Year 2017, Volume 7, Issue 2, Pages 29 - 45 2017-12-30

The Relationship between Stock Exchange and Real Sector: Panel Data Analysis with a Current Approach
Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi

Müslüm POLAT [1] , Feyzi YAŞAR [2]

328 453


The aim of this study is to reveal the relationship between the states of the companies in real sector and stock exchange. For this purpose, the relationship between the industrial production index and stock exchange index in the OECD countries for the January 2000 and February 2016 period was researched with CCE, a recent panel data analysis method, considering cross section dependency among the countries and heterogeneity of them. Consequently, it was determined that real sector had a positive effect on stock exchange in 14 countries and negative effect in 8 countries. The results of 9 countries were not found out meaningfully. Obtaining different results from each country also caused the panel result to be meaningless.Bu çalışmanın amacı firmaların reel sektördeki durumu ile hisse senedi borsaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Ocak 2000 – Şubat 2016 dönemi için OECD ülkelerinde sanayi üretim endeksi ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki, ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığını ve ülkelerin heterojenliğini dikkate alan güncel bir panel veri analiz yöntemi olan CCE ile araştırılmıştır. Sonuç olarak reel sektörün hisse senedi borsalarını 14 ülkede pozitif, 8 ülkede negatif etkilediği tespit edilmiştir. 9 ülkeye ait sonuçlar ise istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır. Ülkelere ait farklı sonuçların elde edilmesi panel sonucunun da anlamsız çıkmasına neden olmuştur.


 • Aktaş, M., ve Akdağ, S. (2013). Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatları ile İlişkilerinin Araştırılması. Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, 2(2), 50-67.
 • Aromolaran, A. D., Taiwo, A., Adekoya, A., ve Malomo, E. (2016). Index of Industrial Production an Economic Index of Significant Effect on Nigeria Stock Exchange All Share Index. IOSR Journal of Economics and Finance, 7(1), 31-36.
 • Aydemir, O. (2008). Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Çalışma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 37-55.
 • Çınar, S. (2010). OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan Mı? Panel Veri Analizi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 591-601.
 • Dağlı, H. (2000). Hisse Senedi Piyasa Endeksleri ve Türkiye. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 189-206.
 • Dizdarlar, H. I., ve Derindere, S. (2008). Hisse Senedi Endeksini Etkileyen Faktörler: İMKB 100 Endeksini Etkileyen Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 19(21), 113-124.
 • Eğilmez, M. (2012) Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı Nasıl Ölçülür? (Erişim Tarihi: 13 Ocak 2017) http://www.mahfiegilmez.com/2012/03/sanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanm-nasl.htm
 • Forson, J. A., & Janrattanagul, J. (2014). Selected Macroeconomic Variables and Stock Market Movements: Empirical evidence from Thailand. Contemporary Economics, 8(2), 157-174.
 • Güngör, B., ve Yerdelen Kaygın, C. (2015). Dinamik Panel Veri Analizi ile Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. KAÜ İİBF Dergisi, 6(9), 149-168.
 • Güriş, S., Çağlayan, E., ve Güriş, B. (2011). Eviews ile Temel Ekonometri. İstanbul: Der Yayınları.
 • Horasan, M. (2008). Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör Performansları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (Second Edition). New York: Cambridge University Press.
 • İnci, C. (2014). Finansal Yönetim Kararlarının Firmanın Karlılığı ve Piyasa Değeri Üzerindeki Etkileri: BIST’deki Sanayi Şirketleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jareño, F., ve Negrut, L. (2016). US Stock Market And Macroeconomic Factors. The Journal of Applied Business Research, 32(1), 325-340.
 • Kapetanios, G., Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2011). Panels with non-stationary multifactor error structures. Journal of Econometrics, 160(2), 326–348.
 • Kaplan, F., ve Aktaş, A. R. (2016). Petrol Bağımlısı Ülkelerde Reel Petrol Fiyatlarının Reel Döviz Kuruna Etkisi. Business and Economics Research Journal, 7(2), 103-113.
 • Kaya, A., Gülhan, Ü., ve Güngör, B. (2013). Türkiye Ekonomisinde Finans Sektörü ve Reel Sektör Etkileşimi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8), 2-15.
 • Koç, E., Kaya, K., ve Şenel, M. C. (2016). Türkiye’de Sanayi Sektörü ve Temel Sanayi Göstergeleri – Sanayi Üretim Endeksi. Mühendis ve Makina Dergisi, 57(682), 42-53.
 • Maysami, R. C., Howe, L. C., ve Hamzah, M. A. (2004). Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore’s All-S Sector Indices. Jurnal Pengurusan, 24, 47-77.
 • Naik, P. K., ve Padhi, P. (2012). The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian Data. Eurasian Journal of Business and Economics, 5(10), 25-44.
 • Nishat, M., ve Shaheen, R. (2004). Macroeconomic Factors and Pakistani Equity Market. Pakistan Development Review, 43(4), 619-637.
 • Özer, A., Kaya, A., ve Özer, N. (2011). Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik Değişkenlerin Etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 163-182.
 • Paap, R., Wang, W., ve Zhang, X. (2015). To Pool or not to Pool: What is a Good Strategy? (Erişim Tarihi: 05 Ocak 2017). http://paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Wendun-Wang.pdf
 • Patel, S. (2012). The effect of Macroeconomic Determinants on the Performance of the Indian Stock Market. NMIMS Management Review, XXII, 117-127.
 • Pazarlıoğlu, M. V., ve Gürler, Ö. K. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Panel Veri Yaklaşımı. Finans Politik& Ekonomik Yorumlar, 44(508), 35-43.
 • Subeniotis, D. N., Papadopoulos, D. L., Tampakoudis, I. A., ve Tampakoudi, A. (2011). How Inflation, Market Capitalization, Industrial Production and the Economic Sentiment Indicator Affect the EU-12 Stock Markets. European Research Studies, XIV(1), 103-118.
 • Tatlı, H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli ile Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 135-157.
 • Wooldridge, J. M. (2003). Econometric analysis of cross section and panel data. Cambridge: The MIT Press.
 • Yapraklı, S., ve Kaplan, F. (2015). Dışa Açıklık ve Reel Döviz Kuru Oynaklığı: Yükselen Piyasa Ekonomilerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi. İktisat İşletme ve Finans, 30(356), 9-28.
 • Yılmaz, Ö., Güngör, B., ve Kaya, V. (2006). Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik. İMKB Dergisi, 9(34), 1-16.
 • Young, P. (2006). Industrial Production and Stock Returns. Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments for the Degree of Master of Business Administration. Simon Fraser University.
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Müslüm POLAT (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Feyzi YAŞAR

Bibtex @research article { ckuiibfd369057, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {29 - 45}, doi = {10.18074/ckuiibfd.369057}, title = {Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {POLAT, Müslüm and YAŞAR, Feyzi} }
APA POLAT, M , YAŞAR, F . (2017). Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2), 29-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/31317/369057
MLA POLAT, M , YAŞAR, F . "Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2017): 29-45 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/31317/369057>
Chicago POLAT, M , YAŞAR, F . "Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (2017): 29-45
RIS TY - JOUR T1 - Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi AU - Müslüm POLAT , Feyzi YAŞAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 45 VL - 7 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi %A Müslüm POLAT , Feyzi YAŞAR %T Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi %D 2017 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD POLAT, Müslüm , YAŞAR, Feyzi . "Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 7 / 2 (December 2017): 29-45.