Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 500 - 524 2018-11-30

İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ

YALÇIN YALMAN [1] , M. Kemalettin ÇONKAR [2]

40 117

Çalışma sonucunda, işletme kurucusu ve yöneticilerine göre işletmelerin müşterilere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile işletmelerin kurumsal itibarları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anket, rekabet gücü yüksek, en fazla ihracat yapan sektörler arasında bulunan, beş grupta toplanan ve hizmetlerle birlikte altı sektördeki işletmelere elektronik posta yoluyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde, çalışan sayısı on ve üzerinde olan işletmelerin kurucu ve yöneticilerinin katılımıyla yapılmıştır.

İşletme kurucu ve yöneticilerinin tahminlerinden hareketle, Türkiye’de müşterilere dönük kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelerin kurumsal itibarına etkilerini belirlemek araştırmanın temel konusudur. Müşterilere yönelik KSS uygulamaları ve kurumsal itibar ilişkisini açıklayan modeller bir diğer konudur.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) işletmelerin, faaliyetlerinde sadece yatırımcıları değil, çevre, tüketiciler, çalışanlar, tedarikçi ve aracılar, devlet ve toplum gibi paydaşlarını da hesaba kattığı, ekonomik değerlerin ötesinde insani değerlere önem verdiği bir yaklaşımdır. Kurumsal itibar ise paydaşlarının iletişim ve etkileşimleri sonucunda, rakipleri ile de kıyaslayarak zaman içerisinde işletmeyle ilgili oluşturdukları algılarının toplamıdır. 


KSS, kurumsal itibar, işletme paydaşları, KSS faaliyetleri
  • KAYNAKÇAABRATT, R. ve KLEYN, N. (2012), “Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: reconciliation and integration”, European Journal of Marketing, Volume: 46 Number: 7/8, 1048-1063.ACKERMAN, R.W. (1975), The Social Challenge to Business, Harvard University Press, Cambridge, MA.ADAMS, A.T. (2014), “Global Consumers are Willing to Put Their Money Where Their Heart is When it Comes to Goods and Services from Companies Committed to Social Responsibility”, http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2014/global-consumers-are-willing-to-put-their-money-where-their-heart-is.html. Erişim Tarihi: 06.02.2018AKIM, F. (2010), “Sağlık Alanında Gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Bireylerde Farkındalık ve Davranış Değişikliği Yaratma Etkisi: “Kalbini Sev Kırmızı Giy Kampanyası” Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı 38, 5-20.ALSOP, R. J. (2004), The 18 Immutable Laws of Corporate Reputation: Creating, Protecting, and Repairing Your Most Valuable Asset, New York: A Wall Street Journal Book –Published by Free PressARGÜDEN, Y. (2002), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: İstanbul: Rota Yayın Yapım.AUGER, P., BURKE, P., DEVINNEY, T. M. ve LOUVIERE, J.J. (2003), “What Will Consumers Pay for Social Product Features?” Journal of Business Ethics, 42 (3), 281–304.AWANG, Z. ve JUSOFF, K. (2009), “The Effects Of Corporate Reputation On The Competitiveness Of Malaysian Telecommunication Service Providers”, International Journal of Business and Management, Volume: 4, Number: 5, 173-178.BARICH, H. ve KOTLER P. (1991), “A framework for marketing image management”, Sloan Management Review, Volume: 32, Number: 2, 94-109.BARON, D. (2001), “Private politics, corporate social responsibility and integrated strategy”, Journal of Economics and Management Strategy, Volume: 10, Number: 1, 7-45.BAYRAKTAROĞLU, G., İLTER, B. ve TANYERİ, M. (2009), Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru, İstanbul: Literatür Yayınları.BOULOUTA, I. ve PITELIS, C. N. (2014), “Who Needs CSR? The Impact of Corporate Social Responsibility on National Competitiveness” Journal of Business Ethics, Volume: 119. Issue : 3, 349-364.BRAMMER S. ve MILLINGTON A. (2005), “Corporate Reputation and Philanthropy: An Empirical Analysis”, Journal of Business Ethics, Volume: 61, Number: 1, 29-44BRAMMER, S.J. ve PAVELıN, S. (2006), “Corporate reputation and social performance: the importance of fit”, Journal of Management Studies, Volume: 43 Number: 3, 435-455.BUDD, J. F. (1994), “How to Manage Corporate Reputations”, Public Relations Quarterly, Volume: 39, Number: 4, 11–15. CARLISLE, Y. ve FAULKNER, D. (2005), “The strategy of reputation”, Strategic Change, Volume: 14, Number: 8, 413-422.CARMELI, A. ve TISHLER, A. (2005), “Perceived Organizational Reputation an Organizational Performance: An Empirical Investigation of Industrial Enterprises”, Corporate Reputation Reviev, 8, (1): 13-30.CARROLL, A. B. (2004), “Corporate social responsibility”, Business and Society, Volume: 38, Number: 3, 268-295.CARUANA, A., RAMASASHAN, B. ve KRENTLER, K. A. (2004), “Corporate reputation, customer satisfaction, ve customer loyalty: What is the relationship? in H. E. Spotts” (Eds.). Proceeding Developments in marketing science, Volume: 27: 301-321.CASTRO, C. M., LOPEZ, J. E. N. ve SAEZ, P. L. (2006), “Business and Social Reputation: Exploring the Concept and Main Dimensions of Corporate Reputation”, Journal of Business Ethics, 63, 361-370.CHUN, R. (2005), “Corporate Reputation: Meaning and Measurement”, International Journal of Management Reviews, Volume: 7, Number: 2, 91-109.CLARKSON, M.B.E. (1995), “A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance”, Academy of Management Review, Volume: 20, Number: 1, 92-117.Commision of the European Communities. (2001), Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels COM (2001)366.de ABREU, M.S., de CASTRO, F., SOARES, F., da ASSIS SILVA, F. ve da SILVA FILHO, J.C.L. (2012), “A comparative understanding of corporate social responsibility of textile firms in Brazil and China”, Journal of Cleaner Production, Volume: 20, Number: 1, 119-126.DEVINE, I. ve HALPERN, P. (2001), “Implict Claims: The Role of Corporate Reputation in Value Creation”, Corporate Reputation Review, Volume: 4, Issue: 1, 42-49.DOWLING, G.R. (2001), Creating corporate reputation identity, image and performance. Oxford: Oxford University Press.DOWLING, G.R. (2004), “Corporate reputations: should you compete on yours?”, California Management Review, Volume: 46, Number: 3, 19-36.DU, S., BHATTACHARYA, C.B. ve SEN, S. (2007), “Reaping relational rewards from corporate social responsibility: the role of competitive positioning”, International Journal of Research in Marketing, Volume: 24, Number: 4, 224-241.FATMA, M., RAHMAN, Z. ve KHAN, I. (2015), "Building company reputation and brand equity through CSR: the mediating role of trust", International Journal of Bank Marketing, Volume: 33 Issue: 6, 840 – 856.FILLIS, I. (2003), “Image, Reputation and Identitiy Issues in the Arts and Crafts Organization”, Corporate Reputation Review, Volume: 6, Issue: 3, 239-251.FLANAGAN, D. J. ve Shaughnessy, K. C. O. (2005), “The effect of layoffs on firm reputation”, Journal of Management, Volume: 31, Number: 3, 445-463.FOMBRUN, C. J. ve Riel, C.B.M. Van (2003), Fameve Fortune, How Successful Companies Build Winning Reputations, New Jersey, Prentice Hall.FOMBRUN, C.J. ve Shanley, M. (1990), “What’s in a name? Reputation building and corporate strategy”, Academy of Management Journal, Volume: 33, Number: 2, 233-258.FOMBRUN, C.J. (1996), Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Boston, Massachusett: Harvard Business School Pres.FOMBRUN, C.J. (2005), “The leadership challenge: building resilient corporate reputations”, in Doh, J.P. ve Stumpf, S.A. (ed.), Handbook on Responsible Leadership and Governance in Global Business, Edward Elgar, Cheltenham, 54-68.FRIEDMAN, M. (1962), Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.GALBREATH, J. (2010), “How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia”, European Business Review, Volume: 22, Number: 4, 411-431.GALLEGO-ÁLVAREZ, I., PRADO-LORENZO, J., RODRÍGUEZ-DOMÍNGUEZ, L. ve GARCÍA-SÁNCHEZ, I. (2010), “Are social and environmental practices a marketing tool? Empirical evidence for the biggest European companies”, Management Decision, Volume: 48, Number: 10, 1440-1455.GARRİGA, E. ve MELÉ, D. (2004), “Corporate Social Responsibility Theories: Mapping The Territory”, Journal of Business Ethics, 53(1-2): 51-71.GATEWOOD, R. D., GOWAN, M. A. ve LAUTENSCHLAGER, G.J., (1993). “Corporate Image, Recruitment Image, and Initial Job Choice Decisions”, Academy of Management Journal 36, 414–427.GOLOB, U. ve BARTLETT, J. (2007), “Communicating about corporate social responsibility: a comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia”, Public Relations Review, Volume: 33, Number: 1, 1-9.GOTSI, M. ve Wilson, A. M. (2001), “Corporate Reputation: Seeking a Definition”, Journal of Corpor ate Reputations, Volume: 6, Number: 1, 24-30.GRIFFIN, R.W. (1996), Management. U.S.A: Houghton Mifflin Company. HAKES, C. (2007), The corporate self-assessment handbook for measuring business excellence. London, UK: Chapman ve Hall.HSU, K. (2012), “The advertising effect of corporate social responsibility on corporate reputation and brand equity: evidence from the life insurance industry in Taiwan”, Journal of Business Ethics, Volume: 109, Number: 2, 189-201.HUANG, Y. H. (2008), “Trust and relational commitment in corporate crises: the effects of crisis communicative strategy and form of crisis response”, Journal of Public Relations Research, Volume: 20, Number: 3, 297-327.HUSTED, B.W. ve ALLEN, D.B. (2009), “Strategic corporate social responsibility and value creation”, Management International Review, Volume: 49, Number: 6, 781-799.KADIBEŞEGİL, S. (2006), İtibar Yönetimi, 2.Baskı., İstanbul: Media Cat Yayınları. KADIBEŞEGİL, S. (2013), İtibar Yönetimi, 7.Baskı., İstanbul: Media Cat Yayınları. KANG, K.H., STEIN, L., YOUNJOUNG, H.C. ve Lee, S. (2012), “Consumers’ willingness to pay for green initiatives of the hotel industry”, International Journal of Hospitality Management, Volume: 31, Number: 2, 564-572.KAY, M. J. (2005), “Strong brands and corporate brands”, European Journal of Marketing, Volume: 40, Number: 8, 742-760.KOTLER, P. ve Lee, N. (2013), Kurumsal sosyal sorumluluk, (S. Kaçamak çev.). İstanbul: MediaCat Yayınları.KREPS, D. M. ve Wilson, R. (1982), “Reputation and imperfect information”, Journal of Economic Theory, Volume: 27, Number: 2, 253-279.LAI, C.S., CHIU, C.J., YANG, C.F. ve PAI, D.C. (2010), “The effects of corporate social responsibility on brand performance: the mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation”, Journal of Business Ethics, Volume: 95, Number: 3, 457-469.LANDON, S. ve SMITH, C.E. (1998), “Quality expectations, reputation, and price”, Southern Economic Journal, Volume: 64, Number: 3, 628-647,LANGE, D., LEE, P.M. ve DAI, Y. (2011), “Organizational reputation: an overview”, Journal of Management, Volume: 37, Number: 1, 153-184.McGUIRE, J.B., SUNDGREN, A. ve SCHNEEWEIS, T. (1988), “Corporate social responsibility and firm financial performance”, Academy of Management Journal, Volume: 31, Number: 4, 854-872.MARTIN G. (2009), “Driving Corporate Reputations from the Inside: A Strategic Role and Strategic Dilemmas for HR?”, Asia Pacific Journal of Human Resources, Volume: 47, Number: 2, 219-235MELEWAR, T. C., KARAOSMANOĞLU, E. ve PATERSON, D. (2005), “Corporate identity: concept, components and contribution”, Journal of General Management, Volume: 31, Number: 1, 59-81.MELO, T. ve Garrido-Morgado, A. (2012), “Corporate reputation: a combination of social responsibility and industry”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume: 19 Number: 1, 11-31.MENON, A. (1997), “Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate environmentalism as marketing strategy”, Journal of Marketing, Volume: 61, Number: 1, 51-67.MOHR, L. A. ve WEBB, D.J. (2005), “The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses”, The Journal of Consumer Affairs, 39 1, 121-147.MOIR, L. (2001), “What Do We Mean by Corporate Social Responsibility.” Corporate Governance, Volume: 1, Issue: 2, 16-22.MOORE G. (2003), “Hives and Horseshoes, Mintzberg or MacIntyre: What Future for Corporate Social Responsibility?”, BusinessEthics: A European Review, 12 (1), 41-53.NEVILLE, B.A., BELL, S.J. ve MENGÜÇ, B. (2005), “Corporate Reputation, Stakeholders and The Social Performance-Financial Performance Relationship”, European Journal of Marketing, Volume: 39, Number: 9/10, 1184-1198.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), (2015), TR72 Bölgesinde Öne Çıkan Sektörler, Kayseri.PORTER, M.E. ve KRAMER, M.R. (2002), “The Competitive Advantage Of Corporate Philanthropy”. Harvard Business Review, hbr.org, 1-15.PRUZAN, P. (2001). “Corporate reputation: image and identity”, Corporate Reputation Review, Volume: 4, Number: 1, 50-64.ROBBINS, S. P. ve Coulter, M.C. (2002), Management, New Jersey: Prentice Hall. ROBERTS, P. W. ve Dowling, G. (2002), “Corporate reputation and sustained superior financial performance”, Strategic Management Journal, Volume: 23, Number: 12, 1077-1093.ROSE, C. ve THOMSEN, S. (2004), “The impact of corporate reputation on performance: some Danish evidence”, European Management Journal, Volume: 22, Number: 2, 201-210.RYNES, S. L. (1991), “Recruitment, job choice, and post-hire consequences: a call for new research directions”, In M. D. Dunnette, ve L. M. Hough (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology, 2nd edn (Volume: 2, 399–444). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.SÁNCHEZ, J. L. F., SOTORRIO, L. L. ve DIEZ, E. B. (2015), "The relationship between corporate social responsibility and corporate reputation in a turbulent environment: Spanish evidence of the Ibex35 firms", Corporate Governance, Volume: 15, Issue: 4, 563 - 575SAXTON, M. K. (1998), “Where Do Corporate Reputations Come From?”, Corporate Reputation Review, Volume: 1, Number: 4, 393-399.SEN, S. ve BHATTACHARYA, C.B. (2001), “Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility”, Journal of Marketing Research, Volume: 38, Number: 2, 225-243.SHAPIRO, C. (1983), “Premiums for high-quality products as returns to reputations”, Quarterly Journal of Economics, Volume: 98, Number: 4, 659-681.SIEGEL, D.S. ve VITALIANO, D.F. (2007), “An empirical analysis of the strategic use of corporate social responsibility”, Journal of Economics ve Management Strategy, Volume: 16, Number: 3, 773-792.SILTAOJA, M.E. (2006), “Value priorities as combining core factors between CSR and reputation – a qualitative study”, Journal of Business Ethics, Volume: 68, Number: 1, 91-111.STEIDL, P ve EMERY, G. (1997), Corporate Image and Identity Strategies Designing the Corporate Future, Business ve Professional Publishing, Australia: Warriewood NSW.SWEENEY, L. A. (2009), Study of Current Practice of Corporate Social Responsibility (CSR) and an Examination of the Relationship Between CSR and Financial Performance Using Structural Equation Modelling (SEM), Doctoral Thesis. Dublin, Dublin Institute of Technology.TAGHIAN, M., D’SOUZA, C. ve POLONSKY, M.J. (2015), "A stakeholder approach to corporate social responsibility, reputation and business performance", Social Responsibility Journal, Volume: 11, Issue: 2, 340 -363.TÜRKER, D. (2009), “How corporate social responsibility influences organizational commitment”, Journal of Business Ethics, Volume: 89, Number: 2, 189-204.WEAVER, G.R., TREVINO, L.K. ve COCHRAN, P.L. (1999), “Integrated and decoupled corporate social performance: management commitments, external pressures, and corporate ethics practices”, Academy of Management Journal, Volume: 42, Number: 5, 539-552.WINDSOR D. (2006), “Corporate social responsibility: Cases for and against”, In M. J. Epstein ve K. O. Hanson (Eds.), The accountable Corporation: Corporate Social Responsibility (3rd., 41–43). Westport, CT: Praeger Publishers.WORCESTER, R. (2009), “Reflections on corporate reputation”, Management Decision, Volume: 47, Number: 4, 573-589.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: YALÇIN YALMAN (Primary Author)
Institution: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Country: Turkey


Author: M. Kemalettin ÇONKAR

Dates

Publication Date: November 30, 2018

Bibtex @other { cumuiibf456793, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {500 - 524}, doi = {}, title = {İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {YALMAN, YALÇIN and ÇONKAR, M. Kemalettin} }
APA YALMAN, Y , ÇONKAR, M . (2018). İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 500-524. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/456793
MLA YALMAN, Y , ÇONKAR, M . "İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 500-524 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/40744/456793>
Chicago YALMAN, Y , ÇONKAR, M . "İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018): 500-524
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ AU - YALÇIN YALMAN , M. Kemalettin ÇONKAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 500 EP - 524 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ %A YALÇIN YALMAN , M. Kemalettin ÇONKAR %T İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD YALMAN, YALÇIN , ÇONKAR, M. Kemalettin . "İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 500-524.
AMA YALMAN Y , ÇONKAR M . İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 500-524.
Vancouver YALMAN Y , ÇONKAR M . İŞLETME KURUCUSU VE YÖNETİCİLERİNİN TAHMİNLERİNDEN HAREKETLE, TÜRKİYE’DE MÜŞTERİLERE DÖNÜK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 524-500.