Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 1 - 14 2017-03-01

Algorithm Perception in the Programming Education: A Metaphor Analysis
Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi

Seyfullah GÖKOĞLU [1]

264 914

Algorithm design in programming instruction has a special significance in defining the problem to be solved. In this context, it gains importance that how programmer candidates perceive the algorithm. The aim of this qualitative study was to analyze the perceptions of the students at the Computer Programming Department regarding algorithm by metaphor analysis and to subsume under conceptual categories to the emerging metaphors in terms of common characteristics. The research sample consists of 372 associate degree students, studying in 5 different Computer Programming Department depending on the Kastamonu University in the 2015-2016 academic year. Data was collected with the forms prepared by the researchers and containing the phrase “Algorithms are like ......., because .......”. The data have been resolved and interpreted using the content analysis method. According to the data analysis, it was observed that the Computer Programming department students were developed 63 valid metaphors for the algorithm. Stairs (5.6%, f=6), parents (4.7%, f=5), labyrinth (4.7%, f=5), and teacher (4.7%, f=5) are the more produced metaphors according to the algorithm. In the metaphors developed by the Computer Programming students is more highlighted that algorithms have aspects as a director, guidance (37.4%, f=40) and a systematic structure (34.6%, f=37).


Programlama öğretiminde algoritma tasarımı, çözülecek problemin tanımlanmasında özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda programcı adaylarının algoritmayı nasıl algıladıkları önem kazanmaktadır. Bu nitel araştırmanın amacı Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin algoritma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi ve ortaya çıkan metaforların ortak özellikleri bakımından kavramsal kategoriler altında toplanmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı 5 farklı meslek yüksekokulu bünyesindeki Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde öğrenim gören 372 önlisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve “Algoritma …… gibidir, çünkü ……” cümlesini içeren formlar ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Bilgisayar Programcılığı bölümü öğrencilerinin algoritmaya yönelik 63 geçerli metafor geliştirdikleri görülmüştür. Algoritma kavramına yönelik en çok geliştirilen metaforlar merdiven (%5.6, f=6), ebeveyn (%4.7, f=5), labirent (%4.7, f=5) ve öğretmen (%4.7, f=5) metaforlarıdır. Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinin üretmiş oldukları metaforlarda algoritmanın en çok rehber, yol gösterici (%37.4, f=40) ve sistematik bir yapı (%34.6, f=37) yönü olduğunu vurgulanmıştır.
 • Akçay, A. ve Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel becerilerin gelişimine yönelik bir öneri: Programlama eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojieri Okumaları 2016 (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Aksan, D. (1998). Dilbilim seçkisi: Günümüz dilbilimiyle ilgili yazılardan çeviriler. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Arabacıoğlu, T. (2006). İnternet destekli programlama mantığı öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ. ve Filiz, A. (2007, Şubat). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. IX. Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Türkiye.
 • Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Çölkesen, R. (2002). Veri yapıları ve algoritmalar. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Durak, G. (2009). Algoritma konusunda geliştirilen “programlama mantığı öğretici-p.m.ö” yazılımının öğrenci başarısına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesi Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye.
 • Ersoy, H., Madran, R. O. ve Gülbahar, Y. (2011, Şubat). Programlama dilleri öğretiminde bir model önerisi: Robot programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Türkiye.
 • Hansen, D. T. (2004). A poetics of teaching. Educational Theory, 54(2), 119-142.
 • Hansen, S., Narayanan N. H., & Hegarty M. (2002). Designing educationally effective algorithm visualizations. Journal of Visual Languages & Computing, 13(3), 291-317.
 • Heywood, D. (2002). The place of analogies in science education. Cambridge Journal of Education, 32(2), 233-247.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2007). ISTE standards: Students. https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf adresinden 25.08.2016 tarihinde edinilmiştir.
 • Kafai, Y. B. ve Burke, Q. (2013). Computer programming goes back to school. The Phi Delta Kappan, 95(1), 61-65.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Bilim.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (2001). Liseler için bilgisayar 2. Ankara: MEB Yayınları.
 • Köse, U. ve Tüfekçi, A. (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 569-586.
 • Lau, W. W. F. ve Yuen, A. H. K. (2011). Modelling programming performance: Beyond the influence of learner characteristics. Computers & Education, 57(1), 1202-1213.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Edition). California: SAGE Publications.
 • Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293-309.
 • Özkan, Y. (2003). Programlama dilleri: C ile programlama. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Özmen, B. & Altun, A. (2014). Undergraduate students’ experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.
 • Palmquist, R. (1996, October). The search for an internet metaphor: A comparison of literatures. Paper presented at the American Society of Information Science Conference, Baltimore, USA. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 6 (1), 2017, 1 – 14 - 12 -
 • Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki öğretmen adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
 • Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). An investigation of the concept of teacher among prospective teachers through metaphor analysis. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 509-522.
 • Sterritt, R., Hanna, P., & Campbell, J. (2015, March). Reintroducing programming to the school environment. Paper presented at the 9th International Technology, Education and Development Conference, Madrid, Spain.
 • Wulf, A. & Dudis, P. (2005). Body partioning in ASL metaphorical blends. Sign Language Studies, 5(3), 317-332.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseltürk E. ve Altıok, S. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar programlama öğretimine yönelik görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 50-65.
Subjects Social
Other ID JA87YN73HH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Seyfullah GÖKOĞLU
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321430, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 14}, doi = {10.30703/cije.321430}, title = {Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi}, key = {cite}, author = {GÖKOĞLU, Seyfullah} }
APA GÖKOĞLU, S . (2017). Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6 (1), 1-14. DOI: 10.30703/cije.321430
MLA GÖKOĞLU, S . "Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (2017): 1-14 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321430>
Chicago GÖKOĞLU, S . "Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 (2017): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi AU - Seyfullah GÖKOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321430 DO - 10.30703/cije.321430 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321430 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321430 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi %A Seyfullah GÖKOĞLU %T Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi %D 2017 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321430 %U 10.30703/cije.321430
ISNAD GÖKOĞLU, Seyfullah . "Programlama Eğitiminde Algoritma Algısı: Bir Metafor Analizi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6 / 1 (March 2017): 1-14. https://doi.org/10.30703/cije.321430