Year 2018, Volume 47, Issue 2, Pages 492 - 509 2018-10-01

Öğretmen Adaylarının Desen Çizimine Yönelik Problemlerin İncelenmesi
Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing

Kazım Artut [1]

55 149

Desen çizim çalışmaları, sınıf öğretmeni adaylarının görsel algı, yaratıcı, eleştirel düşünce ve artistik tasarım gücünün gelişimini destekleyen çalışmaların temelini oluşturması bakımından önem taşımaktadır. Bazı yetişkinlerin çizim becerileri bakımından ilk ve ortaokul döneminde eriştikleri gelişim düzeyinin üzerine çıkamadıkları bilinmektedir. Sanat dışında daha üst düzeyde eğitim almış olan birçok yetişkinin halen çocuklar gibi çizim yaptıkları, şablon figürleri kullandıkları sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu nedenle bireylerin sanat eğitimi sürecinde kazanmaları beklenen çizim becerilerine odaklanmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada sınıf öğretmen adaylarının görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları desen çizim çalışmalarına ilişkin görüş ve problemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın örneklemi,  Türkiye’nin güney bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi, sınıf öğretmenliği programına devam eden 45’ i kız ve 38’i erkek olmak üzere 83 öğretmen adayından oluşmaktadır.  Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket formu kullanılmıştır. Anket formundan elde edilen veriler betimsel istatistik teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, sınıf öğretmen adaylarının çoğunun desen çizim tekniklerini ve çizim yapmaya nasıl başlayacaklarını bilmediklerini göstermektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının çoğunun,  desen çizimi yapacakları modeli kâğıda sığdırmakta,  çizimlerinde derinlik etkisi vermekte zorlandıklarını göstermektedir. Bunun yanı sıra bulgular, öğretmen adaylarının desen çizim çalışmaları sırasında kaygılandıklarını da göstermektedir. 

Design-drawing works is important because it is the basis of the studies supporting the development of visual perceptions, creative thinking and artistic design power of elementary prospective teachers. It is known that some adults do not go above the level of development they have achieved in primary and secondary school in terms of drawing skills. It is a frequent occurrence that many adults who have been educated at a higher level than art are still drawing like children and using template figures. For this reason, it is considered important to focus on the drawing skills that individuals are expected to earn in the art education process. In context with this, in this research, it has been aimed to investigate  views related to  design- drawing works that prospective elementary teachers within visual art class. The research is a descriptive survey model. The sample of this research consists of 83 elementary prospective teachers (45 female, 38 male) ongoing  to a state university elementary education classroom teaching program in the Turkey's southern region. A questionnaire developed by the researcher was used as data collection tool. Analysis of data obtained from the questionnaire were analyzed with descriptive statistics. The research findings show that most of elementary prospective teachers don't know drawings technics,  and how to begin to draw. Also the most of elementary prospective teachers have got problems about  composition, perspective during drawing. In addition, the findings indicate that elementary prospective teachers are concerned about during the drawing  works.
 • Astin, D., Daniels, A., Lidle, B & Marshall, S. (1993). Learn to Paint and Draw. Dubai: Parragon.
 • Barnes, R. (1989). Art, Design and Topic Work. London and New York: Routledge.
 • Barber, B. (2005). Fundamentals of Drawing. (Çev: T. Tanyel). İstanbul: Mira Yayıncılık.
 • Bowker, R. (2007). Children’s perceptions and learning about tropical rainforests: An analysis of their drawings. Environmental Education Research, 13(1), 75-96.
 • Brainard, S. (2003). A Design Manual (Third Edition) New Jersey: Prentice Hall.
 • Brookers, M. (1976). Drawing With Children: A Creative Teaching And Learning Method That Works For Adults, Too. NY: Jeremy P. Tarcher, INC.
 • Brown, C. & McLean, C. (2004). Drawing From Life. (third edition). NY: Thomson Learning.
 • Chapman, H. L. (1992). A World of Images. A Discover Art Book. Worcester/ Massachusetts: Davis Publications, Inc.
 • Frith, C. & Law, J. – Leonardo. (1995). Cognitive and pyhsiological processes underlying drawing skills. Journal of the International Society fort the Arts, Sciences and technology, 28 (3), 203-205.
 • Edwards, B. (2011). Beynin Sağ Tarafı İle Çizim (Çev. Figen Dereli). İstanbul: İnkılap Aka Yayınları.
 • Enstice, W., & Peters, M. (2003). Drawing: Space, Form, and Expression (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
 • Fairhold, F. W. (1969). A dictionary of Terms in Art, Detroit, USA.
 • Hubbard, G. (1986). Art in Action. Chicago: Coronado Publishers.
 • İnceoğlu, N., Gürer,T. & Çil, E. (1995). Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler. İstanbul: Helikon Yayınları.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Konig, A. P. (2006). Design graphics: Drawing Techniques For Design Professionals. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Mant, S. (2007). Desen eğitiminde yapılandırmacı öğrenme uygulamalarının etkililiği (Dumlupınar Üniversitesi Örneği). Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Paksu, A. D. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik yapılara ilişkin çizim becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 827-840.
 • Robinson, K. (2003). Yaratıcılık Aklın Sınırlarını Aşmak (çev. Nihal, G. Koldaş). İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Rockman, D., A. (2000). The Art Of Teaching Art. A Quide For Teaching And Learning The Foundations Of Drawing-Based Art. Oxford University Press.
 • Sahasrabudhe, P. (2006). Design for learning through the arts. International Journal of Education Through Art, 2(2), 77-92.
 • Sale, T. & Betti, C. (2004). Drawing. A Contemporary Approach. (fifth edition). Thomson Wadsworth.
 • White, K. (2012). Sanat Okulunda Öğrenilecek 101 Şey. İstanbul: Yem Yayınları.
 • Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Author: Kazım Artut (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuefd381811, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {492 - 509}, doi = {10.14812/cuefd.381811}, title = {Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing}, key = {cite}, author = {Artut, Kazım} }
APA Artut, K . (2018). Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing. Cukurova University Faculty of Education Journal, 47 (2), 492-509. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/381811
MLA Artut, K . "Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 492-509 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/381811>
Chicago Artut, K . "Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 492-509
RIS TY - JOUR T1 - Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing AU - Kazım Artut Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 492 EP - 509 VL - 47 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing %A Kazım Artut %T Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing %D 2018 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 47 %N 2 %R %U
ISNAD Artut, Kazım . "Investigation Of Elementary Prospective Teachers’ Problems About Design-Drawing". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 / 2 (October 2018): 492-509.