Year 2017, Volume 6, Issue 4, Pages 441 - 457 2018-01-11

Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University
Yıldız Teknik Üniversitesi Hazırlık Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Uğur Akpur [1]

195 287

The purpose of this study is to evaluate the curriculum of English preparatory programs through the students’ views and to give ground for improving the present situation by analysing the causes of the matters confronted. To this end, Preparatory Program Evaluation Questionnaire was developed by the researcher and it was administered to the students attending English preparatory classes at the university in the Academic Year of 2016-2017. A total of 258 university students (103 females, 40%; 155 males, 60%) attending Yıldız Technical University, Basic English Department formed the study group. After analysing the data, the findings have revealed that the great majority of the participants suffer from lower motivation; they do not study English to learn it; they want to learn English to find a good job in the future rather than get to know new cultures and people; the curriculum has to place more emphasis on listening and speaking activities, and an academic year consisting of 30 weeks is inadequate to master a second language. On the other hand, the participants have stated that the curriculum helps improve their reading and writing skills; English knowledge that they acquire meets their daily needs; the exams that are hold during the academic year are in line with the subjects they study; the content of the course book is understandable, and the curriculum is convenient for their entry behaviours. In accordance with the findings, some recommendations were made to improve the quality of the educational activities.

Bu çalışma, üniversitelerin İngilizce hazırlık programlarına devam eden öğrencilerin, hazırlık öğretim programını değerlendirmelerini ve karşılaşılan sorunların sebeplerini inceleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için zemin hazırlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla, araştırmacı tarafından Hazırlık Öğretimi Değerlendirme Anketi (HÖDA) geliştirilmiş ve hazırlık öğrenimine devam eden üniversite öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmaya, Yıldız Teknik Üniversitesi, Temel İngilizce (Hazırlık) Bölümüne devam eden 155 erkek (% 60) ve 103 kadın (% 40) olmak üzere toplam 258 üniversite öğrencisi katılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamalarının ardından katılımcıların büyük çoğunluğunun motivasyon eksikliğine sahip oldukları, İngilizceyi öğrenmek için çalışmadıkları, programın dinleme ve konuşma becerileri üzerinde daha fazla odaklanması gerektiğini, bir akademik yılın temel İngilizce becerilerini edinmede yeterli olmadığını, yeni kültürler ve insanlar tanımaktan ziyade İngilizceyi daha iyi bir bulabilmek için öğrendiklerini ve üniversite giriş sınavlarında İngilizce sorularının olmamasının hazırlık programındaki başarıyı olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Buna karşın katılımcılar, programın okuma ve yazma becerilerini geliştirir nitelikte olduğunu, edindikleri İngilizce bilgisinin günlük ihtiyaçlarını karşıladığını, yapılan sınavların ders konularıyla paralel olduğunu, ders kitaplarının içeriğinin anlaşılır olduğunu ve programın giriş davranışlarına uygun olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular ışığında hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim etkinliklerinin niteliğinin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

 • Alıcı, S. S. (2004). Yıldız Teknik Üniversitesi, Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kendilerine Sağlanan Öğretimin Niteliğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, M. ve Akbarov, A. (2010). Türkiye’de yabancı dil öğretiminde motivasyon-yöntem sorunu ve çözüm önerileri. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi. 24, 179-191. Retrieved from http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/107
 • Atay, D. (2004). İngilizce öğretmenlerinin motivasyon stratejileri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 99-108. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/93016
 • Aydın, B., Akay, E., Polat, M. ve Geridönmez, S. (2016). Türkiye’deki hazırlık okullarının yeterlik sınavı uygulamaları ve bilgisayarlı dil ölçme fikrine yaklaşımları. Anadolu University Journal of Social Sciences, 16(2), 1-19. Retrieved from https://www.academia.edu/27112830/
 • Bayraktaroğlu, S. (2014b). Neden yabancı dil eğitiminde başarılı olamıyoruz? A. Sarıçoban ve H. Öz (Ed.). Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?’da bölüm. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, S. (2014b). Neden yabancı dil eğitiminde başarılı olamıyoruz? (Edit. Sarıçoban Arif, Hüseyin Öz) Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2014.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256394
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Coşkun, A. (2013). An investigation of the effectiveness of the modular general English language teaching preparatory program at a Turkish university. South African Journal of Education, 33(3), 1-18. Retrieved from http://www.scielo.org.za/scielo.php
 • Education First. (2017). English Proficiency Index. Retrieved from http://www.ef.co.uk/epi/
 • Enongene, E. (2013). English as a foreign language at the University of Yaounde 1: Attitudes and pedagogic practices. English Language Teaching, 6(3), 57-71. doi:10.5539/elt.v6n3p57
 • Gardner C. R. (2006). Motivation and attitudes in second language learning. Encyclopedia of Language and Linguistics (Second Edition). 2006, 348-355. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080448541
 • Gardner C. R. (2010). Motivation and second language acquisition. New York: Peter Lang Publishing.
 • Gardner C. R., and Lambert, W. E. (1972). Attitudes and motivation in second-language learning. Massachusetts: Newbury House Publisher.
 • Gomez, J. I. A., and Vicente, P. Z. (2011). Communicative competences and the use of ICT for foreign language learning within the European Student Exchange Programme ERASMUS. European Educational Research Journal, 10(1), 83-101. Retrieved from www.wwwords.eu/EERJ
 • Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Atatürk Üniversitesi, 3, 251-264. Retrieved from http://e-dergi.atauni.edu.tr
 • Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • Huitt, W. (2011). Motivation to learn: An overview. Educational Psychology Interactive.
 • İnal, B. ve Aksoy, E. (2014). Çankaya Üniversitesi hazırlık sınıfı, İngilizce hazırlık öğretim programının değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 85- 98. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/08.inal.pdf
 • Karakuş, B. (2013). Üniversite yabancı dil hazırlık sınıflarında uygulanan modüler sistemdeki ölçme ve değerlendirme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 15-22. Retrieved from http://www.jret.org/281142/File/02.karakus.pdf
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Karataş, H., and Fer, S. (2011). CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 592-599. Retrieved from http://www.sevalfer.com/Content/pdf/Makale_Hakan_2011.pdf
 • Keblawi, F. (2009). A review of language learning motivation theories. Retrieved from http://www.qsm.ac.il/mrakez/asdarat/jamiea/12/eng-2-faris%20keblawi.
 • Kocaman, A. (2014). Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Ötesi. A. Sarıçoban ve H. Öz (Ed.). Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?’da bölüm. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kocaman, O., and Balcıoğlu, L. (2013). Student perceptions on the development of speaking skills: A course evaluation in the preparatory class. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 2470-2483. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.284
 • Koru, S. ve Akesson, J. (2011). Türkiye’nin İngilizce Açığı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Proje No. 201157.
 • Moeller, A. K., and Catalano, T. (2015). Foreign language teaching and learning. Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 196, 327-332. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/196.
 • Şanlı, Ö. (2015). İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları zorlukların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 37, 371-385. Retrieved from https://www.jasstudies.com/Makaleler/1943230251_25.pdf
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor). Ankara, Haziran 2016.
 • TEPAV. (2015, Kasım, 2015). Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce eğitimi. bir durum analizi, Ankara: Tasarım ve Baskı Yayıncılık.
 • Tosun, C. (2014). Yurdumuzda yabancı dil öğretme ve öğrenme sürecinde başarısızlığın nedeni yöntem mi? A. Sarıçoban ve H. Öz (Ed.). Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?’da bölüm. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Tunç, F. (2010). Evaluation of an English Language Teaching Program at a Public University Using CIPP Model. (Unpublished Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Tütüniş, B. (2014). İngilizce Öğretiminde Yöntem Sorunları. A. Sarıçoban ve H. Öz (Ed.). Türkiye‘de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı?’da bölüm. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım 2012. Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Vural, T. (2004). Yıldız Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Programının Bir Değerlendirmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Wayhudi, R. (2012). Native speaker versus non-native speaker teachers in TESOL. Proceedings of 4th NELTAL Conference, 2012. The State University of Malang, 1-8.
 • Ya-Chen Su. (2016). The international status of English for intercultural understanding in Taiwan's high school EFL textbooks, Asia Pacific Journal of Education, 36:3, 390-408. Retrieved from https://doi.org/10.1080/02188791.2014.959469
 • Yayınoğlu, P. E. (2005). Halkla ilişkiler yönetiminde araştırma ve sahaya dayalı araştırmaların yürütülmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 199-222. Retrieved from http://www.istanbul-universitesi.dergipark.gov.tr
Subjects Social
Published Date 11-01-2018
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-6888-5752
Author: Uğur Akpur
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cije334913, journal = {Cumhuriyet International Journal of Education}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {441 - 457}, doi = {10.30703/cije.334913}, title = {Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University}, key = {cite}, author = {Akpur, Uğur} }
APA Akpur, U . (2018). Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University. Cumhuriyet International Journal of Education, 6 (4), 441-457. DOI: 10.30703/cije.334913
MLA Akpur, U . "Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2018): 441-457 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/34086/334913>
Chicago Akpur, U . "Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University". Cumhuriyet International Journal of Education 6 (2018): 441-457
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University AU - Uğur Akpur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30703/cije.334913 DO - 10.30703/cije.334913 T2 - Cumhuriyet International Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 457 VL - 6 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.334913 UR - https://doi.org/10.30703/cije.334913 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University %A Uğur Akpur %T Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University %D 2018 %J Cumhuriyet International Journal of Education %P -2147-1606 %V 6 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.334913 %U 10.30703/cije.334913
ISNAD Akpur, Uğur . "Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Program at Yıldız Technical University". Cumhuriyet International Journal of Education 6 / 4 (January 2018): 441-457. https://doi.org/10.30703/cije.334913