Year 2017, Volume 7, Issue 2, Pages 201 - 224 2017-12-30

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı
The Substitution Possibilities Between Human Capital and Physical Capital in Turkey: The Translog Production Function Approach

Mehmet SONGUR [1]

224 1030

Beşeri sermaye, İçsel Büyüme Modelleri’nde ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bu nedenle beşeri sermaye fiziksel sermaye gibi bir üretim faktörü olarak değerlendirilmiştir. İçsel Büyüme Modelleri’ne göre, beşeri sermaye birikimi artarsa, beşeri sermayenin getirisi artacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1950-2014 dönemi boyunca Translog üretim fonksiyonu yaklaşımı ve Ridge Regresyon yöntemi kullanılarak beşeri ve fiziksel sermaye arasındaki çıktı esnekliklerini ve ikame esnekliğini hesaplamaktır. Elde edilen sonuçlar beşeri sermaye ile fiziksel sermaye arasındaki ikame esnekliğinin bir olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan beşeri sermayenin çıktı esnekliği birden büyük ve fiziksel sermayenin çıktı esnekliği ise birden küçük olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ele alınan dönem boyunca, fiziksel sermayenin çıktı esnekliği durağan kalırken, beşeri sermayenin çıktı esnekliği önemli bir şekilde artmıştır.


Human capital is one of the most important determinants of economic growth in endogenous growth models. Therefore, human capital is considered as a factor of production such as physical capital. According to the Endogeneous Growth Models, if human capital accumulation increases, the return of human capital will increase. The aim of this study is to calculate the output elasticities and the elasticity of substitution between human and physical capital using Translog Production Function Approach and Ridge Regression Methods over the 1950-2014 period in Turkey. On the other hand the output elasticity of human capital greater than and the output elasticity of physical capital is calculated as less than one. While the output elasticity of physical capital remained stable during for the period covered in the study, the output elasticity of human capital increased a significantly

 • Afşar, M. (2009), Türkiye’de Eğitim Yatırımları ve Ekonomi Büyüme İlişkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85-98.
 • Akyüz, Y. (2009), Sermaye Bölüşüm Büyüme. 3. Baskı, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Altıntaş, H. ve Çetintaş, H. (2010), Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye ve İhracat Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi: 1970-2005. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 33-56.
 • Arısoy, İ. (2011), Fiziksel Sermaye Yatırımları ve Büyüme İlişkisinin AK Modeliyle Sınanması: Türkiye Örneği (1968-2006). Maliye Dergisi, 161(2), 283-297.
 • Arrow, K. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies, 29/3(80), 155-173.
 • Arrow, K. J., Chenery, H. B., Minhas, B. S., ve Solow, R. M. (1961), Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency. The Review of Economics and Statistics, 43(3), 225-250.
 • Ateş, S. (2013), Türkiye’de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXIV(I), 63-85.
 • Barro, R. J. ve Lee, J. W. (2013), A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010. Journal of Development Economics, 104, 184-198.
 • Becker, G. S. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 70, 5(2), 9-49.
 • Cassels, J. M. (1951), On the Law of Variable Proportions. http://cas.umkc.edu/ECON/economics/faculty/Lee/courses/502/reading/tp3.pdf (Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2016)
 • Christensen, L. R., Jorgenson, D. W. ve Lau, L. J. (1973), Transcendental Logarithmic Production Frontiers. The Review of Economics and Statistics, 55(1), 28-45.
 • Cohen, D. ve Leker, L. (2014), Health and Education: Another Look with the Proper Data. http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/cohen-daniel/cohen-leker-health-and-education-2014.pdf (Erişim Tarihi: 17.12.2016).
 • Cohen, D. ve Soto, M. (2007), Growth and Human Capital: Good Data, Good Results. Journal of Economic Growth, 12(1), 51-76.
 • Çakmak, E. ve Gümüş, S. (2005), Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Ekonometrik Bir Analiz (1960-2002). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(1), 59-72.
 • Demir, O., Kutlar, A. ve Üzümcü, A. (2005), Dış Ticaret ve Beşeri Sermayenin Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 180-196.
 • Denison, E. W. (1962), Education Economic Growth and Gaps in Information. The Journal of Political Economy, 70, 5(2), 124-128.
 • Ferguson, C. E. (1971), The Neoclassical Theory of Production and Distribution. Cambridge University Press.
 • Frisch, R. (1965), The Theory of Production. Dordrecht: D. Reidel Publishing Co.
 • Genç, M. C., Değer, M. K. ve Berber, M. (2010), Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Nedensellik Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 5(1), 29-41.
 • Hoch, I. (1958), Simultaneous Equation Bias in the Context of the Cobb-Douglas Function. Econometrica, 566-578.
 • Hoerl, A. E. ve Kennard, R. W. (1970), Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics, 12(1), 55-67.
 • Jones, C. I. (2001), İktisadi Büyümeye Giriş. Ateş, S. ve Tuncer, İ. (çev), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Kibritçioğlu, A. (1998), İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 53(1-4), 207-230.
 • Lin, B. ve Xie, C. (2014), Energy Substitution Effect on Transport Industry of China-Based Trans-log Production Function. Energy, 67, 213-222.
 • Lucas, R. (1988), On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • Marschak, J. ve Andrews, W. H. (1944), Random Simultaneous Equations and the Theory of Production. Econometrica, 5, 143-203.
 • Mankiw, N. G. (2009), Makroekonomi. Çolak, Ö. F. (çev. ed.), Ankara: Efil Yayınevi.
 • Mankiw, G. N., Romer, D. ve Weil, D. N. (1992), A Contribution to the Emprics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
 • Mundlak, Y. (1961). Empirical production function free of management bias. Journal of Farm Economics, 43(1), 44-56.
 • Rebelo, S. (1991), Long-run Policy Analysis and Long-run Growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
 • Romer, P. M. (1986), Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98, 71-102.
 • Schultz, T. W. (1961), Investment in Human Capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.
 • Serel, H. ve Masatçı, K. (2005), Türkiye’de Beşeri Sermaye ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Ko-entegrasyon Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 49-58.
 • Şimşek, M. ve Kadılar, C. (2010), Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.
 • Taban, S. ve Kar, M. (2006), Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Nedensellik Analizi, 1969-2001. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 161-181.
 • Thirlwall, A. P. (2006), Growth and Development with Special Reference to Developing Economies. 8th ed., Newyork: Palgrave Macmillan.
 • Yeldan, E. (2010), İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Zellner, A., Kmenta, J. ve Dreze, J. (1966). Spesification and Estimation of Cobb Douglas Production Function Models. Econometrica, 784-795.
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Mehmet SONGUR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd340322, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {201 - 224}, doi = {10.18074/ckuiibfd.340322}, title = {Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı}, key = {cite}, author = {SONGUR, Mehmet} }
APA SONGUR, M . (2017). Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2), 201-224. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/31317/340322
MLA SONGUR, M . "Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2017): 201-224 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/31317/340322>
Chicago SONGUR, M . "Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2017): 201-224
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı AU - Mehmet SONGUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 224 VL - 7 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı %A Mehmet SONGUR %T Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı %D 2017 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD SONGUR, Mehmet . "Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 / 2 (December 2017): 201-224.