Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 13 - 25 2018-12-25

Anasınıfına Devam Eden Çocuklar İçin Bir Müze Gezisi Örneği
A Museum Trip for Preschool Children

Nezahat Hamiden Karaca [1] , Fatma Betül Şenol [2] , Tuğçe Akyol [3] , Münevver Can Yaşar [4]

123 433

Bu çalışma, müze gezisine katılan okul öncesi dönem çocuklarının müze kavramı ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma ile okul öncesi dönemde müze gezisinin etkin bir şekilde gerçekleştirilip, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Çalışma kapsamında, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Afyonkarahisar ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilkokulun anasınıfına devam etmekte olan dördü kız yedisi erkek olmak üzere toplam on bir çocuk, bir anasınıfı öğretmeni ve üç anne oluşturmuştur. Çalışma kapsamında, müze gezisi öncesi, müze gezisi anında ve sonrasında uygulanan etkinliklerden oluşan bir müze gezisi planı oluşturulup, çalışma grubuna uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çocuklar, öğretmenler ve ebeveynlerle ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, çocukların; müze gezisinde olumlu deneyimler edindikleri, mutlu, heyecanlı olduklarını ve geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurabildikleri belirlenmiştir. Ayrıca annelerin; gezi sonrasında çocukların daha etkili öğrendiklerini, öğretmenlerin ise; müze gezilerinin çocuklara somut deneyimler kazandırdığı için öğrenme süreçlerine önemli katkılar sağladığını, çocukların geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kurabildiklerini ve sosyal yaşantılarının olumlu yönde desteklediğini belirttikleri ortaya konmuştur. 

The aim of this study is to examine the views of the preschool children about museum concept. It is thought that this study will contribute to the effective expansion of the museum trip in preschool period. In this study, a case study of qualitative research methods was used. The study group included eleven children (4 girls, 7 boys) attending to kindergarten in Afyonkarahisar, one preschool teacher and three mothers. Within the scope of the study, a museum trip plan consisting of the activities before and after the museum activities was formed and applied to the study group. In this study, semi-structured interview forms with children, teacher and parents were used. The data was analysed with content analysis. As a result of the study, it was determined that children gained positive experiences during the museum trip, they were happy and excited, they were able to set connections between past and today. Furthermore mothers stated that children learned more effective, teacher stated since the museum trips provide solid experiences for children they provide significiant connections to learning process and children could set connections between past and today and museum trips support social lives positively. 

 • Abacı, O. (2005). Çocuk ve müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Aral, N. & Can Yaşar, M. (2014). 36-72 aylık çocuklar için eğitim programı. (Ed. Köksal Akyol, A.) Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 7: Okul Öncesi Eğitim Programları, (s.237-274), Ankara: Hedef CS Basın Yayın.
 • Brooks, R., Aris, M., & Perry,I. (1999). Effective teaching of history. London: Routledge.
 • Anderson, D., Piscitelli, B., Weier, K., Everett, M., & Tayler, C. (2002). Children’s museum experiences: Identifying powerful mediators of learning. Curator, 45(3), 213-231.
 • Anderson, D. & Piscitelli, B. (2002). Parental recollections of childhood museum visits. Museum National, 10(4), 26-27.
 • Brett, P. (2014). ‘The sacred spark of wonder’: Local museums, Australian curriculum history, and pre-service primary teacher education: A tasmanian case study. Australian Journal of Teacher Education, 39(6), 16-29.
 • Bozdoğan, A.E. & Yalçın, N. (2006). Bilim merkezlerinin ilköğretim öğrencilerinin fene karşı ilgi düzeylerinin değişmesine ve akademik başarılarına etkisi: Enerji parkı. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 95-114.
 • Emeksizoğlu, T.O. (2007). Polis müzeleri ve polis müzelerinde eğitimi. Yayınlanmamış Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M.Y., Sanders, D., & Benefield, P. (2006). The value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111.
 • Dockett, S., Main, S., & Kelly, L. (2011). Consulting young children: Experiences from a museum. Visitor Studies, 14(1), 13-33.
 • Flexer, B.K. & Borun, M. (1984). The impact of a class visit to a participatory science museum exhibit and a classroom science lesson. Journal of Research in Science Teaching, 21(9), 863-873.
 • Gartenhaus, A.R. (2000). Yaratıcı düşünme ve müzeler. Ruhiser Mergenci ve Bekir Onur (Çev.). Ankara: Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Greenhill, H.E. (1999). Müze ve galeri eğitimi. Meltem Örge Evren, Emine Gül Kapçı (Çev.). Yay. Haz: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, no:4.
 • Güleç, S. & Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.
 • Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 169-179.
 • Henderson, Z.T. & Atencio, J.D. (2007). Integration of play, learning, and experience: What museums afford young visitors. Early Childhood Education Journal, 35, 245-251.
 • Hurley, M.M. (2006). Field trips as cognitive motivators for high level science learning. The American Biology Teacher, 68(6), 61-66.
 • Kalessopoulou, D. (2011). Let’s play in the museum: Museum exhibits that support children’s play. 6th July 2011, IPA 18th World Conference. http://www.ipa2011.org/login/uploaded/wednesday %20papers/Despina%20Kalessopoulou.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2015
 • Kandır, A., Can Yaşar, M., & Tuncer, N. (2012). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Karadeniz, C. & Okvuran, A. (2014). Müzede bir gece: Ankara Üniversitesi öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi’nde müze eğitimi. İlköğretim Online, 13(3), 865‐879.
 • Karadeniz, C. & Onur, B. (2015). İngiltere’deki müzelerin kültürel çeşitlilik politikaları ve Londra’dan uygulama örnekleri. International Journal of Human Sciences, 12(1), 109-128.
 • Kimble, G. (2014). Children learning about biodiversity at an environment centre, a museum and at live animal shows. Studies in Educational Evaluation, 41, 48–57.
 • Köksal Akyol, A. & Akyol, A. A. (2014). Okul öncesi eğitimde müzeler. (Ed. İ. Ulutaş). Okul öncesinde görsel sanatlar eğitimi. Her yönüyle okul öncesi eğitim 5 (275-291). Ankara: Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik.
 • Luke, J.J., & McCreedy, D. (2012). Breaking down barriers: Museum as broker of home/school collaboration. Visitor Studies, 15(1), 98-113.
 • Martin, S.S. & Sewers, L.R. (2003). A field trip planning guide for early childhood classes, preventing school failure. Alternative Education for Children and Youth, 47(4), 177-180.
 • MEB (2013). MEB Okul öncesi eğitim programı. Ankara: M.E.B Yayınları.
 • Mercin, L. (2017). Müze eğitimi, bilgilendirme ve tanıtım açısından görsel iletişim tasarımı ürünlerinin önemi. Milli Eğitim, 214, 209-237.
 • Nuzzaci, A. (2006). General education and museum education: between singularity and plurality. Revista Complutensede Education, 17(1), 65-75.
 • Okvuran, A. (2012). Müzede dramanın bir öğretim yöntemi olarak Türkiye’de gelişimi. Eğitim Bilim, 37(166),170-180.
 • Onur, B. (2010). Müze eğitimi ve çocuk müzeleri. Müze Eğitim Seminerleri (2). Mardin Müzeleri. Ankara: ÇOKAUM ve Mardin Valiliği Yayını.
 • Önder, A., Abacı, O., & Kamaraj, I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 103-117.
 • Paykoç, F. (2008). Müzede düşünerek dokunarak ve hissederek öğrenme. Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) Yayını.
 • Piscitelli, B. & Anderson, D. (2001). Young children's perspectives of museum settings and experiences. Museum Management and Curatorship, 19(3), 269-282.
 • Saul, J.D. (1993). Ready, set, let's go! Using field trips in your curriculum. Day Care and Early Education, 21(1), 27-29.
 • Semper, R.J. (1990). Science museums as environments for learning. Physics Today, 43(11), 50-56.
 • Sturm, H. & Bogner, F.X. (2010). Learning at workstations in two different environments: A museum and a classroom. Studies in Educational Evaluation, 36(1-2), 14-19.
 • Swartz, I.M. & Crowley, K. (2004). Parent beliefs about teaching and learning in a children’s museum. Visitor Studies Today, 7(2), 1-16. Tezcan Akmehmet, K. & Ödekan, A. (2006). Müze eğitiminin tarihsel gelişimi. İTÜ Dergisi/b, 3(1), 47-58.
 • Ünal, F. (2012). Observation of object preferences of interest by children aged between 4 and 8 in museums: Antalya museum examples. Procedia Social and Behavioral Sciences, 51, 362-367.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (1996). Müzelerde çocuk eğitiminin müze koleksiyonları bağlamında değerlendirilmesi ve Rahmi M. Koç Sanayi Müzesi örneğinde irdelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Wolf, B. & Wood, E. (2012). Integrating scaffolding experiences for the youngest visitors in museums. Journal of Museum Education, 37(1), 29-38.
 • Wimmer, R.D. & Dominick, J.R. (2000). Mass media research: An introduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırmalar
Authors

Orcid: 0000-0002-7424-7669
Author: Nezahat Hamiden Karaca (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4844-4968
Author: Fatma Betül Şenol
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5860-9236
Author: Tuğçe Akyol
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1987-8393
Author: Münevver Can Yaşar
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

APA Karaca, N , Şenol, F , Akyol, T , Can Yaşar, M . (2018). Anasınıfına Devam Eden Çocuklar İçin Bir Müze Gezisi Örneği. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2 (2), 13-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cg/issue/41609/483742