Year 2018, Volume 47, Issue 2, Pages 738 - 764 2018-10-01

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki

Arzu ATASOY [1] , Mehmet TEMİZKAN [2]

129 232

İlişkisel tarama modelinde gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin okuma kaygıları ile okuma hataları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Mustafa Kemal Üniversitesi TÖMER biriminde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 59 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Saito, Horwitz ve Garza (1999) tarafından geliştirilen yabancı dil okuma kaygısı ölçeği (foreign language reading anxiety scale), araştırmacılar tarafından geliştirilen okuma hataları formu, görüntü kayıtları ve okuma metinleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre çalışma grubunda yer alan öğrencilerin % 16,9 ‘u (N=10) düşük, % 59,3’ü (N=35) orta, % 23,7’si (N=14) yüksek düzey okuma kaygısına sahiptir. Düşük, orta ve yüksek düzey okuma kaygısına sahip öğrencilerin yaptıkları hataların toplam hata içindeki oranları sırasıyla % 14,8 (N=1129), % 61,2 (N=4657) ve % 23,8 (N=1812) şeklindedir. Düşük düzey okuma kaygısına sahip öğrenciler ortalama 112,3 hata; orta düzey okuma kaygısına sahip öğrenciler ortalama 132,6 hata ve yüksek düzey okuma kaygısına sahip öğrenciler ortalama 129 hata yapmışlardır. Araştırmanın bir diğer sonucu da her üç düzeyde okuma kaygısı yaşayan öğrencilerin en fazla telaffuz, tekrar, heceleyerek okuma; en az ise duraklama, parmakla takip ve metin–göz mesafesini ayarlayamama maddelerinde hata yapmış olmalarıdır. 
Okuma, Okuma Kaygısı, Okuma Hataları, Yabancı Dil Olarak Türkçe
 • Açık, Y. (2012). Farklı Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejileri ile Yabancı Dil Kaygıları Arasındaki İlişki (İstanbul İli Tuzla İlçesi Örneği). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Ahmad, İsmail Sheikh, Al Shboul, Murad M., Nordin, Mohamad Sahari, Rahman, Zainurin Abdul, Burhan, Mohd ve Madarsha, Kamal Basha (2013). The Potential Sources of Foreign Language Reading Anxiety in a Jordanian EFL Context: A Theoretical Framework. English Language Teaching. 6/11. 89-110.
 • Al-Shboul, Murad M., Ahmad, Ismail Sheikh, Nordin, Mohamad Sahari ve Rahman, Zainurin Abdul (2013). Foreign Language Reading Anxiety in a Jordanian EFL Context: A Qualitative Study. English Language Teaching. 6/6. 38-56.
 • Alpert, R. ve Haber, R. N. (1960). Anxiety In Academic Achievement Situations, Journal Of Abnormal And Social Psychology, 61 (2), 207-215.
 • Altunkaya, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okuma Kaygıları ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Malatya.
 • Atkinson, Rital R., Atkinson, Richard ve Hilgard, Ernest L. Psikolojiye Giriş. Çev. Kemal Atakay, Mustafa Atakay ve Aysun Yavuz. İstanbul: Sosyal Yayınları. 1995.
 • Aydın, B. ve Kuru Gönen, İ. (2012). Listening to Students: Modification of a Reading Program Based on the Sources of Foreign Language Reading Anxiety. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 3/1. 20-35.
 • Aydın, S. ve Zengin, B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti, Journal Of Language And Linguistic Studies, 4 (1), 81-94.
 • Baydık, B., Ergül, C. ve Bahap Kudret, Z. (2012). Reading Fluency Problems of Students with Reading Difficulties and Their Teachers’ İnstructional Practices Towards These Problems. Elementary Education Online. S. 11/3. s. 778-789.
 • Boylu, E. ve Çangal, Ö. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Eğitim Kültür Dergisi. S. 4/1. s. 349-368.
 • Cattell, B. R. ve Scheier, I. H. (1958). The Nature Of Anxiety: A Review Of Thirteen Multivariate Analyses Comprising 814 Variables, Southern Universities Press, 351-388.
 • Cüceloğlu, D. (2004). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çapan, S. A. ve Pektaş, R. (2013). An Empirical Analysis of the Relationship Between Foreign Language reading Anxiety and Reading Strategy Training. English Language Teaching. 6/12. 181-188.
 • Çaycı, B. ve Demir, M. K. (2006). Okuma ve Anlama Sorunu Olan Öğrenciler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. S. 4/4. s. 437-456.
 • Çeliktürk Sezgin, Z. ve Akyol, Hayati (2015). Okuma Güçlüğü Olan Dördüncü Sınıf Öğrencisinin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi. Turkish Journal of Education. S. 4/2. s. 4-16.
 • Demirci, M. (2015). B1 Seviyesinde Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Sesli Okuma Becerisiyle İilgili Tespitler. Turkish Studies. S. 10/7. s. 333-358.
 • Göçer, A. (2014). The Assesment of the Anxiety of Hıgh School Students Who Are Learning Turkish As a Foreign Language in Turkey in Terms of Certain Variables. International Journal of Language Academy. S. 2/3. s. 1-11.
 • Gökçe Sarıpınar, E. ve Erden, Gülsen (2010). Okuma Güçlüğünde Akademik Beceri ve Duyusal-Motor İşlevleri Değerlendirme Testlerinin Kullanılabilirliği. Türk Psikoloji Dergisi. S. 25/65. s. 56-66.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. ve Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.
 • Horwitz, E., K. (2001). Language Anxiety and Achievement. Annual Review of Applied Linguistics. 21. 112-127.
 • Huang, Q. (2012). Study On Correlation Of Foreign Language Anxiety And English Reading Anxiety, Theory And Practice In Language Studies, 2 (7), 1520-1525.
 • Ipek, H. (2009). Foreign Language Reading Anxiety: Proficiency and Gender. The International Journal of Learning. 16/8. 293-299.
 • İşcan, A. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yabancı Dil Kaygısının Türkçe Öğrenenler Üzerindeki Etkisi (Ürdün Üniversitesi Örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. S. 17. s. 106-120.
 • Jafarigohar, M. ve Behrooznia, S. (2012). The Effect Of Anxiety On Reading Comprehension Among Distance EFL Learners, International Education Studies, 5 (2), 159-174.
 • Jalongo, M. R. ve Hirsh, R. A. (2010). Understanding Reading Anxiety: New Insights from Neuroscience. Early Childhood Educ. 37. 431-435.
 • Joo, K. Y. ve Julie, D. (2015). Foreign Language Reading Anxiety: Korean as a Foreign Language in the United States. Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages 17. 23–55.
 • Karçiç, A. ve Çetin, M. (2015). Yabancı Dil Türkçe Öğreniminde Konuşma Becerisinin Gelişimini Engelleyen Kaygılar Üzerine (Bosna Hersek Örneğinde). Turkish Studies. S. 10/11. s. 971-986.
 • Kayalar, F. (2015). Study into the Sources of Turkish Learning Anxiety of Foreign Students in Turkish Universities. International Journal of Languages’ Education and Teaching. S. 3/3. s. 203-213.
 • Krashen, D. S. (1982). Principles And Practice In Second Language Acquisition, Pergamon Press.Kuru Gönen, İ. (2005). The Sources of Foreign Language Reading Anxiety of Students in a Turkish EFL Context. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Kuru Gönen, İ. (2005). The Sources of Foreign Language Reading Anxiety of Students in a Turkish EFL Context. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Kuru Gönen, İ. (2009). The sources of foreign language reading anxiety of students in a Turkish EFL context. 5. (WSEAS/IASME) Uluslararası Eğitim Teknolojileri.
 • Liu, Y. H. (2011). Syntactic Differences And Foreign Language Reading Anxiety: An Investigation of Taiwanese University Students. Doctor of Philosophy Thesis. Ohio State University.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C (1989). Anxiety And Second-Language Learning: Toward A Theoretical Clarification, Language Learning, 39 (2), 251-275.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C (1991). Investigating Language Class Anxiety Using the Focused Essay Technique. The Modern Language Journal. 75/3. 296-304.
 • Maden, S., Dincel, Ö. ve Maden, A. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. S. 4/2. s. 748-769.
 • Mills, N., Pajares, F. ve Herron, C. (2006). A reevaluation of the role of anxiety: self-efficacy, anxiety and the irrelation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals,39/2, 276-295.
 • Özdemir, E. (2013). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Kaynakları. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana bilim Dalı. Ankara.
 • Polatcan, F. (2016). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygıları. Route Educational and Social Science Journal. S. 3/3. s. 1-13.
 • Rajab, A. , Zakaria, W. Z. W. , Rahman, H.A.,Hosni, A. D. ve Hassani, S. (2012). Reading anxiety among second language learners. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 66, 362 – 369.
 • Saito, Y., Horwitz, E. K. ve Garza, T. J. (1999). Foreign language Reading Anxiety, The Modern Language Journal, 83, 202-218.
 • Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi. Turkish Studies. S. 7/3. s. 2199-2218.
 • Sapir, S. ve Aronson, A. E. (1990). The Relationship Between Psychopathology and Speech and Language Disorders in Neurologic Patients. Journal of Speech and Hearing Disorders. S.55. s. 503-509.
 • Savaş, S. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Okuma ve Telaffuz Zorlukları. International Journal of Languages’ Education and Teaching. s. 2379-2386.
 • Scovel, T. (1978). The Effect Of Affect On Foreign Language Learning: A Review Of The Anxiety Research, Language Learning, 28 (1), 129-142.
 • Seçkin Yılmaz, Ş. ve Baydık, Berrin (2017). Okuma Performansı Düşük Olan ve Olmayan İlkokul Öğrencilerinin Okuma Akıcılıkları. İlköğretim Online. S. 16/4. s. 1652-1671. Sellers, V. D. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign language. Foreign Language Annals, 33 (5), 512-520.
 • Sevim, O. (2014). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Konuşma Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. EKEV Akademi Dergisi. S. 18/60. s. 389-402.
 • Spielberger, C. D. (1966). Anxiety And Behavior, Academic Press, New York And London.
 • Subaşı, G. (2014). Foreign Language Reading Anxiety: Does It Really Exist? Educational Research and Reviews. 9/24. 1360-1371.
 • Şahin, N. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yabancı Dildeki Okuma Kaygılarının Kaynakları ve Bu Kaygılarla Duygusal Başa Çıkma Stratejileri: Bir durum incelemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şen, Ü. Ve Boylu, E. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Eğitim Kültür Dergisi. S. 6/2. s. 1122-1132.
 • Tsai, Y. C. ve Li, Y. C. (2012). Test Anxiety and Foreign Language Reading Anxiety in a Reading Proficiency Test. Journal of Social Sciences. 8/1. 95-103.
 • Tunçel, H. (2014a). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine yönelik kaygı, kaygıların nedenleri ve kaygının yabancı dil başarısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Tunçel, H. (2014b). A General Outlook to the Studies on the Anxiety of Foreign Language Teaching. Route Educational and Social Science Journal. 1/2. 126-151.
 • Tunçel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi. S. 2. s. 107-135.
 • Tüm, G. (2014). Çok Uluslu Sınıflarda Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sesletim Sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S. 29/2. s. 255-266.
 • Ustabulut, M. Y. (2014). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkiye Türkçesi Öğretiminde Sesli Okuma Hataları ve Bu Hataların Düzeltilmesi İçin Yapılabilecek Yöntem ve Teknikler (Romanya Örneği). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Yalçın, S. B. ve Sarıgül, E. (2017). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı. International Journal of Human Sciences. S. 14/3. s. 2495-2509.
 • Yılmaz, İ. ve Şeref, İ. (2015). Arap Öğrencilerin Türkçe Okuma Sesletim Becerilerinin Geliştirilmesinde Şiirden Yararlanma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Eğitim Kültür Dergisi. S. 4/3. s. 1213-1228.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Hatalarını Düzeltmede ve Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirmede Tekrarlı Okuma Yönteminin Etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Yoğurtçu, K. ve Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğreniminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. S. 11. s. 1115-1158.
 • Zhang, L. J. (2000). Uncovering Chinese EFL Students’ Reading Anxiety in a Study Abroad Context. Asia Pacific Journal of Language in Education. 3/2. 31-56.
 • Zhao, A. (2009). Foreign Language Reading Anxiety: Investigating English Speaking University Students Learning Chinese As A Foreign Language in the United States. Doctor of Philosoph. Florida State University.
 • Zhao, A., Dynia, J. ve Guo, Y. (2013). Foreign Language Reading Anxiety: Chinese As A Foreign Language In The United States , The Modern Language Journal, 13, 764-778.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Author: Arzu ATASOY (Primary Author)
Institution: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Country: Turkey


Author: Mehmet TEMİZKAN
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuefd414621, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {738 - 764}, doi = {10.14812/cuefd.414621}, title = {Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {ATASOY, Arzu and TEMİZKAN, Mehmet} }
APA ATASOY, A , TEMİZKAN, M . (2018). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki. Cukurova University Faculty of Education Journal, 47 (2), 738-764. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/414621
MLA ATASOY, A , TEMİZKAN, M . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 738-764 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/40033/414621>
Chicago ATASOY, A , TEMİZKAN, M . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2018): 738-764
RIS TY - JOUR T1 - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki AU - Arzu ATASOY , Mehmet TEMİZKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 738 EP - 764 VL - 47 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki %A Arzu ATASOY , Mehmet TEMİZKAN %T Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki %D 2018 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 47 %N 2 %R %U
ISNAD ATASOY, Arzu , TEMİZKAN, Mehmet . "Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları İle Okuma Hataları Arasındaki İlişki". Cukurova University Faculty of Education Journal 47 / 2 (October 2018): 738-764.