Year 2018, Volume 7, Issue 4, Pages 428 - 452 2018-12-31

Examination of the Unusual Text types in the 2017 Curriculum Turkish Course
2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım

Sümeyye Konuk [1]

98 273

Within the framework of university and school cooperation, the Turkish language teacher education is a multi-element system including Turkish teacher candidates, field academicians, Turkish teachers and primary/secondary school students who take Turkish lessons, and Turkish text books. Any change made to the field will affect each of these elements. As is known, the educational activities in the schools are carried out within the framework of the curriculum. The Ministry of National Education is responsible for the preparation and enforcement of curricula in our country. The Ministry of National Education has enacted a new curriculum for primary and secondary school Turkish lesson in 2017. The latest version of this curriculum was published in 2018. In this study, the previous Turkish lesson curriculums were compared with the 2018 Turkish lesson curriculum and then new text types of the curriculum were identified. Then, the existence of these text types in the 2017-2018 Turkish textbooks were examined. The research was conducted with the document review method. In conclusion, the text types which were not found in the previous curriculums, Turkish sources and in 2017-2018 Turkish textbooks were named as unusual text types, which is referred to in the title of the study. These types include: blog, social media message, email, brochure, poster, list, diagram, table, graphic, sketch, map, user guide, instruction text, procedural text, street writing, and placard. Finally, the features of these types were discussed using different academic studies. It is expected that this research will be beneficial for all the elements within the scope of university and national education by presenting resource diversity in the Turkish education field. 

Üniversite ve okul iş birliği kapsamında ele alındığında Türkçe eğitimi alanları; Türkçe öğretmen adayları, alan akademisyenleri, Türkçe öğretmenleri, Türkçe dersi alan ilkokul/ortaokul öğrencileri ve Türkçe ders kitaplarından oluşan çok ögeli bir sistemdir. Bu alana yönelik yapılan herhangi bir değişim bu ögelerden her birini etkiler ve değişimin her bir ögede kendini göstermesi beklenir. Bilindiği üzere okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri, öğretim programları çerçevesinde yürütülür. Türkiye’de öğretim programlarının hazırlanıp yürürlüğe konmasından Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Bakanlık ilköğretim birinci ve ikinci kademedeki ana dili dersleri için 2017 yılında yeni bir öğretim programını yürürlüğe koymuştur. Bu çalışmada, 2017’de yenilenen ve 2018’de son hâli yayınlanan Türkçe öğretim programıyla önceki Türkçe öğretim programları karşılaştırılmış ve müfredata yeni giren metin türleri tespit edilmiştir. Daha sonra bu türlerin 2017-2018 Türkçe ders kitaplarında yer alma durumu incelenmiştir. Araştırma, doküman inceleme yöntemiyle yürütülmüştür. Sonuç olarak 2018 Türkçe öğretim programında bulunduğu hâlde daha önceki programlarda, 2017-2018 yılı Türkçe ders kitaplarında ve Türkçe kaynaklarda bulunmayan türler, alışılmamış metin türleri olarak adlandırılmış ve çalışmanın başlığına bu şekilde yansıtılmıştır. Bu türler: blog, sosyal medya mesajı, e-posta, broşür, afiş, liste, diyagram, tablo, grafik, kroki, harita, kullanım kılavuzu, tarifname, talimatname/yönerge, duvar yazısı, dövizdir. Araştırmanın sonunda bu türlerle ait özellikler farklı akademik çalışmalardan yararlanılarak tartışılmıştır. Bu çalışmanın Türkçe eğitimi alanına kaynak çeşitliliği sunarak bu alanın üniversite ve millî eğitim kapsamındaki bütün ögelerine yararlı olması umulmaktadır.

  • Ağca, H. (2001). Sözlü ve yazılı anlatımda Türkçenin kullanımı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi yayınları. Ağın-Haykır, H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakçı, R. ve Üstün, E. (2017). Ortaokul Türkçe 5 ders kitabı. Ankara: MEB. Aktürkoğlu, B. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzunun değerlendirilmesi. educational Sciences: Theory and Practice, 5(2), 477-516. Altunkeser, F. ve Coşkun, İ. (2017). 2009 ve 2015 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 114-135. Arhan, S., Başar, S. ve Demirel, T. (2017). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: MEB. Ateşoşlu, İ. (2003). Marka inşasında slogan. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(1), 259-264.Aydın, G. ve Demirel T. (2017). İlköğretim Türkçe 3 ders ve öğrenci çalışma kitabı I-II-III. kitap. Ankara: MEB. Aytaş, G. (2001). Türkçe ders kitaplarının yazımında metin seçimi ve metin altı sorularının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar. Türk Yurdu, 21(Türkçeye Saygı Özel Sayısı), 162-163.Ayverdi, İ. ve Topaloğlu, A. (2005). Misalli büyük Türkçe sözlük. İstanbul: Kubbealtı Lügati.Baş, B. (2003). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin türleri üzerine bir inceleme. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 257-265. Bateman, J., Kamps, T., Kleinz, J. ve Reichenberger, K. (2001). Towards constructive text, diagram, and layout generation for information presentation. Computational Linguistics, 27 (3), 409–449.Beyreli, L., Çetindağ, Z. ve Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Bıyıklı, H. ve Öztaş, Y. (2017). İlköğretim Türkçe 4 ders ve öğrenci çalışma kitabı I-II-III. kitap. Ankara: Doku Yayıncılık. Bozkurt, Ü. B. ve Canlı, S. (2017). İlköğretim Türkçe 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Başak Matbaacılık. Canli, S. (2014). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin niteliği üzerine bir araştırma. Doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. Ceriotti, M., Tribello, G. A. ve Parrinello, M. (2011). Simplifying the representation of complex free-energy landscapes using sketch-map. Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 13023−13028. Clark, K.L., AbuSabha, R., Eye, A. ve Achterberg, C. (1999). Text and graphics: manipulating nutrition brochures to maximize recall. Health Educ Res, 14, 555-564.Common Core State Standards for English Language Arts and Literacy in History / Social Studies Science and Technical Subjects. (2010). http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/ adresinden erişildi. Çalışkan, G. (2016). Türkçe Dersi öğretim programı ve Türkçe ders kitapları: 5. sınıf Türkçe ders kitabına yönelik bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 200 – 214. Çeltik, E. (2017). İlkokul Türkçe 2 ders kitabı öğrenci çalışma kitabı I-II-III. kitap. Ankara: Dikey Yayıncılık.Çotuksöken, Y. (2001). Üniversite öğrencileri için uygulamalı Türk dili Cilt I-II. İstanbul: Papatya yayıncılık. Deliduman, C. ve Çakmak, S. (2017). Kültürel afiş uygulamalarında illüstrasyon. İdil Dergisi, 6 (29), 1-20.Demir, N. ve Yılmaz, E. (2014). Bitmeyen öykü: alfabe tartışmaları. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi İnceleme-Araştırma dizisi; yayın no: 15, ISBN: 978-9944-237-21-5.Demir, S. ve Sinan, A. (2016). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapıları üzerine bir değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1324-1342. Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Diehl, V. A. ve Mills, C. B. (2002). Procedural text structure and reader perceptions and performance. The Journal of General Psychology, 129(1), 18-35. Duymaz, R. (1986). Uygulamalı Kompozisyon bilgileri. İstanbul: Seda Yayınları. Emir, S. (1986). Kompozisyon yazma sanatı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını. Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2008). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 182-202. Erdal, N. (2017). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Dörtel Yayıncılık. Erkul, R. (2004). Cümle ve metin bilgisi. Ankara: Anı Yayıncılık. FAULDS, J.D. ve MANGOLD, G.W. (2009). Social media: the new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons,52, 357-365. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681309000329 adresinden erişildi. Gülensoy, T. (2010). Anlatım türleri. Z. Korkmaz, İ. Parlatır, A. B. Ercilasun, H. Zülfikar, N. Birinci. Türk dili ve kompozisyon (263-272). Bursa: Ekin Yayıncılık.Günay, D. (2013). Metin bilgisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık. Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 2(3), 27-38. Jung, Y., Park, H. ve Myaeng, S.H. (2006). A hybrid mood classification approach for blog text. PRICAI 2006: Trends in Artificial Intelligence, 1099-1103. Karaalioğlu, S. K. (2014). Sözlü ve yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkilâp Kitapevi Yayın. Karakuş, N. ve Turgut, E. (2017). Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. sınıf ana dili ders kitaplarında yer alan metinlerin tema ve tür bakımından karşılaştırılması: Cambridge ve MEB Örneği. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5(3), 632-650. Kaya, A. (2015). Efemera Koleksiyonlarının derlenmesi, tanımlanması, erişimi ve korunması. İstanbul üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Marriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6-8. sınıflar). Ankara: MEB. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden erişildi. MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden erişildi.MEB (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Ankara: MEB. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden erişildi. MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: MEB. http://mufredat.meb.gov.tr/ adresinden erişildi.Melanlıoğlu, D. (2008). Kültür aktarımı açısından Türkçe öğretim programları. Eğitim ve Bilim, 33(150), 64-73. Oral, G. (2002). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Ören, Z., Konuk, S., Sefer, A. ve Sarıtaş, H. (2017). Ortaokul Türkçe öğretim programlarındaki metin türleri ile PISA’daki metin türlerinin karşılaştırılması. EJER IV. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress Bildiri Kitabı, 275-280. Özkan, M. (2015). Edebiyatta dil kullanımı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 52, 65-77.Özünlü, Ünsal (1991). Türk gülmecesinde duvar ve kaldırım yazıları. Dilbilim Araştırmaları Dergisi. 2, ss.122-132. Palabıyık, K. (2017). İlköğretim Türkçe 3 ders kitabı I-II-III. kitap. Ankara: Nova Yayıncılık. Sago, B. (2010). The influence of social media message sources on millennial generation consumers. International Journal of Integrated Marketing Communications, 2(2), 7-19.Sahami, S., Dumaisy, S., Heckermany, D. ve Horvitzy, E. (1998). A bayesian approach to filtering junk e-mail. AAAI-98 Workshop on Learning for Text Categorization.Santini, M. (2006). Web pages, text types, and linguistic features: some issues. ICAME Journal, 30, 67-86.Somer, N. Ş. ve Keskin, İ. (2012). Bir bilgi kaynağı olarak efemera ve türleri. Bilgi dünyası, 13(2), 437-456.Sungur, S. (2011). Kaybolan bir kutlama ritüeli ve iletişim aracı olarak kartpostal. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 829-856. Sümer, F. K., Muştu, G. ve Şengül, S. (2017). Ortaokul Türkçe 6 ders kitabı. Ankara: MEB.Şahin, C. ve Bayramoğlu, D. (2016). 2015 Türkçe öğretim programının metin tür ve tema seçimi bakımından değerlendirilmesi. International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 11(3), 2095-2130. TDK http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden erişildi. Togeby, O. (2014). A model of text types and genres. In J. Engberg, C. D. Maier ve O. Togeby (Ed.) Reflections upon Genre: Encounters between Literature, Knowledge, and Emerging Communicative Conventions içinde (s.147-176). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. Europäische Studien zur Textlinguistik 13. https://pure.au.dk/ws/files/84213407/Ole_Togeby_Text_types_20_11_13.pdf adresinden erişildi. Toker, S. (2011). Türkçenin anadili olarak öğretiminde ninni ve tekerlemelerin yeri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi ,1 (1), 25-29.TURENG http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce adresinden erişildi. Ülper, H. (2011). Türkçe Ders Kitabı Çözümlemeleri. Ankara: Pegem Akademi. Yağar, A. S. (2016). Aforizma yazarı olarak Midhat Cemal Kuntay. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 8, 281-295. Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ yayıncılık. Yavuz, K., Yetiş, K. ve Birinci, N. (1996). Üniversite Türk dili ve kompozisyon dersleri. İstanbul: Bayrak Basım. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldırım, R. (2017). İlköğretim Türkçe 7 ders kitabı. Ankara: Ezde Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0896-0711
Author: Sümeyye Konuk (Primary Author)
Institution: TRAKYA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { cije451242, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {428 - 452}, doi = {10.30703/cije.451242}, title = {2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım}, key = {cite}, author = {Konuk, Sümeyye} }
APA Konuk, S . (2018). 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7 (4), 428-452. DOI: 10.30703/cije.451242
MLA Konuk, S . "2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (2018): 428-452 <http://dergipark.org.tr/cije/issue/41982/451242>
Chicago Konuk, S . "2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 (2018): 428-452
RIS TY - JOUR T1 - 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım AU - Sümeyye Konuk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30703/cije.451242 DO - 10.30703/cije.451242 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 428 EP - 452 VL - 7 IS - 4 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.451242 UR - https://doi.org/10.30703/cije.451242 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet International Journal of Education 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım %A Sümeyye Konuk %T 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım %D 2018 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 7 %N 4 %R doi: 10.30703/cije.451242 %U 10.30703/cije.451242
ISNAD Konuk, Sümeyye . "2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 7 / 4 (December 2019): 428-452. https://doi.org/10.30703/cije.451242
AMA Konuk S . 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım. CIJE. 2018; 7(4): 428-452.
Vancouver Konuk S . 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alışılmamış Metin Türlerini Tanıyalım. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2018; 7(4): 452-428.