Year 2018, Volume 7, Issue 4, Pages 385 - 407 2018-12-31

The effects of General Clothing Technology Course Prepared according to Reflective Thinking on Academic Achievement and Attitudes
Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

Filiz DURSUN [1] , Raşit ÖZEN [2]

43 206

The aim of this study is to determine the impact of General Clothing Technology Course Program having been prepared according to techniques developing reflective thinking on academic achievement and attitude of Vocational High School at Textile Technology students. The research was a pretest-posttest control group quasi-experimental study. The working group of the research was 42 1st grade students at Textile Technology Program. Textile Technology Program 1st year students were divided into two equal groups; control (n= 21) and experimental (n= 21). Reflective thinking based teaching was administered to the experimental group and traditional teaching methods were administrated to the control group of General Clothing Technology Courses for 14 weeks. Personal Information Form was applied to students at the beginning of the study. Before and after the experimental procedure of the General Clothing Technology Courses, Academic Achievement Test and General Clothing Technology Attitude Scale developed by researcher were used. At the end of the application the Interview Form developed to get the opinions about General Clothing Technology Course Program was applied to 10 students selected through random sampling method from experimental group. Unrelated (independent) samples t-test were used in SPSS 18.00 statistical software package program for quantitative data and the qualitative data obtained from the study was analyzed by descriptive analysis approach. At the end of the study, it was determined that there was a significant difference between the final test attitude scores for the interest in the GKT course in terms of the importance of the GKT course, in favor of the experimental group, for the activities performed in the General Clothing Technology (GKT) course. Reflective thinking approaches have been more effective in enhancing students' achievement than teaching in the program.

Araştırmanın amacı, yansıtıcı düşünmeyi geliştirici tekniklere göre hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi (GKT) dersi Programının Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubu, Tekstil Teknolojisi Programında 1. sınıfta okuyan 42 öğrenciden oluşmaktadır. Tekstil Teknolojisi programı 1. sınıf öğrencileri 2 denk gruba ayrılmış; kontrol (n=21) ve deney (n=21) grupları olarak uygulama yapılmıştır. GKT Dersi deney grubuna yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim,  kontrol grubuna geleneksel öğretim temel alınarak 14 hafta süreyle uygulanmıştır. Araştırmanın başında, öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında, araştırmacı tarafından geliştirilen “GKT Dersi Akademik Başarı Testi” ve “GKT Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulama sonrasında GKT dersi programı hakkında görüşleri almak üzere geliştirilen “Görüşme Formu” deney grubu öğrencilerinden random yöntemiyle seçilmiş 10 öğrenciye uygulanmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 18.00 istatistik paket programında ilişkisiz (bağımsız) gruplar t-testi ve nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonunda, GKT dersinde yapılan etkinliklere yönelik, GKT dersinin önemine yönelik, GKT dersinin ilgi çekiciliğine yönelik sontest tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Yansıtıcı düşünme yaklaşımı, öğrencilerin başarılarının artmasında, programda önerilen öğretimden daha etkili olmuştur.

 • Bayrak, F. (2010). Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Baş, G. ve Beyhan, Ö. (2012). İngilizce dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 128-142.
 • Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı Öğretimin (Reflective Teaching) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Üzerindeki Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem AYayıncılık.
 • Çalışkan, H. (2008). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Derse Yönelik Tutuma, Akademik Başarıya ve Kalıcılık Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (4.Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çolakoğlu, N. Baran, S. ve Yücel M. (2011). Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentileri ve Durum Değerlendirmesine ilişkin Bir Araştırma. Sözlü Bildiri. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri (1.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elaldı, Ş. (2013). Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile destekli tam öğrenme modelinin tıp fakültesi öğrencilerinin üstbiliş becerileri, öz-düzenleme stratejileri, öz-yansıtma becerileri, öz-yeterlik inançları, eleştirel düşünme becerileri ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Ersözlü, Z. N. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Gür, H. (2008). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı düşünme. Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması. Ed: İ. H. Demircioğlu. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • İTKİB (2015), Konfeksiyon Performans Raporu, 23.Mart.2015 tarihinde http://www.itkib.org.tr/ihracat/DisTicaretBilgileri/raporlar/dosyalar/2014/konfeksiyon_performans_raporu_aralik_2014_sifreli.pdf adresinden alınmıştır.
 • Karaçam, F. (1996). İşsizlikle Mücadeleye Yönelik Sosyal politikalarında Mesleki Eğitimin Yeri ve Türkiye’deki Önemi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, H. ve Demiralp, D. (2012). İlköğretim Birinci Kademe Programlarında Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştiren Yöntemlerin Kullanılma Durumu (Elazığ İli Örneği). International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) is a publication of Educational Researches and Publications Association (ERPA). 4 (1), 131-145.
 • Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 34(154), 82-92.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide for Factor Analysis. U.K. Routledge.
 • Kobu, B. (1998). Üretim Yönetimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 4 (10. Baskı). İstanbul Avcıol Basım-Yayın.
 • Loughran, J.J.(1996). Developing Reflective Practice Learning about Teaching and Learning through Modelling.RoutledgeFalmer. Abingdon Oxon.
 • Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları.
 • Özsoy, C. (2007). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin İktisadi Kalkınmadaki yeri ve Önemi. Yayınlanmış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Rodgers, C. (2002). Defining Reflection: Another Look At John Dewey and Reflective Thinking. Teachers College Record. 104(4), 842-866.
 • Senemoğlu, N. (2003). Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Sorunlar, Öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 154-193.
 • Seyhan, B. Ç. (2013). Sinir sistemi konusunun öğretilmesinde kullanılan yansıtıcı düşünme stratejilerinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Şahin, A. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarına öğretim tekniklerinin yansıtıcı öğretim etkinlikleriyle öğretilmesinin akademik başarıya etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. 28-33.
 • Tok, Ş. (2008a). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına ve Yansıtmalarına Etkisi. Eğitim ve Bilim. 33(149), 104-117.
 • Tok, Ş. (2008b). Fen bilgisi dersinde yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 7(3), 557–568.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 24, 543-559.
 • Uygun, K. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ünver, Bağcıoğlu, G. (2003). Yansıtıcı Düşünme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Yıldırım, T. (2012). Coğrafya Öğretiminde Yansıtıcı Düşünmeye Dayalı Öğretimin Öğrenci Başarısına, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, N. (2013). Ortaokul 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde kullanılan MEB vitamin eğitim yazılımın öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerine ve erişilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2007).Meslek Yüksek Okullarının Günümüzdeki Durumu. Ankara. 27 Ocak 2007 tarihinde http ://www.yok.gov.tr / eğitim / endüstriyel / myo_durumu.doc adresinden alınmıştır.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1340-9062
Author: Filiz DURSUN (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Raşit ÖZEN
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cije434556, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {385 - 407}, doi = {10.30703/cije.434556}, title = {Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi}, key = {cite}, author = {DURSUN, Filiz and ÖZEN, Raşit} }
APA DURSUN, F , ÖZEN, R . (2018). Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7 (4), 385-407. DOI: 10.30703/cije.434556
MLA DURSUN, F , ÖZEN, R . "Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (2018): 385-407 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/41982/434556>
Chicago DURSUN, F , ÖZEN, R . "Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (2018): 385-407
RIS TY - JOUR T1 - Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi AU - Filiz DURSUN , Raşit ÖZEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30703/cije.434556 DO - 10.30703/cije.434556 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 407 VL - 7 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.434556 UR - https://doi.org/10.30703/cije.434556 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi %A Filiz DURSUN , Raşit ÖZEN %T Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi %D 2018 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 7 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.434556 %U 10.30703/cije.434556
ISNAD DURSUN, Filiz , ÖZEN, Raşit . "Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 / 4 (December 2019): 385-407. https://doi.org/10.30703/cije.434556
AMA DURSUN F , ÖZEN R . Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. CIJE. 2018; 7(4): 385-407.
Vancouver DURSUN F , ÖZEN R . Yansıtıcı Düşünmeye Göre Hazırlanan Genel Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Programının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2018; 7(4): 407-385.