Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 543 - 554 2018-11-30

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Yunus AÇCI [1]

88 285

Bu çalışmada, seçilmiş OECD ülkelerinde (Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Japonya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD) inovasyon, girişimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışmada inovasyonu temsilen patent başvuruları, girişimciliği temsilen toplam girişimcilik faaliyeti, ekonomik büyümeyi temsilen ise cari fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla verileri kullanılmıştır. 2001-2016 dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı panel veri analizi yöntemlerinden yararlanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Panel Granger ve VECM nedensellik test sonuçlarına göre patent başvuruları ve toplam girişimcilik faaliyetinden gayrisafi yurtiçi hasılaya doğru kısa ve uzun dönemde nedensellik bulunmaktadır. 


İnovasyon, Ekonomik büyüme, Girişimcilik, Panel Granger, VECM
  • Amaghouss J. , A. Ibourk (2013), “Entrepreneurial Activities, Innovation and Economic Growth: The Role of Cyclical Factors Evidence From OECD Countries for the Period 2001-2009”, International Business Research, 6(1), 153-165.Audretsch D.B. (2007), “Entrepreneurship Capital and Economic Growth” Oxford Review of Economic Policy, 23(1), ss.63-78.Audretsch D.B., W. Bonte, M. Keilbach (2008), “Entrepreneurship Capital and its Impact on Knowledge Diffusion and Economic Performane”, Journal of Business Venturing, 23, ss. 687-698.Bayat, T., Taşar, İ., Kayhan, S., (2017), “The Validity of Efficiency and Compensation Hypothesis for G7 Countries”, Ecoforum Journal, 6, 2(11), 46-58 Braha, K., A. Qineti, R. Serences (2015), “ Innovation and Economic Growth: The Case of Slovakia”, Visegrad Journal on Bioeconomy an Sustainable Development, 2, ss.7-13.Breusch, T., A. Pagan(1980), “ The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics”, Rev. Econ. Stud. 47, ss.239–253.Carree M., A. Stel, R. Thurik, S. Wennekers (2002), “Economic Development and Business Ownership: An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976-1996”, Small Business Economics, 19, ss.271-290.Er, P.H. (2013), “Girişimcilik ve Yenilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, ss.77-85.Feki C., S. Mnif (2016), “Entrepreneurship, Technological Innovation, and Economic Growth: Empirical Analysis of Panel Data”, Journal of the Knowledge Economy, 7, ss.984-999.Galindo M. A., M.T. Mendez (2014), Entrepreneurship, Economic Growth and Innovation: Are Feedback Effects at Work?, Journal of Business Research, 67, ss.825-829.Gülmez, A., A.G. Akpolat (2014), “Ar-Ge & İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği için Dinamik Panel Veri Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), ss.1-17.Göçer, İ. (2013), “Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri”, Maliye Dergisi, 165, ss. 215-240.Işık, C. (2014), “ Patent Harcamaları ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, Sosyoekonomi Dergisi, 21, ss.69-86. Işık, N., B. Işık, E.C. Kılınç (2015), “Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme”, Ekonomi İşletme , Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(2), ss.57-90.İlhan, S. (2005), “Bazı Değişkenler Açısından Elazığ’da Girişimci Profili”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), ss.217-248.Kalça, A., Y. Atasoy (2008), “Ekonomik Büyüme Aracı Olarak Bilgi Yaylımları ve İnovasyon, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 3(2), ss.95-110.Karakaya, E., S. Kızıloğlu, (2015), “ Türkiye’de Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme” 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, ss.309-323.Kayhan, S., Uğur, A., Bayat, T., (2013), “Interest Rates and Exchange Rates in BRIC-T Countries: Causality, Volatility Spillover And Frequency Domain Anaylsis”, Ege Akademic Review, 13(2), 227-236 Kılıç, S. (2016), İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, 2. Baskı, Ankara: Seçkin Kitabevi.Koçyiğit, A., Bayat, T., Kayhan, S., Şentürk, M., (2015), “Short And Long Term Valıdıty Of Export-Led Growth Hypothesıs In BRICS-T Countrıes: A Frequency Domaın Causalıty Approach”, Journal of Asian Development Studies, Vol:3(4), 117-129Liargovas P., S. Repousis (2015), “Development Paths in the Knowledge Economy: Inovationand Entrepreneurship in Greece”, Journal of Knowledge Economy, 6, ss.1063-1077.Mccann P., L. Oxley (2012), “Innovation, Entrepreneurship, Geography and Growth”, Journal of Economic Surveys”, 26(3), ss.373-376.Önce, A.G., M. Marangoz, N. Erbay (2014), “Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Girişimciliğin Rolü ve Önemi”, International Conference on EurasianEconomies, ss.1-11.Özkul, G., E. Örün (2016), “Girişimcilik ve İnovasyonun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Araştırma”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(2), ss.17-51.Pece, A.M., O.E.O. Simona, F. Salisteanu (2015), “Innovation and Economic Growth: An Empirical Analysis For CEE Countries”, ProcediaEconomicsand Finance, ss. 461-467.Pernia, J.L.G., A. Jung, I. Pera (2015), “Innovation-Driven Enrepreneurship in Developing Economies” , Enrepreneurship&Regional Development, 27 (9-10), ss.555-573.Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.Pesaran, M. H. (2007), “A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22(2), ss.265-312.Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T., (2008), “ A bias-adjusted LM test of error cross section independence”, Econometrics Journal 11, ss.105–127.Pesaran, M. H., T. Yamagata, (2008). “Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics”, 142(1), ss.50-93.Pessoa, A. (2007), “Innovation and Economic Growth: What is the Actual Importance of R&D”, University of Porto, FEP WorkingPapers, No: 254, ss.1-17.Rupasingha, A.,S. J. Goetz. (2013), “Self-Employment and Local Economic Performance: Evidencefrom US Counties,” Papers in RegionalScience, 92, ss.141–161.Satı, Z.E. (2013), İnovasyonu Yönetmede Kesitler, 1. Basım, Ankara: Nobel Kitabevi.Stephens, H. M., M.D. Partridge. (2011), “Do Entrepreneurs Enhance Economic Growth in Lagging Regions?” GrowthandChange, 42, 431–465Stephens, H. M., M.D. Partridge, A. Faggian (2013), “İnnovatiob, Enrepreneurship and Economic Growthn in Lagging Regions”, Journal of Regional Science, 53(5), ss.778-812.Sökmen F.Ş.,Y.Acci, (2017), “BRICS-T Ülkelerinde AR-GE Harcamalarının Ekonomik Büyüme Etkisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), ss.83-99.Talmaciu, M., (2012), “Considerations Regarding The Development of Romanian Regional Economies Through Inovationand Entrepreneurship”, Procedia Economics and Finance, 3, ss.914-920.Ülkü, H. (2004), R&D, Inovation and Economic Growth: An Empirical Analysis”, IMF Working Paper, No:04/185.Westerlund, J. (2007). “Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and statistics”, 69(6), ss. 709-748.Wong, P.K., Y.P. Ho, E. Autio (2005), “Entrepreneurship, Inovation and Economic Growth: Evidence from GEM Data”, Small Business Economics, 24, ss.335-350.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Yunus AÇCI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf442548, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {543 - 554}, doi = {}, title = {İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {AÇCI, Yunus} }
APA AÇCI, Y . (2018). İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 543-554. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/442548
MLA AÇCI, Y . "İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 543-554 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/442548>
Chicago AÇCI, Y . "İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 543-554
RIS TY - JOUR T1 - İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ AU - Yunus AÇCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 543 EP - 554 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ %A Yunus AÇCI %T İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD AÇCI, Yunus . "İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 543-554.
AMA AÇCI Y . İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 543-554.
Vancouver AÇCI Y . İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜME: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 554-543.