Year 2013, Volume 14, Issue 2, Pages 253 - 269 2013-10-21

Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi

Hakan Türkay [1]

1504 1760

This Study investigates the relationship between Turkey’s current account deficit and budget deficit and investment-saving deficit.The study used the data between 19802012; however, since the variables were non-stationary in level, the cointegration relatonship between the variables were found by using Engle-Granger two step procedure and DOLS method. As a result, a long term relatonship was found between current account deficit, budget deficit and investment-saving deficit.
Bu çalışmada; Türkiye’de cari açığın bütçe açığı ve yatırım-tasarruf açığı ile ilişkisi araştırılmıştır. 1980-2012 dönemi verileri kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada, değişkenler düzey durağan olmadığından,  Engle-Granger iki aşamalı yöntemi ve DOLS (Dynamic Ordinary Least Square) yöntemi kullanılarak değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, cari açığın, bütçe açığı ve yatırım-tasaruf açığı arasında uzun dönemli bir ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.
 • Abell, John D.(1990), “Twin Deficits During the 1980s: An Empirical Investigation”, Journal of Macroeconomics, 12(1), 81-96.
 • Acaravcı, A. Ve İ. Öztürk, (2008), “Twin Deficits Phenomenon: Empirical Evidence From the ARDL Bound Test Approach for Turkey”, Bulletin of Statistics & Economics, 2(A08), 57-64.
 • Akbostancı, Elif ve Gül İpek Tunç (2002) “Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance”, Economic Research Center, Middle East Tecnical University, Working Papers 106.
 • Akkaya, Yıldız ve Refet S. Gürkaynak (2012), “Cari açık, bütçe dengesi, finansal istikrar ve para politikası: Heyecanlı bir dönemin izi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 27(315), 93-119.
 • Aksu, Hayati ve Selim Başar (2005), “İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:20, Sayı:234.
 • Ata, A.Y. ve F. Yücel (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(12), 97-110.
 • Altıntaş, H. ve S. Taban (2010), “Türkiye’de İkiz Açık Sorunu ve Feldstein- Horioka Hipotezi: ARDL Yaklaşımı ve Nedensellik Araştırması”, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, Bildiri Kitabı, 1704-1734.
 • Arıcan, E. (2005), “Ricardocu Denklik Teoremi ve Teorilerde Kamu Açıklarına İlişkin Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisine İlişkin Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(1), 77-94.
 • Ay, A., Z. Karaçor, M. Mucuk, ve S. Erdoğan (2004), “Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)”, Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, 12, 75-82.
 • Baharumshah, Ahmad Zubaidi, Evan Lau, Ahmed M. Khalid (2006), “Testing Twin Deficits Hypothesis: Using VARs and Variance Decompositon”, Journal of the Asia Pacific Economy, 11(3), 331-354.
 • Baharumshah ve Evan Lau (2009), “Structural breaks and the twin deficits hypothesis: Evidence from East Asian countries”, Economic Bulletin, 29(4), 2517-2524.
 • Banchman, Daniel David (1992), “Why Is The US Current Account Deficit so Large? Evidence from Vector Autoregressions”, Southern Economic Journal, 59(2), 232-240.
 • Bahmani-Oskooee, Mohsen (1989), “Effects of The U.S. Government Budget on its Current Account: An Emprical Inquiry”, Quarterly Review of Economics and Business, 29(4), 76-91.
 • Barışık, S. ve F. Kesikoğlu (2006), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.
 • Barro, Robert J.(1989), “The Ricardian Approach to Budget Deficits”, The Journal of Economic Perspectives, 3(2), 37-54.
 • Bartolini, L. ve A. Lahiri (2006), “Twin Deficits, Twenty Year Later”, Current Issues in Economics and Finance, 12(7), 1-7.
 • Bilgili, Faik ve Emine Bilgili (1998), “Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama”, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl:13, Sayı:146.
 • Bolat, Süleyman, Murat Belke, Ozan Aras (2011), Türkiye’de İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, Sayı 161, 347-364.
 • Darrat, F. Ali (1988) “Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?”, Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.
 • Dewald, G. William. ve Michael Ulan (1990), “The Twin Deficit Illusion”,Cato Journal, 9(3), 689-707.
 • Diboğlu, Selahattin (1997), “Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation”, Applied Economics, 29(6), 787-793.
 • Dickey, A. David, A. Wayne Fuller (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), 1057-1072.
 • Bayrakdaroğlu, Ali (2011); “Türkiye'de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkinin VAR analizi ile incelenmesi (1998-2011)”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 48(562),53-68.
 • Çavdar, Şeyma Çalışkan (2011), “Türkiye İçin İkiz Açık Hipotezinin Testi”, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4).
 • Çavdar, Şeyma Çalışkan, Filiz Karaman (2013), “Cari Açık ve Bütçe Açığını Etkileyen Faktörlerin Nedensellik İlişkilerinin Diyagram Yoluyla Gösterimi: Türkiye Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 405-416.
 • Daly, V. ve J.U. Siddiki (2009), “The Twin Deficits in OECD Countries: Cointegration Analysis with Regime Shifts”, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.
 • Enders, Walter ve Bong-Soo Lee (1990), “Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?”, The Review of Economic and Statistics, 27(3).
 • Engle, R.F. ve C.W. Granger (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”. Econometrica, 55.
 • Esteve, V. ve F. Requena(2006), A Cointegration Analysis of Car Advertising and Sales Data in the Presenceof Structural Change. Int. J. of the Economics of Business, 13(1): 111-128.
 • Evans, Paul (1988), “Are Consumers Ricardian? Evidence for The United States”, The Journal of Political Economy, 96(5).
 • Feldstein, Martin (1992), “The Budget and Trade Deficits Aren’t Really Twins”, NBER Working Papers 3966, 1-11.
 • Granger, C.W.J. ve P. Newbold (1974), "Spurious regressions in econometrics". Journal of Econometrics, 2, 111-120.
 • Gök, B. ve O. Altay (2007), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezi: 1989 -2005”, TISK Akademi, 2007(1), 187-197.
 • Grier, K. ve H. Ye (2009), “Twin Sons of Different Mothers: The Long and The Short of The Deficits Debate”, Economic Inquiry, 47(4), 625-638.
 • Haug, A. Alfred (1990) “Ricardian Equivalance, Rational Expections and Permanent Income Hypothesis”, Journal of Money, Credit and Banking, 22(3).
 • Holmes, M.J. (2010a), “A Reassessment of The Twin Deficits Relationship”, Applied Economics Letters, 17(12), 1209–1212.
 • Holmes, M.J. (2010b), “Threshold Cointegration and The Short-run Dynamics of Twin Deficit Behaviour”, 65(3), Research in Economics, 271-277.
 • Kaufman, Slyvia, Johann Scharler ve Georg Winkler (2002). “The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?” Emprical Economics, 27, 529-542.
 • Kearney, Colm ve Mehdi Monadjami (1990), “Fiscal Policy and Current Account: International Evidence on the Twin Deficits”, The Journal of Macroeconomics, 12(2),197-219.
 • Khalid, M. Ahmed ve Wee Teo Guan (1999), “Causality Test of Budget and Current Account Deficits: Cross-Country Comparisons” Emprical Economics, 24(3), 389-402.
 • Kim, K.H (1995), “On the Long-Run Determinants of the US Trade Balance: A Comment”, Journal of Post Keynesian Economics, No.17.
 • Kim, S. ve N. Roubini (2008), “Twin Deficit or Twin Divergence? Fiscal Policy, Current Account and Real Exchange Rate in the US”, Journal of International Economics, 74(2), 362–383.
 • Kouassi, Eugene, Mbodja Mougoue, Kern O Kymn, (2004) “Causality Tests of the Relationship Between the Twin Deficits”, Empirical Economics, 29, 503-525.
 • Kuştepeli, Y.R. (2001), “An Empirical Investigation of The Feldstein Chain for Turkey”, DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-108.
 • Kutlar, A. ve M. Şimşek (2001), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Dış Ticaret Açıklarına Etkileri, Ekonometrik Bir Yaklaşım: 1984(4)-2000(2)”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(1), 1-13.
 • Latif-Zaman, N. ve M.N. Dacosta (1990), “The Budget Deficit and The Trade Deficit: Insights into This Relationship”, Eastern Economic Journal, 16(4), 349-354.
 • Miller, M. Stephen ve Frank S. Russek (1989), “Are the Twin Deficits Really Related?, Contemporary Economic Policy, 7.
 • Rahman, M. ve B. Mishra (1992), “Cointegration of US Budget and Current Account Deficits: Twins or Strangers?”, Journal of Economics and Finance, 16(2), 119-127.
 • Rosensweing, A. Jeffrey ve Ellis W. Tallman (1993). “Fiscal Policy and Trade Adjustment: Are the Deficits Really Twins?” Economic Inquiry, 31.
 • Seyidoğlu, Halil (2007), Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları 16.Baskı, İstanbul.
 • Stock, James H., Mark W. Watson, (1993), A Simple Estimator of Cointegreting Vectors in Higher Order Integrated Systems, Econometrica, 61(4), 783, 820.
 • Şahin Erdil, Begüm (2011), “Türkiye’nin Cari Açık Sorunu”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2).
 • Şimşek, M., B. Aydın ve C. Kadılar (2007), “Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesini Etkileyen Uzun Dönemli Faktörler”, 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 204-219.
 • Şengönül, Ahmet (2008), “Different Twin Deficit in Different Time Intervals: Evidence From Turkey”, Asian-African Journals of Economics and Econometrics, 8(1), 29-42.
 • Tunçsiper, Bedriye; Dilek Sürekçi (2011), “Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliğinin Zaman Serisi Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), s.103-120.
 • Utkulu, U. (2001), “Türkiye’de Dış Açıkların Belirleyicileri: Ekonometrik Bir İnceleme”, DEÜ İİBF Dergisi, 16(2), 113-132.
 • Utkulu, U. (2003), “Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları”, DEÜ İİBF Dergisi, 18(1),45-61.
 • Ümit A.Öznur, Kemal Yıldırım (2008), İkiz açıklar hipotezi: Türkiye analizi, İktisat İşletme ve Finans 23 (267), 116-132.
 • Vamvoukas, A. George (1999). “The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Greece”, Applied Economics, 31.
 • Yaldız, Elmas (2006), “İkiz Açıklar Hipotezi ve Türkiye”, İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi, Bilimsel Çalışma Raporları Serisi, BÇR No: 2006/01.
 • Yapraklı, S. (2010), “Türkiye’de Esnek Döviz Kuru Rejimi Altında Dış Açıkların Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(4), 141-163
 • Yücel, Fatih ve Ahmet Yılmaz Ata (2003), “Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:12.
 • Winner, L.E. (1993), “The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance”, The American Economist, 37(2), 78-84.
 • Zengin, Ahmet (2000) “İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması)”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, Cilt: 11, Sayı: 39.
 • Zietz, Joachim ve Donald K. Pemberton. “The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model”, Southern Economic Journal, 57(1),1990.
 • Zivot, E. ve D.W.K. Andrews (1992), “Further Evidence of Great Crash, the Oil-Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan Türkay

Dates

Publication Date: October 21, 2013

Bibtex @ { cumuiibf57388, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {253 - 269}, doi = {}, title = {Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi}, key = {cite}, author = {Türkay, Hakan} }
APA Türkay, H . (2013). Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (2), 253-269. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57388
MLA Türkay, H . "Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 253-269 <http://dergipark.org.tr/cumuiibf/issue/4264/57388>
Chicago Türkay, H . "Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (2013): 253-269
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi AU - Hakan Türkay Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 269 VL - 14 IS - 2 SN - 1303-1279- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Economics and Administrative Sciences Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi %A Hakan Türkay %T Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279- %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Türkay, Hakan . "Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 / 2 (October 2013): 253-269.
AMA Türkay H . Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 253-269.
Vancouver Türkay H . Türkiye’de Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı İlişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(2): 269-253.