Year 2017, Volume 3, Issue 2, Pages 17 - 33 2017-12-21

Determination of Vertical Offsets in Simav Fault Using Ground Penetrating Radar (GPR)
Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

Erdem GÜNDOĞDU [1] , Yunus Can KURBAN [2] , Cahit Çağlar YALÇINER [3] , Süha ÖZDEN [4]

175 367

In earth sciences research in recent years, one of the shallow geophysical applications used for detailed and rapid determination of underground information from shallow depths is ground penetrating radar (GPR). In this study, GPR studies were completed along with active faults in Simav and surroundings, with measurements perpendicular to the fault strike on a total of 5 profiles at 3 different locations determined by previous field studies. The results were an attempt to determine the amounts of displacement in a vertical direction on active faults around Simav. According to the studies, in the area of the first GPR profile there are offsets of 30 to 80 cm, in the area of the second GPR profile there are offsets of 50 to 70 cm and in the area of the third GPR profile there are offsets of 40 cm. 

All these offset data indicate the young vertical offset data of the Simav Fault, with some strike-slip component with mainly normal fault characteristics. All those data forms the background for paleoseismology studies with data and interpretations of certain accuracy only determinable with paleoseismology studies.Son yıllarda yer bilimleri araştırmalarında, sığ derinliklerdeki yeraltına ait bilgilerin detaylı ve hızlı belirlenmesinde kullanılan sığ jeofizik uygulamalardan biri Yeraltı Radarı (Ground Penetrating Radar/GPR) yöntemidir. Bu çalışmada; Simav ve civarında yer alan aktif faylar boyunca, daha önce saha çalışmaları ile belirlenen 3 farklı lokasyonda toplam 5 adet profil ile fayın doğrultusuna dik olacak şekilde GPR çalışmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda, Simav civarında yer alan aktif faylardaki, düşey yöndeki yer değiştirme miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre; birinci GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 30 cm ile 80 cm arasında değişen atımlar, ikinci GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 50 cm ile 70 cm arasında değişen atımlar, üçüncü GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 40 cm atım verisi elde edilmiştir.  Tüm bu atım verileri; günümüzde bir miktar doğrultu atım bileşenine sahip olan, ancak ana karakteri normal fay olan Simav Fayı’nın düşey atım verilerini temsil etmektedir. Tüm bu veriler, yapılacak olan paleosismoloji çalışmaları için bir altlık oluşturmakta olup, verilerin ve yorumların kesin doğruluğu ancak paleosismoloji çalışmaları sonucunda belirlenebilir.

 • Barka A. A., 1992. The North Anatolian Fault Zone, Annales Tectonicae VI suppl.,164-195.
 • Balkaya Ç. ve Göktürkler G., 2016. Karşılıklı kuyu yer radarı verilerinin modellenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), 581-596.
 • Blindow N., Eisenburger D., Illich, B., Petzold H. ve Richter T., 2007. Environmental Geology. Editors: Knödel K, Lange G, Voight H-J. Ground Penetrating Radar, 283- 335, Hannower, Germany, Springer Berlin Heidelberg New York.
 • Conyers L. B., 2004. Ground-penetrating Radar for Archaeology. Altamira Press, Walnut Creek, California.
 • Conyers L. B., 2006. Innovative ground-penetrating radar methods for archaeological mapping. Archaeological Prospection, 13(2), 139-141.
 • Cook J. C., 1960. Proposed monocycle-pulse, VHF radar for airborne ice and snow measurements. AIEE Trans. Commun. And Electron., 79 (2), 588-594.
 • Davis J. L. ve Annan A. P., 1989. Ground-penetrating radar for high-resolution mapping of soil and rock stratigraphy. Geophys. Prospect., 3, 531–551.
 • Doğan A. ve Emre Ö. 2006. “Ege Graben Sistemi’nin Kuzey Sınırı: Sındırgı-Sincanlı Fay Zonu”, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 83-84.
 • Dora O. Ö., Kun N. ve Candan O. 1992. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif. In: Savaşçın, M.Y. ve Eronat, A.H. (eds), Proceedings of International Earth Sciences Congress on Aegean Regions 1990, Dokuz Eylül University Publications 2, 107–115.
 • Dürr S. H., 1975. Über alter und geotektonische stellung des Menderes-kristallins/SW-Anatolien und seine aequivalente in der mittleren Aegaeis. Habil.-Schr. Philipps-Univ. Marburg/Lahn, 107 p.
 • Emre Ö. ve Duman T. Y. 2011. “19 Mayıs 2011 Simav (Kütahya) Depremi Ön Değerlendirmesi Raporu”, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikler Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları Birimi.
 • Emre Ö., Doğan A. ve Özalp S. 2011a. “Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, 1:250.000 Ölçekli Balıkesir (NJ 35-3) Paftası, Seri No:4”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye.
 • Emre Ö., Özalp S. ve Duman T.Y. 2011b. “Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, 1:250.000 Ölçekli Uşak (NJ 35-8) Paftası, Seri No:11”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye.
 • Emre Ö., Duman T. Y. ve Özalp, S. 2011c. “Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, 1:250.000 Ölçekli Kütahya (NJ 35-4) Paftası, Seri No:10”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye.
 • Emre Ö., Duman T. Y., Özalp S., Olgun Ş., ve Elmacı H. 2011d. “Türkiye Diri Fay Haritası Serisi, 1:250.000 Ölçekli Afyon (NJ 36-5) Paftası, Seri No:16”, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara-Türkiye
 • Erdoğan B., Güngör T., Akay E. ve Hasözbek A., 2003. Eğrigöz Granit Masifi’nin Jeolojisi, Petrolojisi ve Yerleşim Mekanizması. 101Y014, TÜBİTAK Projesi Final Raporu.
 • Gündoğdu E., 2013. Simav Fayı ve Yakın Civarının Jeodinamik Evrim Modeli. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktara Tezi, 146 s.
 • Gündoğdu E., Özden S. ve Güngör T., 2015. Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi. Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 58, Sayı 3.
 • Işık V. ve Tekeli O., 1999. Microstructure of deformed grains in the granitic mylonites of lower plate: northern Menderes massif, western Turkey. EUG 10, J. Conference Abs. 4 (1), 730.
 • Kartal R. F. ve Kadirioğlu F. T., 2014. 2011-2012 Simav Depremleri (Ml=5.7, Ml=5.0, Ml=5.4) ve Bölgenin Tektonik Yapısı ile İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni. Yerbilimleri, 35 (3), 185-198.
 • Konak N., 1982. Simav dolayının jeolojisi ve metamorf kayaçlarının evrimi. İstanbul Yerbilimleri, 3, 313-337.
 • Leucci G. ve Negri S., 2006. Use of ground penetrating radar to map subsurface archaeological features in an urban area. Journal of Archaeological Science 33, 502- 512.
 • M.TA., 2002. 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları, İzmir Paftası.
 • Özden S., Tutkun S. Z., Bekler T., Karaca Ö., Komut T., Kalafat D., Ateş Ö., Demirci A., Gündoğdu, E. ve Çınar, S., 2012. Simav Fayı ile Kütahya Fayı (Emet-Orta Batı Anadolu) Arasında Kalan Bölgenin Neotektonik ve Sismotektonik Özellikleri. 109Y103, TÜBİTAK Projesi Final Raporu, 212 sayfa.
 • Schuiling R. D. 1962. On petrology, age and structure of the Menderes migmatite complex (SW Turkey). General Directorate of Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 58, 71–84.
 • Seyitoğlu G., 1997. The Simav graben: An example of young E-W trending structures in the Late Cenozoic extensional system of western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 6, 135-141.
 • Şengör A. M. C, 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic signifıcance: J. Geol. Soc. London, 13, 269-282.
 • Yalçıner C. Ç., Altunel E., Akyüz S., Karabacak V., Meghraoui M., Bano M. ve Yönlü Ö., 2009. Paleosismoloji Çalışmalarında Kullanılan GPR Yöntemindeki Gelişmeler, ATAG-13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale.
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Erdem GÜNDOĞDU
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yunus Can KURBAN

Author: Cahit Çağlar YALÇINER

Author: Süha ÖZDEN

Bibtex @research article { comufbed332755, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {17 - 33}, doi = {10.28979/comufbed.332755}, title = {Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞDU, Erdem and KURBAN, Yunus Can and YALÇINER, Cahit Çağlar and ÖZDEN, Süha} }
APA GÜNDOĞDU, E , KURBAN, Y , YALÇINER, C , ÖZDEN, S . (2017). Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (2), 17-33. DOI: 10.28979/comufbed.332755
MLA GÜNDOĞDU, E , KURBAN, Y , YALÇINER, C , ÖZDEN, S . "Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 17-33 <http://dergipark.org.tr/comufbed/issue/32983/332755>
Chicago GÜNDOĞDU, E , KURBAN, Y , YALÇINER, C , ÖZDEN, S . "Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2017): 17-33
RIS TY - JOUR T1 - Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi AU - Erdem GÜNDOĞDU , Yunus Can KURBAN , Cahit Çağlar YALÇINER , Süha ÖZDEN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28979/comufbed.332755 DO - 10.28979/comufbed.332755 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 33 VL - 3 IS - 2 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.332755 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.332755 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi %A Erdem GÜNDOĞDU , Yunus Can KURBAN , Cahit Çağlar YALÇINER , Süha ÖZDEN %T Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 3 %N 2 %R doi: 10.28979/comufbed.332755 %U 10.28979/comufbed.332755
ISNAD GÜNDOĞDU, Erdem , KURBAN, Yunus Can , YALÇINER, Cahit Çağlar , ÖZDEN, Süha . "Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 17-33. https://doi.org/10.28979/comufbed.332755