Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 51 - 62 2018-12-25

Tarihi Süreçte Çocukluk ve Çocuk Hakları
Childhood and Child Rights Within The Historical Process

Rabia Dirican [1]

163 450

Günümüzde çocuk hakları oldukça önem verilen ve yasalarla güvence altına alınan, aynı zamanda eğitimin de ilgi alanına giren bir meseledir. Tarihi süreç içerisinde çağlar boyu ihmal edildiği, hemen hemen hiçbir hukuki düzenlemenin söz konusu olmadığı çocuk hakları, ancak 20. yüzyılda üzerine düşülen bir mesele olmaya başlamıştır. Son yüzyılda birey olarak çocuğa verilen değerin artması, çocukluk çağının yetişkinlikten ayrı bir süreç olduğunun kabul edilmesi ve çocukların gelişimsel ihtiyaçlarından ötürü bazı özel haklara sahip olması gerektiğinin kabul edilmesi, çocuk haklarının düzenlenerek yasalarla güvence altına alınması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Çocuk haklarının tarihi süreç içerisindeki gelişimini anlayabilmek için öncelikle çocukluk kavramının gelişimine ve çağlar içerisinde toplumların çocuğa verdikleri anlama bakmakta yarar vardır. Bu derleme çalışması, çocukluk ve çocuk hakları kavramlarının tarihi süreç içerisindeki gelişimini veya seyrini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Nowadays, children’s rights are a very important issue and under the protection of laws and also are an issue of education. Children's rights, which have been neglected throughout the ages, and there is almost no legal regulation, have begun to be a matter of concern in the 20th century. In the last century, it was accepted that children's rights should be regulated and protected by law because of the recognition that childhood is a separate process from adulthood and that children should have some special rights due to their developmental needs.

In order to understand the development of children's rights in the historical process, it is useful to first look at the development of the concept of childhood and the understanding that what is mean of child and childhood by societies. This review aims to reveal the development or progress of the concepts of childhood and child rights within the historical process.


 • Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Akyüz, E. (2013). Çocuk hukuku. Ankara: Pegem Akademi.
 • Allan, J.,I’Anson, J. (2004). Children’srights in school: power, assemblies and assemblages. The International Journal of Children’s Rights, 12, 123-138.
 • Beeckman, K. (2004). Measuring the implementation of the right to education: educational versus human rights indicators. The International Journal of Children’sRights, 12, 71-84.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları, 2001 – 2006. (2006). International Children’s Center, Ankara.
 • Cılga, İ. (2001). Demokrasi insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli Eğitim Dergisi, 151.
 • Dinç, H., Biçkin, İ.,Aycı, E. (2004). Aile hukuku ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Doğan, İ. (2000). Akıllı küçük-çocuk kültürü ve çocuk hakları üzerine sosyo-kültürel bir İnceleme. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erkul, A., “Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri”, https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364792, erişim tarihi: 11.03.2016.
 • Kafesoğlu, İ. (1993). Türk milli kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Karadoğan, U. (2015). Çocuk kavramına tarih açısından bakış, Farklı Perspektiflerden Çocukluk ve Sosyolojisi içinde (ed. Levent Eraslan), Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Koschaker, P. (1997). Roma özel hukukunun ana hatları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:414, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Mandaloğlu, M. (2013). İslamiyetten önce Türklerde aile hukuku. Türkiyat Araştırmaları.
 • Ögel, B. (1979). Türk kültürünün gelişme çağları, Ankara: Kömen Yayınları.
 • UNİCEF. (2007). UNICEF, Çocuk hakları ve gazetecilik uygulamaları, hak temelli perspektif. Dublin Teknoloji Enstitüsü.
 • Platon, (2014). Devlet. İstanbul: Profil Yayınları.
 • Platon, (1995). Diyaloglar 2. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Washington, F. (2010). 5-6 yaş grubu çocuklarına uygulanan aile katılımlı çocuk hakları eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Derlemeler
Authors

Orcid: 0000-0002-3851-5726
Author: Rabia Dirican (Primary Author)
Institution: gazi üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

APA Dirican, R . (2018). Tarihi Süreçte Çocukluk ve Çocuk Hakları. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2 (2), 51-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cg/issue/41609/472028