Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 58 - 69 2015-09-28

Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers
Okulöncesi Öğrencilerine Uygun Hikâye Kitaplarında Geçen Matematiksel Kavram ve Becerilerin İncelenmesi

Tuğba ÖÇAL [1] , Mehmet ÖÇAL [2] , Mertkan ŞİMŞEK [3]

429 499

As individuals’ cognitive enhancement begins from birth, their mathematical knowledge that is necessary for their whole lives should be supported during early childhood. Considering the education given during the pre-school period, story books are one of the valuable educational materials for their growth in cognition. From this perspective, the purpose of this study is to investigate mathematical expressions in story books that are appropriate for pre-schoolers. This study followed qualitative approaches. In this study, story books were investigated with respect to the mathematical concepts and abilities found in national early childhood education curriculum. Randomly selected 30 story books were analyzed with documentary analysis method. Data were collected from the story books, each of which was reviewed by at least two researchers. The results indicated that story books generally concentrate on counting, spatial perception and time among mathematical concepts and abilities. On the other hand, patterns, operations (addition and subtraction), and graph are most rarely seen concepts in these books. Especially mathematical expressions related to problem solving skills highly emphasized in primary and secondary school curricula were not significantly observed in the story books investigated. 


İnsanların bilişsel gelişimlerinin doğumdan itibaren başladığı göz önüne alındığında, hayatları boyunca gerekli olan matematiksel bilginin okul öncesi dönemde desteklenmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönemde verilen eğitim dikkate alındığında, hikâye kitapları öğrencilerin bilişsel gelişimleri için en değerli eğitsel materyallerden biridir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı okul öncesi öğrencilerine uygun hikâye kitaplarında geçen matematiksel kavram ve becerilerin incelenmesidir. Çalışmada nitel yaklaşım benimsenmiştir. Hikâye kitaplarında geçen matematiksel kavram ve beceriler Okul Öncesi Eğitim Programı göz önüne alınarak incelenmiştir. Rastgele seçilmiş 30 hikâye kitabı doküman analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler hikâye kitaplarından toplanmış ve en az iki araştırmacı tarafından gözden geçirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, hikâye kitaplarında matematiksel kavram ve beceriler arasında sayma, uzamsal algı ve zaman yoğunlukla bulunmaktadır. Diğer taraftan, hikâye kitaplarında en az rastlanan matematiksel kavram ve beceriler ise örüntüler, işlemler (toplama ve çıkarma) ve grafikler olarak belirlenmiştir. İlkokul ve ortaokul öğretim programlarında özellikle üzerinde durulan problem çözme becerisine yönelik matematiksel ifadelere incelenen hikâye kitaplarında çok fazla rastlanılmamıştır
 • Akman, B. (Ed.). (2012). Okul öncesi matematik eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Alisinanoğlu, F., Güven, G., & Kesicioğlu, O. S. (2009). The analysis of preschool teacher candidates’ attitudes about early mathematics education in the views of various variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2197-2201.
 • Berberoğlu, G., Demirtaşlı, N., İş Güzel Ç., Arıkan, S., & Özgen-Tuncer, Ç. (2010). Okul dışı etmenlerin öğrenci başarısı ile ilişkisi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 7, 28-38.
 • Choi, J. Y. (2011). Teacher qualifications and preschoolers’ math outcomes: Mediation by teacher child relationship? Unpublished master thesis. Purdue University, West Lafayette, Indiana.
 • Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5), 270-275.
 • Common Core States Standards Initiative. (2012). The standards: Mathematics. Retrieved from http://www.corestandards.org/the-standards/mathematics.
 • Çalışkan-Dedeoğlu, N., & Alat, Z. (2012). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim programlarının matematik konu kazanımları temelinde uyumu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2263-2288.
 • Dursun, Ş. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel becerilerinin okul öncesi eğitimi alma ve almama durumuna göre karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1691-1715.
 • Ernest, P. (1991). The philosophy of mathematics education. Hampshire: Falmer Press.
 • Fisher, P. H. (2004). Early math interest and the development of math skills: An understudied relationship. Unpublished doctoral thesis. University of Massachussetts Amherst, Amherst, MA.
 • Fuson, K. C., Smith, S. T., & Lo Cicero, A. M. (1997). Supporting Latino first graders’ ten-structured thinking in urban classrooms. Journal for Reseach in Mathematics Education, 28, 738-766.
 • Ginsburg, H. P., & Amit, M. (2008). What is teaching mathematics to young children? A theoretical perspective and case study. Journal of Applied Pschology, 29, 274-285.
 • İnan, C. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik dersini öğretebilme konusunda hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır İl Örneği). Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(8), 537-550.
 • Kabael, T., & Tanışlı, D. (2010). Cebirsel düşünme sürecinde örüntüden fonksiyona öğretim. İlköğretim Online, 9(1), 213-228.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kesicioğlu, O. S., Alisinanoğlu, F., & Tuncer, A. T. (2011). Okul öncesi dönem çocukların geometrik şekilleri tanıma düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 1093-1111.
 • Kilday, C. R. (2010). Factors affecting children’s math achievement scores in preschool. Unpublished doctoral thesis. University of Virginia, VA.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2003). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy.
 • Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool children’s mathematical knowledge: The effect of tacher “Math talk”. Developmental Psychology, 42(1), 59-69.
 • Lee, J. S., & Ginsburg, H. P., (2007). What is appropriate mathematics education for four year olds?, Journal of Early Childhood Research, 5(1), 2-31.
 • Ministry of National Education [MoNE], (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları. Ankara: MEB Yayınları.
 • Ministry of National Education [MoNE], (2011). Ortaöğretim matematik (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Ministry of National Education [MoNE], (2013a). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Ministry of National Education [MoNE], (2013b). Ortaokul Matematik Dersi 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • National Association for the Education of Young Children [NAEYC], (2002). Early Childhood Mathematics: Promoting Good Beginnings. Retrieved from https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/psmath.pdf
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Publishing.
 • Olkun, S., Fidan, E., & Babacan Özer, A. (2013). 5-7 yaş aralığındaki çocuklarda sayı kavramının gelişimi ve saymanın problem çözmede kullanımı. Eğitim ve Bilim, 38(169), 236-248.
 • Olkun, S., Yeşilpınar, M., & Kışla, S. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinde kardinalite ve ilişkili kavramların problem durumlarında kullanımı. İlköğretim Online, 13(1), 146-154.
 • Öçal, T. (2015). Okul öncesi öğrencilerinin matematiksel becerilerini geliştirmede öğretmenlerin rol ve sorumlulukları. Unpublished doctoral thesis. Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 • Polat-Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
 • Starkey, P., Klein, A., & Wakeley, A. (2004). Enhancing young children’s mathematical knowledge through a pre-kindergarten mathematics intervention. Early Childhood Research Quarterly, 19, 99-120.
 • Tsamir, P., Tirosh, D., & Levenson, E. (2011). Windows to early childhood mathematics teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 14, 89-92.
 • Tür, G., & Turla, A. (1999). Okul öncesinde çocuk edebiyat ve kitap. YA-PA Yayınları, İstanbul.
 • Umay, A. (2003). Okul öncesi öğretmen adaylarının matematik öğretmeye ne kadar hazır olduklarına ilişkin bazı ipuçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 194-203.
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 307-317.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuğba ÖÇAL

Author: Mehmet ÖÇAL

Author: Mertkan ŞİMŞEK

Bibtex @ { crd54221, journal = {Current Research in Education}, issn = {2149-6285}, address = {Aizonia Publishing}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {58 - 69}, doi = {}, title = {Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers}, key = {cite}, author = {ÖÇAL, Tuğba and ÖÇAL, Mehmet and ŞİMŞEK, Mertkan} }
APA ÖÇAL, T , ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . (2015). Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers. Current Research in Education, 1 (2), 58-69. Retrieved from http://dergipark.org.tr/crd/issue/4123/54221
MLA ÖÇAL, T , ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . "Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers". Current Research in Education 1 (2015): 58-69 <http://dergipark.org.tr/crd/issue/4123/54221>
Chicago ÖÇAL, T , ÖÇAL, M , ŞİMŞEK, M . "Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers". Current Research in Education 1 (2015): 58-69
RIS TY - JOUR T1 - Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers AU - Tuğba ÖÇAL , Mehmet ÖÇAL , Mertkan ŞİMŞEK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Current Research in Education JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 69 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-6285- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Current Research in Education Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers %A Tuğba ÖÇAL , Mehmet ÖÇAL , Mertkan ŞİMŞEK %T Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers %D 2015 %J Current Research in Education %P 2149-6285- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖÇAL, Tuğba , ÖÇAL, Mehmet , ŞİMŞEK, Mertkan . "Investigating Mathematical Elements in Story Books Appropriate for Pre-Schoolers". Current Research in Education 1 / 2 (September 2015): 58-69.