Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 34 - 46 2017-03-01

Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills
Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Önder ŞENSOY [1] , Halil İbrahim YILDIRIM [2]

313 650

This study was carried out in order to examine the effects of inquiry based learning approach on creative thinking levels and scientific process skills of preservice science teachers. It was applied in the 3rd grade teaching technologies and material design course in the Department of Science Education of a state university in Turkey in the 2013-2014 academic year. In this research lasting for 12 weeks, the study group consisted of 92 students in total. While 45 students constituted the experimental group, 45 students constituted the control group. Semiexperimental pattern with experimental and control groups was used in the research. Torrance Creative Thinking Test and Scientific Process Skill Test were used as data collection tool. t-Test for Independent Groups and t-Test for Dependent Groups were used in the analysis of the data. At the end of the analyses, it was concluded that inquiry based learning approach does not have impact on creative thinking levels but has a positive impact on the scientific process skills.


Bu çalışma araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmen adaylarının, yaratıcı düşünme düzeyleri ve bilimsel süreç beceri düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde, 2013-2014 eğitim – öğretim yılı güz döneminde, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 3. sınıflarda öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinde uygulanmıştır. 12 hafta süren araştırmanın çalışma grubunda yer alan öğrencilerin toplam sayısı 92’dir. Bu öğrencilerin, 45 tanesi deney grubunda 47 tanesi ise kontrol grubundadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi ve Bilimsel Süreç Beceri Testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-Testi ve Bağımlı Gruplar için t-Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünme düzeyleri üzerine bir etkisi olmadığı ve bilimsel süreç beceri düzeylerine ise olumlu etkide bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 • Alouf, J. & Bentley, M.L. (2003) Assessing the Impact of Inquiry-based Science Thing in Professional Development Activities, P-12. Paper presented At Annual Meeting of the Association for Teacher Education, Jacksonville, FL.
 • Arslan, A. (2013). Araştırma-sorgulama ve model tabanlı araştırma-sorgulama ortamlarında öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ve kavramsal değişim süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Beaty, Liz. (1999). Consultation Through Action Learning, New Directions for Teaching and Learning, No 79, Fail, 51-58
 • Bruner, J.S (1960). The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Pres COHEN, Louis., MANION, Lawrence.,
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak-Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirkıran, Z. A. (2016). Fen Bilimleri dersinde araştırma-sorgulamaya dayalı uygulamaların etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Enger, K.S. & Yager, R.E. (1998). The Iowa assessment handbook. The Iowa- SS&C Project, (pp.5- 13) Science Education Center, The University of Iowa, Iowa City
 • George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference. (4th edition). Boston: Allyn & Bacon.
 • Germann, P.j. (1994). Testing a Model of Science Process Skills Acquisition: An Interaction with Parent’ Education Preferred Language Gender, Science Attitude, Cognitive Development Academic Aty and Biology Knowledge. Journal of Research in Science Teaching. 31(7). 749-783
 • Jacobsen,D., Eggen,P., Kauchak,D. and Dulaney,C.(1985) Methods for teaching: A skills approach. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (3. basım). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kelly,G.j., Brown, C.& Crawford, T.(2000). Experiments, contingencies, and curriculum: Providing opportunities for learning through improvisation in science teaching. Science Education. 84, 624-657
 • Kırılmazkaya, G. (2016). Web tabanlı araştırma-sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının kavram öğrenmeleri ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Korkmaz, Hünkar (2002); “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • MEB, (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3, 4, 5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 (Erişim: 2016, Nisan 10).
 • National Research Council.(NRC)(1996). National Science Education Standards. Washington,D.C: National Academy Pres.
 • National Science Resources Center, National Academy of Sciences, & Smithsonian Institution (1997). Science for all Children. A Guide to Improving Elementary Science Education in Your School District. Washington, D.C: National Academy Pres. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 6 (1), 2017, 34 – 46 - 44 -
 • Roth, K.J. (1992). Science education: It’s not enough to ‘Do’ or ‘Relate’. In Pearsall, M. K. (Ed), Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science Volume II Relevant Research (pp. 151-164). Washington, D.C: National Science Teachers’ Association.
 • Sim, J. & Wright, C. (2002). Research in health care: concepts, designs and methods. United Kingdom, Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 • Smith, E.L., Blakeslee, T.D.ve Anderson, C.W.(1993). Teaching strategies associated with conceptual change learning in science. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 111- 126.
 • Sungur, N. (1988). Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkililiği: EYTP Öğrencilerine ilişkin Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sungur, N. (1988). Yaratıcı Sorun Çözme Programının Etkililiği: EYTP Öğrencilerine ilişkin Bir Araştırma, Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tavukçu, Koray (2006). “Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi” , Yayımlanmamış Doktora Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Biliminler Enstitüsü. Zonguldak
 • Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Subjects Social
Other ID JA89FT45UA
Journal Section Articles
Authors

Author: Önder ŞENSOY
Country: Turkey


Author: Halil İbrahim YILDIRIM
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321434, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {34 - 46}, doi = {10.30703/cije.321434}, title = {Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills}, key = {cite}, author = {ŞENSOY, Önder and YILDIRIM, Halil İbrahim} }
APA ŞENSOY, Ö , YILDIRIM, H . (2017). Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (1), 34-46. DOI: 10.30703/cije.321434
MLA ŞENSOY, Ö , YILDIRIM, H . "Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 34-46 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321434>
Chicago ŞENSOY, Ö , YILDIRIM, H . "Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 34-46
RIS TY - JOUR T1 - Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills AU - Önder ŞENSOY , Halil İbrahim YILDIRIM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321434 DO - 10.30703/cije.321434 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 46 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321434 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321434 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills %A Önder ŞENSOY , Halil İbrahim YILDIRIM %T Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills %D 2017 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321434 %U 10.30703/cije.321434
ISNAD ŞENSOY, Önder , YILDIRIM, Halil İbrahim . "Effects of Inquiry Based Learning Approach on Creative Thinking and Scientific Process Skills". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 1 (March 2017): 34-46. https://doi.org/10.30703/cije.321434