Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 47 - 65 2017-03-01

Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis
Türkiye’de Argümantasyon Konusunda Gerçekleştirilen Tezlerin Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

Esra KABATAŞ MEMİŞ [1]

304 1521

The aim of this research is to analyze the graduate and doctoral theses written on argumentation in Turkey by using the meta-synthesis method and to present the education given in this field. Within the scope of the research, 80 theses conducted until 2015 and selected through purposeful sampling were analyzed. In the selection of the studies, National Thesis Centre of the Council of Higher Education (YÖK) was used. Theses reached at the end of the specified review were examined and those focusing on the subject of argumentation were included in the scope of the research. Each thesis was subjected to content analysis and was examined within the context of the aim, subject area, method, sample, data collection tools, education practices used, statistical methods employed and results obtained in the present study. Obtained data were interpreted on the basis of the frequency and were sometimes indicated with tables and graphs. It was concluded in the research that most of the studies were graduate theses, quantitative studies where mainly experimental methods were used were higher in number while qualitative studies were limited in number, subject areas where practices were carried out were largely science and technology, studies conducted with secondary school students were higher in number, studies conducted with the teachers were scarcely any and such data collection tools as achievement tests, scales and surveys were frequently used. Also, it was found out that parametrical tests (t test, Anova, Ancova) were more frequently used as statistical method in the studies, non-parametrical tests were used as well although rare and studies mainly focused on academic success and learning and in line with the results reached, various recommendations were put forward.


Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki argümantasyon konusunu temel alan yüksek lisans ve doktora tezlerinin meta sentez yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ve bu alanda nasıl bir eğilim olduğunun ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında 2015 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 80 tez analiz edilmiştir. Çalışmaların seçiminde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından faydalanılmıştır. Tezlerin taranmasında araştırmacı tarafından belirlenen anahtar kelimeler (argümantasyon, argumentation, discussion, tartışmacı söylev, argümantasyon tabanlı bilim öğrenme, yaparak yazarak bilim öğrenme, Science writing heuristic, araştırma-sorgulama ve inquiry) kullanılmıştır. Belirtilen tarama sonucunda ulaşılan tezler incelenmiş ve argümantasyon konusunun temel aldığı tezler araştırma kapsamına alınmıştır. Tezlerin her biri içerik analizine tabii tutularak çalışmanın amacı, konu alanı, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, kullanılan öğretim uygulamaları, kullanılan istatistiki yöntemler ve elde edilen sonuçlar bağlamında incelenmiştir. Elde edilen veriler frekansa dayalı yorumlanmış, yer yer tablo ve grafikler kullanılarak gösterilmiştir. Araştırmada, çalışmaların büyük bir bölümünün yüksek lisan tezi olduğu, daha çok deneysel yöntemin tercih edildiği nicel çalışmaların yer aldığı ve nitel çalışmaların ise az sayıda yer aldığı, uygulamaların gerçekleştirildiği konu alanının yoğun olarak fen ve teknoloji olduğu, ortaokul öğrencileriyle yapılan çalışmaların yoğunlukta olduğu, öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmaların yok denecek kadar az olması, başarı testleri ve ölçek/anket gibi veri toplama araçların yoğun kullanıldığı sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca çalışmalarda kullanılan istatistiki yöntem olarak parametrik testlerin (t testi, Anova, Ancova) daha çok kullanıldığı, az sayıda da olsa non parametrik testlere de yer verildiği, çalışmaların genellikle akademik başarı ve öğrenme üzerine olduğu sonuçlarına ulaşılmış ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
 • Aslan, S. (2010). Tartışma Esaslı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kavramsal Algılamalarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 467-500.
 • Aymen Peker, E., Apaydın, Z. & Taş, E. (2012). Isı Yalıtımını Argümantasyonla Anlama: İlköğretim 6. Sınıf Öğrencileri ile Durum Çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8),79-100.
 • Bozkurt, O. (2012). Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 187-200.
 • Chin, C. & Osborne, J. (2010). Supporting Argumentation Through Students' Questions: Case Studies in Science Classrooms. Journal of the Learning Sciences, 19(2), 230-284.
 • Dawson, V. & Venville, G.J. (2009). High‐school Students’ Informal Reasoning and Argumentation about Biotechnology: An indicator of scientific literacy?. International Journal of Science Education, 31(11), 1421-1445.
 • Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84, 287–312.
 • Enger, S.K. (1998). Profiling middle school science ınquiry experiences using student and teacher survey data. NARST Conference, 1998 April 19th -22th, San Diego,CA.
 • Erduran, S., Simon, S. & Osborne, J. (2004). TAPping into Argumentation: Developments in the Application of Toulmin’s Argument Pattern for Studying Science Discourse. Science Education, 88,915– 933.
 • Ford, M.J. (2012). A Dialogic Account of Sense-Making in Scientific Argumentation and Reasoning. Cognition and Instruction, 30(3), 207-245.
 • Günel, M., Kıngır, S. & Geban, Ö. (2012). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Kullanıldığı Sınıflarda Argümantasyon ve Soru Yapılarının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316-330.
 • Jang, J., Fostvedt, L., & Hand, B. (2014, January). Tracking improvement of students’ critical thinking skills through an Argument-‐Based Inquiry Approach. Poster presented at the International Conference of the Association for Science Teacher Education, San Antonio, TX.
 • Kabataş Memiş, E. & Seven, S. (2015). Effects of an SWH Approach and Self-Evaluation on Sixth Grade Students’ Learning and Retention of an Electricity Unit. International Journal of Progressive Education, 11(3), 32-49
 • Kaya, E., Çetin, P.S. & Erduran, S. (2014). İki Argümantasyon Testinin Türkçe' ye Uyarlanması, İlköğretim Online, 13(3), 1014‐1032
 • Kuhn, D. (2009). Teaching and Learning Science as Argument. Science Education, 94:810-824.
 • MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri dersi öğretim programı. Ankara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Nam, J., Choi, A. & Hand, B. (2010). Implementation of the science writing heuristic (SWH) approach in 8th grade science classrooms. Int. J. Sci. Math. Educ., 9(5), 1111–1133. Norris, S.P. & Phillips, L.M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education, 87, 224–240.
 • Üstünkaya, I. & Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Seviyesinde Bilimsel Tartışma (argümantasyon) Odaklı Etkinliklerle Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi, X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 6 (1), 2017, 47 – 65 - 59 -
Subjects Social
Other ID JA83MZ48GP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Esra KABATAŞ MEMİŞ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321436, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {47 - 65}, doi = {10.30703/cije.321436}, title = {Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis}, key = {cite}, author = {MEMİŞ, Esra KABATAŞ} }
APA MEMİŞ, E . (2017). Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (1), 47-65. DOI: 10.30703/cije.321436
MLA MEMİŞ, E . "Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 47-65 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321436>
Chicago MEMİŞ, E . "Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis AU - Esra KABATAŞ MEMİŞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321436 DO - 10.30703/cije.321436 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321436 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321436 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis %A Esra KABATAŞ MEMİŞ %T Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis %D 2017 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321436 %U 10.30703/cije.321436
ISNAD MEMİŞ, Esra KABATAŞ . "Analysis of the Theses Written On Argumentation in Turkey: A Meta-Synthesis". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 1 (March 2017): 47-65. https://doi.org/10.30703/cije.321436