Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 97 - 106 2017-03-01

Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years
Erken Çocukluk Döneminde Hafif İşitme Engelli Çocuklarla Çalışan Eğitmenlerin İletişim Niteliklerinin İncelenmesi

Gözde KARAHALİLOĞLU [1] , Gökhan DUMAN [2]

303 707

This research was aimed to investigate educators’ communicational qualifications working with children with slight hearing loss. One of the qualitative research methods, case study, was applied as a research methodology. Research data was collected using ‘Teacher’s Communicational Qualifications Observation Form’, semi-structured interviews and document analysis. Teacher’s communicational qualifications observation form has four subdimensions and twenty items. These dimensions were determined as ‘teacher’s characteristics’, ‘supporting emerging language skills’, ‘creating opportunities for language use’ and ‘exposure to new vocabulary words and concepts’. Observed behaviors were encoded with these dimensions and related items. Educators’ knowledge and opinions about communicational qualifications were collected through semi-structured interviews. Educators’ activity plans were also used to analyze pre-planned communicational opportunities for children. Results were presented for each educator. Then, educators’ communicational qualifications were presented in frequencies and percentages for each dimension. Educators had better skills in ‘Teacher’s characteristics’ dimension and had lower skills for ‘creating opportunities for language use’ dimension. Results indicated that educators need to be supported for conversational skills

Bu araştırma Ankara’da bulunan bir işitme engelliler özel eğitim kurumunda çalışan eğitmenlerin niteliklerinin iletişim boyutunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olan örnek olay incelemesi kullanılmıştır. Araştırma verileri Öğretmen İletişim Nitelikleri Gözlem Formu, yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve doküman analizleri kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen iletişim nitelikleri gözlem formunda dört alt boyut ve yirmi madde vardır. Bu alt boyutlar ‘öğretmenin bireysel özellikleri’, ‘gelişen dil becerilerini destekleme’, ‘dil kullanımı için fırsatlar sunma’ ve ‘yeni kelime ve kavramlar sunma’ dır. Gözlemlenen davranışlar bu alt boyut ve maddeler aracılığı ile kodlanmıştır. Eğitmenlerin iletişim niteliklerine yönelik bilgi ve görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Verilerin desteklenmesi amacı ile eğitmenlerin etkinlik planlarına başvurulmuştur. Eğitmenlerden elde edilen veriler öncelikle tek tek ele alınarak betimlenmiştir. Daha sonra eğitmenlerin iletişim nitelikleri alt boyutlarında toplam yüzde frekans değerleri hesaplanmıştır. Eğitmenlerin iletişim nitelikleri alt boyutlarında yer alan gözlem maddeleri puanlanarak, aritmetik ortalamalarına göre bu değerler betimsel olarak sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre eğitmenlerin iletişim niteliği olarak en çok davranışa sahip oldukları alt boyutun ‘öğretmenin bireysel özellikleri’ olduğu bulunmuştur. Eğitmenlerin en çok desteklenmesi gereken alt boyutun ise ‘dil kullanımı için fırsatlar sunma’ olduğu tespit edilmiştir.
 • Baird, C. M. (2010). An examination of preschool teachers' knowledge, skills, and dispositions related to academic language for preschool students. Doctoral Dissertation, California State University, Fullerton.
 • Beck, I. L, McKeown, M. G., & Kucan, L. (2003). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction. New York: Guilford Press.
 • Bencuya, C. (2003). Öğretmenlerin iletişim becerisi eğitimi almasının öğrenciler üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bond, M. A., & Wasik, M. A. (2009). Conversation stations: Promoting language development in young children. Early Childhood Education Journal, 36, 467-473.
 • Collins, M. F. (2005). ESL preschoolers' English vocabulary acquisition from Storybook reading. Reading Research Quarterly, 40(4), 406-408.
 • Dağlıoğlu, E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri. Milli Eğitim, 186, 72-84.
 • Duman, G. (2009). Implementing circle time activities into Turkish national preschool program. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1730-1733.
 • Duman, G. (2015). Okul öncesi eğitimde beden eğitimi ve oyun. Ankara: Eğiten Kitap. Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experiences of young American children. Baltimore: Brookes.
 • Landry, S. H., Swank, P., Smith, K. E., Assel, M. A., & Gunnewig, S. B. (2006). Enhancing early literacy skills for preschool children: Bringing a professional development model to scale. Journal of Learning Disabilities, 39(4), 306-324.
 • Mays, N., Pope, C. & Popay, J. (2005). Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy making in the health field. Journal of Health Services Research and Policy, 10(1), 6-20.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı.
 • Morrow, L. M. (2007). Developing literacy in preschool. New York: Guilford Press.
 • Roberts, T. A. (2008). No limits to literacy for preschool English learners. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Robson, C. (1993). Real world research: a resource for social scientists and practitioners-researchers, Oxford: Blackwell.
 • Temel Z. F. (2012). Erken çocukluk eğitim programları: Niteliksel bileşenler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 1(2), 78-84. T epeli, K.,& Arı, R. (2011). Okul öncesi eğitim öğretmeni ve öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 385-394.
 • Vygotsky, L. S. (1998). Düşünce ve dil (S. Koray, Çev.). İstanbul: Toplumsal Değişim Yayınları.
Subjects Social
Other ID JA38DJ32JA
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gözde KARAHALİLOĞLU
Institution: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ensititüsü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Country: Turkey


Author: Gökhan DUMAN
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi ABD
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321442, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {97 - 106}, doi = {10.30703/cije.321442}, title = {Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years}, key = {cite}, author = {KARAHALİLOĞLU, Gözde and DUMAN, Gökhan} }
APA KARAHALİLOĞLU, G , DUMAN, G . (2017). Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (1), 97-106. DOI: 10.30703/cije.321442
MLA KARAHALİLOĞLU, G , DUMAN, G . "Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 97-106 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321442>
Chicago KARAHALİLOĞLU, G , DUMAN, G . "Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 97-106
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years AU - Gözde KARAHALİLOĞLU , Gökhan DUMAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321442 DO - 10.30703/cije.321442 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 106 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321442 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321442 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years %A Gözde KARAHALİLOĞLU , Gökhan DUMAN %T Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years %D 2017 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321442 %U 10.30703/cije.321442
ISNAD KARAHALİLOĞLU, Gözde , DUMAN, Gökhan . "Analysis of Educators’ Communicational Qualifications Working With Slight Hearing Loss Children in Early Years". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 1 (March 2017): 97-106. https://doi.org/10.30703/cije.321442