Year 2018, Volume 42, Issue 2, Pages 1 - 12 2018-12-12

KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ

REŞAT AHMET AĞAOĞLU [1]

125 202

İslam’ın Kur’an’dan sonra ikinci kaynağı konumunda olan hadisler, Müslüman kimliği taşıyan tüm toplumları belirli ölçüde etkilemiş ve bu etkileşimin doğal sonucu olarak toplumun kültürel değerlerinde yeni şekillenmeler olmuştur. Atasözleri masallar, destanlar, hikâyeler, maniler ve şiirler gibi kültürün ögelerinden birisidir. Hadisler, her Müslüman toplumun sahip olduğu kültürün her bir ögesine etki ettiği gibi çok önemli bir öğesi olan atasözlerine de önemli ölçüde tesir etmiştir. Bu tesirin sonuçları olarak bazı atasözlerinin söz itibarıyla, bazılarının da mana itibarıyla hadislerle benzerlik taşıdığı görmekteyiz. Azerbaycan toplumu da Müslüman kimliği taşıması dolayısıyla hadislerden oldukça etkilenmiştir. Bu etkilenme her alanda olduğu gibi atasözlerinde de açık şekilde görülmektedir.İSLAM, HADİS, AZERBAYCAN, ATASÖZLERİ, ETKİ
 • AHMED b. Hanbel, Müsned, (Ed. Hamza Ahmed ez-Zeyn), Dârü’l-hadîs, 1. Baskı, Kahire, 1416/1995.
 • AKSOY, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkilap, 7. Baskı, İstanbul, 1993.
 • ALBAYRAK, Nurettin, Türkiye Türkçesinde Atasözleri, Kapı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2009.
 • BAŞARAN, Selman, Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1. Baskı, Bursa, 1994.
 • BEYDİLLİ (MEMMEDOV), Celal, Atalar Sözü, Önder Neşriyat, 1. Baskı, Bakü, 2004.
 • BEYHAKÎ, Ahmed b. el-Huseyn, Şuabü’l-îmân, (Ed. Abdülali Abdülhamid Hâmid), Mektebetü’r-Rüşd, 1. Baskı, Bombay, 1423/2003.
 • BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâîl, el-Câmiu’s-sahîh, (Ed. Muhibbuddin Habîb), Dârü’r-reyyân li’t-türâs, 1. Baskı, Kahire, 1986.
 • ÇOBANOĞLU, Özkul, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2004., Riyad, 1412/2000.
 • DOĞANAY, Ali, Türk Atasözleri Sözlüğü, 1. Baskı, Güvendi Matbaası, Ankara, 1973.
 • EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. el-Eş’as, es-Sünen, (Ed. Muhammed Avvâme). Müessesetü’r-reyyân, 1. Baskı, Beyrut, 1419/1998.
 • HÂKİM, en-Neysaburî, el-Müstedrek ale’s-Sahihayn, (Ed. Mustafa Abdülkadir Ata), Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1411/1990.
 • HÜSEYİNZADE, Ebulkasım, Atalar Sözü, Yazıcı Neşriyatı, 1. Baskı, Bakü, 1981.
 • İBN MÂCE, Muhammed Yezîd, Sünenu İbn Mâce, (Ed. Muhammed Fuad Abdülbâki), Dârü ihyâi türâsi’l-Arabî, 1. Baskı, y.y., t.y.
 • İSMAİL, Zeyneş ve Muhittin Gümüş, Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri, Rekmay Matbaası, 1. Baskı, Ankara, 1995.
 • KÂSÂNÎ, Alâüddin Ebû Bekir, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertibi’ş-şerâi’, Daru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1. Baskı, y.y., 1406/1986.
 • KUDAÎ, Ebu Abdullah Muhammed, Müsnedü’ş-Şihâb, (Ed. Hamdî b. Abdülmecid es-Selefî), Müessesetü’r-risale, 1. Baskı, Beyrut, 1407/1986.
 • MERĞİNANÎ, Ebu’l-Hasen Bürhanüddin, el-Hidâye fî şerhi bidâyeti’l-mübtedi. (Ed. Tallâl Yusuf), Darü ihyai’t-türasi’l-Arabî, 1. Baskı, y.y., t.y.
 • MUSAOĞLU, Mehman ve Muhittin Gümüş, Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri, Engin, 1. Baskı, Ankara, 1995.
 • MÜSLİM, Ebû’l-Hüseyn b. el-Haccâc, Sahîhu Müslim, Dârü ihyâi kütübi’l-Arabî, 1. Baskı, Kahire, 1955.
 • NESÂÎ, Ebû Abdurrahmân Ahmed, es-Sünenu’l-kübrâ, (Ed. Abdülğaffâr Süleyman el-Bundârî-Seyyid Kusrevî Hasan), Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1. Baskı, Beyrut, 1411/1991.
 • TİRMİZÎ, Muhammed b. Îsa, Sünenu’t-Tirmizî, (Ed. Muhammed Fuad Abdülbâki), Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1. Baskı, Kahire, 1382/1962.
 • TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl, Türk Atasözleri ve Deyimleri, İnkilap ve Aka, 1. Baskı, İstanbul, 1977.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8924-9165
Author: REŞAT AHMET AĞAOĞLU (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { cumusosbil495670, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-5143}, eissn = {1305-5143}, address = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {42}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ}, key = {cite}, author = {AĞAOĞLU, REŞAT AHMET} }
APA AĞAOĞLU, R . (2018). KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42 (2), 1-12. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cumusosbil/issue/41012/495670
MLA AĞAOĞLU, R . "KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018): 1-12 <http://dergipark.org.tr/cumusosbil/issue/41012/495670>
Chicago AĞAOĞLU, R . "KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2018): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ AU - REŞAT AHMET AĞAOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 42 IS - 2 SN - 1305-5143-1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ %A REŞAT AHMET AĞAOĞLU %T KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-5143-1305-5143 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD AĞAOĞLU, REŞAT AHMET . "KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 / 2 (December 2018): 1-12.
AMA AĞAOĞLU R . KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 1-12.
Vancouver AĞAOĞLU R . KÜTÜB-İ TİS'A'DA YER ALAN HADİSLERLE ANLAMCA ÖRTÜŞEN AZERBAYCAN ATASÖZLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 42(2): 12-1.