Year 2018, Volume 22, Issue 2, Pages 409 - 418 2018-12-30

KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma
Evaluation of Attitude About Strategic Planning Process at KOSGEB: A Quantitative Study

Ufuk Orhan [1] , Oğuzhan Er [2]

41 75

Çalışmanın amacı Kosgeb çalışanlarının, stratejik planlama sürecine ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır. Bu anlamda örneklemi, Kosgeb çalışanlarından oluşan 229 kişi oluşturmaktadır.  Çalışmada iki adet ölçek kullanılmıştır. İlki, Gülşen (2013)’in yirmi beş soru ve dört alt boyuttan oluşan stratejik planlama tutum ölçeğidir. Diğeri ise, çalışanların demografik özeliklerini gösteren altı soruluk demografi ölçeğidir. Veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, sadece üst yönetim tarafından belirlenen çalışanların planlama sürecine dâhil edilmesi sonucu asıl bilgi sahibi olan saha elemanlarının ve Kosgeb’in asıl hedef kitlesi olan KOBİ’lerin süreçte yeterince temsil edilmediğini göstermektedir. Çalışmanın endüstriyel ve akademik camiaya faydalı olması ümit edilmektedir. 

The purpose of this study is to reveal attitudes of staffs who work at KOSGEB strategic planning process The sample consisted of 229 staffs working at KOSGEB and selected through random sampling. The study employed two measuring instruments. The first is the twenty five question and four subdimensions strategic planning process attitude survey of Gulsen (2013). The second is a seven question demographic survey. The data were analyzed with SPSS 22 program. The analysis results showed that field staffs who have information mostly and SMEs which are target volume of KOSGEB not represented enough at process, because of staffs who were selected by management board have not been involved within strategic planning process. The study is expected to be useful for industrial and academic community.

 • Acar, O.K. Aydın, V. Atatorun, M. (2016). Adalet MYO Mezunlarına Yönelik İstihdam Politikası Tartışmalarına Bir Katkı; Adalet Bakanlığı Stratejik Planlarının, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Analizi, Vizyoner Dergisi, 7 (16): 48-60.
 • Aktan,C.C.(1998). Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim.http://moodle.baskent.edu.tr/pluginfile.php/147118/mod_resource/content/2/hafta2_ders_notu.pdf adresinden 12.04.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Alpkan, L., Doğan, T. (2008). Stratejik Planlama Süreci Bileşenlerinin Firma Performansına Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16), 21-47.
 • Aydın, M. D.,& Aksoy, S. (2007). Kamu Kesiminde Stratejik Planlama ve Çalışanlara Yansıması: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (1): 293-322.
 • Bryson, John M. (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement), San Francisco, Jossey -Bass Publishers, Revised Edition: 105-143.
 • Eren, V. Orhan, U. Dönmez, D. ( 2014). Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Amme İdaresi Dergisi, 47 (2): 121-143.
 • Gülşen Yaşamak, H. A. (2013). Stratejik Planlama ve Uygulanabilirliği: Milli Eğitim Bakanlığı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Günay, A. Dulupçu, M.A. (2015). Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5 (3). 236-254.
 • Kaygusuz, S. Y. (2009). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme: Dora Yayıncılık.
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.
 • Küp, H. F. (2011). Stratejik Planlama Süreci Ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yaşanan Sorunların Stratejik Planlama İle Çözülmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mintzberg, Henry (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning New York: Free Press.
 • Özen, A. Atılgan Yaşa, A. Demirhan, H. (2016). Katılımcı Bütçeleme Anlayışı Çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planının Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59): 1296-1310.
 • Songür, N. (2008). Belediyelerin Stratejik Planlama Sürecindeki Gereklilikleri Yerine Getirme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Yerel Yönetimler, 17 (4): 63-86.
 • Tahtalıoğlu, H. Özgür, H. (2016). Stratejik Planlama Yaklaşımları Perspektifinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Stratejik Planı (2011-2015). İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4 (2): 46-56.
 • Üsdiken, B. Divarcı Çakmaklı, A. Topaler, B. (2017). Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde “Strateji” 1982 – 2014, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 13 (1-2): 8-39.
 • Vural Yılmaz, D. (2016). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Uluslararasılaşma Süreci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (4): 1191-1212.
 • Yelkikalan, N. (2006). Aile Şirketlerinde Çatışma Ve Bir Çözüm Önerisi: Stratejik Planlama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12: 195-209.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0539-2800
Author: Ufuk Orhan (Primary Author)
Institution: Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
Country: Turkey


Author: Oğuzhan Er
Institution: ERDEMLİ UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

Bibtex @research article { cuiibfd458600, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {409 - 418}, doi = {}, title = {KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Orhan, Ufuk and Er, Oğuzhan} }
APA Orhan, U , Er, O . (2018). KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 409-418. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/458600
MLA Orhan, U , Er, O . "KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 409-418 <http://dergipark.org.tr/cuiibfd/issue/42702/458600>
Chicago Orhan, U , Er, O . "KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018): 409-418
RIS TY - JOUR T1 - KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma AU - Ufuk Orhan , Oğuzhan Er Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 418 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma %A Ufuk Orhan , Oğuzhan Er %T KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Orhan, Ufuk , Er, Oğuzhan . "KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (December 2019): 409-418.