Year 2019, Volume 17, Issue 33, Pages 59 - 84 2019-03-13

PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ

Şule Aydın Turan [1] , Esra Dil [2] , Pınar Memiş Sağır [3]

87 151

Bu çalışma, bir grup akademisyenin performans odaklı üniversite deneyimlerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. İşletme Fakültesinde çalışan akademisyenlere odaklanılan araştırmada temel nitel araştırma deseninden yararlanılmıştır. Araştırmada, akademisyenlerin performans odaklılık deneyimlerinin boyutlarına odaklanılmıştır. Saha araştırması odak grup görüşmesi verileri etrafında örülmüş ve bulgular yorumlanırken araştırmacıların katılımcı gözlemlerinden yararlanılmıştır. Veriler açık, eksenel ve seçici olarak kodlanıp, akademisyenlerin performans deneyimleri yorumlanmıştır. Araştırmanın geçerliliğini arttırmaya yönelik olarak veri kaynağı üçgenlemesi ve analizde araştırmacı üçgenlemesi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, akademisyenlerin performans odaklı kültüre ilişkin deneyimlerinin üç ana boyutu akademik işin dönüşümü, çalışma koşulları ve istihdam ilişkileri ve ilişkiler ağı olarak tanımlanmıştır. Akademik işin geleceği için performans odaklılığın sebep olduğu yoğun nitelik kaybı ve haksız kazanç elde edilmesi gündeme gelmiştir. Çalışma koşulları ve istihdam ilişkileri özelinde üniversitenin performatif iklimi, katılımcılar üzerinde atanma ve yükseltme kriterlerini sağlama bakımından çalışma ve akran baskısı yaşandığı görülmüştür. Son olarak akademik ilişkiler ağının (networklerin) akademik performans için bir baskı unsuru olarak gereklilik haline geldiği vurgulanmıştır.

akademik performans, akademik teşvik, akademik çalışma/iş, akademik çalışma ilişkileri
  • Alparslan, Ali Murat. "Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin, Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Bir Araştırma- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6.11 (2014): 82-101.Alvesson, Mats, ve André Spicer. "(Un) Conditional surrender? Why do professionals willingly comply with managerialism." Journal of Organizational Change Management 29.1 (2016): 29-45.Bobat, Alaeddin, ve Emin ÇAKILCI. "Performans Aracı Olarak Akademik Teşvik Yönetmeliği: Sorun İçinde Sorular." Çalışma ve Toplum 55.4 (2017). 1931-1952.Başbuğ, Gökçe, ve Pınar Ünsal Kurulacak Bir Performans Değerlendirme Sistemi Hakkında Akademik Personelin Görüşleri. Psikoloji Çalışmaları Dergisi 29 (2009): 1-24.Clark, Burton R. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation. Issues in Higher Education. Elsevier Science Regional Sales, 665 Avenue of the Americas, New York, NY,1998.Cowen, Robert. "Performativity, Post-modernity and the University." Comparative Education 32.2 (1996): 245-258.Creswell,J. W. "Nitel araştırma yöntemleri (Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni.(Çev., M. Bütün, SB Demir) Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım." (2015).Creswell, J. W. Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları, Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir, Eğiten Kitap, Ankara. . (2017)Deem, Rosemary 'New managerialism' and higher education: The management of performances and cultures in universities in the United Kingdom, International Studies in Sociology of Education, 8:1, (1998) 47-70 Deem, Rosemary Globalisation, New Managerialism,Academic Capitalism and Entrepreneurialism in Universities: Is the local dimensionstill important?, Comparative Education, 37:1, (2001) 7-20Deem, R. ve Brehony K. J. Management as ideology: the case of ‘new managerialism’ in higher education, Oxford Review of Education, 31:2, (2005) 217-235Ercan, F. “Ölçerim, ölçebilmek için biçimlendiririm, biçimlendiğinde standartlaşmışsındır, standartlaştığında yönetirim, ölçemediğimi yönetemem o zaman cezalandırır, dışlarım” iç. Ed. F. Ercan, S. Korkusuz Kurt, Metalaşma ve İktidar Baskısındaki Üniversite, Sav yayınları, İstanbul (2011)Esen, M., & Esen, D. Öğretim Üyelerinin Performans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Araştırılması. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1), (2015).Göksu, İ., & Bolat, Y. İ. Akademik Teşvik Uygulamasının İlk Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3). (2017).Kalaycı, N. Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin öğretim performansını değerlendirme sürecinde kullanılan yöntemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(4), (2009): 625-656.Kaptanoğlu D., ve Özok A. F. “Akademik performans değerlendirmesi için bir bulanık model. İTÜ Dergisi/D Mühendislik, 5, (1), (2006): 193-204.Maxwell, J. A. Nitel Araştırma Tasarımı Etkileşimli Bir Yaklaşım, Çev. Ed. Mustafa Çevikbaş, Nobel Yayınları, Ankara. (2018)Merriam, S. B. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev. Ed. Selahattin Turan, Nobel Yayınları, Ankara. (2015)Neuman, W. L. Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Cilt I, Çev. Sedef Özge, Yayın Odası, Ankara. (2006)Patton M. Q. Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Çev. Ed. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Pegem Akademi, Ankara. (2014)Okumuş, K. ve Yurdakal, İ.H. Akademisyenlerin Akademik Teşviğe İlişkin Görüş ve Düşünceleri. Journal of Academic Social Science Studies. 58, (2017) ss. 145-156.Şahin, F., Tabak, B. Y., & Tabak, H. Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(2). (2017)Tonbul, Y. Öğretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,56(56), (2008) 633-662.Turhan, M. ve Erol, Y. C. Akademisyenlerin Akademik Teşvik Ödeneğine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), (2017) 281-296. Ulutürk, S . Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımından Hareketle Üniversitelerde Performans Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4) (2015) Yılmaz, T. ve Yenihan, B. Yükseköğretimin Geleneksel İşlevleri Doğrultusunda Akademik Performansın Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Çözümler (2016).Van Thiel, S. , Leeuw, F. The Performance Paradox in the Public Sector, Public Performance & Management Review, 25:3, (2002) 267-281http://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_odulu_alan_kuruluslar, Erişim Tarihi: 28.02.2018. Kocaeli Üniversitesi Akademik Atanma Yönergesi, http://www.kocaeli.edu.tr/dosyalar/9912/duyurular/KOU_AtamaYonergesison.pdf, e.t.: 02.03.20185018 Sayılı Yasa,www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf, e.t.: 28.02.2018http://www.sakarya.edu.tr/tr/icerik/170/9/kalite-belgeleri, Erişim Tarihi: 28.02.2018Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ölçütleri”, http://www.ilan.sakarya.edu.tr/tr/icerik/10542/40853/ogretim-uyesi-atanma-kriterleri, e.t.: 28.02.2018.Sakarya Üniversitesi, 2014-2018 Stratejik Planı, http://www.sakarya.edu.tr/tr/icerik/170/9/kalite-belgeleri, e.t.: 28.02.2018Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarıhttp://www.sbe.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8744/28657/sakarya-universitesi-lisansustu-yonetmeligine-iliskin-senato-esaslari, e.t.: 02.03.2018
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şule Aydın Turan
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8593-5387
Author: Esra Dil (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-9458-8797
Author: Pınar Memiş Sağır
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { comuybd440920, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {59 - 84}, doi = {10.35408/comuybd.440920}, title = {PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ}, key = {cite}, author = {Aydın Turan, Şule and Dil, Esra and Memiş Sağır, Pınar} }
APA Aydın Turan, Ş , Dil, E , Memiş Sağır, P . (2019). PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ. Yönetim Bilimleri Dergisi, 17 (33), 59-84. DOI: 10.35408/comuybd.440920
MLA Aydın Turan, Ş , Dil, E , Memiş Sağır, P . "PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019): 59-84 <http://dergipark.org.tr/comuybd/issue/43852/440920>
Chicago Aydın Turan, Ş , Dil, E , Memiş Sağır, P . "PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019): 59-84
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ AU - Şule Aydın Turan , Esra Dil , Pınar Memiş Sağır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35408/comuybd.440920 DO - 10.35408/comuybd.440920 T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 84 VL - 17 IS - 33 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - doi: 10.35408/comuybd.440920 UR - https://doi.org/10.35408/comuybd.440920 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ %A Şule Aydın Turan , Esra Dil , Pınar Memiş Sağır %T PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ %D 2019 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 17 %N 33 %R doi: 10.35408/comuybd.440920 %U 10.35408/comuybd.440920
ISNAD Aydın Turan, Şule , Dil, Esra , Memiş Sağır, Pınar . "PERFORMANS ODAKLI BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA DENEYİMLERİ". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 / 33 (March 2019): 59-84. https://doi.org/10.35408/comuybd.440920