Author Guidelines

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI


1.      İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mayıs-Kasım) yayınlanır. Gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Her makale en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Makaleler elektronik ortamda yayınlanmaktadır.


2.      Gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.


3.      Yazılar kağıdın bir yüzüne üstten, alltan, soldan  ve sağdan 2,5 cm, ilk satır 1 cm, paragraf aralığı önceki 6 nk, sonraki 0 nk, sayfa düzeninde, tek satır aralığında, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto olarak yazılmalıdır.


4.      Makaleler 20 sayfayı aşmamalıdır.


5.      Yazıların ana başlığı büyük harfle, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Giriş ve sonuç başlıklarına numara verilmemelidir. Başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır. Yazıda yer alan birinci derece alt başlıklar I,II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla sınıflandırılmalı, tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. İkinci derece alt başlıklar A,B,C, ... gibi büyük harflerle sınıflandırılmalıdır. Bu başlıklar da tamamen büyük koyu harflerle ve paragraf ile hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Üçüncü derece alt başlıklar 1, 2, 3, …gibi rakamlarla sınıflandırılmalıdır. Bu tür başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar ise a, b, c, … gibi küçük harflerle sınıflandırılmalıdır. Dördüncü derece alt başlıklar küçük harflerle, koyu ve paragraf ile hizalı yazılmalıdır.


6.      Tablo, şekil ve denklemlere sıra numarası verilmeli, tabloya ait kaynaklar tablonun altına yazılmalıdır.


7.      İlk sayfada makalenin başlığı, yazarı, yazarın bağlı olduğu kuruluş ve adresi, e-mail adresi, en çok 150’şer kelimelik Türkçe ve başlıklı İngilizce özet, beş kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce anahtar sözcük yer almalıdır. İngilizce ve Türkçe özet mutlaka amaç, yöntem, bulgular, araştırmanın sınırları ve makalenin orijinalliği ile ilgili bilgiler içermeli, fakat bu belirtilen başlıklar verilmeden yazılmalıdır.


8.      Atıflar metin içinde aşağıdaki örnekler gibi yapılmalıdır.


........ açıklamaktadır Serhat, 2004:150).


.........Erdem (1996a:125-127;1996b:153) teknolojik gelişmeyi ...


.........(Güler ve Osman, 2003:122). : iki yazarlı kaynak içindir.


.........(Çınar vd., 1998:56). : ikiden fazla yazarlı kaynak içindir.


.........(Ak,1956:17; Yolan,1999:124). :aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapmak içindir.


……..(Rekabet Kurumu, 2006). : yazarı bilinmeyen ve internet sitesinden ulaşılan kaynaklara atıf içindir.


 ……..(Dörtyol, 2008).: kaynağın tamamına yapılan atıflar içindir.


 


Yukarıdaki atıf gösterimleri metin dili Türkçe olan makaleler içindir. Yabancı dilde yazılan makalelerdeki atıflarda kullanılan bağlaçlar, metin dili ile uyumlu olmalıdır.


9.      Kaynağa yapılan atıf dışında, yapılacak açıklamalar, “Notlar” başlığı altında yazının sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir.


10. Yazının sonunda kaynakça aşağıdaki şekliyle yer almalıdır.


Kitap


SEYİDOĞLU, Halil (1998), Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulama, Geliştirilmiş 12. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.


CHANG, Ha-Joon (2003), Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, Çev.: T. A. Onmuş, İletişim Yayınları, İstanbul.


Makale


KRUGMAN, Paul (1979), “A Model of Balance of Payment Crises”, Journal of Money, Credit, and, Banking, Vol 11; 311-325.


CENGİZ, Ekrem; Hasan AYYILDIZ ve Fazıl KIRKBİR  (2005), “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Vol 24; 188–147.


İnternetten Alınan Kaynaklarda 


TALAT, Ali “Timetable: What will Happen and When,” İnternet Adresi: http://europa.eu.int/euro/html. Erişim Tarihi: 27.09.1999.


Hazine Müsteşarlığı (2006), “Kamu Borç Yönetimi Raporu”, İnternet Adresi: http://www.hazine.gov.tr/duyuru/basinKBYR_Mayis06.pdf, Erişim Tarihi: 06.06.2006.


Rekabet Kurumu, İnternet Adresi  http://www.rekabet.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2005


ACEMOGLU, Daron ve Simon JOHNSON (2006), Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, NBER Working Paper 12269, İnternet Adresi; http://www.nber.org/papers/w12269, Erişim Tarihi: 06.06.2006.


Yukarıdaki gösterimler metin dili Türkçe olan kaynaklar içindir. Yabancı dilde yayınlanacak çalışmalarda bağlaçlar ve kısaltmalar metin dili ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, metin dili İngilizce olan bir çalışmada ‘ve’ bağlacı yerine ‘and’ kullanılmalıdır.


İnternet üzerinden ulaşılan kaynaklarda atıflar yukarıdaki gibi olmalı, bilgiye ulaşma tarihi ve internet adresi kaynakçada yer almalıdır.