Year 2017, Volume 6, Issue 1, Pages 157 - 172 2017-03-01

An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation
Karma Eğitime İlişkin İhsan Sungu’nun Görüşleri ve Çeviri Yazıları Üzerine Değerlendirme

S. Tunay KAMER [1]

123 1102

When the history of Turkish education is examined, Ihsan Sungu is among the important figures relating education between the II. Constitutional period and the first years of the Republic. Ihsan Sungu has been a teacher, director and undersecretary for more than 42 years at all levels of education and training. He also contributed to restructure of the Turkish education system. As far as the other educators of the era, Ihsan Sungu also participated in coeducation debates. This study aimed to present Ihsan Sungu's views on coeducation and his works related to coeducation. Data were collected from the newspapers that include his statements to the journalists and speeches at meetings and congresses. According to research findings, the interview in Hakimiyet-i Milliye newspaper did not express a clear view of Ihsan Sungu relating coeducation. Ihsan Bey opposed to the implementation of coeducation in high school in the congress he attended in 1930. He argued that some regulations should be made while applying to other schools. Ihsan Sungu translated three articles into Ottoman Turkish language in 1924 and the translated articles were published in the 21st volume of the Muallimler Mecmuası in May 1924. When the references of the original articles has been examined, the first one titled “muhtelit terbiye” (coeducation) published in the second volume of the book “Cyclopaedia of Education” (on pages 43-46) in 1911 in USA. The second one was also published in the same book on pages 46-47 and titled “Muhtelit terbiyenin hıfzıssıhhası” (the hygiene of the coeducation). The third article titled as “muhtelit terbiye” (coeducation) and published in the third volume of “Teacher's Encyclopaedia” in England (pages 147-157, year 1911). When the articles translated by İhsan Bey are examined, it is seen that there is no clear opinion about the coeducation. These articles are mostly in the form of situational, favorable and unfavorable views. This suggests that Ihsan Bey, instead of giving his point of view about coeducation, aimed to reveal practices and scientific studies about coeducation in other countries.


İhsan Sungu, Türk eğitim tarihi incelendiğinde II. Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitime yön vermiş önemli şahsiyetlerden biridir. 42 yılı aşkın bir süre öğretmen, müdür ve müsteşar olarak eğitim kademelerinin her aşamasında görev almış ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yaptığı çalışmaları ile de katkıda bulunmuştur. İhsan Sungu ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen karma eğitimle ilgili görüş ve eserlerini değerlendiren bir çalışma görülmemiştir. İhsan Sungu da dönemin eğitimcileri gibi karma eğitim tartışmalarına katılmıştır. Bu çalışmada İhsan Sungu ve karma eğitim ilişkisi karma eğitimle ilgili görüşleri ve karma eğitimle ilgili eserleri olmak üzere iki alt başlık altında ele alınmıştır. Tarihsel araştırma niteliğinde olan bu araştırmada İhsan Sungu’nun karma eğitimle ilgili görüşleri gazetelere verdiği beyanatları ile toplantı ve kongrelerdeki konuşmalarından elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği beyanatta karma eğitime ait net bir görüş ifade etmemiştir. 1930 yılında katıldığı kongrede İhsan Bey, liselerde karma eğitimin uygulanmasına karşı çıkmış diğer okullarda uygulanırken de bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunmuştur. Çevirileri ise Mayıs 1924 tarihli Muallimler Mecmuası’nın 21. sayısında yayınlanmıştır. Çevirideki üç makalenin birisi, Amerika’da 1911 tarihinde yayınlanmış olan “Cyclopaedia of Education” adlı eserin ikinci cildindeki 43-46 sayfalar arasındaki “muhtelit terbiye” adlı yazıdır. Diğeri ise yine aynı eserde 46-47 sayfalarda yer alan “Muhtelit terbiyenin hıfzıssıhhası” adlı yazıdır. Üçüncü yazı ise 1911 tarihinde İngiltere’de yayınlanan “The Teacher’s Encyclopaedia” adlı eserin üçüncü cildindeki 147-157 sayfalar arasındaki “muhtelit terbiye” adlı karma eğitime dair olan kısımdır. İhsan Bey’in çevirdiği makaleler incelendiğinde karma eğitimle ilgili net bir görüşün olmadığı görülmektedir. Bu da İhsan Bey’in karma eğitim tartışmalarına net bir görüş bildirmek yerine diğer ülkelerde yapılan uygulamaları ve bilimsel incelemeleri ortaya koymayı amaçladığını göstermektedir.
 • Akyüz, Y. (1983). Mülkiye Mektebinden İlk Çıkanların Bazı Eğitimsel Çabalarına İlişkin Bir Belge. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt:16. Sayı:1. (151-156). http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6334.pdf
 • Ata, B. (2003). Mülkiyeli Bir Eğitim Bilimci: İhsan Sungu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı:2 s.233-243. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/download/88/76
 • Ata, B. (2014). İhsan Sungu'nun Hayatı, Eğitimciliği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yeni Türkiye. Türk Eğitimi Özel Sayısı II. Yıl 10. Sayı 59. s.1613-1627
 • Best, J.W. (1970). Research in Education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Binbaşıoğlu, C. (2009). Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. NY: Routledge.
 • Çağatay, N. (1987). İhsan Sungu. Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri. Ankara: Unesco Türkiye Milli Komisyonu Yayını. s.433-450
 • Çankaya, A. (1968). İhsan Sungu. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. Cilt: 3. s.1080.
 • Gündüz, M. (2009). Sociocultural origins of Turkish educational reforms and ideological origins of late Ottoman intellectuals (1908–1930), History of Education, 38:2, p. 191-216, http://dx.doi.org/10.1080/00467600701855838
 • Hill, J.E. ve Kerber, A. (1967). Models, Methods and Analytical Procedures in Educational Research. Detroit, MI:Wayne State University Press.
 • İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiye” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.637-644
 • İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiye” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.647-658
 • İhsan (Sungu) (Mayıs 1924). “Muhtelit terbiyenin hıfzıssıhhası” Muallimler Mecmuası. Sayı 21. s.644-647
 • Kamer, S. T. (2013). Türk Eğitim Sisteminde Karma Eğitime İlişkin Fikirler, Tartışmalar ve Uygulamalar (1908–1950). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri. Doktora Tezi. Ankara.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Köksal, H. (2013). İhsan Sungu’ya Ait Bir Tarih Dersi Örneği: Taç Giydirme Töreni Tablosu. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 14, Sosyal Bilgiler Öğretimi Özel Sayısı. http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.594
 • Muhtelit Tedrisat. Maarif Vekâleti Mecmuası (1930). Sayı 19. Devlet Matbaası. s.87-93 On Dört Sualimize Cevaplar. Hakimiyet-i Milliye, 2-9 Ağustos 1923
 • Ovat, F. (2003). Bir Eğitim Sevdalısı “İhsan Sungu”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl 4, Sayı 45.
 • Önal, H. ve Kaya, N. (2009). Cumhuriyet Dönemi Eğitimcilerinden İhsan Sungu ve Coğrafya Eğitimine Katkıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12. Sayı 22. ss.11-22 http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/makaleler/yayinda/5/COG120.doc
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Other ID JA59JD36KZ
Journal Section Articles
Authors

Author: S. Tunay KAMER
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @ { cije321450, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {157 - 172}, doi = {10.30703/cije.321450}, title = {An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation}, key = {cite}, author = {KAMER, S. Tunay} }
APA KAMER, S . (2017). An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (1), 157-172. DOI: 10.30703/cije.321450
MLA KAMER, S . "An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 157-172 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/29856/321450>
Chicago KAMER, S . "An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2017): 157-172
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation AU - S. Tunay KAMER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30703/cije.321450 DO - 10.30703/cije.321450 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 172 VL - 6 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321450 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321450 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation %A S. Tunay KAMER %T An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation %D 2017 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.321450 %U 10.30703/cije.321450
ISNAD KAMER, S. Tunay . "An Evaluation on Ihsan Sungu's Views and Translations Regarding Coeducation". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 1 (March 2017): 157-172. https://doi.org/10.30703/cije.321450