al.” eklenmelidir. Yazar isimlerinden sonra kaynak gösterilen yazının tam başlığı, dergi isminin kısaltması, yıl, cilt ve sayfa numaraları yazılmalıdır.

CBU-SBED makale içi referanslar Vancouver stilde olup En-Note için lütfen linkten stili indirerek kullanınız 

http://endnote.com/downloads/style/vancouver

http://libguides.murdoch.edu.au/content.php?pid=130703&sid=1121007

Kitap veya kitap bölümü için bölümün yazarları, bölüm başlığı, kitap editörleri, kitap başlığı, baskı sayısı, yayınevi, yıl, sayfa numaraları yazılmalıdır.

Örnek kaynak yazımı:

Dergi için;

Aktas A, Kurt E, Gulbas Z. Cytokine expression before and after aspirin desensitization therapy in aspirin-exacerbated respiratory disease. Inflammation. 2013;36:1553-9.

Kitap için;

Example to book references: Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku Shoin, 1969; 759-788.

Kitap bölümü için;

 Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniquesin vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985; 779-796.

 1. Tablolar

Yazıda belirtilen sıraya göre metnin sonunda, kaynaklardan sonra yer almalı ve başlıkları olmalıdır. Tablo başlığında kısaltma kullanılmamalı ancak tabloda kısaltma var ise tablo altında dip not olarak açıklaması verilmelidir. Tablo başlığı tablonun üzerinde yer almalıdır. Tablolarda bulguların nasıl ifade edildiği (örneğin, ortalama ± standart sapma veya ortanca ve çeyrekler arası aralık) ve ölçümlerin birimleri belirtilmelidir. Her tablo ayrı bir sayfada yer almalı ve tablo sayıları arabik rakamlarla belirtilmelidir.

 

 1. Resimler

Yazıda belirtilen sıraya göre yer almalı, şekil sayıları arabik sayılarla ifade edilmelidir. Şekiller grafik, resim veya fotoğraf olarak ayrı ayrı imaj dosyası (jpg veya gif) olarak gönderilmelidir. Şekil üzerinde şekil sayısı yer almalıdır. Şekillerde kullanılan kısaltmalar şekil alt yazılarında belirtilmelidir.

 

 1. Resim Açıklamaları

Açıklayıcı bir şekilde şekil altlarında değil metin kısmının en sonunda yani tablolardan sonra verilmelidir. Ayrı sayfalara yazılmalarına gerek olmayıp, ardı ardına yazılabilirler. Kısaltma kullanılmamalıdır.

CHECK LIST BEFORE SUBMISSION

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Telif hakkı devir formu sisteme yüklendi.
 2. Çıkar çatışması sayfası tüm yazarlar tarafından imzalanarak sisteme yüklendi.
 3. Etik onam formu sisteme yüklendi.
 4. Başlık sayfasında makale tipi bildirildi.
 5. Tüm yazarların açık adları, kurumları ve adresleri yazıldı
 6. Makale tipine uygun türkçe ve ingilizce özet yazıldı
 7. Kaynaklar yazım kurallarına uygun yazıldı
 8. Tüm tablolar ve resimler metin içinde belirtildi
 9. Şekil açıklamaları eklendi