Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 15 - 33 2017-03-01

The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years
1918-1938 Yılları Arasında Yayınlanan Eğitim Dergilerindeki Karşılaştırmalı Eğitim Makalelerinin Analizi

Gönül Türkan DEMİR [1]

221 1054

Education systems which is the most indispensable elements of all communities in the world are the most efficient systems making possible of observing society's change and development. Today educational scientists draw attention to the importance of examining and comparing different cultures' educational systems. These studies are named as comparative education and their historical development date back to the 17th century. The development of these studies in History of Turkish Education is right in the beginning of the 20th century. In this study comparative educational articles, published between 1918 – 1938 and published in were examined in educational journals were examined. Survey method was used as research method. Data analysis was carried out by qualitative data analysis program in accordance with document analysis method stages. As a result of analysis conducted in 37 educational journals published in between the years 1918-1938, a total of 124 articles at 11 journals were determined. Research results revealed the first studies in the History of Turkish Education in comparative education.


Dünyada ki bütün toplumların en vazgeçilmez unsuru olan eğitim sistemleri, toplumların geçirdiği değişim ve gelişimin en etkin şekilde gözlenebildiği sistemlerdir. Günümüzde eğitim bilimciler farklı kültürlere ait eğitim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması yönündeki çalışmaların önemine dikkat çekmektedir. Karşılaştırmalı eğitim şeklinde ifade edilen bu tür çalışmaların, tarihi gelişimi 17. yy’a kadar uzanmaktadır. Türk Eğitim Tarihi içindeki gelişimi ise 20. Yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bu çalışmada 1918 – 1938 yılları arasında yayınlanan eğitim dergilerinde yer alan karşılaştırmalı eğitim makaleleri incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi doküman incelemesi yönteminin aşamalarına uygun olarak nitel veri analizi programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. 1918-1938 yılları arasındaki 35 eğitim dergisinde yapılan analizler sonucunda 11 dergide toplam 124 makale tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda karşılaştırmalı eğitim konusunda Türk Eğitim Tarihinde yapılan ilk çalışmalar ortaya konulmuştur.
 • Akyüz, Y. (2015). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2015, Ankara: Pegem Akademi.
 • Alabaş, R. (2014). Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim ve Tarih Anlayışı Açısından İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bal, B. ve Başar, E. (2014). “Finlandiya, Almanya, Singapur Ve Türkiye’nin Eğitim Sistemleri Açısından Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması”, <http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tumview.php?id=18777 > (2016, Ekim 19).
 • Çavuşoğlu, G. (2010). Türkiye ve Bulgaristan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması ve 9. Sınıf Matematik Programlarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Çubukçu, Z., Yılmaz, B. Y. ve İnci, T. (2016). “Karşılaştırmalı eğitim programları araştırma eğilimlerinin belirlenmesi – bir içerik analizi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı, 5/1, s.446-468.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirtaş, B. (2008), “Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler”, Akademik Bakış, 1(2), 155-176.
 • Doğan, H. (1981). “Atatürk’ün İşlevsel Eğitim Anlayışı”, <egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5673/2222> (2016, Ekim 18).
 • Dönmez, C.; Oruç, Ş. (2006). II. Meşrutiyet Dönemi Tarih Eğitimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Erdoğan, İ. (1998). Çağdaş Eğitim Sistemleri, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2003). “Türk Eğitim Bilimleri Çalışmaları İçinde Önemsenmesi Gereken Bir Alan: Karşılaştırmalı Eğitim”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (3), <www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/download/143/> (2016, Ekim 15).
 • Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, <file:///D:/Makaleler/atatürk%20dönemi%20eğitim%20dergilerinde%20karşılştırm alı%20eğitimle%20ilgili%20makalelerin%20incelenmesi/kaynaklar/karşılaştırmalı%2 0eğitim%20-%20mustafa%20ergün.pdf> (2017, Ocak 16).
 • Gurbetoğlu, A. (2007). II. Meşrutiyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocukluk Anlayışı, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(2), 63-92.
 • Güler, A. V. (1999). Cumhuriyet Dönemi Bazı Süreli Yayınlara Yansıyan Öğretmen Sorunları (1929- 1961), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, İ. (2014). Türk Eğitim Tarihi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Işık, Y. (2007). Hayat Mecmuasının Eğitim Açısından İncelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908-1950), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kamer, S. T. ve Şimşek A. S. (2016). “Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Öğretmen Adaylarının Tutumlarının Ölçülmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 17, Sayı 2, Sayfa 663-678
 • Lauwerys, J. A., Varış, F. ve Neff, K. (1979). Mukayeseli Eğitim, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Yayınları.
 • Lewis, B. (2007), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: TTK Basımevi.
 • Memduhoğlu, H. B. (2008). “Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 545-559.
 • Saylık, A. ve Saylık, G. (2015). “İngiltere Eğitim Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Amaç, Yapı ve Süreç Bakımından Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması” Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 652-671.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Other ID JA74KH35HG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gönül Türkan DEMİR
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321432, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {15 - 33}, doi = {10.30703/cije.321432}, title = {The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years}, key = {cite}, author = {DEMİR, Gönül Türkan} }
APA DEMİR, G . (2017). The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (1), 15-33. DOI: 10.30703/cije.321432
MLA DEMİR, G . "The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 15-33 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321432>
Chicago DEMİR, G . "The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 15-33
RIS TY - JOUR T1 - The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years AU - Gönül Türkan DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321432 DO - 10.30703/cije.321432 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 33 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321432 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321432 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years %A Gönül Türkan DEMİR %T The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years %D 2017 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321432 %U 10.30703/cije.321432
ISNAD DEMİR, Gönül Türkan . "The Comparative Education Articles At The Journal Of Education Published Between The 1918-1938 Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 1 (March 2017): 15-33. https://doi.org/10.30703/cije.321432