Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 215 - 229 2013-09-06

Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme

Abdullah Çelik [1]

626 1640

City council is an institution trying to develop awareness of citizenship, to protect city rights and interests, and foster participatory democracy in collaboration with central administration, local administration, and public professional establishments and civil society. Although structure of city council difference from city to city, it helps to city administration and contribute to the development of city by bringing stakeholders together. This study tries to evaluate whether city council has any impact or not on protecting city rights, developing citizentry awareness, participatory democracy, and governance.

Kent konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması ve katılımcı demokrasiyi esas alan bir oluşumdur. Kent konseyinin yapısı ve çalışma yöntemi bir kentten diğerine farklılık göstermekle birlikte, kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek, kent yönetimine yardımcı olur ve kentin gelişimine önemli katkılar sunar.

Bu çalışmada, hem daha yaşanılabilir bir kent için hem de kentin gelişimi açısından bir bütünün parçası olarak değerlendirilebileceği katılım ve yönetişim, kentin hak ve hukukunun korunması ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi incelenerek, kent konseyinin bu konularda ne kadar etkili olduğu veya olmadığı irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent konseyi, katılım, yönetişim, kent hakkı ve hemşehrilik.
 • ADANALI, Yaşar Adnan (2011), “Dünya’da ‘Kent Hakkı’ İçin Kentsel Mücadele Örnekleri: Hindistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Venezüella ve ABD”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Vol 9; 14-30.
 • ALTAY, Nalan ve Nevzat GÜMÜŞ (2010), “Hemşehrilik ve İzmir’deki Hemşehri Dernekleri”, e-Journal of New World Sciences Academy Nature Sciences, Vol 5; 231-239. İnternet Adresi: www.newwsa.com, Erişim Tarihi: 2012.
 • AVRUPA KENTSEL ŞARTI-1 (1996), Çev.: Z. Yener ve K. Arapkirlioğlu, TC İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • AYATA, Ayşe Güneş (1991), “Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri ve Hemşehrilik”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 51–52; 89–101.
 • BARTLE, Phil (2013), “Farkındalık Yaratmak: Toplumu Büyük Beklentiler İçerisine Sokmamak”, Çev.: S. Alparslan. İnternet Adresi: http://cec.vcn.bc.ca/gcad/modules/sta-awtu.htm. Erişim Tarihi: 27.02.2013.
 • BAYSAL, Cihan Uzunçarşılı (2011) “Kent Hakkı”, Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri, 2. Baskı, Özgür Gökmen (Ed.), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara; 363-381.
 • BİLGİN, Nuri ve Melek GÖREGENLİ (2002), “Kentsel Katılım ve Çoğulculuk”, 3. Bası, Ferzan Yıldırım (Ed.), Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul; 51-64.
 • BURSA KENT KONSEYİ (2011), Kent Konseyi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa. COŞKUN, Selim (2003), “Kamu Yönetiminde Yönetişim Yaklaşımı”, Asım Balcı vd. (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayınları, Ankara; 375
 • ÇUKURÇAYIR, Akif (2002), “Yeni Yönetim Modeli Arayışları Çerçevesinde Halkın Yönetim Süreçlerine Katılım Olanakları”, Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri, TODAİE, Ankara; 211-224.
 • DE SOUZA, Marcelo Lopes (2011), “Hangi Kent Hangi Hak?: Politik-Stratejik Niteliğin Müdafaası”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Çev.: A. Demirci, Vol 9; 183-20
 • DENİZ Topçu, Kadriye (2011). “Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Vol 8; 1048-1072. İnternet Adresi: http://www.insanbilimleri.com. Erişim Tarihi: 15.02.2013.
 • EMREALP, Sadun (2005), Türkiye Yerel Gündem 21 Program, IULA-EMME (UCLG-MEWA) Yayını, İstanbul.
 • ERYILMAZ, Bilal (2011), Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • ES, Muharrem (2008), “Kentlilik Bilinci ve Yerel Siyaset”, Yerel Siyaset, Okutan Yayınları, İstanbul; 91-114.
 • GÖRMEZ, Kemal ve Harika Uçar ALTINIŞIK (2011), “Yerel Demokrasi ve Kent Konseyleri”, Kent Konseyi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa; 31-51.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2010), Hukuka Giriş, 32. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • GÜLER, Mahmut (2011), “Kentsel Haklar, Kapitalizm ve Katılım”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Vol 66; 49-71.
 • GÜNEY, Ziya (2013), “Kent Kültürü ve Hemşehrilik Bilinci Projesi”, İnternet Adresi: http://www.semihpala.net. Erişim Tarihi: 02.03.2013.
 • HARVEY, David (2008). “the Right to the City,” New Left Review, Vol 53; 23-40. İnternet Adresi: http://www.sendika.org/2009/03/kent-hakki-david-harvey. Erişim Tarihi: 02.03.2013. http://www.mimarlarodasi.org.tr/UIKDocs/bristolmutabakati.pdf. Erişim Tarihi: 02013. https://www.habitants.org/content/download/173246/2227262/file/(Turkish). Erişim Tarihi: 2.03.2013.
 • KARASU, Mithat Arman (2011), “Kente Karşı Suç, Kent Hakkı ve Adalet”, 8. Şehircilik Sempozyumu, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul; 519-535.
 • KAYA, Erol (2007), Kentleşme ve Kentlileşme, 2. Baskı, Okutan Yayıncılık, İstanbul. KAYA, Erol vd. (2007), Modern Kent Yönetimi-I, Okutan Yayıncılık, İstanbul.
 • KELEŞ, Ruşen (1994), “Kent ve Çevre Haklarının Korunması Üzerine Gözlemler”, Prof. Dr. Yılmaz Günal’a Armağan, Vol 49; 275-281.
 • KELEŞ, Ruşen (2000), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • LAÇİNER, Ömer (2002), “Kentlerin Dönüşümü ve Kentlilik Bilinci”, 3. Bası, Ferzan Yıldırım (Ed.), Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul; 65-75.
 • LAMBA, Mustafa (2012), “Yerel Yönetişimde Farkındalık: Antalya İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 17; 495-509.
 • LEFEVBRE, Henri (2011), “Kent Hakkı”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Çev.: G. Aksümer ve J. Strutz, Vol 9; 140-152.
 • MAYER, Margit (2011), “Kentsel Toplumsal Hareketlerde Kent Hakkı”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Çev.: A. Demirci, Vol 9; 153-182.
 • ÖZDEMİR, Ali Tamer (2011), “Mahalli İdarelerde Halk Katılımı Bağlamında Kent Konseyleri”, Sayıştay Dergisi, Sayı 83; 31-56.
 • ÖZDEN, Kemal ve Şammas SALUR (2009), “Modern Kentleşme: Kimlik Bunalımı ve Yabancılaşma”, Akademik Araştırmaları Dergisi, Sayı 41; 1-12.
 • RESMİ GAZETE, 13 Temmuz 2005, Sayı 25874.
 • RESMİ GAZETE, 08 Ekim 2006, Sayı 26313.
 • SEYYAR, Ali ve Oral DEMİR (2008), Yerel Sosyal Politikalar, KAM Yayınları, İstanbul.
 • ŞAHİN, Yusuf (2010), Kentleşme Politikası, Murathan Yayınevi, Trabzon.
 • TDK (2005), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • TEKELİ, İlhan (1983), “Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi”, Amme İdaresi Dergisi, Vol 16; 3-22.
 • TEKŞEN, Adnan (2004), Kentleşme Sürecinde Bir Tampon Mekanizma Olarak Hemşehrilik: Ankara’daki Malatyalılar Örneği, DPT Yayınları, Ankara.
 • TOPAL, A.Kadir, (2004), “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir?”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 6; 276-294.
 • TOPRAK, Zerin (2006), Yerel Yönetimler, Nobel Yayınları, Ankara.
 • YALÇINDAĞ, Selçuk (1999), “Belediyelerde Halk Katılımı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 424; 49-72.
 • YÜKSEL, Mehmet (2000), “Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Vol 58; 145-160.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Abdullah Çelik

Bibtex @ { cumuiibf57348, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {215 - 229}, doi = {}, title = {Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Çelik, Abdullah} }
APA Çelik, A . (2013). Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 215-229. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57348
MLA Çelik, A . "Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 215-229 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57348>
Chicago Çelik, A . "Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 215-229
RIS TY - JOUR T1 - Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme AU - Abdullah Çelik Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 215 EP - 229 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme %A Abdullah Çelik %T Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Abdullah . "Kent Yönetimi Bağlamında Kent Konseyinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (September 2013): 215-229.