Year 2017, Volume 6, Issue 4, Pages 412 - 425 2018-01-11

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları ile Yansıtıcı Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers

Emine GÖZEL [1] , Veli TOPTAŞ [2]

324 452

Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları ile yansıtıcı düşünme becerilerinin cinsiyet ve üniversite değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inancı ile yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi’nden 102, Kırıkkale Üniversitesi’nden 71 ve Giresun Üniversitesi’nden 106 olmak üzere sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören toplam 279 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inancı ile yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki düzeyini ölçmek için Enochs, Smith ve Huinker (2000) geliştirdiği Hacıömeroğlu ve Şahin-Taşkın’nın (2010) Türkçeye uyarladığı Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği” ve Güney’in (2008) geliştirdiği “Yansıtıcı Düşünme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançlarının “katılıyorum” ve yansıtıcı düşünme becerilerinin “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inancının cinsiyete göre farklılaşmadığı ancak üniversitelere göre farklılaştığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanında sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerinin cinsiyete ve üniversitelere göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inancı ile yansıtıcı düşünme becerileri arasında anlamlı ve pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur.

The  aim  of  this  research  is  to  determine  whether  the  mathematics  teaching  efficacy  beliefs  and  reflective  thinking  skills  differ  according  to  the  variables  of  gender  and  university and to determine the relationship between mathematics teaching  efficacy  beliefs and reflective thinking skills of pre-service primary school teachers. A total of  279 senior pre-service teachers participated in this research, including 102 participants  from  Pamukkale  University,  71  participants  from  Kırıkkale  University  and  106  participants  from  Giresun  University  in  the  spring  semester  of  2016-2017  academic  year. In this study, in order to measure the level of relationship between pre-service  primary school teachers’ mathematics teaching efficacy beliefs and reflective thinking  skills,  “Mathematics  Teaching  Proficiency  Beliefs  Scale"  developed  by  Enochs  et  al.  (2000)  and    adapted  to  Turkish  by  Hacıömeroğlu  ve  Şahin-Taşkın  (2010)  and  "Reflective Thinking Scale" developed by Güney (2008) were used. At the end of the  research, it was revealed that the pre-service primary school teachers’ efficacy beliefs  in mathematics teaching were remained as "agree" level, and their reflective thinking  skills  were  remained  as  "strongly  agree"  level.  Pre-service  primary  school  teachers’  mathematics teaching efficacy beliefs did not differ according to gender but it differed  according to the universities. On the other hand, the reflective thinking skills of pre- service  primary  school  teachers  did  not  differ  according  to  both  gender  and  universities.  Lastly,  there  was  a  meaningful  and  positive  but  weak  relationship  between  classroom  teacher  candidates'  proficiency  beliefs  in  mathematics  teaching  and reflective thinking skills. 

 • Aksu, H.H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2). 161-170.
 • Alkan, V. ve Gözel, E. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşleri. E- Journal of New World Sciences Academiy. NWSA-Education Sciences, 1C0568, 8(1), 1-12 .
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(14), 183-190.
 • Aydın, R., Şahin, H. ve Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA, 12(2), 120-142.
 • Cüceloğlu, D. ve Erdoğan, İ. (2016). Öğretmen olmak. İstanbul: Final Kültür Sanat Yayınları.
 • Crano, W.D. ve Brewer, M.B. (2002). Principles and methods of social research. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Dede, Y. (2008). Matematik Öğretmenlerinin Öğretimlerine Yönelik Öz- Yeterlik İnançları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 741–757.
 • Dewey, J., [1933] (1986). How We Think, in: J. Boydston (Ed.), John Dewey, The LaterWorks. Essays and How We Think 1925–1953 (Vol 8). Carbondale, IL, Southern Illinois University Press).
 • Enochs, L., Smith, P. L., and Huinker, D. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194–202
 • Ersözlü, Z.N. ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 141–159.
 • Esendemir, Ö., Çırak, S. ve Samancıoğlu, M. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretimi yeterliklerine ilişkin görüşleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(1), 217-239.
 • Evin Gencal, İ. ve Güzel Candan, D. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(8), 55-68.
 • Fallon, M.A. ve Brown, S.C. (2002). Crossing over from student teaching to first year teaching. School of Education, 4(1), 37-46.
 • Fırat-Durdukoca, Ş. ve Demir, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerin bazı değişkenlere göre yansıtıcı düşünme düzeyleri ve düşüncelerindeki öğretmen niteliklerinin yansıtıcı öğretmen niteliklerine uygunluğu, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 357-364.
 • Gedik, H., Akhan, N.E. ve Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri, Mediterranean Journal of Humanities, 4(2), 113-130.
 • Genç, S.Z. (2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 23, 375- 386.
 • Gordon, T. (2013). Etkili öğretmenlik eğitimi. (Çev. Şermin Karakale). İstanbul: Profil Yayıncılık.
 • Güney, K. (2008). Mikro-Yansıtıcı Öğretim Yönteminin Öğretmen Adaylarının Sunu Performansı ve Yansıtıcı Düşünmesine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Hacıömeroğlu, G. ve Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları. Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 539-555.
 • Hasırcı, Ö.K. ve Sadık, F. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(2). 195-210.
 • Işıksal, M. ve Çakıroğlu, E. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31, 74–84.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayan, R., Haser, Ç. ve Işıksal Bostan, M. (2013). Matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğası, öğretimi ve öğrenimi hakkındaki inanışları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 38(167) 179-195.
 • Kolb, D. A. ( 1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2016). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Meissner H. (2006). Creativity and mathematics education (Çev. Hülya Gür ve Mehmet Ali Kandemir). İlköğretim Online, 5(1), 65-72.
 • Moon, J. (1999). A handbook of reflective and experiential learning: Theory and practice. London: Routledge.
 • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2009). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Phillippou, G., and Christos, C. (2003). A study of the mathematics efficacy beliefs of primary teaching teachers. In G. C. Leder, Gilah, E. Pehkonen and G.Torner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education.
 • Pişkin Tunç, M. ve Haser, Ç. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin inanışlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 407. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2493-30_05_2012-23_25_02.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Rodgers, C. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842-866.
 • Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Sungur, O. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ş. Kalaycı (Ed.) Korelasyon analizi (113-127), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Şahin, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarına öğretim tekniklerinin yansıtıcı öğretim etkinlikleriyle öğretilmesinin akademik başarıya etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 9(1), 28-33.
 • Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 104-117.
 • Ünver, G. (2007). Eğitimde yeni yönelimler: “Yansıtıcı düşünme” (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yağcı, E. ve Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretimi yaklaşımı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya-Turkey 11-13 November, 2010. Iconte.
Subjects Social
Published Date 11-01-2018
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-1383-5264
Author: Emine GÖZEL
Institution: Şırnak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-8852-1852
Author: Veli TOPTAŞ (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cije327172, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {412 - 425}, doi = {10.30703/cije.327172}, title = {The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers}, key = {cite}, author = {GÖZEL, Emine and TOPTAŞ, Veli} }
APA GÖZEL, E , TOPTAŞ, V . (2018). The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (4), 412-425. DOI: 10.30703/cije.327172
MLA GÖZEL, E , TOPTAŞ, V . "The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2018): 412-425 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/34086/327172>
Chicago GÖZEL, E , TOPTAŞ, V . "The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2018): 412-425
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers AU - Emine GÖZEL , Veli TOPTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30703/cije.327172 DO - 10.30703/cije.327172 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 425 VL - 6 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.327172 UR - https://doi.org/10.30703/cije.327172 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers %A Emine GÖZEL , Veli TOPTAŞ %T The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers %D 2018 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.327172 %U 10.30703/cije.327172
ISNAD GÖZEL, Emine , TOPTAŞ, Veli . "The Relationship between Mathematical Teaching Efficacy Beliefs and Reflective Thinking Skills of Pre-Service Primary School Teachers". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 4 (January 2018): 412-425. https://doi.org/10.30703/cije.327172